a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

12 Statistikk, planer og brukerundersøkelser

Rådmannens forslag

12 Statistikk, planer og brukerundersøkelser

12.1 Statistikk

Nøkkeltall

Nøkkeltall År   
Barnehager 2014201520162017
Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 554 7 637 7 606 7468 
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 684 1 672 1 681  1640
Antall barn i privat barnehage 0-3 år 981 1 001 1 046  1089
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 099 3 077 3 083  2950
Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 790 1 888 1 796  1789
Styrket barnehagetilbud, antall barn 503 480 531  565
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn 40 38 33  47
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn 285 335 378  430
Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon 201) per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr per time) 48 46 48 51
Grunnskole og SFO 2014201520162017
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 435 10 607 10 826 10 896
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 259 4 183 4 297 4 352
Sum årsverk personale med lederoppgaver130 117 121 128
Sum årsverk til undervisning 1 088 1 061 1 094 1 127
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 462 1 389 1 478 1 523
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 183 1 177 1 199 1 223
Barn i SFO 4 756 4 618 4 519 4 613
Barn i SFO med 100% plass 3 813 3 583 3 411 3 406
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,0 19,0 18,8
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år 77 298 76 553 75 506 76 674
Musikk- og kulturskole 2014201520162017
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen 3 524 3 548 3 575 3 615
Johannes læringssenter 2014201520162017
Antall barn i innføringsbarnehagen 55 42 60 65
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 400 520 389 409
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 289 257 335 228
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter (8-10.trinn)   54 136 122
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 860 750 901 816
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse) 243 289 385 326
Norskopplæring asylsøkere 962 657 906 895
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 136 1 052 877 681
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2014201520162017
Antall fødsler 1 747 1 763 1 724 1 705
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte78 %80 %83 %77 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 45 206 44 543 45 724 44 460
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 33 886 34 345 39 610 43 554
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %94 %93 %96 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 92 %93 %91 %90 %
Barnevernstjenesten 2014201520162017
Alle barn med tiltak 987 880 927980
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 624 431 441611
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12339 449 486369
Antall nye meldinger 966 1 019 11611078
Antall nye barn med vedtak om tiltak 383 397 396 400
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse30 %2 %4 %12 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 8 009 8 000 8 295 11 311
Pleie og omsorgstjenester 2014201520162017
Antall personer med omsorgslønn 86 85 92 99
Antall personer med personlig assistent 39 39 60 71
Antall innvilget individuell plan (IP) 426 395 343 338
Antall sykehjemsplasser 31.12 963 963 953 953
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 177 177 177 177
Antall dagsenterplasser for eldre 245 245 223 223
Andel sykehjem korttid 20 %20 %22 %22 %
Andel plasser i enerom 0,95 %0,95 %0,95 %0,95 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12 781 747 728 695
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 276 1 202 1 128 1 144
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 482 1 440 1 554 1 696
Antall oppdrag natttjenesten 42 834 39 491 37 254 33 792
Antall plasser på dagsenter (Dagsenter og avlastning) 56 59 62 70
Antall plasser i avlastingsbolig 28 25 21 21
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter29,1 %28,7 %28,6 %28,3 %
NAV2014201520162017
Mottakere av sosialhjelp 3 228 3 387 3 843 3 931
Andel under 25 år 23 %24 %24 %23
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30 %30 %30 %35
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38 %40 %40 %39
Antall nyregistrerte i løpet av året 487 601 768906*
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år   3 580 4 219 4 257
*ny type telling som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt som året før med samme tellemåte    
Stavanger Legevakt 2014201520162017
Antall konsulatasjoner 43 934 42 890 42 651 35 201
Antall sykebesøk 1 577 1 460 1 600 969
Krisesenteret 2014201520162017
Antall kvinnelige beboere 138161207 153
Antall mannlige beboere282826 25
Antall barn 72122140 126
Arbeidstreningsseksjonen2014201520162017
Antall tiltaksplasser190219222 204
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.12444260 58
Stavanger eiendom 2014201520162017
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter 793 670 788 904 798 671 604 643
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 702 358 463 661
Park og vei 2014201520162017
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 14 092 13 950 14 223 14 762
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar 2 558 2 558 2 577 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 212 1 166 1 210 1 292
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt 1 334 3 291 3 710 3 576
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter 1 422 644 661 836
Nyanlegg turveier - målt i meter 697 36 1 885 915
Revovasjon2014201520162017
Sum gjenvunnet husholdningsavfall 36 150 34 525 36 613 34 742
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse) 21 400 20 649 19 896 19 654
Vann og avløp 2014201520162017
Antall avløpspumpestasjoner 103 104 106 107
Antall vannmålere i drift 3 172 3 187 3 230 3 260
Antall utskifting av vannmåler 200 383 233 333
Byggesak 2014201520162017
Antall mottatte byggesaker 2 506 2 088 1 293 1 359
Antall boliger fullført 899 1 149 392 371
Tabell 12.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

For utfyllende statistikk se kap 9.2 Statistikk i Stavanger kommunes årsrapport for 2017.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene     

7 av 10 kommuner i ASSS-samarbeidet har eiendomsskatt i 2018. Oslo kommune har oppgitt lavest eiendomsskatt for en enebolig på 120 m2, samt har høyest bunnfradrag (kr 4,6 mill.). Bergen kommune har oppgitt høyest eiendomsskatt for tilsvarende enebolig, og har nest høyest bunnfradrag. Både Oslo og Bergen benytter formuesgrunnlag, med årlige oppdateringer. Stavanger kommune har nest lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 378.

Eiendomsskatt – landsgjennomsnitt      

370 kommuner har eiendomsskatt i 2018, herav 260 med eiendomsskatt i hele kommunen. Den gjennomsnittlige generelle skattesatsen har holdt seg stabil over flere år og er i 2018 på 5,7 promille. 108 kommuner gir bunnfradrag på boligeiendommer og fritidseiendommer. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter omkring kr 4 138 i eiendomsskatt i 2018, om lag 0,8 % økning fra året før.

Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en «standardbolig» til slutt. 2018 er budsjettert og 2017 er regnskapsførte tall.

KommuneHovedgruppeEiendomsskattPromillesats
(Promille)
Bunnfradrag
(Hele kroner)
Eiendomsskatt
normal bolig
2018
Sum inntekt
regnskap 2017
(Hele tusen kroner)
Siste alm.
taksering (år)
        
BergenBoligJa, hele kommunen2,6 850 000 7 500 583 804 2006
 Generell / næringJa5   258 353 2006
 Sum     842 157  
        
FredrikstadBoligJa, hele kommunen4,1 200 000 7 125 183 035 2016
 Generell / næringJa7   67 822  
 Sum     250 857  
        
KristiansandBoligJa, hele kommunen5,80 5 380 207 327 2011
 Generell / næringJa5,8   69 048  
 Sum     276 375  
        
TromsøBoligJa, hele kommunen4 200 000 5 190 154 614 2006
 Generell / næringJa7   60 034  
 Sum     214 648  
        
TrondheimBoligJa, hele kommunen6,05 500 000 4 961 419 724 2004
 Generell / næringJa6,05   200 233  
 Sum     619 957  
        
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen3 400 000 3 378 159 549 2006
 Generell / næringJa4   159 941  
 Sum     319 490  
        
OsloBoligJa3 4 600 000 2 600 451 980 2016
 Generell / næringJa3   703 423  
 Sum     1 155 403  
        
BærumBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
DrammenBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
SandnesBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
Tabell 12.2 Eiendomsskatt ASSS-kommunene
Last ned tabelldata (Excel)

KOSTRA-tall Norge20182017
Gjennomsnittlig generell skattesats (mulig intervall er 2-7 %)0,06 %0,06 %
Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig41384107
Minimum og maksimum per bolig (intervall fra 400 til 10 000)
   
Antall kommuner med eiendomsskatt370366
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen260253
Antall kommuner med bunnfradrag108103
Antall kommuner med formuesgrunnlag til verdisetting av boliger7267
Inntekter fra eiendomsskatt økte med 10,8 % fra 2016 til 2017.  
Tabell 12.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge
Last ned tabelldata (Excel)

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 10,8 % fra 2016 til 2017.

 

12.2 Planer

Oversikt over gjeldende planer og pågående planarbeid er oppdatert med utgangspunkt i Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-2020 vedtatt av bystyret i mars 2017, og i samsvar med oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021, Årsrapporten for 2017 og politiske vedtak.

Planlisten inneholder strategier, temaplaner og handlingsplaner som krever politisk behandling. Planer som er innarbeidet i andre planer er ikke med på planlisten.

PlanVedtattPlan-/revisjons-behovPlantype
Overordnet planbehov   
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017 Planstrategi
Kommuneplan 2014-2029 2015 Kommuneplan
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019 - 2035Ny Utredning
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 2017 HØP
Befolkningsframskrivning i samarbeid med Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Framtidsbilder utarbeides som en del av grunnlaget for framskrivningene.  Utredning
Boliganalyse i samarbeid med Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy.Ny Utredning
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaTemaplan
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan
Handlekraftig og innovativ organisasjon   
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014JaStrategi
Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid).Ny Strategi
IKT-strategi 2018-20212018 Strategi
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013JaStrategi
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015JaStrategi
Kommunikasjonsstrategi2009JaStrategi
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2018-20222018 Strategi
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan
Sysselsetting og demografiske endringer   
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-20252017 Temaplan
Handlingsplan for næringsarbeid Stavanger kommuneNy Handlingsplan
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Strategi
Klimavennlig og attraktiv by   
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaHandlingsplan
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. Transportkonsekvenser ved georgrafisk balanse/ubalanse mellom antall arbeidsplasser og antall boliger.Ny Utredning som del av kommuneplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning
Kommunedelplan Grønn plan Ny / 2009 Kommunedelplan
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010JaStrategi
Kommunedelplan for kunst og kultur2009JaKommunedelplan
Utvikling av flerkulturell by som fremmer inkluderingNy Utføres som del av kommuneplan
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplan
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum1996JaKommunedelplan
Temaplan for landbrukNy Temaplan
Framtidig disponering av Stavanger Universitetssykehus sitt område på Våland Ny Utredning som del av kommuneplan
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012JaStrategi
Oppvekst og velferd   
Barnehagebruksplan 2018-2022 2017JaTemaplan
Stategiplan mot mobbing i barnehagen2017 Temaplan
Arealnormer for nye skolebygg2014  
Skolestrukturplan 2015-20202015JaTemaplan
OppvekstplanNy Temaplan
Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-20202016 Temaplan
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 Temaplan
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016JaTemaplan
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 Temaplan
Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-20292014JaTemaplan
Omsorgsbygg 2030Ny Temaplan
Helhetlig plan for helse- og velferdstjenesterNy Temaplan
Boligsosialhandlingsplan 2010-2015 2010 JaTemaplan
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaTemaplan
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaTemaplan
Vi vil delta! Demensplan for Stavanger kommune 2017-20202017 Temaplan
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 Temaplan
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014 Temaplan
Handlingsplan for velferdsteknologi2009JaTemaplan
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredning
Plan for å beholde og rekruttere sykepleiereNy Utredning
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 Temaplan
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 Temaplan
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014JaTemaplan
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Plan for Stavanger legevakt2011JaTemaplan
Plan for legetjenesten2011JaTemaplan
Plan for helsemessig og sosial beredskap2018 Temaplan
Utviklingen knyttet til et sammenhengende, sentrumsnært område med levekårsutfordringerNy Utredning som del av kommuneplan
Bedre oversikt over innbyggernes helsetilstand2017 Utredning som del av kommuneplan
Kvalitetsplan for barnevernetNy Temaplan
Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall for Stavanger 2016-20172016 Vil innarbeides i ny ruspolitisk handlingsplan.
I tillegg gjelder også følgende planer   
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009 Kommunedelplan
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014JaTemaplan
Melding om Kunnskapsbyen Stavanger2014JaTemaplan
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplan
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 Temaplan
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 Temaplan
Omsorg 20252011 Temaplan
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013JaTemaplan
Plan for helsemessig og sosial beredskapNy Temaplan
Handlingsplan for studentboliger2015 Handlingsplan
Hovedplan - avløp2016 Temaplan
Hovedplan vann – transportanlegg2013 Temaplan
Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011 Temaplan
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategi
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-2020Ny Temaplan
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182013JaTemaplan
Tabell 12.4 Planliste
Last ned tabelldata (Excel)

12.3 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Tabell 12.5 viser brukerundersøkelser og spørreundersøkelser som vil gjennomføres i planperioden.

2019202020212022
Oppvekst og utdanningOppvekst og utdanningOppvekst og utdanningOppvekst og utdanning
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)
Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)
Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)
SFO 2.trinn (foresatte)SFO 2.trinn (foresatte)SFO 2.trinn (foresatte)SFO 2.trinn (foresatte)
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudKulturskolen (foresatte)Ressurssenter for styrket barnehagetilbudUngdomsundersøkelsen
UngdomsundersøkelsenJordmortjenesten  
 Helsestasjon  
    
Helse og velferdHelse og velferdHelse og velferdHelse og velferd
Stavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevakt
BoligkontoretHjemmesykepleieSykehjem pårøredeArbeidstreningsseksjonen
Bofellesskap UH (Beboer)Avlastning i boligBofellesskap UH (Pårørende)Sykehjem dagsenter
Korttidsopphold sykehjem rehabiliteringTekniske hjemmetjensterBofellesskap psykisk helse Fysio- og ergoterapitjenesten
FlyktningseksjonenRehabiliteringsseksjonen  
    
Bymiljø og utbyggingBymiljø og utbyggingBymiljø og utbyggingBymiljø og utbygging
VA-tjenesterIdrettVA-tjenesterIdrett
 Destinasjonsparker (ParkCheck) Destinasjonsparker (ParkCheck)
 Nabolagsparker (ParkCheck) Nabolagsparker (ParkCheck)
 Renovasjon  
    
AndreAndreAndreAndre
MedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelse
Politisk sekretariatInternbruker Internbruker
Tabell 12.5 Brukerundersøkelser i perioden 2019-2022
Last ned tabelldata (Excel)