a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

9.7 Smartby

Kriterier for Smartby-prosjekter
Følgende kriterier/forutsetninger må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:

Følgende kriterier/forutsetninger må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:
Teknologi: I Smartbyen Stavanger vil teknologi alltid inngå som en del av løsningen – enten det er snakk om ny teknologi som anvendes eller eksisterende teknologi som videreutvikles.

Samarbeid: I en smartby er samhandling mellom kommune, næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerne et grunnleggende premiss

Innbyggerinvolvering: Innbyggernes behov er utgangspunktet, og kan skje direkte eller indirekte, gjennom datainnsamling via observasjoner eller målinger.

Formålet med smartbyarbeidet er:

 • Styrke evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene
 • Utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne
 • Bidra til nye næringsvirksomheter og nye arbeidsplasser
 • Redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling

Kjennetegn på smartbyarbeidet:

 • Innbyggernes behov vektlegges
 • Åpenhet og transparens
 • Deling av informasjon og data
 • Likeverdighet og gjensidig tilpasning
 • Kreativitet og involvering
 • Utprøving og innovasjon

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utvalgte satsingsområder i Stavangers Smartby-arbeid de kommende årene er:

 1. Helse og velferd
 2. Utdanning og kunnskap
 3. Energi, klima og miljø
 4. Urban kunst
 5. Styring og demokrati

Smartby-arbeidet skal i planperioden sette Smartbyen Stavanger på kartet internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal bistå med etablering av nye prosjekter innenfor alle fem satsningsområder, med oppmerksomhet på tverrfaglighet og involvering av næringsliv og innbyggere. Smartby-arbeidet skal legge til rette for pilotering av nye løsninger, som kan effektivisere og forbedre tjenestene og tilrettelegge for ny næring. Metoden living lab  kan brukes for tjenesteutvikling, og for å muliggjøre næringsutvikling og kommersialisering.

Prioriterte oppgaver vil være å:

 • følge opp innkomne innspill og prosjektforslag.
 • formidle Smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
 • delta i relevante nettverk i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
 • understøtte den årlige smartbykonferansen Nordic Edge Expo og bidra inn i Arena-klyngen Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.
 • etablere mottaksapparat for interesserte eksterne aktører.
 • arbeide med arenaer for prosjektutvikling og innbyggerinvolvering.
 • forsterke Stavangers bruk av data for å kunne telle, måle, analysere og beslutte.
 • videreutvikle samarbeidet om bruk og deling av åpne data.
 • teste og legge til rette for utslippsreduserende løsninger og sømløs mobilitet.
 • forankre Smartby-arbeidet i kommunen.