a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

17 Forslag til vedtak

Rådmannens forslag

17 Forslag til vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK I HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 SAMT ÅRSBUDSJETT 2019

Politisk behandling av handlings- og økonomiplan 2019-2022 samt årsbudsjett 2019 vil bli som følger:

 • Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan legges fram for bystyret 5. oktober 2018
 • Formannskapet (AU) 20. november 2018
 • Formannskapet behandler og innstiller til handlings- og økonomiplanen den 22. november 2018
 • Bystyret vedtar handlings- og økonomiplansaken den 17. desember 2018

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

 • Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 13.1.3.
 • Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 13.2.2.
 • Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 13.2.3.

2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 13.1.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 3 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.

Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

 • Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år
 • Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 652,6 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 192,3 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 6,2 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 3,0 mill./avdragstid 30 år

6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 15.

7. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 16. I punkt 2.4.4 foreslås følgende ny setning: «I tillegg gis rådmannen myndighet til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av inntekts- og utgiftsføringer knyttet til justeringsavtaler».

8. Bystyret godkjenner budsjett 2019 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2019-2022 anses som retningsgivende for den videre drift.