a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Tilleggsinnstilling

3 Oppdaterte hovedoversikter og driftsrammer

Med bakgrunn i tilleggsinnstillingen er følgende oversikter oppdatert:

3.1 Driftsbudsjett

3.1.1 Hovedoversikt drift

  Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger 441 955 476 543 484 743 486 543 486 543 486 543
Andre salgs- og leieinntekter 624 518 585 826 632 191 671 111 688 701 701 351
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872 637 621 664 696 664 418 664 418 664 418
Rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 388 114 2 395 128 2 434 728 2 468 228
Andre statlige overføringer 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Andre overføringer 99 125 39 790 59 140 54 440 54 440 49 440
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 097 000 5 163 000 5 198 000 5 247 000
Eiendomsskatt 319 490 265 000 275 500 273 500 289 000 289 500
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 527 493 9 898 697 9 960 253 10 011 843 10 075 993
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 4 364 878 4 376 000 4 520 101 4 491 011 4 465 811 4 435 311
Sosiale utgifter 1 150 710 1 160 049 1 169 858 1 174 293 1 174 293 1 174 393
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 183 810 991 285 1 030 935 1 039 292 1 047 777 1 061 470
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 006 405 1 848 474 1 938 179 1 965 397 1 983 652 2 001 779
Overføringer 912 268 888 038 907 622 937 648 954 348 966 798
Avskrivninger 483 378 434 720 434 758 434 743 434 763 434 691
Fordelte utgifter -116 727 -47 810 -51 410 -51 410 -51 410 -51 410
Sum driftsutgifter 9 984 722 9 650 756 9 950 043 9 990 974 10 009 234 10 023 032
       
Brutto driftsresultat 87 065 -123 263 -51 346 -30 721 2 609 52 961
       
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 -----
Mottatte avdrag på utlån 27 717 29 661 26 461 26 461 26 461 26 461
Sum eksterne finansinntekter 439 004 426 906 458 074 523 036 561 678 547 309
       
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 226 260 236 616 273 189 319 387 362 262 350 524
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 -----
Avdrag på lån 332 368 350 929 372 921 401 118 436 145 465 280
Utlån 1 603 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter 566 244 588 775 647 340 721 735 799 637 817 034
       
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 240 -161 869 -189 266 -198 699 -237 959 -269 725
       
Motpost avskrivninger 483 378 434 720 434 720 434 720 434 720 434 720
       
Netto driftsresultat 443 203 149 588 194 108 205 300 199 370 217 956
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter4.4 %1.6 %2.0 %2.1 %2.0 %2.2 %
       
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 -----
Bruk av disposisjonsfond 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne fond 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Sum bruk av avsetninger 318 041 31 480 36 350 30 630 29 700 29 210
       
Overført til investeringsregnskapet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0-----
Avsatt til disposisjonsfond 276 920 -----
Avsatt til bundne fond 126 512 - 11 300 23 600 25 900 24 500
Sum avsetninger 583 100 181 068 230 458 235 930 229 070 247 166
       
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 178 145 -----
Tabell T.9 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 097 000 5 163 000 5 198 000 5 247 000
Ordinært rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 388 114 2 395 128 2 434 728 2 468 228
Skatt på eiendom 319 490 265 000 275 500 273 500 289 000 289 500
Andre direkte eller indirekte skatter------
Andre generelle statstilskudd 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Sum frie disponible inntekter 7 801 317 7 787 713 8 057 927 8 083 741 8 117 741 8 174 241
       
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 -----
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 226 260 236 616 273 189 319 387 362 262 350 524
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 -----
Avdrag på lån 332 368 350 929 372 921 401 118 436 145 465 280
Netto finansinnt./utg. -153 352 -190 300 -214 497 -223 930 -263 190 -294 956
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger 276 920 -----
Til bundne avsetninger 126 512 - 11 300 23 600 25 900 24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 159 387 -----
Bruk av ubundne avsetninger 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne avsetninger 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Netto avsetninger -85 390 31 480 25 050 7 030 3 800 4 710
       
Overført til investeringsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Til fordeling drift 7 382 908 7 447 825 7 649 322 7 654 511 7 655 181 7 661 329
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  7 447 825 7 649 322 7 654 511 7 655 181 7 661 329
Mer/mindreforbruk -----
Tabell T.10 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.3. Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusenVedtatt budsjett
2018
Budsjettforslag
2019
Budsjettforslag
2020
Budsjettforslag
2021
Budsjettforslag
2022
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann7 893 7 893 7 893 7 893 7 893
Stab og støtte277 881 285 746 285 296 285 296 285 296
Kommuneadvokat5 903 6 123 6 123 6 123 6 123
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner292 493 299 762 299 312 299 312 299 312
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning29 104 29 604 29 604 29 604 29 604
Barnehage994 553 1 041 653 1 037 003 1 036 003 1 035 003
Grunnskole1 260 708 1 290 008 1 296 408 1 294 208 1 291 208
Johannes læringssenter170 717 174 317 161 817 149 817 138 817
Stavanger kulturskole37 787 38 887 38 887 38 887 38 887
Pedagogisk-psykologisk tjeneste44 471 45 371 44 871 44 871 44 371
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud82 208 84 208 84 208 84 208 84 208
Ungdom og fritid71 680 73 850 73 720 73 720 74 220
Helsestasjon og skolehelsetjenesten76 013 77 413 77 413 77 413 77 413
Barnevernstjenesten226 054 235 704 235 704 230 904 229 104
EMbo86 139 69 039 69 039 67 039 67 039
Sum Oppvekst og utdanning3 079 434 3 160 054 3 148 674 3 126 674 3 109 874
      
Helse og velferd     
NAV304 608 299 308 297 058 294 008 294 008
Boligkontoret7 606 7 706 7 706 7 706 7 706
Fysio- og ergoterapitjenesten64 570 65 170 65 170 65 170 65 170
Hjemmebaserte tjenester54 191 83 891 85 841 81 091 81 091
Bofellesskap462 811 460 711 484 311 505 811 511 511
Alders- og sykehjem834 593 856 093 856 093 856 093 867 493
Rehabiliteringsseksjonen46 347 47 547 47 547 47 547 47 547
Arbeidstreningsseksjonen14 767 15 507 16 007 17 507 17 507
Flyktningseksjonen27 335 29 335 24 535 23 335 21 335
Helse- og sosialkontor599 420 623 620 620 620 619 120 619 120
Dagsenter og avlastningsseksjonen168 621 174 651 174 651 174 651 174 651
Tekniske hjemmetjenester1 624 7 124 7 494 7 494 7 494
Krisesenteret i Stavanger12 766 12 966 12 966 12 966 12 966
Helsehuset i Stavanger17 843 20 023 19 973 20 223 20 223
Sentrale midler levekår-95 223 -107 173 -112 073 -118 073 -120 573
Sentrale midler legetjeneste71 082 72 832 72 832 72 832 72 832
Stab helse og velferd39 160 39 930 39 930 39 930 39 930
Stavanger legevakt52 319 53 819 53 819 53 119 53 119
Sum Helse og velferd2 684 440 2 763 060 2 774 480 2 780 530 2 793 130
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 206 6 286 6 286 6 286 6 286
Stavanger eiendom261 133 284 033 288 133 294 123 301 583
Park og vei151 400 153 600 156 600 157 850 159 600
Idrett87 449 100 589 100 989 101 589 101 189
Vannverket0 0 0 0 0
Avløpsverket0 0 0 0 0
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg0 0 0 0 0
Juridisk11 752 12 942 12 942 12 942 12 942
Miljø5 586 1 136 1 136 1 136 1 136
Sum Bymiljø og utbygging523 666 558 726 566 226 574 066 582 876
      
By- og samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling9 771 9 861 9 861 9 861 9 861
Beredskap8 932 9 882 9 732 9 932 9 932
Byggesaksavdelingen1 695 1 695 1 695 1 695 1 695
Planavdelinger38 408 39 408 39 408 39 408 39 408
Sum By- og samfunnsplanlegging58 806 60 846 60 696 60 896 60 896
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Kommunikasjon8 397 8 527 8 527 8 527 8 527
Næring13 514 13 664 13 664 13 664 13 664
Politisk sekretariat10 263 10 443 10 443 10 443 10 443
Kultur165 792 174 182 173 442 173 442 173 442
Innbyggerservice12 878 13 098 13 098 13 098 13 098
Stab Innbygger- og samfunnskontakt0 0 0 0 0
Smartby7 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt217 028 229 914 229 174 229 174 229 174
      
Felles kostnader591 958 576 960 575 949 584 529 586 067
      
Sum drift7 447 825 7 649 322 7 654 511 7 655 181 7 661 329
      
Sum fordelt til drift-7 447 825 -7 649 322 -7 654 511 -7 655 181 -7 661 329
      
Sum totalt-----
Tabell T.11 Budsjettskjema 1B – netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

3.2 Investeringsbudsjett

3.2.1 Hovedoversikt investering

  Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom 93 476 54 000 10 000 121 000 16 000 -
Andre salgsinntekter 1 928 -----
Overføringer med krav til motytelse 111 962 -----
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134
Statlige overføringer 10 810 280 195 39 300 8 000 2 000 7 000
Andre overføringer 219 968 -----
Renteinntekter og utbytte------
Sum inntekter 596 219 463 405 186 504 263 562 174 282 137 134
       
Utgifter      
Lønnsutgifter 24 188 -----
Sosiale utgifter 5 718 -----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 198 447 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 352 -----
Overføringer 161 509 -----
Renteutgifter og omkostninger------
Fordelte utgifter -168 789 -----
Sum utgifter 1 232 425 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950
       
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Utlån 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 50033 500
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond 68 550 ---- 346 500
Avsatt til bundne investeringsfond 63 533 -----
Avsatt til likviditetsreserve- ----
Sum finansieringstransaksjoner 601 874 588 510 710 600 681 900 631 400 1 011 000
       
Finansieringsbehov 1 238 080 1 126 505 1 606 366 1 508 788 1 728 968 1 924 816
       
Dekket slik:      
Bruk av lån 709 850 709 487 1 183 803 1 109 436 1 322 1461 134 248
Salg av aksjer og andeler----00
Mottatte avdrag på utlån 206 662 167 450 173 405 187 022 203 652567 902
Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170222 666
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond 1 500 -----
Bruk av bundne driftsfond 1 013 -----
Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 68 500 30 000 ---
Bruk av bundne investeringsfond 53 233 -----
Bruk av likviditetsreserve- ----
Sum finansiering 1 238 080 1 126 505 1 606 366 1 508 788 1 728 968 1 924 816
       
Udekket/udisponert------
Tabell T.12 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

3.2.2. Budsjettskjema 2A-investering

  Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Investeringer i anleggsmidler 1 232 425 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950
Utlån og forskutteringer 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 500 33 500
Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Dekning av tidligere års udekket-00000
Avsetninger 132 083 0000 346 500
Årets finansieringsbehov 1 834 299 1 589 910 1 792 870 1 772 350 1 903 250 2 061 950
       
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 709 850 709 487 1 183 803 1 109 436 1 322 146 1 134 248
Inntekter fra salg av anleggsmidler 93 476 54 000 10 000 121 000 16 000 0
Tilskudd til investeringer 230 778 280 195 39 300 8 000 2 000 7 000
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 318 625 167 450 173 405 187 022 203 652 567 902
Andre inntekter 1 928 00000
Sum ekstern finansiering 1 512 732 1 340 342 1 543 712 1 560 020 1 700 080 1 839 284
       
Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Bruk av avsetninger 141 901 68 500 30 000 000
Sum finansiering 1 834 300 1 589 910 1 792 870 1 772 350 1 903 250 2 061 950
       
Udekket/udisponert000000
Tabell T.13 Budsjettskjema 2A-investering
Last ned tabelldata (Excel)

3.2.3 Budsjettskjema 2B-investering

 Investeringer 2019-2022Total
prosjekt-
kostnad
2019202020212022
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) 260 000 10 000 20 000 80 000 100 000
2IT-systemer, Microsoft Azure datalake 250 250    
3IT-systemer, uCMDB 170 170    
4Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) 4 800 4 800    
5Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 45 000 20 000 25 000   
6Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 12 000    
7Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
8Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) 143 000 30 000 50 000 59 000  
9Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) 174 000 30 000 50 000 44 000 50 000
10Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 4 500   
11Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold  3 500    
12Enøk-pakke 3 27 000 2 000    
13Skeie skole, energikonvertering 4 000 3 500    
14Smartteknologi   7 000 7 000   
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS  2 500    
16Hillevåg , områdeløft 7 000 2 000 2 000   
17Storhaug, områdeløft 8 000 2 000    
18Avvik- og varslingssystem  800 800   
19Egenkapitaltilskudd KLP   25 100 27 900 30 500 33 500
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 20 000 15 000    
21Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
22Kongress- og arrangementsturisme fond  30 000    
23El-bil, lading på gatelys  2 000 2 000 2 000  
24Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje  8 000    
25Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd  500    
 Sum diverse bygg  217 720 195 200 221 500 189 500
 Skolebygg     
26Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget 600 600    
27Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 1 500 1 500    
28Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 284 000 62 000 100 000 92 400 14 000
29Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 398 000 10 000 90 000 100 000 110 000
30Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) 313 000 10 000 40 000 100 000 118 000
31Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) 34 000 14 500 7 000   
32Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 8 000 40 000 94 000 40 000
33Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000   2 000 50 000 100 000
34Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 91 000 10 000   
35Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
36Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
37Skoler, investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum skolebygg   204 600 296 000 443 400 389 000
 Barnehagebygg     
38Våland, tomt til barnehageformål 25 000 25 000    
39Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 60 000 45 000
40Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål  4 000    
41Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 42 500 17 500    
42Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) 42 000 21 000 20 000   
43Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 55 500 18 000 10 800   
44Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 20 000 2 000 15 000 3 000  
45Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000
46Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
47Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 135 000 25 000 45 000 60 000 5 000
48Grovgarderober i 6 barnehager 30 000 5 000 10 000 10 000  
 Sum barnehagebygg  130 500 123 800 136 000 53 000
 Helse- og omsorgsbygg     
SBBKF 1Boliger til vanskeligstilte, kjøp 30 000     
SBBKF 2St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) 64 000     
SBBKF 3Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) 30 000     
SBBKF 4Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) 28 800     
SBBKF 5Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger     
SBBKF 6Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) 10 000     
SBBKF 7Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 8Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 9Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) 42 000     
SBBKF 10Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 11Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 12Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) 56 000     
49Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 15 000 15 000    
50Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 2 000 1 000 1 000   
51Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 2 000 2 000    
52Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 500 500    
53Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) 1 000 1 000    
54Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) 30 000 12 000 18 000   
55Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
56Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) 410 000 70 000 40 000 80 000 100 000
57Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler  1 500    
58Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming 60 000 20 000 20 000 5 000  
59Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000
60Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
61Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
62Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig  152 500 108 500 114 500 129 500
 Idrettsbygg     
63Idrettsbygg, løpende rehabilitering   500 500 500 500
64Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) 41 000 10 000 10 000   
65Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) 16 000   1 500 1 000 4 500
66Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 44 000 17 000    
67Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) 275 400 57 200    
 Sum idrettsbygg  84 700 12 000 1 500 5 000
 Vannverket     
68Fornyelse  38 000 38 000 38 000 38 000
69Byomforming  16 000 16 000 16 000 16 000
70Forsterkninger     4 000
71Lekkasjereduksjon  1 000 1 000 1 000 1 000
72Kjøretøy og utstyr, vannverket  1 200 600   
73Vannledninger i utbyggingsområder  3 000 3 000 3 000  
 Sum vannverket  59 200 58 600 58 000 59 000
 Avløpsverket     
74Fornyelse  50 000 50 000 50 000 50 000
75Fremmedvannsreduksjon og separering  10 000 10 000 10 000 10 000
76Byomforming   20 000 20 000 20 000 20 000
77Vannføringsmålere avløp    2 000 2 000
78Kjøretøy og utstyr, avløpsverket  2 700 3 800 3 000  
 Sum avløp  82 700 83 800 85 000 82 000
 Renovasjon     
79Søppelspann, kjøp   1 500 1 500 1 500 1 500
80Nedgravde containere  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon  3 500 3 500 3 500 3 500
 Park og vei     
81Barnehager, uteområder  2 500 2 500 2 500 2 500
82Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 2 000 2 000    
83Tou scene, uteområde 5 000 500 4 500   
84Åmøyveien, gang og sykkelvei 50 000   10 000 20 000 20 000
85LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
86Asfaltering  8 000 8 000 8 000 8 000
87Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering  1 500 1 500 1 500 1 500
88Nye veianlegg 30 000 2 100 2 100 2 100 2 100
89Gatelys   10 000 10 000 10 000 10 000
90Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) 40 000 15 100    
91Kongsgata, rehabilitering   10 000    
92Fremkommelighet   3 000 3 000 3 000 3 000
93Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
94Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
95Trafikksikkerhet  15 300 15 300 15 300 15 300
96Miljø og gatetun  3 500 3 500 3 500 3 500
97Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
98Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100
99Kreative lekeplasser  1 000 1 000 1 000 1 000
100Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 1 000
101Friområder, økt opparbeidelse   4 000 2 000 2 000 2 000
102Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700
103Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000
104Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 700    
105Skoler, uteområder  8 000 8 000 8 000 8 000
106Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 3 000 1 000 1 500   
107Cricketbane, tilrettelegging 6 500 6 200    
108 Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig   12 000 12 000 12 000
 Sum park og vei   155 450 145 950 149 950 140 950
 Kirkebygg     
109Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000 5 000   
110Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000    4 000  
111Domkirken 2025 305 000 30 000 60 000 62 000 33 000
112Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 4 500    
113Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 8 000 14 000 - 
114Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 37 000 2 000 12 000 23 000  
 Sum kirkelig fellesråd  49 500 91 000 89 000 33 000
 Sum brutto investeringer, bykassen  1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450
 Finansiering av investeringer     
115Overføring fra driften  219 158 212 330 203 170 222 666
116Momsrefusjon investeringer  137 204 134 562 156 282 130 134
117Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån  43 600 43 600 43 600 43 600
118Salgsinntekter  10 000 77 000   
119Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap     5 000
120Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 000 16 000  
121Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3  3 000    
122Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000    
123Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000    
124Mottatte avdrag på konserninterne utlån  15 805 21 422 30 052 39 802
125Husbanktilskudd Oddahagen  10 000    
126Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000    
127Spillemidler kunstgressbaner  2 000 2 000 2 000 2 000
128Bruk av ubudne investeringsfond  30 000    
EndringStatlig byggetilskudd for Tou scene byggetrinn 2 (rådmannens tilleggsinnstilling)  7 300 6 000   
129Låneopptak  645 303 577 436 851 246 641 248
 Sum finansiering av investeringer  1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450
 Egenfinansieringsgrad 43 %48 %35 %41 %
 Udekket ----
Tabell T.14 Budsjettskjema 2B-investering
Last ned tabelldata (Excel)

3.3 Netto driftsrammer

Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon   
 BudsjettforslagVedtatt budsjettProsentvis endring
 201920182018-2019
100 Politisk styring51 857 43 357 19,6
110 Kontroll og revisjon6 300 5 700 10,5
120 Administrasjon422 535 407 640 3,7
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen24 412 24 212 0,8
130 Administrasjonslokaler70 411 72 723 -3,2
170 Årets premieavvik-270 266 -211 923 27,5
171 Amortisering av tidligere års premieavvik89 900 72 894 23,3
172 Pensjon364 800 314 135 16,1
173 Premiefond-25 838 -23 710 9,0
180 Diverse fellesutgifter175 242 171 457 2,2
190 Interne serviceenheter0 0 0,0
201 Førskole1 007 877 966 276 4,3
202 Grunnskole1 302 141 1 271 141 2,4
211 Styrket tilbud til førskolebarn141 512 134 012 5,6
213 Voksenopplæring54 753 51 153 7,0
215 Skolefritidstilbud21 213 24 513 -13,5
221 Førskolelokaler og skyss113 910 112 803 1,0
222 Skolelokaler264 843 261 932 1,1
223 Skoleskyss7 510 7 510 0,0
231 Aktivitetstilbud barn og unge36 334 35 834 1,4
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste88 548 87 148 1,6
233 Annet forebyggende helsearbeid50 552 45 772 10,4
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser106 075 103 875 2,1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering199 670 189 820 5,2
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid117 525 111 825 5,1
243 Tilbud til personer med rusproblemer83 812 81 312 3,1
244 Barneverntjeneste80 507 76 857 4,8
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19 343 19 343 0,0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet212 746 223 846 -5,0
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon896 638 867 988 3,3
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende981 510 938 311 4,6
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene27 218 27 218 0,0
261 Institusjonslokaler105 102 99 978 5,1
265 Kommunalt disponerte boliger7 278 -1 722  
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi22 763 19 923 14,3
275 Introduksjonsordningen72 171 82 971 -13,0
276 Kvalifiseringsordningen49 726 49 726 0,0
281 Ytelse til livsopphold179 067 187 067 -4,3
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig13 366 11 603 15,2
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde390 1 390 -71,9
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)215 215 0,0
301 Plansaksbehandling28 901 27 901 3,6
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering3 049 3 049 0,0
303 Kart og oppmåling6 017 6 017 0,0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak-3 000 0  
320 Kommunal næringsvirksomhet5 220 5 220 0,0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet13 891 12 791 8,6
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling856 856 0,0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak*-28 220 1 780  
332 Kommunale veier98 266 97 466 0,8
335 Rekreasjon i tettsted60 698 59 848 1,4
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 916 26 061 3,3
339 Beredskap mot branner og andre ulykker85 576 82 431 3,8
340 Produksjon av vann43 693 43 493 0,5
345 Distribusjon av vann-43 693 -43 493 0,5
350 Avløpsrensing83 362 102 162 -18,4
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann-75 300 -82 800 -9,1
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.-8 062 -19 362 -58,4
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall140 140 0,0
360 Naturforvaltning og friluftsliv17 964 22 564 -20,4
365 Kulturminneforvaltning1 785 1 695 5,3
370 Bibliotek44 677 43 577 2,5
375 Museer31 409 26 209 19,8
377 Kunstformidling65 005 63 655 2,1
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg39 532 38 082 3,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg160 385 133 614 20,0
383 Musikk- og kulturskoler38 916 35 380 10,0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg86 839 92 140 -5,8
386 Kommunale kulturbygg25 249 26 156 -3,5
390 Den norske kirke89 860 87 350 2,9
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn14 200 14 200 0,0
800 Skatt på inntekt og formue-5 372 500 -5 263 000 2,1
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 388 114 -2 223 100 7,4
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-270 800 -276 800 -2,2
860 Motpost avskrivninger-442 730 -434 668 1,9
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)*169 127 143 393 18,0
880 Interne finansieringstransaksjoner217 218 179 868 20,8
    
Nettosum alle funksjoner000
*   
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt).   
Tabell T.15 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

3.4 Simuleringsmodell

Modell for simulering av tiltaksendringer i drift og investering (last ned)

3.5 Nedlastbare tabeller

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2019-2022 til Stavanger kommune. Følgende tabeller er i tillegg gjort tilgjengelig for nedlastning med et lesbart design og lokal utskrift.

Driftsbudsjett:

Investeringsbudsjett

Netto driftsrammer