a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

5.4 Barn og unge

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tjenestebeskrivelse

Tilbudet omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for barn 0 til 5 år, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskoler og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom helsestasjonens familiesenter.

Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats. Målet er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestring av dagliglivets utfordringer.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Endringer i svangerskapsomsorgen
De nasjonale faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen er revidert i 2018. Den viktigste endringen er at det anbefales tidlig samtale om levevaner, og at det kartlegges om den gravide har behov for ekstra oppfølging. Den gravide skal kunne velge om hun ønsker oppfølging hos fastlege eller jordmor. Stavanger kommune vil arbeide for på sikt å øke antallet jordmorstillinger slik at denne anbefalingen kan bli møtt. Samarbeidsavtalen mellom jordmortjenesten og fastlegene vil bli gjennomgått og revidert.

Samarbeidsavtale om barselomsorg
Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus skal utarbeide en ny samarbeidsavtale om barselomsorgen. Nybakte mødre sendes nå tidligere hjem fra sykehus etter fødsel, og kommunen må derfor styrke sitt barselstilbud. Mødre som reiser tidlig hjem fra sykehuset vil få tilbud om hjembesøk av jordmor 1-3 dager etter utreise, i tillegg til hjembesøk av helsesøster innen 10 dager etter fødsel. I tillegg kan det bli aktuelt med en form for vaktberedskap lørdager.

Tidlig innsats og lavterskeltilbud
Pilotprosjektet Familie for første gang (Nurse Family Partnership) avsluttes i 2019. Prosjektet har gitt mange positive erfaringer, men har også gitt utfordringer med samarbeid og koordinering. Tilbudet skal evalueres i løpet av året.

Familiesenteret registrerer økt behov for hjelp hos ungdom med lettere psykiske lidelser som angst og depresjon. Kommunen arbeider med å utvikle lavterskeltilbudet innen psykisk helse for å møte dette behovet.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste
Stavanger kommune følger opp den nasjonale satsingen på skolehelsetjenesten. Kommunen har fått prosjektmidler til å etablere tverrfaglig skolehelsetjeneste, og vil tilsette flere helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det tverrfaglige tilbudet prøves ut ved fem skoler i 2018/19. Hensikten er å finne gode løsninger som kan komme til nytte på alle skoler.

Inkludering ved tidlig innsats i oppveksttjenestene
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Storhaug bydel styrkes særskilt i forbindelse med den statlige støttede områdesatsingen for å løfte levekårene i bydelen. Kapasiteten og tilgjengeligheten skal økes både i jordmortjenesten, helsestasjonstilbudet til barn mellom 0 og 5 år og i skolehelsetjenesten. Det satses også på økt tverrfaglig samarbeid og nye digitale løsninger som skal gjøre tjenesten mer tilgjengelig.

Utvikle digitale løsninger
Stavanger kommune skal delta i utviklingsprosjektet DigiHelse sammen med Oslo og Bergen kommune, KS og Direktoratet for e-helse. Målet er å etablere sikker digital meldingsutveksling mellom tjenesten og innbyggerne, gi mulighet til å administrere avtaler og gi tilgang på relevant informasjon. Prosjektet har oppstart i 2018 og blir videreført i 2019.

Rekruttering og organisering av tjenestetilbudet
Det er fortsatt mangel på utdannede helsesøstre i regionen. Som rekrutteringstiltak får sykepleiere som er i gang med helsesøsterutdanning tilbud om fast ansettelse, bindingstid og permisjon med lønn ved studie- og praksisuker.

Nasjonale myndigheter har varslet at det vil komme en ny bemanningsnorm for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Normen vil trolig gi et økt behov for å rekruttere flere helsesøstre.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 76 013 76 013 76 013 76 013
 Endringer:    
73Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 400 1 400 1 400 1 400
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 77 413 77 413 77 413 77 413
Tabell 5.7 Budsjettramme Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2019-2022, tall i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.4.2 Ungdom og fritid

Tjenestebeskrivelse

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, UNGBO og Frivilligsentraler. Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud, forebyggende og helsefremmende tilbud og behandlingsstart for unge med rusproblemer. Ungdommene engasjeres i utformingen av fritidstilbudet, og virksomheten legger stor vekt på barns behov og rettigheter.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samordnede tilbud
Bredden i de ulike tilbudene er en styrke i virksomheten. Tiltakene skal være samordnede og lett tilgjengelige. Kompetansedeling og samhandling mellom avdelinger er prioriterte innsatsområder. Virksomheten vektlegger fleksibilitet, endringskompetanse og enhetlig ledelse.

Tilgjengelighet
Lavterskeltilbud må være tilgjengelige og ha åpningstider tilpasset ungdommens behov. Ungdom og fritid vil prøve ut nye virkemidler for å komme tidlig i kontakt med ungdom, blant annet vil helsestasjon for ungdom utvide sine åpningstider sommeren 2019.

Erfaring viser at det er viktig å være til stede der ungdom er for å forebygge vansker. Økt tilstedeværelse av helsesøster på skolene øker antall henvendelser fra ungdom med psykiske vansker. Uteseksjonen erfarer også at ungdom tar mest kontakt når de oppsøkes der de er. Tilstedeværelse på skoler vil derfor bli prioritert.

Samarbeid
Tett samarbeid med andre instanser kan bidra til samordnet og bedre hjelp. Ungdom og fritid vil prøve ut nye samarbeidsformer med blant annet konfliktråd, forebyggende politi og psykiatrisk divisjon.

Foreldresamarbeid er avgjørende for å komme tidlig inn når ungdom har utviklet vansker. Det skal være lett for foreldre å ta kontakt med Ungdom og fritid ved behov for oppfølging og støtte. Lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske helseutfordringer og deres foreldre vil bli videreutviklet i samarbeid med Stavanger universitetssykehus. Brukermedvirkning vil fortsatt være sentralt i alle tilbud i virksomheten.

Ungdomsundersøkelsen
I 2019 skal ungdomsundersøkelsen Hørpåmeg gjennomføres i alle ungdomskoler og videregående skoler i Stavanger. Uteseksjonen har ansvar for å koordinere arbeidet. Resultatene fra levekårsundersøkelsen brukes til å prioritere innsatsområder og tilpasse tjenester til ungdommenes behov.

Levende bydeler
Bydelshusene skal være en samlende og mangfoldig møteplass for befolkningen og bidra til å skape levende bydeler. Arbeidet med å sette i gang nye aktiviteter og initiativer ved den nyopprettede Frivilligsentralen i Hillevåg vil fortsette. Det er planlagt å etablere en sjette frivilligsentral i 2019. Samarbeidet mellom frivilligsentralene og bydelshusene skal videreutvikles.

Levekårstress og sosial utjevning
Ungdom og fritid har stor oppmerksomhet på det levekårsstresset som barn, unge og deres familier lever under når familieøkonomien er marginal. Bydelsbaserte tilbud med lav eller ingen egenandel er en viktig strategi for å få med barn og unge fra lavinntektsfamilier. Virksomheten vil søke om prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å skape nye tilbud til målgruppen. Sommeren 2019 planlegges et sommerjobbtilbud til ungdom. Fritid for alle vil fortsatt utvikle ferie- og fritidstilbud som kan fange opp barn og unge fra lavinntektsfamilier.

K46 endrer organisatorisk tilhørighet
K46 vil fra 2019 tilhøre tjenesteområdet Helse og velferd for å bli en del av et mer samordnet og helhetlig tilbud til unge med rusutfordringer.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201871 68071 68071 68071 680
 Endringer:    
80Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022500 - - 500
81Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt1 3001 3001 3001 300
82Nye frivillighetssentraler370740740740
 Korrigert netto budsjettramme 2019-202273 85073 72073 72074 220
Tabell 5.8 Budsjettramme for Ungdom og fritid 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.4.3 Barneverntjenesten

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger og iverksetter og evaluerer individuelle tiltak etter Lov om barneverntjenester.

Virksomheten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Barnevernet får i 2018 for første gang en egen kvalitetsplan. Satsningsområdene i planen vil være en prioritert oppgave for barneverntjenesten.

Samarbeid med barn og foreldre
Barneverntjenesten i Stavanger ønsker å være en åpen tjeneste der barn og foreldre opplever å bli møtt med respekt og ha innflytelse. Det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Medvirkning fra barn og unge skal få fram barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser er til barnets beste.

Stortinget har vedtatt endringer i barnevernloven med virkning fra 1. juli 2018. Endringene gir barnet rett til tiltak etter barnevernloven, styrker barns rett til medvirkning og tydeliggjør barnevernets plikt til samarbeid med barn og foreldre. Barneverntjenesten vil i kommende periode implementere lovendringer og videreføre god faglig praksis, slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

En kompetent barneverntjeneste
Ressursene i barneverntjenesten, herunder ansattes kompetanse og tjenestens økonomiske rammer, må organiseres slik at de kommer barna til gode. God utnyttelse av ressurser forutsetter blant annet at barneverntjenesten rekrutterer og beholder kompetente medarbeidere og ledere.

Målrettet ledelse skal sikre tjenester av høy kvalitet gjennom forsvarlig disponering og organisering av tilgjengelige ressurser. Barn skal sikres en helhetlig og koordinert oppfølging.

Barneverntjenesten vil evaluere intern organisering og styrke eget tiltaksapparat innenfor tilgjengelige rammer. I tråd med satsningene i ny kvalitetsplan, vil barneverntjenesten arbeide for at de ansatte i barnevernet skal ha en forsvarlig arbeidssituasjon.

Et likeverdig barnevern
Barneverntjenesten skal tilby likeverdige tjenester uavhengig av bosted, sosial tilhørighet, etnisk bakgrunn, språk, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning. Sentralt i dette arbeidet er å bygge tillit mellom barneverntjenesten og innvandrerbefolkningen, og ivareta barns kulturelle identitet. I planperioden 2019–2022 har barneverntjenesten derfor valgt å styrke informasjonsarbeidet rettet mot spesielle grupper av innvandrere og å styrke oppfølgingen av barn i etniske minoritetsfamilier.

Barneverntjenesten og stavangerskolen
Samarbeid mellom skole, barnevern og omsorgspersoner er viktig for at barn skal få den hjelpen de trenger for å kunne utvikle ferdigheter i tråd med sine evner. Barnets beste er utgangspunkt for alt samarbeid. Godt samarbeid krever felles mål, gode relasjoner og lav terskel for kontakt mellom skole og barnevern.

I 2019 vil barneverntjenesten arbeide for å inngå en samarbeidsavtale med skolene på systemnivå. Avtalen skal være gjensidig forpliktende og avklare forventninger om tilgjengelighet. Avtalen skal legge bedre til rette for å forhindre omsorgssvikt, men også styrke samarbeidet mellom skolen og barnevernet, slik at flere barn får mulighet til å fullføre skolegangen.

Den nye kvalitetsplanen for barneverntjenesten forventes å legge viktige føringer både for organiseringen av tjenesten, kompetansesatsingen og for samhandlingen med andre virksomheter.

Budsjettramme

  2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018226 054226 054226 054226 054
 Endringer:    
54IKT-løft, foretatt i 2018-250-250-250-250
55Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018-400-400-400-400
56Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt3 0003 0003 0003 000
57Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger 1 3001 3001 3001 300
58Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser6 0006 0006 0006 000
59Bosetting av flyktninger - nedtrapping---4 800-6 600
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022235 704235 704230 904229 104
Tabell 5.9 Budsjettramme for Barnevern 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.4.4 EMbo Stavanger

Tjenestebeskrivelse

EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige flyktninger) er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten og skal ha et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, med individuelt tilpasset oppfølging. EMbo Stavanger består av avdelinger i barneverninstitusjon og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. EMbo drifter også en egen aktivitetsbase som er tilgjengelig for alle enslige mindreårige flyktninger i kommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling og nedbemanning
I kommende planperiode er det en prioritert oppgave å tilpasse bemanningen og ressursene til behovet for bosetting av enslige mindreårige. Dersom antall anmodninger fortsetter å være lavt ved overgangen til 2019, vil EMbo måtte nedbemanne ytterligere.

Komplekse utfordringer
Komplekse utfordringer hos mange av beboerne er krevende både for beboerne selv og for arbeidssituasjonen til de ansatte. Fordi det tidligere oppfølgingstiltaket til EMbo er nedlagt, er det viktig å ha en aktivitetsbase som er tilgjengelig for ungdommene etter skoletid og i helgene.

Kvalitetssikring
EMbo har nedbemannet over flere år. Det er en prioritert oppgave å kvalitetssikre det faglige arbeidet og skape forutsigbarhet for de ansatte, samtidig som virksomheten er i stor omstilling.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201886 13986 13986 13986 139
 Endringer:    
60Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt900900900900
61Bosetting av enslige mindreårige flyktninger - nedtrapping -18 000-18 000-20 000-20 000
 Korrigert netto budsjettramme 2019-202269 03969 03967 03967 039
Tabell 5.10 Budsjettramme for EMbo 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)