a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Tilleggsinnstilling

1 Forslag til endret innstilling

Rådmannen foreslår at formannskapet innstiller slik:

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Stavanger kommune, jf. budsjettforslaget 5. oktober 2018 og tilleggsinnstilling 1. november 2018. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

  • Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. avsnitt 3.1.3
  • Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. avsnitt 3.2.2
  • Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. avsnitt 3.2.3

2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i avsnitt 3.1.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 3 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.

Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

a) Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad

b) Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)

c) Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

a) Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år

b) Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 645,3 mill./avdragstid 30 år

c) Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 137,0 mill./avdragstid 30 år

d) Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 192,3 mill./avdragstid 30 år

e) Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 6,2 mill./avdragstid 30 år

f) Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 3,0 mill./avdragstid 30 år

6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 15 og avsnitt 2.6.

7. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 16. I punkt 2.4.4 foreslås følgende ny setning: «I tillegg gis rådmannen myndighet til å utføre balanserte budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følge av inntekts- og utgiftsføringer knyttet til justeringsavtaler».

8. Bystyret godkjenner budsjett 2019 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og Stavanger boligbygg KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2019-2022 anses som retningsgivende for den videre drift.