a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

13.3 Netto driftsrammer

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon   
 BudsjettforslagVedtatt budsjettProsentvis endring
 201920182018-2019
100 Politisk styring51 857 43 357 19,6
110 Kontroll og revisjon6 300 5 700 10,5
120 Administrasjon422 535 407 640 3,7
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen24 412 24 212 0,8
130 Administrasjonslokaler70 411 72 723 -3,2
170 Årets premieavvik-270 266 -211 923 27,5
171 Amortisering av tidligere års premieavvik89 900 72 894 23,3
172 Pensjon364 800 314 135 16,1
173 Premiefond-25 838 -23 710 9,0
180 Diverse fellesutgifter186 157 171 457 8,9
190 Interne serviceenheter0 0 0,0
201 Førskole1 006 877 966 276 4,2
202 Grunnskole1 302 141 1 271 141 2,4
211 Styrket tilbud til førskolebarn141 512 134 012 5,6
213 Voksenopplæring54 753 51 153 7,0
215 Skolefritidstilbud21 213 24 513 -13,5
221 Førskolelokaler og skyss113 910 112 803 1,0
222 Skolelokaler264 843 261 932 1,1
223 Skoleskyss7 510 7 510 0,0
231 Aktivitetstilbud barn og unge36 334 35 834 1,4
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste88 548 87 148 1,6
233 Annet forebyggende helsearbeid56 052 45 772 22,5
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser106 075 103 875 2,1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering199 670 189 820 5,2
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid117 525 111 825 5,1
243 Tilbud til personer med rusproblemer83 812 81 312 3,1
244 Barneverntjeneste80 507 76 857 4,8
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19 343 19 343 0,0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet212 746 223 846 -5,0
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon891 838 867 988 2,8
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende979 510 938 311 4,4
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene27 218 27 218 0,0
261 Institusjonslokaler105 102 99 978 5,1
265 Kommunalt disponerte boliger7 278 -1 722  
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi22 763 19 923 14,3
275 Introduksjonsordningen72 171 82 971 -13,0
276 Kvalifiseringsordningen49 726 49 726 0,0
281 Ytelse til livsopphold182 067 187 067 -2,7
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig13 366 11 603 15,2
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde390 1 390 -71,9
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)215 215 0,0
301 Plansaksbehandling28 901 27 901 3,6
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering3 049 3 049 0,0
303 Kart og oppmåling6 017 6 017 0,0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak-3 000 0  
320 Kommunal næringsvirksomhet5 220 5 220 0,0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet13 891 12 791 8,6
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling856 856 0,0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak*-28 220 1 780  
332 Kommunale veier98 266 97 466 0,8
335 Rekreasjon i tettsted60 698 59 848 1,4
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 916 26 061 3,3
339 Beredskap mot branner og andre ulykker85 576 82 431 3,8
340 Produksjon av vann43 693 43 493 0,5
345 Distribusjon av vann-43 693 -43 493 0,5
350 Avløpsrensing83 362 102 162 -18,4
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann-75 300 -82 800 -9,1
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.-8 062 -19 362 -58,4
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall140 140 0,0
360 Naturforvaltning og friluftsliv17 964 22 564 -20,4
365 Kulturminneforvaltning1 785 1 695 5,3
370 Bibliotek44 677 43 577 2,5
375 Museer32 909 26 209 25,6
377 Kunstformidling65 005 63 655 2,1
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg39 532 38 082 3,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg160 385 133 614 20,0
383 Musikk- og kulturskoler38 916 35 380 10,0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg94 480 92 140 2,5
386 Kommunale kulturbygg25 249 26 156 -3,5
390 Den norske kirke89 860 87 350 2,9
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn14 200 14 200 0,0
800 Skatt på inntekt og formue-5 472 500 -5 263 000 4,0
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 309 270 -2 223 100 3,9
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-270 800 -276 800 -2,2
860 Motpost avskrivninger-442 730 -434 668 1,9
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)*169 527 143 393 18,2
880 Interne finansieringstransaksjoner217 218 179 868 20,8
    
Nettosum alle funksjoner000
*   
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt).   
Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

 BudsjettforslagVedtatt budsjett
 20192018
Oppvekst og utdanning  
Stab Oppvekst og utdanning  
10 Lønn 29 177 28 677
11 Forbruk 768 768
Sum utgifter 29 945 29 445
   
16 Salgsinntekter -341 -341
17 Refusjoner  
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner  
Sum inntekter -341 -341
   
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning 29 604 29 104
   
Barnehage  
10 Lønn 694 593 658 678
11 Forbruk 33 501 33 500
12 Drift 4 842 4 842
13 Kjøp av tjenester 446 893 433 808
14 Overføringer 10 897 10 897
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 5 139 5 139
Sum utgifter 1 195 865 1 146 864
   
16 Salgsinntekter -126 709 -123 809
17 Refusjoner -23 363 -23 363
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -5 139 -5 139
Sum inntekter -155 211 -152 311
   
Nettosum Barnehage 1 040 654 994 553
   
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  
10 Lønn 87 980 85 980
11 Forbruk 1 913 1 913
12 Drift 325 325
14 Overføringer 520 520
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 150 150
Sum utgifter 90 888 88 888
   
17 Refusjoner -6 530 -6 530
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -150 -150
Sum inntekter -6 680 -6 680
   
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 84 208 82 208
   
Grunnskole  
10 Lønn 1 391 625 1 359 025
11 Forbruk 52 512 52 512
12 Drift 13 619 13 619
13 Kjøp av tjenester 47 858 47 858
14 Overføringer 17 271 17 271
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 12 423 12 423
Sum utgifter 1 535 308 1 502 708
   
16 Salgsinntekter -136 989 -133 689
17 Refusjoner -95 888 -95 888
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -12 423 -12 423
Sum inntekter -245 300 -242 000
   
Nettosum Grunnskole 1 290 008 1 260 708
   
Johannes læringssenter  
10 Lønn 202 144 198 544
11 Forbruk 25 365 25 365
12 Drift 2 965 2 965
13 Kjøp av tjenester 180 180
14 Overføringer 3 141 3 141
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 170 1 170
Sum utgifter 234 965 231 365
   
16 Salgsinntekter -8 819 -8 819
17 Refusjoner -50 659 -50 659
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 170 -1 170
Sum inntekter -60 648 -60 648
   
Nettosum Johannes læringssenter 174 317 170 717
   
Stavanger kulturskole  
10 Lønn 45 986 44 886
11 Forbruk 4 153 4 153
12 Drift 1 683 1 683
13 Kjøp av tjenester 900 900
14 Overføringer 636 636
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 29 29
Sum utgifter 53 387 52 287
   
16 Salgsinntekter -13 258 -13 258
17 Refusjoner -1 213 -1 213
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -29 -29
Sum inntekter -14 500 -14 500
   
Nettosum Stavanger kulturskole 38 887 37 787
   
Pedagogisk-psykologisk tjeneste  
10 Lønn 40 422 39 522
11 Forbruk 4 437 4 437
12 Drift 261 261
13 Kjøp av tjenester 300 300
14 Overføringer 730 730
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 162 162
Sum utgifter 46 312 45 412
   
17 Refusjoner -779 -779
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -162 -162
Sum inntekter -941 -941
   
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 45 371 44 471
   
Ungdom og fritid  
10 Lønn 58 046 55 876
11 Forbruk 13 045 13 045
12 Drift 1 369 1 369
13 Kjøp av tjenester 475 475
14 Overføringer 16 187 16 187
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 596 596
Sum utgifter 89 718 87 548
   
16 Salgsinntekter -12 221 -12 221
17 Refusjoner -2 991 -2 991
18 Overføringer -60 -60
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -596 -596
Sum inntekter -15 868 -15 868
   
Nettosum Ungdom og fritid 73 850 71 680
   
Helsestasjon og skolehelsetjenesten  
10 Lønn 64 556 63 156
11 Forbruk 11 340 11 340
12 Drift 292 292
13 Kjøp av tjenester 2 161 2 161
14 Overføringer 2 537 2 537
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208
Sum utgifter 81 094 79 694
   
17 Refusjoner -3 473 -3 473
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208
Sum inntekter -3 681 -3 681
   
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 77 413 76 013
   
EMbo  
10 Lønn 54 674 71 774
11 Forbruk 8 664 8 664
12 Drift 1 521 1 521
13 Kjøp av tjenester 4 180 4 180
14 Overføringer 1 894 1 894
Sum utgifter 70 933 88 033
   
17 Refusjoner -1 894 -1 894
Sum inntekter -1 894 -1 894
   
Nettosum EMbo 69 039 86 139
   
Barnevernstjenesten  
10 Lønn 158 430 154 130
11 Forbruk 33 172 33 172
12 Drift 10 014 10 664
13 Kjøp av tjenester 51 176 45 176
14 Overføringer 9 138 9 138
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 001 1 001
Sum utgifter 262 931 253 281
   
16 Salgsinntekter -305 -305
17 Refusjoner -25 921 -25 921
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 001 -1 001
Sum inntekter -27 227 -27 227
   
Nettosum Barnevernstjenesten 235 704 226 054
   
Nettosum Oppvekst og utdanning 3 159 055 3 079 434
   
Helse og velferd  
   
Helse- og sosialkontor  
10 Lønn 94 293 92 993
11 Forbruk 25 551 24 051
12 Drift 369 046 372 646
13 Kjøp av tjenester 113 414 108 914
14 Overføringer 24 033 3 533
Sum utgifter 626 337 602 137
   
17 Refusjoner -2 717 -2 717
Sum inntekter -2 717 -2 717
   
Nettosum Helse- og sosialkontor 623 620 599 420
   
NAV  
10 Lønn 103 896 102 696
11 Forbruk 8 762 7 262
12 Drift 360 360
13 Kjøp av tjenester 8 473 8 473
14 Overføringer 189 853 194 853
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230
Sum utgifter 312 574 314 874
   
16 Salgsinntekter -700 -700
17 Refusjoner -8 205 -8 205
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361
Sum inntekter -10 266 -10 266
   
Nettosum NAV 302 308 304 608
   
Fysio- og ergoterapitjenesten  
10 Lønn 40 674 39 574
11 Forbruk 6 969 6 969
12 Drift 425 425
13 Kjøp av tjenester 25 832 25 832
14 Overføringer 1 535 1 535
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 322 322
Sum utgifter 75 757 74 657
   
16 Salgsinntekter -1 626 -1 126
17 Refusjoner -8 639 -8 639
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -322 -322
Sum inntekter -10 587 -10 087
   
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 65 170 64 570
   
Helsehuset i Stavanger  
10 Lønn 14 981 13 301
11 Forbruk 7 442 6 942
14 Overføringer 300 300
Sum utgifter 22 723 20 543
   
17 Refusjoner -2 700 -2 700
Sum inntekter -2 700 -2 700
   
Nettosum Helsehuset i Stavanger 20 023 17 843
   
Hjemmebaserte tjenester  
10 Lønn 414 541 387 241
11 Forbruk 15 664 13 664
12 Drift 4 135 3 735
13 Kjøp av tjenester 6 227 6 227
14 Overføringer 3 995 3 995
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111
Sum utgifter 444 673 414 973
   
16 Salgsinntekter -8 459 -8 459
17 Refusjoner -352 212 -352 212
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111
Sum inntekter -360 782 -360 782
   
Nettosum Hjemmebaserte tjenester 83 891 54 191
   
Bofellesskap  
10 Lønn 456 078 449 078
11 Forbruk 13 884 13 884
14 Overføringer -8 310 791
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 185 185
Sum utgifter 461 837 463 938
   
17 Refusjoner -942 -942
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -185 -185
Sum inntekter -1 127 -1 127
   
Nettosum Bofellesskap 460 710 462 811
   
Alders- og sykehjem  
10 Lønn 563 180 544 730
11 Forbruk 101 969 100 769
13 Kjøp av tjenester 404 996 403 496
14 Overføringer 5 685 5 335
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 692 2 692
Sum utgifter 1 078 522 1 057 022
   
16 Salgsinntekter -178 512 -178 512
17 Refusjoner -41 225 -41 225
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 692 -2 692
Sum inntekter -222 429 -222 429
   
Nettosum Alders- og sykehjem 856 093 834 593
   
Stavanger legevakt  
10 Lønn 71 300 70 300
11 Forbruk 11 460 10 960
12 Drift 1 300 1 300
13 Kjøp av tjenester 332 332
14 Overføringer 6 775 6 775
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79
Sum utgifter 91 246 89 746
   
16 Salgsinntekter -12 447 -12 447
17 Refusjoner -24 300 -24 300
18 Overføringer -601 -601
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79
Sum inntekter -37 427 -37 427
   
Nettosum Stavanger legevakt 53 819 52 319
   
Rehabiliteringsseksjonen  
10 Lønn 43 406 42 606
11 Forbruk 4 183 3 783
12 Drift 1 122 1 122
13 Kjøp av tjenester 662 662
14 Overføringer 529 529
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 132 132
Sum utgifter 50 034 48 834
   
16 Salgsinntekter -949 -949
17 Refusjoner -1 406 -1 406
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -132 -132
Sum inntekter -2 487 -2 487
   
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 47 547 46 347
   
Arbeidstreningsseksjonen  
10 Lønn 13 658 12 918
11 Forbruk 3 497 3 497
12 Drift 488 488
13 Kjøp av tjenester 1 525 1 525
14 Overføringer 810 810
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 252 252
Sum utgifter 20 230 19 490
   
16 Salgsinntekter -500 -500
17 Refusjoner -3 971 -3 971
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -252 -252
Sum inntekter -4 723 -4 723
   
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 15 507 14 767
   
Boligkontoret  
10 Lønn 7 236 7 136
11 Forbruk 450 450
12 Drift 20 20
Sum utgifter 7 706 7 606
   
Nettosum Boligkontoret 7 706 7 606
   
Flyktningseksjonen  
10 Lønn 24 856 22 856
11 Forbruk 4 792 4 792
12 Drift 10 10
14 Overføringer 372 372
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52
Sum utgifter 30 082 28 082
   
16 Salgsinntekter -415 -415
17 Refusjoner -280 -280
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52
Sum inntekter -747 -747
   
Nettosum Flyktningseksjonen 29 335 27 335
   
Dagsenter og avlastningsseksjonen  
10 Lønn 163 585 162 385
11 Forbruk 2 144 1 644
14 Overføringer 16 097 11 767
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 676 676
Sum utgifter 182 502 176 472
   
16 Salgsinntekter -1 149 -1 149
17 Refusjoner -6 026 -6 026
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -676 -676
Sum inntekter -7 851 -7 851
   
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 174 651 168 621
   
Tekniske hjemmetjenester  
10 Lønn 5 926 5 446
11 Forbruk 2 052 2 052
12 Drift 5 861 341
13 Kjøp av tjenester 164 164
14 Overføringer 602 602
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186
Sum utgifter 14 791 8 791
   
16 Salgsinntekter -6 855 -6 355
17 Refusjoner -626 -626
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186
Sum inntekter -7 667 -7 167
   
Nettosum Tekniske hjemmetjenester 7 124 1 624
   
Krisesenteret i Stavanger  
10 Lønn 12 779 12 579
11 Forbruk 3 184 3 184
12 Drift 120 120
14 Overføringer 70 70
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 174 174
Sum utgifter 16 327 16 127
   
17 Refusjoner -3 187 -3 187
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -174 -174
Sum inntekter -3 361 -3 361
   
Nettosum Krisesenteret i Stavanger 12 966 12 766
   
Sentrale midler levekår  
10 Lønn 11 100 19 000
11 Forbruk 5 404 2 604
12 Drift 16 941 13 891
13 Kjøp av tjenester 15 846 13 746
14 Overføringer 43 823 38 323
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799
Sum utgifter 95 913 90 363
   
17 Refusjoner -201 587 -182 787
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799
Sum inntekter -204 386 -185 586
   
Nettosum Sentrale midler levekår -108 473 -95 223
   
Sentrale midler legetjeneste  
10 Lønn 8 239 6 489
11 Forbruk 56 56
13 Kjøp av tjenester 70 158 70 158
14 Overføringer 1 159 1 159
Sum utgifter 79 612 77 862
   
17 Refusjoner -6 780 -6 780
Sum inntekter -6 780 -6 780
   
Nettosum Sentrale midler legetjeneste 72 832 71 082
   
Stab Helse og velferd  
10 Lønn 37 262 36 692
11 Forbruk 6 605 6 405
12 Drift 1 042 1 042
13 Kjøp av tjenester 1 159 1 159
14 Overføringer 1 823 1 823
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809
Sum utgifter 50 700 49 930
   
16 Salgsinntekter -593 -593
17 Refusjoner -7 368 -7 368
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809
Sum inntekter -10 770 -10 770
   
Nettosum Stab Helse og velferd 39 930 39 160
   
Nettosum Helse og velferd 2 764 759 2 684 440
   
By- og samfunnsplanlegging  
   
Stab By- og samfunnsplanlegging  
10 Lønn 2 801 2 711
11 Forbruk 2 189 2 189
12 Drift 8 042 8 042
14 Overføringer 1 075 1 075
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402
Sum utgifter 14 509 14 419
   
16 Salgsinntekter -2 671 -2 671
17 Refusjoner -1 575 -1 575
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402
Sum inntekter -4 648 -4 648
   
Nettosum Stab Samfunnsutvikling 9 861 9 771
   
Byggesaksavdelingen  
10 Lønn 17 557 17 557
11 Forbruk 4 504 4 504
14 Overføringer 83 83
Sum utgifter 22 144 22 144
   
16 Salgsinntekter -20 366 -20 366
17 Refusjoner -83 -83
Sum inntekter -20 449 -20 449
   
Nettosum Byggesaksavdelingen 1 695 1 695
   
Planavdelinger  
10 Lønn 51 349 50 349
11 Forbruk 1 280 1 280
12 Drift 2 780 2 780
14 Overføringer 808 808
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 121 121
Sum utgifter 56 338 55 338
   
16 Salgsinntekter -15 426 -15 426
17 Refusjoner -883 -883
18 Overføringer -500 -500
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -121 -121
Sum inntekter -16 930 -16 930
   
Nettosum Planavdelinger 39 408 38 408
   
Beredskap   
10 Lønn 8 477 7 777
11 Forbruk 905 905
12 Drift 780 530
14 Overføringer 135 135
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 61 61
Sum utgifter 10 358 9 408
   
16 Salgsinntekter  
17 Refusjoner -235 -235
18 Overføringer -180 -180
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -61 -61
Sum inntekter -476 -476
   
Nettosum Beredskap 9 882 8 932
   
Nettosum By- og samfunnsplanlegging 60 846 58 806
   
Bymiljø og utbygging  
   
Stab strategi og målstyring  
10 Lønn 5 472 5 392
11 Forbruk 572 572
12 Drift 240 240
13 Kjøp av tjenester 2 2
14 Overføringer 127 127
Sum utgifter 6 413 6 333
   
17 Refusjoner -127 -127
Sum inntekter -127 -127
   
Nettosum Stab strategi og målstyring 6 286 6 206
   
Juridisk  
10 Lønn 10 109 9 729
11 Forbruk 2 225 2 725
12 Drift 188 188
14 Overføringer 910 910
Sum utgifter 13 432 13 552
   
16 Salgsinntekter -330 -1 640
17 Refusjoner -160 -160
Sum inntekter -490 -1 800
   
Nettosum Juridisk 12 942 11 752
   
Stavanger Eiendom  
10 Lønn 22 636 18 636
11 Forbruk 21 589 24 889
12 Drift 128 560 116 710
13 Kjøp av tjenester 162 607 152 257
14 Overføringer 13 399 13 399
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 237 380 237 380
Sum utgifter 586 171 563 271
   
16 Salgsinntekter -32 444 -32 444
17 Refusjoner -32 314 -32 314
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -237 380 -237 380
Sum inntekter -302 138 -302 138
   
Nettosum Stavanger Eiendom 284 033 261 133
   
Park og vei  
10 Lønn 27 798 26 098
11 Forbruk 19 061 22 291
12 Drift 37 051 36 151
13 Kjøp av tjenester 77 702 75 172
14 Overføringer 12 807 12 507
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 771 51 771
Sum utgifter 226 190 223 990
   
16 Salgsinntekter -9 934 -9 934
17 Refusjoner -8 285 -8 285
18 Overføringer -2 600 -2 600
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 771 -51 771
Sum inntekter -72 590 -72 590
   
Nettosum Park og vei 153 600 151 400
   
Funksjon 190 - Park og vei  
10 Lønn 8 807 8 807
11 Forbruk 222 222
12 Drift 88 88
14 Overføringer 55 55
Sum utgifter 9 172 9 172
   
16 Salgsinntekter -9 117 -9 117
17 Refusjoner -55 -55
Sum inntekter -9 172 -9 172
   
Nettosum Park og vei00
   
Idrett  
10 Lønn 5 588 4 688
11 Forbruk 40 715 33 375
12 Drift 723 723
13 Kjøp av tjenester 52 268 43 068
14 Overføringer 24 164 24 164
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982
Sum utgifter 131 440 114 000
   
16 Salgsinntekter -17 038 -12 738
17 Refusjoner -5 831 -5 831
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982
Sum inntekter -30 851 -26 551
   
Nettosum Idrett 100 589 87 449
   
Vannverket  
10 Lønn 20 051 19 651
11 Forbruk 8 315 7 515
12 Drift 13 497 12 997
13 Kjøp av tjenester 56 418 43 518
14 Overføringer 300 300
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 35 300 32 500
Sum utgifter 133 881 116 481
   
16 Salgsinntekter -122 712 -109 512
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -11 169 -6 969
Sum inntekter -133 881 -116 481
   
Nettosum Vannverket00
   
Avløpsverket  
10 Lønn 22 850 22 450
11 Forbruk 10 068 9 068
12 Drift 18 388 17 888
13 Kjøp av tjenester 112 832 102 332
14 Overføringer 600 600
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 827 62 927
Sum utgifter 244 565 215 265
   
16 Salgsinntekter -225 141 -195 841
17 Refusjoner -62 -62
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -19 362 -19 362
Sum inntekter -244 565 -215 265
   
Nettosum Avløpsverket00
   
Renovasjon  
10 Lønn 6 074 6 074
11 Forbruk 13 820 13 370
12 Drift 9 400 9 400
13 Kjøp av tjenester 134 945 120 405
14 Overføringer 320 320
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 225 4 525
Sum utgifter 168 784 154 094
   
16 Salgsinntekter -144 315 -142 005
17 Refusjoner -20 450 -8 000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -3 879 -3 949
Sum inntekter -168 644 -153 954
   
Nettosum Renovasjon 140 140
   
Plan og anlegg  
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 347 347
Sum utgifter 347 347
   
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -347 -347
Sum inntekter -347 -347
   
Nettosum Plan og anlegg00
   
Miljø  
10 Lønn 3 063 3 013
11 Forbruk 1 114 1 114
12 Drift 425 925
14 Overføringer 5 629 9 629
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208
Sum utgifter 10 439 14 889
   
16 Salgsinntekter -8 000 -8 000
17 Refusjoner -445 -445
18 Overføringer -650 -650
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208
Sum inntekter -9 303 -9 303
   
Nettosum Miljø 1 136 5 586
   
Nettosum Bymiljø og utbygging 558 726 523 666
   
Innbygger- og samfunnskontakt  
   
Næring  
10 Lønn 5 971 5 821
11 Forbruk 3 505 3 505
12 Drift 346 346
13 Kjøp av tjenester 926 926
14 Overføringer 3 068 3 068
Sum utgifter 13 816 13 666
   
16 Salgsinntekter -70 -70
17 Refusjoner -82 -82
Sum inntekter -152 -152
   
Nettosum Næring 13 664 13 514
   
Kommunikasjon  
10 Lønn 6 344 6 214
11 Forbruk 923 923
12 Drift 1 569 1 569
14 Overføringer 229 229
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 103 103
Sum utgifter 9 168 9 038
   
16 Salgsinntekter -125 -125
17 Refusjoner -413 -413
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -103 -103
Sum inntekter -641 -641
   
Nettosum Kommunikasjon 8 527 8 397
   
Kultur  
10 Lønn 6 801 4 961
11 Forbruk 664 664
12 Drift 81 81
14 Overføringer 168 426 160 376
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787
Sum utgifter 176 759 166 869
   
17 Refusjoner -290 -290
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787
Sum inntekter -1 077 -1 077
   
Nettosum Kultur 175 682 165 792
   
Innbyggerservice  
10 Lønn 12 575 12 355
11 Forbruk 1 117 1 117
12 Drift 765 765
13 Kjøp av tjenester 19 19
14 Overføringer 943 943
Sum utgifter 15 419 15 199
   
16 Salgsinntekter -1 780 -1 780
17 Refusjoner -541 -541
Sum inntekter -2 321 -2 321
   
Nettosum Innbyggerservice 13 098 12 878
   
Politisk sekretariat  
10 Lønn 9 493 9 313
11 Forbruk 603 603
12 Drift 232 232
13 Kjøp av tjenester 5 5
14 Overføringer 110 110
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 18 18
Sum utgifter 10 461 10 281
   
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -18 -18
Sum inntekter -18 -18
   
Nettosum Politisk sekretariat 10 443 10 263
   
Smartby  
10 Lønn 7 000 7 000
12 Drift 3 000 0
Sum utgifter 10 000 7 000
   
Nettosum Smartby 10 000 7 000
   
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring 231 414 217 844
   
Rådmann, stab og støttefunksjoner  
   
Rådmann  
10 Lønn 13 927 13 927
11 Forbruk 220 220
12 Drift 346 346
14 Overføringer 1 963 1 963
Sum utgifter 16 456 16 456
   
17 Refusjoner -8 563 -8 563
Sum inntekter -8 563 -8 563
   
Nettosum Rådmann 7 893 7 893
   
Kommuneadvokat  
10 Lønn 4 991 4 771
11 Forbruk 225 225
12 Drift 947 947
14 Overføringer 121 121
Sum utgifter 6 284 6 064
   
16 Salgsinntekter -40 -40
17 Refusjoner -121 -121
Sum inntekter -161 -161
   
Nettosum Kommuneadvokat 6 123 5 903
   
Stab og støtte  
10 Lønn 234 828 229 178
11 Forbruk 70 391 70 791
12 Drift 43 981 41 366
13 Kjøp av tjenester 384 384
14 Overføringer 16 068 15 243
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 166 4 166
Sum utgifter 369 818 361 128
   
16 Salgsinntekter -31 088 -31 088
17 Refusjoner -48 756 -47 931
18 Overføringer -62 -62
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -4 166 -4 166
Sum inntekter -84 072 -83 247
   
Nettosum Stab og støtte 285 746 277 881
   
   
Felles inntekter og utgifter  
605100 BV-ALLMENT  
Sum utgifter 410 410
   
605200 FV- ALLMENT  
Sum inntekter -9 000 -9 000
Nettosum -9 000 -9 000
   
800000 FOLKEVALGTE  
Sum utgifter 45 452 43 852
Sum inntekter -570 -570
Nettosum 44 882 43 282
   
800010 REVISJON  
Sum utgifter 6 300 5 700
Nettosum 6 300 5 700
   
800014 HOVEDTILLITSVALGTE  
Sum utgifter 14 034 13 734
Sum inntekter -30 -30
Nettosum 14 004 13 704
   
800015 FELLESUTGIFTER  
Sum utgifter 30 765 20 765
Sum inntekter -905 -905
Nettosum 29 860 19 860
   
800016 TILSKUDD DIVERSE  
Sum utgifter 13 873 13 873
Nettosum 13 873 13 873
   
800017 VALG  
Sum utgifter 6 905 5
Nettosum 6 905 5
   
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)  
Sum utgifter 74 646 75 246
Sum inntekter -2 500 -2 500
Nettosum 72 146 72 746
   
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER  
Sum utgifter 198 800 193 310
Nettosum 198 800 193 310
   
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.  
Sum inntekter -2 900 -2 900
Nettosum -2 900 -2 900
   
800025 LIVSSYNSSAMFUNN  
Sum utgifter 14 200 14 200
Nettosum 14 200 14 200
   
800028 INNTEKT FRIKRAFT  
Sum inntekter -14 000 -13 400
Nettosum -14 000 -13 400
   
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL  
Sum utgifter 800 800
Nettosum 800 800
   
800032 STAVANGER FELLESRÅD  
Sum utgifter 89 900 87 000
Nettosum 89 900 87 000
   
800036 FELLES  
Sum utgifter 17 426 17 426
Sum inntekter -9 685 -9 685
Nettosum 7 741 7 741
   
800099 RESERVE TILL.BEVILGN  
Sum utgifter 265 364 251 364
Nettosum 265 364 251 364
   
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO  
Sum utgifter 5 850 5 850
Nettosum 5 850 5 850
   
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.  
Sum inntekter -5 198 000 -4 998 000
Nettosum -5 198 000 -4 998 000
   
800201 EIENDOMSSKATT  
Sum inntekter -274 500 -265 000
Nettosum -274 500 -265 000
   
800202 RAMMETILSKUDD  
Sum inntekter -2 309 270 -2 223 100
Nettosum -2 309 270 -2 223 100
   
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD  
Sum inntekter -22 600 -20 900
Nettosum -22 600 -20 900
   
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD  
Sum inntekter -270 800 -276 800
Nettosum -270 800 -276 800
   
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN  
Sum utgifter 264 949 236 288
Sum inntekter -601 065 -545 897
Nettosum -336 116 -309 609
   
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN  
Sum utgifter 373 171 350 929
Nettosum 373 171 350 929
   
800400 DISPOSISJONSFOND  
Sum inntekter -740 0
Nettosum -740 0
   
800403 OVERF. KAP.REGNSK.  
Sum utgifter 219 158 181 068
Nettosum 219 158 181 068
   
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING  
Sum utgifter0 1 000
Nettosum0 1 000
   
Nettosum Felles inntekter og utgifter -7 074 562 -6 855 867
Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)