a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett

1 Bystyrets vedtak

Bystyrets flertallsvedtak i sak 116/18, 17. desember 2018

Punkt 1-8 som rådmannen, med de endringer og justering som følger av pkt. 9:

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Stavanger kommune, jf. budsjettforslaget 5. oktober 2018 og tilleggsinnstilling 1. november 2018. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

 • Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. avsnitt 3.1.3 i tilleggsinnstillingen.
 • Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. avsnitt 3.2.2 i tilleggsinnstillingen.
 • Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. avsnitt 3.2.3 i tilleggsinnstillingen.

2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i avsnitt 3.1.2 i tilleggsinnstillingen.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.

Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år

b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 815,55 mill./avdragstid 30 år

c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år

d) Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 192,3 mill./avdragstid 30 år

e) Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 6,2 mill./avdragstid 30 år

f) Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 3,0 mill./ avdragstid 30 år

6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 15 og avsnitt 2.6 i tilleggsinnstillingen.

7. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 16. I punkt 2.4.4 foreslås følgende ny setning: «I tillegg gis rådmannen myndighet til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av inntekts- og utgiftsføringer knyttet til justeringsavtaler».

8. Bystyret godkjenner budsjett 2019 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2019-2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

9. På vei mot Nye Stavanger

Fra 1. januar 2020 skal Stavanger, Finnøy og Rennesøy slå seg sammen til en ny kommune. Sammen blir vi landets fjerde største kommune med gode livsvilkår og attraktive by- og nærområder. Målet med den nye kommunen er å sikre gode tjenester til folk og solide fagmiljøer til de ansatte. Det vil flertallspartiene legge grunnlaget for i dette budsjettet.

Stavanger kommune har gode tjenestetilbud. Tilrettelegging for oppvekstsvilkår med høy kvalitet for barn og unge er viktig. Flertallspartiene opprettholder et høyt investeringsnivå, også i neste planperiode. Bygging av Storhaug skole med en flerbrukshall fremskyndes, og flerbrukshaller bygges også i forbindelse med rehabiliteringen av Madlamark og legges inn i mulighetsstudie i forbindelse med rehabilitering/nybygg av Vaulen skole.

Arbeidet med «Leve hele livet» fortsetter samtidig som planleggingen av Omsorgsbygg2030. Smartbyarbeidet skal løse noen fremtidige utfordringer samtidig som løsningene er mer kostnadseffektive og miljøvennlige.

Bystyre vil hindre en utvikling hvor forskjellene i Stavanger øker. For å styrke bydeler med levekårsutfordringer, opprettes egne nærmiljøplaner. Regjeringen har vedtatt et integreringsløfte, og bystyre i Stavanger følger opp med et lokalt integreringsløft. Bystyret setter også av midler til tiltak i forbindelse med handlingsplanen mot fattigdom som rådmannen legger frem i begynnelsen av 2019.

Næringslivet i den nye kommunen vil bli enda breiere med hovedfokus på energi, IKT, landbruk og havbruk. Arbeidet med sammenslåingsprosessen er godt i gang. Arbeidsprosessene og seminarene i forbindelse med Handling- og økonomiplan for 2020 vil foregå i samarbeid med Finnøy og Rennesøy.

Tegnene til bedring i næringslivet har forsterket seg i 2018. Konjunkturbarometeret, gjennomført av SR-Bank, viser en optimisme i næringslivet. Spesielt blant de oljerelaterte bedriftene. Arbeidsmarkedet i Rogaland er i ferd med å normaliseres. Vi nærmer oss landsgjennomsnittet og er ikke lenger fylket i landet med høyest ledighet. Fortsatt omstilling i næringslivet for å ivareta arbeidsplasser og skape nye er nødvendig også de neste årene. Stavanger kommune skal fortsatt være en kommune som er pådriver for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Stavangerregionen skal være et attraktivt lokaliseringssted for både næringsliv og innbyggere. Regionen har mange fortrinn som må løftes ytterligere frem for å bygge opp omdømme og tiltrekke flere til regionen. På nyåret vil det bli arrangert et kickoff for å starte arbeidet med å jobbe frem merkevaren Stavanger.

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling. Stavanger kommune ønsker derfor å fortsette med å videreutvikle Stavanger som en ettertraktet student- og universitetsby, og vil at Stavanger skal være en pådriver for å utvikle universitetsområdet på Ullandhaug.

Samfunns- og næringsutvikling

Nærmiljøplaner

For å styrke arbeidet i flere områder av byen som har levekårsutfordringer etableres nærmiljøplaner på Storhaug, i Hillevåg og Kvernevik. Planene kan omfatte levekårsløft, områdeløft, investeringer, oversikt over aktuelle tilbud og andre sosiale tiltak, samt nye ideer og tiltak. På sikt skal alle kommunedeler ha nærmiljøplaner.

På Storhaug kan planen utarbeides basert på arbeidet som utføres.

I Hillevåg skal planen baseres på det pågående arbeidet og følgende nye tiltak:

 • Ny skatehall i Stavanger skal bygges sentralt i Hillevåg som en del av en omforent satsing på barn og unge.
 • Det etableres en felles prosjektorganisasjon etter modell av Urban Sjøfront i Hillevåg, for å bidra til en raskere utbygging av viktige prosjekter som kan løfte bomiljøet. Det omdisponeres 250 000 kroner fra Urban Sjøfront til dette formålet.
 • Det må jobbes aktivt for å sikre flere midler til folkehelseprosjekter i Hillevåg bydel.
 • Det settes av en million kroner årlig til en økonomisk støtteordning til rehabilitering av eldre trehus. Ordningen skal knyttes til bestemte områder av byen. I budsjettperioden skal de brukes i Hillevåg bydel som en del av et helhetlig områdeløft/nærmiljøplan.
 • Det fremlegges en sak om status for Frida Hansens hus sin virksomhet, og en vurdering av nye muligheter som huset kan representere slik at det får en forsterket betydning i bydelen.
 • Investeringer til kreative lekeplasser økes, midlene skal brukes i Stavanger sentrum, Hillevåg, Storhaug og Kvernevik.
 • Det realisers nytt bydelshus i Kvernevik i løpet av 2020.
 • Nytt tilbygg til Kvernevik skole bygges, inkludert ny bydelskulturskole.
 • Bystyret ber om at det pågående prosjektet «Nye muligheter i Kvernevik» følges opp.

Det skal i løpet av januar/februar gjennomføres et oppstartseminar. Arbeidet videre skjer i samarbeid med de aktuelle bydelsutvalg og kommunalutvalg som styringsgruppe.

En bolig til alle

Stavanger kommune skal være en aktiv boligpolitisk aktør. Flertallspartiene vil legge til rette for at så mange som mulig i Stavanger skal kunne eie sin egen bolig. Det handler om identitet, mental- og økonomisk trygghet. Boligsosial handlingsplan er et viktig verktøy for å få dette til. Når nye Stavanger kommune er etablert, er det viktig at det også satses på å legge til rette for boligbygging spesielt i nærheten av lokalsentrene i Rennesøy og Finnøy.

Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etterhvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.

Boligfinansiering

Som et virkemiddel for at flere skal kunne eie sin egen bolig, skal kommunen etablere sin egen kommunale startlånordning. Ordningen må innrettes slik at flere i etableringsfasen får mulighet til å finansiere lån til egen bolig. En kommunal garantiordning skal også vurderes. Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan dette kan organiseres.

Omsorgsbygg 2030

Antall eldre over 80 år øker frem mot 2030. Stavanger kommune må planlegge og tilrettelegge for flere ulike botilbud for eldre. Alle skal ha et godt sted å bo og få hjelp til å mestre boforhold og hverdagsliv.

I saken om omsorgsbygg 2030, må det fremgå hvordan Stavanger kommune skal tilrettelegge for et variert botilbud som for eksempel leilighetskompleks og bofellesskap hvor en kan kjøpe eller leie seg inn. Dette kan skje i samarbeid med ideelle eller private aktører. Nytt sykehjem planlegges i perioden 2022 og 2026.

Det må sørges for at det blir avsatt tomter til boligprosjekter for utviklingshemmede og andre grupper, som for eksempel tomten på Madlamark. Videre fremdrift vil bli tatt opp ved behandling av Omsorgsbygg 2030.

Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg

Det skal innarbeides en Stavanger-modell hvor kommunen kjøper tomten og tilrettelegger for eventuelle rekkefølgekrav. Boligene organiseres som et boligbyggelag og tomten festes, hvor kommunen har forkjøpsrett til leilighetene.

Finansiering vedrørende tomtekjøp, rekkefølgetiltak og personalenheten vurderes i forbindelse med fremleggelse av endelig prosjekt og innarbeides i første tertialrapportering 30. april 2019. Samme modell legges til grunn for nye tilsvarende prosjekter.

Næringsutvikling og nye arbeidsplasser

I Strategisk næringsplan 2018-2025 er det vedtatt at Stavangerregionen skal være storbyregionen i Norge med høyest verdiskapingsevne og konkurransekraft. Denne målsettingen underbygges av delmålene om å videreutvikle og skape høyproduktive arbeidsplasser, samt utvikle en bærekraftig og diversifisert næringsstruktur.

Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen

Nye Stavanger skal fortsatt være en kommune som aktivt legger til rette for næringsutvikling. I løpet av 2019 må organiseringen av næringsutviklingsarbeidet til kommunen gjennomgås med formål om ytterligere optimalisering av arbeidet. Fremtidig organisering må utformes i samarbeid med de viktigste offentlige aktørene som er relevante for næringsutviklingsarbeidet herunder Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Avinor, Greater Stavanger, Næringsforeningen og andre relevante foretak. Kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg er styringsgruppe og sak legges frem for bystyret til endelig behandling.

Opprettelse av Kongress og sportssenter KF

Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden.

Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen. Foretaket skal ha ansvar for videreutvikling av merkevaren Stavanger og store arrangementer (som for eksempel Tall Ships Races, Sjakk-VM 2020 og NM veka).

Rådmannen skal så fort som mulig legge frem en egen sak om etablering av foretaket.

Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger Forumområdet. Det opprettes et interimstyre for foretaket som utarbeider forslag til vedtekter og budsjett.  Dette vedtas endelig av bystyret.

Bystyret vedtar retningslinjer for arrangementsfondet etter innspill fra interimstyret i foretaket.

Gladmatfestivalen

Gladmatfestivalen er en viktig del av utviklingen av merkevaren «Matregionen Rogaland». Stavanger kommune vil ta et initiativ ovenfor Rogaland fylkeskommune for å sikre et langsiktig forpliktende samarbeid om bidrag i tråd med visjonen om Gladmat som en viktig del av satsingen på å bygge «Matregionen». Bystyret øker bevilgningen med 200 000 kroner i 2019.

Norway Chess og Norway Summit

Norway Chess er en av verdens største sjakkturneringer som bystyret ønsker at skal videreutvikles i Stavanger. Norway Summit er en viktig møteplass og arena som tiltrekker seg mange besøkende. Bystyret øker bidraget til Norway Chess med 400 000 kroner til totalt en million kroner fra formannskapets reservekonto, og øker bidraget til Norway Summit med 300 000 kroner til totalt 500 000 kroner fra næringsfondet.

Sjakk-VM 2020 til Stavanger

Stavanger kommune setter videre av 500 000 til en egen strategi/prosjektplan: Sjakk VM 2020 til Stavanger. Midlene dekkes av arrangementsfondet.

Utvikling av Ullandhaug-området

Universitetet i Stavanger og forskningsmiljøene spiller en særlig viktig rolle for regionens attraktivitet, kompetanse- og næringsutvikling.

Når det nye sykehuset er på plass på Ullandhaug, åpner det seg flere muligheter til samarbeid. Stavanger kommune vil være en pådriver i arbeidet med utvikling av universitetsområdet.

Stavanger sentrum

Flertallspartiene ønsker å stimulere til økt sentrumshandel. Det settes derfor av to millioner i 2019 til aktiviteter i sentrum fra Klima- og miljøfondet, og en million hvert år resten av perioden. Ber om en sak til kommunalutvalget som viser hvordan dette kan organiseres.

Kreative lekeplasser

De kreative lekeplassene i Ajaxparken og Hermetikken ved Kjelvene er eksempler på gode og moderne lekeplasser. Bidraget til kreative lekeplasser økes med to millioner kroner årlig i perioden. Stavanger sentrum, Hillevåg, Storhaug og Kvernevik prioriteres.

Tinghus på Bekhuskaien

Stavanger kommune støtter arbeidet med etableringen av nytt tinghus på Bekhuskaien, og vil starte arbeidet med utvikling av Bekhuskaien til formål som skaper liv i byen.

Studenter i Sentrum

Bystyret vil legge til rette for et studentmiljø i sentrum, og ønsker å se på muligheten for et studenthus med sentral beliggenhet. I første omgang skal det tas initiativ til dialog med Folken, Universitetet i Stavanger og Studentskipnaden med tanke på mulig erverv og videreutvikling av Folken som studenthus.

Kultur og idrett

Byjubileer

Stavanger by og Stavanger domkirke feirer 900 år i 2025. I 2025 er det Utvandrerjubileumet, dette må også planlegges i forbindelse med
by- og domkirkejubileet.

Servicebygg til domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Vikingsenter

I 2022 er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord.

I anledning jubileet skal det bygges et Vikingsenter. Senteret må bygges i samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter i nært samarbeid med Museum Stavanger, Universitetet i Stavanger og Forsvaret. Det opprettes en politisk styringsgruppe for prosjektet.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om planlegging av jubileet og utnevning av politisk styringsgruppe for etablering av Vikingsenter.

ICORN

Norge er hovedtema på bokmessen i Frankfurt 2019. Stavanger kommune deltar sammen med ICORN på denne bokmessen for å løfte frem Stavangers arbeid for forfulgte forfattere, gjennom ICORN, er viktig for ytringsfrihet og fredsarbeid. Det budsjetteres med 150 000 kroner til ICORN.

Lagerplass museale gjenstander

Museum Stavanger rapporter om stort behov for å bedre lagerkapasiteten for museale gjenstander som ikke er i utstilling. Videre er det uavklart hva som skjer med brannmuseet når brannstasjonen på Lagårdsveien nedlegges og gjenstandene fra blant annet Holmeegenes.

Kommunalstyret for kultur og idrett ber om en sak som beskriver behovet for økt lagerkapasitet og som skisserer løsninger på kort og lang sikt.

Styrke det frie kulturfeltet

I den videre satsingen av Stavanger som kulturby er det viktig å styrke det frie kulturfeltet. Det settes av en million kroner hvert år i perioden. Midlene fordeles i en ordinær sak til kommunalstyret for kultur og idrett.

Kunstgress

Stavanger kommune har tidligere forskuttert kunstgressmidlene for 2019. Bystyret bevilger ytterligere fire millioner kroner til (netto to millioner i 2019, og netto to millioner i 2020) til banen som utgjør flerbruksfeltet (cricket og fotball) på Lassa. Cricketbanen er tidligere ønsket som en interkommunal bane, Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sola og Randaberg inviteres derfor til et finansielt spleiselag,

Bystyret bevilger penger som et nærmiljøtiltak kunstgressbane på Vassøy. Det vises til Vassøy IL som har oppspart egenandel og stor grad av dugnadskapasitet, og bystyret bevilger fire millioner kroner til (netto to millioner i 2019, og netto to millioner i 2020)

Flerbrukshaller

Det skal bygges flerbrukshaller ved ny skole i Lervig (nye Storhaug skole) og på Madlamark og Vaulen. Bystyret legger til grunn at flerbrukshallene gir et godt tilbud og god kapasitetsutnyttelse. Flerbrukshallene skal være viktige arenaer i nærmiljøene. Investeringsrammene økes derfor med totalt 70 millioner kroner fordelt på perioden.

Oppvekst

Prioritere ny skole i Lervig

Ny skole må fremskyves og skal ferdigstilles i 2022. Skolen skal bli en pilotskole for bruk smartteknologi, og at det så tidlig som mulig nedsettes en styringsgruppe som utgår av arbeidsutvalget for kommunalstyret for oppvekst. Aktuelle miljøer ved Universitetet i Stavanger og andre trekkes inn i det videre arbeidet. Det flyttes 45 millioner kroner fra 2023 for å realisere skolen i 2022.

IKT-satsing – smarttavler til skolene

IKT-strategien for Stavangerskolen videreføres ved at det kjøpes inn tavler/skjermer til klasserommene. Det legges inn fire millioner kroner i 2019 og to millioner kroner i 2020. Det fremmes en sak til kommunalstyret for oppvekst vedrørende innkjøp av modell og rekkefølge på utrulling på skolene/bydelene.

Nye ungdomstrender

Det skal så raskt som mulig utarbeides en strakstiltaksplan der en vurderer behovet for å styrke eksisterende tilbud, behov for å styrke uteseksjonens mulighet til å være tilgjengelig på kveldstid i helger og i bydelene, ambulerende helsesøster, styrket tilbud ved Metropolis og bruk av aktuelle frivillige organisasjoner. Aktuelle aktører inviteres til et oppstartsmøte så raskt som mulig.

Det avsattes tre millioner kroner til strakstiltak i 2019.

SFO-plasser 5.- 10. trinn

Bystyret vedtok i HØP 2018-2021 en ordning om redusert foreldrebetaling vedrørende skolefritidsordning for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Ny sats for høsten 2018 ble satt til 60% fritak. Bystyret setter nå av 900 000 kroner per år (400 000 kroner for halvårsvirkning 2019), for at barn med spesielle behov skal få gratis tilbud om SFO.

Levekår

Lokalt integreringsløft

Stavanger har i mange år vært en foregangskommune på integrering. Kommunen intensiverer innsatsen i forbindelse med det nasjonale integreringsløftet.

Rådmannen bes legge frem en sak for kommunalstyret for levekår der følgende momenter belyses:

 • Det vurderes en ny samarbeidsavtale mellom Johannes læringssenter og ny skole i Lervig med den hensikt å integrere barn og unge tidligere enn vi lykkes med i dag.
 • Målene for introduksjonsprogrammet gjennomgås og revideres for å sikre at flere kommer ut i arbeid eller utdanning.
 • Kommunale tiltak for å innfri nye nasjonale strenge språkkrav må legges frem. Nivået på norskkunnskapene skal heves, og her må Stavanger være forberedt.
 • Det må etableres flere tiltak i kommunen som sikrer at alle barn og unge i innvandrerfamilier får ta alle de valg de ønsker uten at de trenger å frykte straff og konsekvenser. Arbeidet med å bryte ned negativ sosial kontroll skal intensiveres i årene fremover.
 • Vi vil lage opplegg i introduksjonsprogrammet for å kvalifisere innflyttere til å ta norske fagbrev eller studiekompetanse basert på tidligere utdanning fra hjemlandet.
 • Vi må sette i gang nye aktivitetsmuligheter og krav for dem som lever på støtteordninger mens de tar norskopplæring. Dette for å sikre at betydelig flere kan komme i arbeid – raskt.
 • Organisering og ressursbehov for å kunne gjennomføre obligatoriske foreldreveiledningskurs må avklares ettersom nye nasjonale krav vil kreve at innvandrerfamilier i større grad må integreres og delta i aktiviteter knyttet til barnas skole og fritidsaktiviteter.
 • Det må utarbeides en oversikt over de forskjellige frivillige organisasjonene som har aktiviteter på feltet og som sammen kan bidra til bedre integrering.

Barnefattigdom

Ti millioner til handlingsplanen for barnefattigdom

Stavanger skal være en god by og bo i for alle, og vil fortsatt arbeide aktivt mot økende ulikheter og barnefattigdom, både når det gjelder forebyggende og kompenserende tiltak. Bystyret bevilger derfor ytterligere ti millioner kroner til tiltak basert i handlingsplanen for barnefattigdom.
Gjennomgang av støtteordninger

Bystyret ønsker en helhetlig gjennomgang av nivå på sosialhjelpen og en kartlegging som viser om sosialhjelpsmottakere i Stavanger gjennom ulike støtteordninger totalt sett får mer eller mindre enn i sammenlignbare byer. Herunder byer som holder barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp.

Nytt sykehjem mellom 2022 og 2026

Stavanger kommune har siden 2011 arbeidet målbevisst med «Leve hele livet» slik at eldre, men også andre grupper, skal kunne få bo hjemme lengst mulig. På grunn av demografisk utvikling, utskrivingspraksis fra sykehuset og mer komplekse sykdomsbilder hos våre eldre, må planlegging av et nytt sykehjem påbegynnes i løpet av perioden. Flertallspartiene legger inn to millioner kroner i 2022 til planlegging av nytt sykehjem. Dette vil bli nærmere behandlet i sak om Omsorgsbygg 2030.

Domkirkens sykehjem til Lervig

Bystyret ber om en sak om avtaleinngåelse med stiftelsen Domkirkens sykehjem om virksomhetsoverdragelse til Lervig sykehjem, Stavanger kommune.

Samtidig inngås en intensjonsavtale mellom Stavanger kommune og Domkirkens sykehjem om et omsorgsbolig/bofelleskap-prosjekt på tomten. Kommunen utbetaler en kompensasjon til sykehjemmet som kan bruke til utviklingsprosjektet med inntil fem millioner kroner. Det settes av tre millioner i 2019 og to millioner i 2020. Prosjektet skal knyttes til husbankfinansierte tiltak i Omsorgsbygg 2030. Kommunen skal følge anskaffelsesregelverket, men handlingsrommet for ideell virksomhet skal utnyttes fullt ut.

Ramsvigbyen – senter for demens

I budsjettforslaget er ombygging av Ramsvigtunet omtalt som Demenslandsbyen. Ramsvigbyen – senter for demens, brukes inntil videre. Bystyret vil gjennomføre prosjektet så raskt som mulig, med mål om 2021. Vi vil realisere prosjektet i ett byggetrinn og ber rådmannen komme tilbake med en sak som viser hvordan dette kan gjøres. I det videre arbeidet skal det legges vekt på å etablere senterfunksjoner med butikker som blant annet konditori, aktivitetstilbud og lokaler til aktuelle frivillige. Det søkes tilrettelagt for nevnte lokaler i romprogrammets arbeid.

Eventuelle merkostnader innarbeides i første tertialrapportering.

Dagsenter for funksjonshemmede

Dagsentervirksomheten for funksjonshemmede foregår på Arbeidsgården. Virksomheten har vokst ut av sine lokaler, noe som gjør det vanskelig for personer med store elektriske rullestoler å komme seg rundt. Nytt dagsenter bør derfor vurderes i forbindelse med i Omsorgsbygg 2030.

Prøveprosjekt – økt bemanning for å redusere sykefraværet

Bystyret ber rådmannen iverksette et nytt prøveprosjekt med økt grunnbemanning på et sykehjem for å se om dette kan gi bedre tjenester for pasientene, og redusere sykefraværet hos de ansatte.

Det fremlegges en sak til levekår om at assistenter avlaster fagpersonell på sykehjemmene ved å ta seg av oppgaver som for eksempel matservering, slik at fagarbeidere innen omsorg får bruke tiden til primæroppgavene. Det legges inn tre millioner kroner til et prøveprosjekt på et utvalgt sykehjem. Prosjektet evalueres etter ett år.

Flere VTA-plasser

Det er 34 personer som i dag som står på venteliste for varig tilrettelagt arbeidsplass. Det skal tilrettelegges for flere VTA-plasser i Stavanger enten i egen regi eller i regi av våre aktuelle bedrifter. Egen sak vedrørende finansiering og eventuelle plasser i kommunal regi, fremlegges for kommunalstyret levekår når statlig tildeling er avklart,

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse

Foreldre av barn med funksjonsnedsettelse har et stort behov for tett oppfølging over tid. Disse må sikres en fast og kvalifisert koordinator ved sitt helse- og sosialkontor.

Bystyret ber om en sak til levekår om hvordan tjenestene kan koordineres bedre og mer effektivt for barn med funksjonsnedsettelse.

Studenthelsestasjon

Bystyret opprettholder støtten til SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon på 145 000, og løfter inn 46 000 kroner.

Spaniaplasser

Bystyret ønsker å opprettholde fire Spaniaplasser, og legger derfor inn en ekstra i forhold til rådmannens forslag. Det settes av 700 000 kroner hvert år i perioden.

Opptrappingsplan for barnevern

Flertallspartiene vil styrke barnevernet og oppretter derfor seks ekstra stillinger i perioden, utover de som allerede ligger i rådmannens forslag til budsjett.

Kjøp av tjenester

Redusere antall plasseringer i institusjon. Må også gjennomgå eksisterende avtaler for å redusere kostnadene. Økt kapasitet i barnevernet vil styrke muligheten for hjelp i hjemmet.

Økte utgifter dekkes inn med lavere kostnad på institusjonsplasser, beregnet til 1,5 millioner kroner i 2021 og 2022

Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser

Liggetiden på sykehusene blir stadig kortere. Dette medfører store utfordringer, da kommunen må ta i mot flere og sykere pasienter.

Bystyret ber derfor om en sak til kommunalstyret for levekår der det blir vurdert om flere av øyeblikkelig hjelp-plassene på Stokka sykehjem kan brukes som mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter. I saken bes det også vurdert om det skal opprettes et team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som kan ta raske hjemmebesøk til pasienter fra sykehuset, slik at de ikke automatisk trenger å komme på korttidsopphold.

Miljø og utbygging

Nytorget

Bystyret legger til grunn avtalen av 20.02.2018 for utvikling av Nytorget. Videre avventes arkitektkonkurransen for Nytorget før endelig utvikling av området.

Skjøtsel av friområder

Midler til skjøtselstiltak for kommunes friområder styrkes med to millioner kroner i året i perioden. Gjennomføring av planen for Lille Stokkavatnet og tiltak i Flørli skal prioriteres. Bruken av midlene skal fremlegges for kommunalstyret for miljø og utbygging i aktuell arbeidsplansak.

Flørli-visjonen

I løpet av 2019 skal det utarbeides en mulighetsstudie for hvordan Flørlibygda kan videreutvikles som turistdestinasjon i Lysefjorden. Studiet skal utføres i tilknytning til Lysefjorden Utvikling sitt arbeid, og sees i sammenheng med forhandlingene med Lyse vedrørende permanent forvalting av trappene, rørgaten, trallebanen og den gamle kraftstasjonsbygningen. Det fremlegges en sak for kommunalutvalget.

Bruk av Klima- og miljøfondet – per år

Det overføres ti millioner kroner fra fondet til drift.

 • Gjennomføring av handlingsplan, drift og eventuelle investeringer. Det fremlegges snarest en egen sak med forslag om hvordan midlene kan brukes. Det settes av seks millioner kroner i 2019, og syv millioner kroner i 2020, 2021 og 2022.
 • Elbil-lading styrkes med ytterligere to millioner kroner. Det vises til tilsvarende bevilgning i 2018 – 2021. Midlene skal i hovedsak gå til støtteordning for borettslag og oppføring av kommunale ladestasjoner.
 • Det skal brukes midler på sentrums attraktivitet på hverdager (omtalt i punkt om Stavanger Sentrum). Midlene forvaltes av Stavanger sentrum AS, og det skal utarbeides en egen plan. Det settes av to millioner kroner i 2019 og en million kroner hvert av de øvrige årene i perioden.

Påbegynne park i Lervig

Bystyret vil opparbeide parken i Lervig og legger inn ytterligere to millioner kroner i 2019 og tre millioner kroner i 2020. En vil se på muligheten til å sikre avtaler med utbyggerne i området om bidrag til opparbeidelse av parken.

Sykkelparkering og sykkelprioriterte gater

Det skal legges til rette for sikker sykkelparkering i sentrum og ved offentlige bygninger. Dette innarbeides i arbeidsplanen for sykkelstrategien. Bystyret vil ha raskere gjennomføringstakt av sykkelprioriterte veier.

Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.

Skolegården på Våland

Skolegården på Våland rehabiliteres i ett byggetrinn. Alle fem delområder bygges samtidig og arbeidet påbegynnes i 2019. Det flyttes til sammen tre millioner kroner fra 2021 og 2022 til 2019.

Faste tribuneplasser i Storhallen

Det settes av 2,7 millioner kroner til faste tribuneplasser i Storhallen.

Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Engøyholmen

Bystyret bevilger 300 000 kroner til Engøyholmen for delfinansiering av restaurering av sjøhustak/gavlvegg.

1. Oppsummering investering20192020202120222019-2022
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450 4 645 520
Partiets endringer- totale endringer 141 200 232 500 141 200 -34 200 480 700
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 281 570 1 350 850 1 443 550 1 050 250 5 126 220
      
Låneopptak iht rådmannens forslag 645 303 577 436 851 246 641 248 2 715 234
Låneopptak iht. partiet endringer 170 248 182 565 96 140 -166 479 282 474
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 815 551 760 001 947 386 474 769 2 997 707
      
Overføring fra drift iht rådmannens forslag 224 158 232 330 223 170 242 666 922 324
Overføring fra drift iht. partiets endringer -29 048 -50 065 -54 940 -50 721 -184 774
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 195 110 182 265 168 230 191 945 737 550
      
Udekket iht. rådmannens forslag-----
Udekket iht. partiets forslag-----
Tabell V.1 Oppsummering investering, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
2. HØP 2019-2022- Investeringstabell20192020202120222019-2022
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
Rådmannens forslag- sum diverse bygg, anlegg og felles investeringer 217 720 195 200 221 500 189 500 823 920
Vikingsenteret, forprosjekt 1 000     1 000
Byggemodning Madla/Revheim 50 000 50 000    100 000
Byggemodning Hillevåg 50 000 50 000    100 000
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg 101 000 100 000 00 201 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg 318 720 295 200 221 500 189 500 1 024 920
Skole     
Rådmannens forslag- sum skole 204 600 296 000 443 400 389 000 1 333 000
IKT-satsing 4 000 2 000    6 000
Nye Storhaug skole (Linje 30)    45 000 45 000
Våland skolegård 3 000   -300 -2 700 0
Idrettshaller Madlamark, Vaulen og ny skole i Lervig 17 500 17 500 17 500 17 500 70 000
Sum partiets endringer- skole 24 500 19 500 17 200 59 800 121 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole 229 100 315 500 460 600 448 800 1 454 000
Barnehage      
Rådmannens forslag- sum barnehage 130 500 123 800 136 000 53 000 443 300
Sum partiets endringer- barnehage-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage 130 500 123 800 136 000 53 000 443 300
Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)     
Rådmannens forslag- sum levekår 152 500 108 500 114 500 129 500 505 000
Eiendomsutvikling på Dom (linje 62) 3 000 2 000    5 000
Planlegging nytt sykehjem    2 000 2 000
Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2021)  100 000 120 000 -100 000 120 000
Sum partiets endringer- levekår 3 000 102 000 120 000 -98 000 127 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår 155 500 210 500 234 500 31 500 632 000
Idrettsbygg     
Rådmannens forslag- sum idrettsbygg 84 700 12 000 1 500 5 000 103 200
Vassøy kunstgress (nettobeløp) 2 000 2 000    4 000
Lassa kunstgress (nettobeløp) 2 000 2 000    4 000
Faste tribuneplasser i Storhallen 2 700     2 700
Sum partiets endringer- idrettsbygg 6 700 400000 10 700
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg 91 400 16 000 1 500 5 000 113 900
Park og vei     
Rådmannens forslag- sum park og vei 155 450 145 950 149 950 140 950 592 300
Lervig park 2 000 3 000    5 000
Kreative lekeplasser 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Skjøtsel av friområder 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Sum partiets endringer-park og vei 6 000 7 000 4 000 4 000 21 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei 161 450 152 950 153 950 144 950 613 300
Totale brutto investeringer      
Rådmannens forslag- totale brutto investeringer 1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450 4 645 520
Partiets endringer- totale endringer ift. Rådmannens forslag 141 200 232 500 141 200 -34 200 480 700
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1 281 570 1 350 850 1 443 550 1 050 250 5 126 220
Finansiering      
Rådmannens forslag låneopptak 645 303 577 436 851 246 641 248 2 715 234
Rådmannensforslag egenfinansiering 495 067 540 914 451 104 443 202 1 930 286
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:     
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) -29 048 -50 065 -54 940 -50 721 -184 774
Bidrag fra utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlanteren  100 000 100 000   200 000
Husbanktilskudd Ramsvigbyen- senter for demens    183 000 183 000
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) 170 248 182 565 96 140 -166 479 282 474
Udekket iht. partiets endringer---- 
Tabell V.2 Investeringstabell, endringer, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
1. Oppsummering drift2019202020212022
Brutto budsjettramme iht. rådmannnens forslag 11 238 223 11 359 321 11 448 623 11 497 914
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag2,0 %2,1 %2,0 %2,2 %
Brutto budsjettramme iht. partiets forslag 11 242 473 11 374 929 11 471 314 11 510 078
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)1,7 %1,6 %1,4 %1,7 %
Sum driftsbalanse (skal være null)----
Tabell V.3 Oppsummering, drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
2. HØP 2018-2021- driftsrammetabell2019202020212022
Barnehage     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 54 601 37 450 24 450 12 450
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 534 163 1 517 012 1 504 012 1 492 012
Sum endring iht. partiets forslag----
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 534 163 1 517 012 1 504 012 1 492 012
Skole    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 34 600 42 300 40 100 36 600
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 648 379 1 656 079 1 653 879 1 650 379
Friplasser SFO 400 900 900 900
Sum endring iht. partiets forslag 400 900 900 900
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 648 779 1 656 979 1 654 779 1 651 279
Barn og unge    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag -3 880 -4 010 -10 810 -12 110
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 508 804 508 674 501 874 500 574
Stillinger i barnevernet  1 300 2 600 3 900
Reduserte kostnader barnevern   -1 500 -1 500
Motvirke nye ungdomstrender 3 000    
Sum endring iht. partiets forslag 3 000 1 300 1 100 2 400
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 511 804 509 974 502 974 502 974
Helse og velferd    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 100 119 111 540 117 590 130 190
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 3 661 566 3 672 987 3 679 037 3 691 637
Tiltak mot barnefattigdom 10 000 10 000 10 000 10 000
Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi (linje 55)   -5 000 -5 000
Redusert sykefravær  -3 000   
Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem 3 000    
En ekstra Spania-plass 700 700 700 700
Sum endring iht. partiets forslag 13 700 7 700 5 700 5 700
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 3 675 266 3 680 687 3 684 737 3 697 337
By- og samfunnsplanlegging    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 2 040 -150 200 0
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 103 349 103 199 103 399 103 399
Planlegging VM i sjakk (finansieries av arr. fond) 500    
Sum endring iht. partiets forslag 500    
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 103 849 103 199 103 399 103 399
Bymiljø og utbygging    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 99 440 140 880 165 380 186 350
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 530 834 1 572 274 1 596 774 1 617 744
Prosjektorganisasjon, Hillevåg 250 250 250 250
Urban sjøfront -250 -250 -250 -250
Økonomisk støtteordning - trehus 1 000 1 000 1 000 1 000
Klima og miljøfond, bruk av disp fond -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan 6 000 7 000 7 000 7 000
Disponering av Klima- og miljøfond - Stavanger sentrum 2 000 1 000 1 000 1 000
Disponering av Klima- og miljøfond, Elbil-lading 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum endring iht. partiets forslag1000100010001000
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 531 834 1 573 274 1 597 774 1 618 744
Innbygger- og samfunnskontakt    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 12 070 11 330 11 330 11 330
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 234 123 233 383 233 383 233 383
Styrke det frie kulturfeltet 1 000 1 000 1 000 1 000
Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen, Gladmat, SIS, ICORN 700 46 46 46
Sum endring iht. partiets forslag1700104610461046
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 235 823 234 429 234 429 234 429
Stab og støttefunksjoner    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 8 910 8 182 8 182 8 182
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 392 558 391 830 391 830 391 830
Sum endring iht. partiets forslag0000
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 392 558 391 830 391 830 391 830
Felles utgifter     
Sum endring iht. rådmannens forslag 111 627 191 063 271 615 304 136
Budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 624 447 1 703 883 1 784 435 1 816 956
Redusert lønnsreserve -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Sum endring iht. partiets forslag 4 250 15 612 22 695 12 168
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 628 697 1 719 495 1 807 130 1 829 124
Felles inntekter     
Eiendomsskatt 9 500 22 500 22 500 27 500
Økt overføring fra Stavanger boligbygg KF, (salg av eiendom) -5 000    
Disposisjonsfond     
Endring i overføring fra drift til investering -29 048 -50 065 -54 940 -50 721
Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag -20 300 -11 950 -9 750 -11 050
Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:    
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) 3 575 8 852 12 730 7 752
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) 5 675 11 760 14 965 9 416
Brutto driftsramme iht. rådmannens forslag11 238 223 11 359 321 11 448 623 11 497 914
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag11 242 473 11 374 929 11 471 314 11 510 078
Sum driftsbalanse (skal være null)----
Tabell V.4 Driftsrammetabell, endringer, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)