a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

13.1 Driftsbudsjett

13.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
 201720182019202020212022
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger 441 955 476 543 483 743 485 543 485 543 485 543
Andre salgs- og leieinntekter 624 518 585 826 633 626 672 546 690 136 702 786
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872 637 621 669 696 669 418 669 418 669 418
Rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 309 270 2 316 140 2 359 440 2 392 340
Andre statlige overføringer 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Andre overføringer 99 125 39 790 64 390 59 690 59 690 54 690
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 198 000 5 267 000 5 297 000 5 347 000
Eiendomsskatt 319 490 265 000 274 500 272 500 287 500 287 500
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 527 493 9 930 538 9 994 950 10 044 740 10 108 790
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 4 364 878 4 376 000 4 523 943 4 494 853 4 469 653 4 439 153
Sosiale utgifter 1 150 710 1 160 049 1 170 356 1 174 791 1 174 791 1 174 891
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 183 810 991 285 1 042 021 1 052 934 1 059 619 1 073 212
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 006 405 1 848 474 1 938 179 1 965 397 1 983 652 2 001 779
Overføringer 912 268 888 038 923 637 953 663 970 363 982 813
Avskrivninger 483 378 434 720 434 758 434 743 434 763 434 691
Fordelte utgifter -116 727 -47 810 -51 410 -51 410 -51 410 -51 410
Sum driftsutgifter 9 984 722 9 650 756 9 981 484 10 024 971 10 041 431 10 055 129
       
Brutto driftsresultat 87 065 -123 263 -50 946 -30 021 3 309 53 661
       
       
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 -----
Mottatte avdrag på utlån 27 717 29 661 26 461 26 461 26 461 26 461
Sum eksterne finansinntekter 439 004 426 906 458 074 523 036 561 678 547 309
       
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 226 260 236 616 273 339 319 637 362 512 350 774
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 -----
Avdrag på lån 332 368 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730
Utlån 1 603 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter 566 244 588 775 647 740 722 435 800 337 817 734
       
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 240 -161 869 -189 666 -199 399 -238 659 -270 425
       
Motpost avskrivninger 483 378 434 720 434 720 434 720 434 720 434 720
       
Netto driftsresultat 443 203 149 588 194 108 205 300 199 370 217 956
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter4.4 %1.6 %2.0 %2.1 %2.2 %2.2 %
       
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 -----
Bruk av disposisjonsfond 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne fond 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Sum bruk av avsetninger 318 041 31 480 36 350 30 630 29 700 29 210
       
Overført til investeringsregnskapet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond 276 920 -----
Avsatt til bundne fond 126 512 - 11 300 23 600 25 900 24 500
Sum avsetninger 583 100 181 068 230 458 235 930 229 070 247 166
       
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 178 145 -----
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2017Opprinnelig budsjett 2018 Budsjett 2019Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
       
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 198 000 5 267 000 5 297 000 5 347 000
Ordinært rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 309 270 2 316 140 2 359 440 2 392 340
Skatt på eiendom 319 490 265 000 274 500 272 500 287 500 287 500
Andre direkte eller indirekte skatter000000
Andre generelle statstilskudd 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Sum frie disponible inntekter 7 801 317 7 787 713 8 079 083 8 107 753 8 139 953 8 196 353
       
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 00000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 226 260 236 616 273 339 319 637 362 512 350 774
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 00000
Avdrag på lån 332 368 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730
Netto finansinnt./utg. -153 352 -190 300 -214 897 -224 630 -263 890 -295 656
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk000000
Til ubundne avsetninger 276 920 00000
Til bundne avsetninger 126 512 0 11 300 23 600 25 900 24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 159 387 00000
Bruk av ubundne avsetninger 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne avsetninger 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Netto avsetninger -85 390 31 480 25 050 7 030 3 800 4 710
       
Overført til investeringsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Til fordeling drift 7 382 908 7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741
Mer/mindreforbruk 00000
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusenVedtatt budsjettBudsjettforslagBudsjettforslagBudsjettforslagBudsjettforslag
 20182019202020212022
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann7 893 7 893 7 893 7 893 7 893
Stab og støtte277 881 285 746 285 296 285 296 285 296
Kommuneadvokat5 903 6 123 6 123 6 123 6 123
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner291 677 299 762 299 312 299 312 299 312
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning29 104 29 604 29 604 29 604 29 604
Barnehage994 553 1 040 653 1 036 003 1 035 003 1 034 003
Grunnskole1 260 708 1 290 008 1 296 408 1 294 208 1 291 208
Johannes læringssenter170 717 174 317 161 817 149 817 138 817
Stavanger kulturskole37 787 38 887 38 887 38 887 38 887
Pedagogisk-psykologisk tjeneste44 471 45 371 44 871 44 871 44 371
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud82 208 84 208 84 208 84 208 84 208
Ungdom og fritid71 680 73 850 73 720 73 720 74 220
Helsestasjon og skolehelsetjenesten76 013 77 413 77 413 77 413 77 413
Barnevernstjenesten226 054 235 704 235 704 230 904 229 104
EMbo86 139 69 039 69 039 67 039 67 039
Sum Oppvekst og utdanning3 079 434 3 159 054 3 147 674 3 125 674 3 108 874
      
Helse og velferd     
NAV304 608 302 308 300 058 297 008 297 008
Boligkontoret7 606 7 706 7 706 7 706 7 706
Fysio- og ergoterapitjenesten64 570 65 170 65 170 65 170 65 170
Hjemmebaserte tjenester54 191 83 891 85 841 81 091 81 091
Bofellesskap462 811 460 711 484 311 505 811 511 511
Alders- og sykehjem834 593 856 093 856 093 856 093 867 493
Rehabiliteringsseksjonen46 347 47 547 47 547 47 547 47 547
Arbeidstreningsseksjonen14 767 15 507 16 007 17 507 17 507
Flyktningseksjonen27 335 29 335 24 535 23 335 21 335
Helse- og sosialkontor599 420 623 620 620 620 619 120 619 120
Dagsenter og avlastningsseksjonen168 621 174 651 174 651 174 651 174 651
Tekniske hjemmetjenester1 624 7 124 7 494 7 494 7 494
Krisesenteret i Stavanger12 766 12 966 12 966 12 966 12 966
Helsehuset i Stavanger17 843 20 023 19 973 20 223 20 223
Sentrale midler levekår-95 223 -108 473 -113 373 -119 373 -121 873
Sentrale midler legetjeneste71 082 72 832 72 832 72 832 72 832
Stab helse og velferd39 160 39 930 39 930 39 930 39 930
Stavanger legevakt52 319 53 819 53 819 53 119 53 119
Sum Helse og velferd2 684 440 2 764 760 2 776 180 2 782 230 2 794 830
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 206 6 286 6 286 6 286 6 286
Stavanger eiendom261 133 284 033 288 133 294 123 301 583
Park og vei151 400 153 600 156 600 157 850 159 600
Idrett87 449 100 589 100 989 101 589 101 189
Vannverket0 0 0 0 0
Avløpsverket0 0 0 0 0
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg0 0 0 0 0
Juridisk11 752 12 942 12 942 12 942 12 942
Miljø5 586 1 136 1 136 1 136 1 136
Sum Bymiljø og utbygging523 666 558 726 566 226 574 066 582 876
      
By- og samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling9 771 9 861 9 861 9 861 9 861
Beredskap8 932 9 882 9 732 9 932 9 932
Byggesaksavdelingen1 695 1 695 1 695 1 695 1 695
Planavdelinger38 408 39 408 39 408 39 408 39 408
Sum By- og samfunnsplanlegging58 806 60 846 60 696 60 896 60 896
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Kommunikasjon8 397 8 527 8 527 8 527 8 527
Næring13 514 13 664 13 664 13 664 13 664
Politisk sekretariat10 263 10 443 10 443 10 443 10 443
Kultur165 792 175 682 174 942 174 942 174 942
Innbyggerservice12 878 13 098 13 098 13 098 13 098
Stab Innbygger- og samfunnskontakt0 0 0 0 0
Smartby7 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt217 844 231 414 230 674 230 674 230 674
      
Felles kostnader591 958 595 516 597 061 603 841 605 279
Sum drift7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741
Sum fordelt til drift-7 447 825 -7 670 078 -7 677 823 -7 676 693 -7 682 741
Sum totalt00000
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

NrEndringer i driftOpprinnelig 2018 2019202020212022
 Frie inntekter     
1Formue- /inntektsskatt -4 998 000 -5 198 000 -5 267 000 -5 297 000 -5 347 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 882 800 -2 996 370 -3 030 640 -3 066 840 -3 106 540
3Inntektsutjevning 659 700 687 100 714 500 707 400 714 200
 Sum frie inntekter -7 221 100 -7 507 270 -7 583 140 -7 656 440 -7 739 340
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft -13 400 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken -20 900 -22 600 -24 400 -25 300 -24 800
6Eiendomsskatt -265 000 -274 500 -287 500 -287 500 -287 500
7Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. Nye Stavanger-- 15 000 --
8Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige -276 000 -270 000 -223 000 -166 000 -140 000
 Sum sentrale inntekter -575 300 -576 100 -533 900 -492 800 -466 300
 Finans     
9Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -99 952 -108 014 -111 739 -115 429 -118 901
10Lyse AS, utbytte -218 000 -240 000 -262 000 -273 000 -284 000
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
12Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -25 000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen -66 700 -55 800 -53 100 -54 500 -54 400
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen -4 500 -7 900 -8 100 -8 250 -8 250
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -26 600 -30 600 -32 800 -34 200 -33 400
16Renteinntekter, konserninterne lån -6 400 -13 200 -23 900 -34 700 -33 600
17Renteinntekter bank og finansforvaltning -29 700 -37 200 -41 700 -40 700 -39 200
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 177 471 191 226 214 162 242 145 252 276
19Avdragsutgifter (investeringslån) 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730
20ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -3 900 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300
 Sum finans 41 648 37 383 48 091 83 661 116 955
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
22Vekstfondet, bruk -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
23Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum0 -740 ---
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 179 868 222 218 231 130 221 970 241 466
 Sentrale utgifter     
24Folkevalgte 43 300 44 900 44 900 44 900 44 900
25Hovedtillitsvalgte 13 300 13 600 13 600 13 600 13 600
26Revisjon og kontroll 5 700 6 300 6 300 6 300 6 300
27Ordinær reservekonto 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
28Kirkelig fellesråd 87 000 89 900 89 900 89 900 89 900
29Felleskostnader 68 800 68 800 68 800 68 800 68 800
30Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet 1 000 ----
31Valg- 6 900 - 6 900 -
32Tilskudd livssynssamfunn 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200
33Pensjon, sentrale poster 151 596 158 596 161 596 161 596 161 596
34Eksterne husleiekontrakter 3 700 3 100 3 100 3 100 3 100
35Digitalisering 10 00020 00030 00040 000
36Gevinstrealisering av digitalisering    -10 000 -20 000
37Lønnsoppgjøret 2019 89 000 96 000 96 000 96 000 96 000
 Sum sentrale utgifter 483 796 508 496 504 596 511 496 504 596
 Sum netto utgifter 705 312 768 097 783 817 817 127 863 017
 Tilskudd regionale prosjekter     
38Rogaland brann og redning IKS 117 550 120 050 126 050 132 450 139 100
39Greater Stavanger AS 7 960 8 000 8 000 8 000 8 000
40Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 49 000 50 600 52 400 53 700 53 600
41Sørmarka flerbrukshall IKS 11 100 12 550 16 650 16 000 15 350
42Multihallen og Storhallen IKS 7 700 7 600 7 450 7 200 7 200
 Sum tilskudd regionale prosjekter 193 310 198 800 210 550 217 350 223 250
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 897 778 -7 116 473 -7 122 673 -7 114 763 -7 119 373
 Disponibelt utover 2018-nivå  -218 695 -224 895 -216 985 -221 595
 Oppvekst og utdanning     
 Barnehage     
43Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering- -900 -900 -900 -900
44Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020-0 -1 750 -1 750 -1 750
45Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019- -1 300 -3 200 -3 200 -3 200
46Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 18 600 18 600 18 600 18 600
47Barn i barnehage, økning- 25 000 25 000 25 000 25 000
48Tilrettelagt barnehagetilbud- 7 000 6 000 5 000 4 000
49Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene- 1 500 1 500 1 500 1 500
50Gratis kjernetid, økt innslagsgrense- 2 700 2 700 2 700 2 700
51Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
52Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene- -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
 Sum tiltak Barnehage- 46 100 41 450 40 450 39 450
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud- 2 000 2 000 2 000 2 000
 Barneverntjenesten     
54IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018- -250 -250 -250 -250
55Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018- -400 -400 -400 -400
56Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 3 000 3 000 3 000 3 000
57Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger- 1 300 1 300 1 300 1 300
58Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser- 6 000 6 000 6 000 6 000
59Bosetting av flyktninger, nedtrapping--- -4 800 -6 600
 Sum tiltak Barnevernstjenesten- 9 650 9 650 4 850 3 050
 EMbo     
60Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 900 900 900 900
61Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping - -18 000 -18 000 -20 000 -20 000
 Sum tiltak Embo- -17 100 -17 100 -19 100 -19 100
 Grunnskole     
62Nye krav til kompetanse for lærere- 500 500 500 500
63Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 24 700 24 700 24 700 24 700
64Chromebooks, vedlikehold-- 3 000 3 000 3 000
65Elevtallsvekst grunnskole- 5 900 12 900 12 900 12 900
66Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter- 3 000 3 000 3 000 3 000
67Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole--- -1 500 -3 000
68Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser - -1 500 -4 000 -4 000 -4 000
69Ny rektorskole fra høsten 2020- -500 200 1 000 -500
70Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt- 1 500 1 500 --
71Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering- -3 300 -5 100 -5 100 -5 100
72Norsk digital læringsarena, utgår- -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
 Sum tiltak Grunnskole- 29 300 35 700 33 500 30 500
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
73Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 400 1 400 1 400 1 400
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten- 1 400 1 400 1 400 1 400
 Johannes læringssenter     
74Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 3 600 3 600 3 600 3 600
75Bosetting av flyktninger, nedtrapping -- -12 500 -24 500 -35 500
 Sum tiltak Johannes læringssenter- 3 600 -8 900 -20 900 -31 900
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
76Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 900 900 900 900
77Bosetting av flyktninger, nedtrapping-- -500 -500 -1 000
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste - 900 400 400 -100
 Stab Oppvekst og utdanning     
78Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 500 500 500 500
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning- 500 500 500 500
 Stavanger kulturskole     
79Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 100 1 100 1 100 1 100
 Sum tiltak Stavanger kulturskole- 1 100 1 100 1 100 1 100
 Ungdom og fritid     
80Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022- 500 -- 500
81Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 300 1 300 1 300 1 300
82Nye frivilligsentraler- 370 740 740 740
 Sum tiltak Ungdom og fritid- 2 170 2 040 2 040 2 540
 Sum tiltak Oppvekst og utdanning- 79 620 68 240 46 240 29 440
 Helse og velferd     
 Alders- og sykehjem     
83Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale- 3 600 3 600 3 600 3 600
84Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé- 800 800 800 800
85Spania-plasser, reduksjon av plasser - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
86Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 17 000 17 000 17 000 17 000
87Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg- 1 200 1 200 1 200 1 200
88Demenslandsby---- 5 000
89Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm- 1 000 1 000 1 000 1 000
90Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem---- 6 400
 Sum tiltak Alders- og sykehjem- 21 500 21 500 21 500 32 900
 Arbeidstreningsseksjonen     
91Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 240 240 240 240
92Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning- 500 500 2 000 2 000
93Praksisplasser for funksjonshemmede-- 500 500 500
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen- 740 1 240 2 740 2 740
 Bofellesskap     
94Bofellesskap ROP, 4 plasser-- 4 500 4 500 4 500
95Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming-- 1 500 12 000 12 000
96Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming-- 1 000 7 000 7 000
97Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming-- 5 000 10 000 10 000
98Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 7 000 7 000 7 000 7 000
99Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned - -9 700 -9 700 -9 700 -9 700
100Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming-0 11 600 11 600 11 600
101Fleksible satellitter - Bofellesskap- 600 600 600 600
102Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming---- 2 500
103Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse---- 3 200
 Sum tiltak Bofellesskap- -2 100 21 500 43 000 48 700
 Boligkontoret     
104Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 100 100 100 100
 Sum tiltak Boligkontoret - 100 100 100 100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
105Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 3 200 3 200 3 200 3 200
106Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning- 3 000 3 000 3 000 3 000
107Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud- 1 330 1 330 1 330 1 330
108Arbeidsgården, nye lokaler - 500 500 500 500
109Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov- -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen- 6 030 6 030 6 030 6 030
 Flyktningseksjonen     
110Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 700 700 700 700
111Bosetting av flyktninger, nedtrapping-- -4 800 -6 000 -8 000
112Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet- 1 300 1 300 1 300 1 300
 Sum tiltak Flyktningseksjonen - 2 000 -2 800 -4 000 -6 000
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
113Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019- -500 -500 -500 -500
114Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 100 1 100 1 100 1 100
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten - 600 600 600 600
 Helse og sosialkontor     
115Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 900 1 900 1 900 1 900
116Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering- -600 -600 -600 -600
117Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst- 20 500 19 000 17 500 17 500
118Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler- 1 500 ---
119Medisindispensere, finansiering - -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
120Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale- 4 500 4 500 4 500 4 500
 Sum tiltak Helse og sosialkontor - 24 200 21 200 19 700 19 700
 Helsehuset i Stavanger     
121Velferdsteknologi, responssenter- 500 500 500 500
122Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 480 480 480 480
123Velferdsteknologi, stillingsressurs- 1 000 750 750 750
124Alkoholveileder- 200 400 650 650
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger- 2 180 2 130 2 380 2 380
 Hjemmebaserte tjenester     
125Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020-- -2 500 -5 000 -5 000
126Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 7 400 7 400 7 400 7 400
127OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering- 1 900 6 000 6 000 6 000
128Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering-- -750 -1 500 -1 500
129Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader- 1 500 1 500 --
130Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler- 500 2 000 2 000 2 000
131Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler- 400 ---
132Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere - 18 000 18 000 18 000 18 000
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester- 29 700 31 650 26 900 26 900
 Krisesenteret i Stavanger     
133Krisesenteret for menn, økt bemanning- 200 200 200 200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger- 200 200 200 200
 NAV     
134NAV flyktningeveiledere, reversering-- -750 -1 500 -1 500
135Sosialhjelp, reduksjon- -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
136Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 200 1 200 1 200 1 200
137NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler- 1 500 ---
138Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene--- -2 300 -2 300
 Sum tiltak NAV - -2 300 -4 550 -7 600 -7 600
 Rehabiliteringsseksjonen     
139Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 800 800 800 800
140Matservering til rusavhengige- 400 400 400 400
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen - 1 200 1 200 1 200 1 200
 Sentrale midler legetjeneste     
141Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 000 1 000 1 000 1 000
142Leger, spesialisering- 750 750 750 750
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste- 1 750 1 750 1 750 1 750
 Sentrale midler levekår     
143Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet- -11 500 -19 500 -23 500 -23 500
144Bompengekostnader, økning- 3 050 3 050 3 050 3 050
145Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning- 2 100 4 200 4 200 4 200
146"Trygg hjemme", prosjektstilling- 750 ---
147Habilitering og rehabilitering, opptrapping - 2 600 2 600 2 600 2 600
148Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt- -18 800 -18 800 -18 800 -18 800
149"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator- 250 500 500 -
150Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter--- -2 000 -4 000
151Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter- 2 800 1 600 1 600 1 600
152Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter-- 2 700 2 700 2 700
153Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt- 5 500 5 500 5 500 5 500
 Sum tiltak Sentrale midler levekår- -13 250 -18 150 -24 150 -26 650
 Stab helse og velferd     
154Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 570 570 570 570
155Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene- 200 200 200 200
 Sum tiltak Stab helse og velferd - 770 770 770 770
 Stavanger legevakt     
156Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 000 1 000 1 000 1 000
157Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader- 500 500 500 500
158Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler--- -700 -700
 Sum tiltak Stavanger legevakt- 1 500 1 500 800 800
 Tekniske hjemmetjenester     
159Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 100 100 100 100
160Medisindispensere, leasingkostnader- 3 600 3 600 3 600 3 600
161Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader- 1 800 1 800 1 800 1 800
162Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold- 380 750 750 750
163Tekniske hjemmetjenester, leasing bil- 120 120 120 120
164Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling- -500 -500 -500 -500
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester- 5 500 5 870 5 870 5 870
 Sum tiltak helse og velferd- 80 320 91 740 97 790 110 390
 By- og samfunnsplanlegging     
 Beredskap     
165Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 80 80 80 80
166Nytt nødnett, innkjøp og drift- 250 100 100 100
167Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling - 620 620 820 820
 Sum tiltak Beredskap- 950 800 1 000 1 000
 Planavdelinger     
168Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 000 1 000 1 000 1 000
 Sum tiltak Planavdelinger- 1 000 1 000 1 000 1 000
 Stab Samfunnsutvikling     
169Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 90 90 90 90
 Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling- 90 90 90 90
 Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging- 2 040 1 890 2 090 2 090
 Bymiljø og utbygging     
 Avløpsverket     
170Bemanningsøkning iht. hovedplan- 400 700 1 100 1 100
171Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 000 2 000 3 000 4 100
172Avskrivninger- 2 200 3 200 4 200 5 100
173Renter restkapital- 3 400 4 300 5 200 6 100
174Bruk/avsetning til selvkostfond- 11 300 19 500 19 700 19 100
175Avløp, økte gebyrinntekter- -29 300 -48 400 -54 200 -57 300
176Fastledd, IVAR- 1 600 4 500 5 100 5 300
177Mengdevariabelt ledd, IVAR- 8 900 13 700 15 400 16 000
178Teknologiutvikling- 500 500 500 500
 Sum tiltak Avløpsverket-----
 Idrett     
179Oilers investa AS, indeksregulering- 100 200 300 400
180Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift- 1 500 1 500 1 500 1 500
181ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021- 1 200 - 1 200 -
182OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 - -700 - -700 -
183Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 900 900 900 900
184Gamlingen, driftsmidler- 2 000 2 000 2 000 2 000
185Gamlingen, økte billettinntekter- -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
186SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie- 2 040 2 040 2 040 2 040
187Stavanger svømmehall driftsutgifter- 5 300 7 000 7 000 7 000
188Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende- -2 800 -3 700 -3 700 -3 700
189Hinna garderober, driftsutgifter- 400 400 400 400
190Stavanger ishall , driftsutgifter- 2 500 2 500 2 500 2 500
191Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter- 2 700 2 700 2 700 2 700
 Sum tiltak Idrett- 13 140 13 540 14 140 13 740
 Juridisk     
192Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 380 380 380 380
193Juridisk, redusert budsjettramme- -500 -500 -500 -500
194Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter- 1 310 1 310 1 310 1 310
 Sum tiltak Juridisk- 1 190 1 190 1 190 1 190
 Miljø     
195Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018- -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
196Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 50 50 50 50
197Miljø, redusert budsjettramme- -500 -500 -500 -500
 Sum tiltak Miljø- -4 450 -4 450 -4 450 -4 450
 Park og vei     
198Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler- 150 300 450 600
199Vertskommune under festival, reduserte bidrag- -500 -200 -500 -500
200Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale- 100 200 300 400
201Biologisk mangfold- 250 250 250 250
202Framkommelighet- 400 800 1 200 1 600
203Trafikksikkerhet og miljø- 100 600 700 1 000
204Nye anlegg- 600 1 000 1 400 1 800
205Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold - 150 350 550 750
206Park og vei og NIS, bompengekostnader- 1 100 1 100 1 100 1 100
207Plasser, vei og torg- 200 400 600 800
208Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 700 1 700 1 700 1 700
209Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier- 750 1 500 1 500 1 500
210Nattfløtt til byøyene, ny avtale- 200 200 200 200
211Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter- -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
 Sum tiltak Park og vei- 2 200 5 200 6 450 8 200
 Renovasjon     
212Selvkostfond, bruk/avsetning- 70 850 1 780 2 270
213IVAR, økt leveringsgebyr og mengde- 500 1 100 1 600 2 100
214Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 1 590 4 360 7 170 9 940
215Kalkulerte finanskostnader- -300 -290 -280 -280
216Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning- 450 510 750 1 240
217Renovasjon, økte gebyr inntekter- -2 310 -6 530 -11 020 -15 270
218Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter- -12 450 -12 450 -12 450 -12 450
219Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader- 12 450 12 450 12 450 12 450
 Sum tiltak renovasjon-----
 Stab strategi og målstyring     
220Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 80 80 80 80
 Sum tiltak Stab strategi og målstyring- 80 80 80 80
 Stavanger eiendom     
221Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader- -2 850 -2 850 -2 850 -2 850
222Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter - 15 600 19 200 24 690 32 200
223Bygg, forsikring- 200 400 600 800
224Nye bygg, energiutgifter- 850 1 150 1 450 1 450
225ENØK-innsparinger- -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
226Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 4 000 4 000 4 000 4 000
227Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift - 1 500 1 500 1 500 1 500
228Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader - 7 100 7 100 7 100 6 850
229Vedlikehold. Reduksjon- -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum tiltak Stavanger eiendom- 22 900 27 000 32 990 40 450
 Vannverket     
230Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning- 400 700 1 100 1 100
231Driftsutgifter, generell prisstigning- 800 1 600 2 400 3 300
232Avskrivninger- 600 1 500 2 500 3 300
233Renter restkapital- 2 200 3 100 3 900 4 700
234Selvkostfond, bruk/avsetning- -4 200 4 100 6 200 5 400
235Vannverket,økte gebyrinntekter- -13 200 -27 400 -35 200 -40 000
236Fastledd, IVAR- 5 100 6 600 7 900 9 400
237Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 800 9 300 10 700 12 300
238Teknologiutvikling- 500 500 500 500
 Sum tiltak Vannverket-----
 Sum tiltak Bymiljø og utbygging- 35 060 42 560 50 400 59 210
 Innbygger- og samfunnskontakt     
 Innbyggerservice     
239Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 220 220 220 220
 Sum tiltak Innbyggerservice - 220 220 220 220
 Kommunikasjon     
240Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 130 130 130 130
 Sum tiltak Kommunikasjon- 130 130 130 130
 Kultur     
241Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 100 1 100 1 100 1 100
242De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO- 4 700 4 700 4 700 4 700
243MUST, økt tilskudd- 2 000 2 000 2 000 2 000
244Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår- -570 -570 -570 -570
245Filmkraft Rogaland- 1 070 1 070 1 070 1 070
246Opera Rogaland- 50 50 50 50
247STAR , økt tilskudd- 100 100 100 100
248Tou Scene, økt økonomisk vederlag- 700 700 700 700
249By-jubileum, prosjektstilling- 740 ---
 Sum tiltak Kultur- 9 890 9 150 9 150 9 150
 Næring     
250Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 150 150 150 150
 Sum tiltak Næring- 150 150 150 150
 Politisk sekretariat     
251Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 180 180 180 180
 Sum tiltak Politisk sekretariat- 180 180 180 180
 Smartby     
252Smartby, fra investering til drift- 3 000 3 000 3 000 3 000
 Sum tiltak Smartby - 3 000 3 000 3 000 3 000
 Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt- 13 570 12 830 12 830 12 830
 Stab og støtteenheter     
 Kommuneadvokat     
253 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 220 220 220 220
 Sum tiltak Kommuneadvokat- 220 220 220 220
 Stab og støtte     
254Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  4 700 4 700 4 700 4 700
255IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018  -565 -565 -565 -565
256IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM- 1 180 930 930 930
257IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv- 2 000 ---
258IT, personvern og sikkerhet- 800 800 800 800
259IT, lisenser, reduksjon- -300 -300 -300 -300
260Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet- -100 100 100 100
261Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes- -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
262HR, lederstøtte- 900 900 900 900
263Lærlinger-- 1 000 1 000 1 000
264Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse- 450 900 900 900
265Kemneren, økt husleie A-krimsenteret-- 150 150 150
 Sum tiltak Stab og støtte  7 865 7 415 7 415 7 415
 Sum tiltak Stab og støtteenheter  8 085 7 635 7 635 7 635
 Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene- 210 610 217 260 209 350 213 960
 Disponibelt utover 2018-nivå  218 695 224 895 216 985 221 595
 Herav driftskonsekvenser av investeringer  21 650 52 050 79 940 105 750
 Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning  116 770 116 770 116 770 116 770
 Sum tekniske budsjettjusteringer     
 Budsjettbalanse ----
Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2019202020212022Snitt
2019-2022
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene2.0 %2.1 %2.0 %2.2 %2.0 %3.0 %
Investeringer, andel egenfinansiering43 %48 %35 %41 %42 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %66 %70 %72 %68 %< 60 %
Tabell 13.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd201820182019202020212022
(hele tusen kroner)Opprinnelig
vedtatt budsjett
Justert budsjett
per 1. tertial
Rådmannens forslagRådmannens forslagRådmannens forslagRådmannens forslag
Formue- og inntektsskatt -4 998 000-4 998 000-5 198 000-5 267 000-5 297 000-5 347 000
Vekst fra året før2.3 %2.3 %4.0 %1.3 %0.6 %0.9 %
% av landsgjennomsnittet125.5 %125.7 %126.0 %126.5 %126.0 %126.0 %
Antall innbyggere 01.01.xx133 140133 140134 008135 282136 754138 130
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 53437 53938 78938 93338 73438 710
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 29 90629 87430 79130 77230 75330 732
Diff. Stavanger og landsgj.snittet7 6287 6667 9988 1627 9817 978
Rammetilskudd:       
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-3 153 319-3 153 354-3 257 559-3 321 188-3 362 729-3 400 978
Utgiftsutjevning335 770335 770328 675351 924356 653355 751
INGAR 9 4999 4999 5009 5009 5009 500
Saker med særskilt fordeling-21 085-21 085-21 675-21 675-20 063-20 063
Storbytilskudd-47 915-47 915-49 400-49 200-50 200-50 750
Overgangsordning - kommunesammenslåing-5 750-5 750-5 911   
Saldering NB /RNB -4 471    
Prosjektskjønn -100    
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 882 800-2 887 405-2 996 370-3 030 640-3 066 840-3 106 540
Inntektsutjevning 659 700662 000687 100714 500707 400714 200
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-2 223 100-2 225 405-2 309 270-2 316 140-2 359 440-2 392 340
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-7 221 100-7 223 405-7 507 270-7 583 140-7 656 440-7 739 340
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før  3.9 %1.0 %1.0 %1.1 %
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)