a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett

4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

4.1 Vedtatte endringer 2019

Bystyret har vedtatt følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2019:

 1. Vanngebyr økes med 12 % mens avløpsgebyrene økes med 15 % i 2019.
 2. Satser for renovasjonsgebyr økes med 2,0 %. Det er vedtatt et nytt gebyrregulativ for hytte-/ fritidseiendommer i 2019.
 3. Billettpriser i svømmehallene holdes uendret i 2019.
 4. Feieravgiften er uendret i 2019.
 5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage ble fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager for 100 % plass er prisjustert til kr 2 990 per mnd. fra 1. januar 2019 og kr 3 040 per mnd. fra 1. august 2019 i henhold til statsbudsjett.
 6. Betalingssats for skolefritidsordningen økes med 2,8 % fra høsten 2019. Dette gir en økning på kr 82 per måned for 100 % plass og kr 56 per måned for 60 % plass fra 1. august 2019.
 7. Betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) reduseres fra kr 1 290 i 2018 til kr 740 for Ferieklubb og fra kr 2 345 til kr 1 845 for leiropphold på Vier.
 8. Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,8 % til kr 306
 9. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole økes med i gjennomsnitt 1,7 % per semester med virkning fra 1. januar 2019.
 10. Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,8 % til kr 68 205 pr måned. Fribeløpet før beregning av vederlag justeres til kr 8 400 i 2019 i tråd med statsbudsjett for 2019.
 11. Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,8 % til kr 43 385 pr måned.
 12. Betaling for korttidsopphold på institusjon, økes til kr 165 i 2019, i tråd med statsbudsjett 2019. Betaling for sykehjemsopphold i Spania for hjemmeboende brukere per døgn økes til kr 165 i tråd med statsbudsjett 2019.
 13. Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten justeres i henhold til døgnsats for korttidsopphold i 2019 til kr 165 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med statsbudsjett for 2019.
 14. Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes med 2,8 % til kr 465. Maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G per måned økes til kr 210 i 2019.
 15. Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med 2,8 % 1. januar 2019. Maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G per mnd økes til kr 210 i 2019.
 16. Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji økes med 2,8 % til kr 299 per døgn.
 17. Sats for dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner justeres i tråd med statsbudsjett 2019. Betaling for dagsentertilbud per dag øker fra kr 80 i 2018 til kr 85 i 2019. Betaling for måltider til dagsenterbrukere økes med 2,8 % sammenlignet med 2018. Prisene vil da bli kr 52 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 92 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G
 18. Bystyret vedtar ingen endring av gebyret for startlån
 19. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes i snitt med 1,5 %
 20. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling økes i snitt med 2,8 %
 21. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling økes med 1,5 %
 22. Bystyret vedtar ingen endring i avgifter for gravlundtjenester.
 23. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.
 24. Piggdekkgebyret er 1 400 kroner for 2019, 450 kroner for en kalendermåned eller kr 35 for et døgn.
 25. Satsene for vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise økes med 2,8 %.

4.2 Vann- og avløpsgebyrer

I budsjettet for 2019 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 12 %, mens gebyrene for avløp økes med 15 %. Dekningsgraden er for vannverket 91,6 % og for avløpsverket er den 96,8 %

4.2.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene i selvkostområdet baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA- anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivning er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2019 er denne renten 2,33 % (1,83 % + 0,5 %).

4.2.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket – ansvar 602

 • Funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.
 • Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket – ansvar 603

 • Funksjon 350; avløpsrensing.
 • Funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Tjeneste 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlaget:

Beregning av gebyrgrunnlag 20192019202020212022
Vannverket    
Teknologiutvikling500500500500
Fastledd, IVAR23 08224 49925 80327 375
Mengdevariabelt ledd, IVAR33 36834 88436 21037 856
Bemanningsøkning iht. Hovedplan2 1002 4502 8002 800
Driftsutgifter/generell prisstigning39 54140 36141 19642 049
Avskrivinger21 34722 27823 17124 067
Renter restkapital13 90314 76715 59616 409
Gebyrgrunnlag133 841139 739145 276151 056
Foreslåtte inntekter-122 653-136 890-144 556-149 484
Dekningsgrad91,6 %98 %99,5 %99,0 %
Avløpsverket    
Teknologiutvikling500500500500
Avløpsrensing IVAR112 691120 399122 683123 396
Bemanningsøkning iht Hovedplan2 1002 4502 8002 800
Driftsutgifter/generell prisstigning46 60347 61148 63949 688
Avskrivninger 43 48344 49145 50446 416
Renter restkapital25 05125 96626 88427 759
Gebyrgrunnlag230 428241 417247 010250 559
Foreslåtte inntekter-223 111-242 301-248 116-251 024
Dekningsgrad96,8 %100,4 %100,4 %100,2 %
Tabell V 4.1
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrgrunnlag for områder som ikke dekkes inn av selvkost:

Kommunen er tillagt myndighet for å følge opp saker knyttet til private avløpsanlegg som ligger under Forurensningsforskriften kap 12 og 13. Myndighetsutøvelse på disse områdene vil i hovedsak være saksbehandling knyttet til utslippstillatelser fra private avløpsanlegg, samt tilsyn og oppfølging av private anlegg som er i drift.

Oppgaver knyttet til slik myndighetsutøvelse faller ikke inn under selvkostreglementet. På bakgrunn av dette ble det i 2015 utarbeidet en felles gebyrforskrift for kommunene i Jæren vannområde; Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen, Rogaland. Forskriften ble vedtatt av bystyret i Stavanger 14.desember 2015.

Forskriften har ikke vært fulgt opp med vedtak om gebyrregulativ for disse sakene, det er nå lagt inn, og harmonert med gebyrnivået for omkringliggende kommuner, bla Finnøy og Rennesøy.

4.2.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 5,13 per m2 brutto gulvareal pr år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,98 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 9,48 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 7,60 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

4.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er:

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
20 mm (3/4”)200190 mm105 mm
25 mm (1”)242260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)320300 mm200 mm
50 mm (2”)533200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler1 193270 mm 
80 mm1 446300 mm 
100 mm1 772360 mm 
150 mm1 988500 mm 
200 mm2 986350 mm350 mm
Tabell V4.2
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.5 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 33,88.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 743,33.

4.2.6 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2 985,86 + kr 2,78 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 47,29 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 116,73 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 230,92 pr m2 brutto gulvareal.

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

4.2.7 Gebyr for saksbehandling og kontroll med private avløpsanlegg

Priser inkl MVA

Private avløpsanleggPris (kr)
Behandling av utslippssøknad (utslippstillatelse) 4 000
Tilsyn og kontroll, per anlegg 3 000
Tabell V 4.3
Last ned tabelldata (Excel)

4.3 Renovasjonsgebyr

4.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Det vises til igangsatt harmoniseringsarbeid om renovasjonsgebyrer i samsvar med signerte avtaler for nye Stavanger. Selvkostdrift for Renovasjonen IKS og IVAR IKS viderefaktureres til Finnøy og Rennesøy i 2019.

Fra 2017 til 2018 var økningen i renovasjonsgebyret 2,0 %, som var noe lavere enn lønns- og prisstigningen hos våre tjenesteytere. Driftskostnadene for innsamling av avfall i 2019 forventes å øke moderat, i størrelsesorden 2,5 -3,0 % (unntatt beholderrenovasjon for konkurranseutsatte bydeler – Hundvåg og Storhaug, som øker med 10 %). I tillegg må renovasjonsbudsjettet dekke inn 25 % av årskostnaden til giftfri bekjemping av rotter. En del av de forventede merutgiftene i 2019 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

4.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag

Beregning av gebyrgrunnlag 2019 (i kr)2019
Kapitalkostnader  
Avskrivninger3 354 000
Renter restkapital876 000
Sum kapitalkostnader4 230 000
  
Drift og vedlikehold 
Kjøp fra IVAR IKS61 200 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS63 395 000
Hovedpost 0 (lønn)6 272 000
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp) inkl. skadedyrbekjempelse20 480 000
Internkjøp1 300 000
Kapitalkostnad4 230 000
Gebyrgrunnlag156 877 000
Tabell V 4.4
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2019: kr 156 877 000

Dekningsgrad: kr 156 877 000 / kr 152 332 000 = 97,1 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

4.3.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune / nye Stavanger er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2019 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr. husholdning):

Gebyrstruktur (i kr) 2019 
AbonnementstypeFastVariabelSUM
Liten9701 089,002 059,0
Standard9701 426,502 396,5
Dobbel970 2 255,0 3 225,0
Storhusholdning970 5 545,0 6 515,0
Bruksdel-nedgravde containere9701400,52 370,5
Tabell V 4.5
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

Bystyrets vedtak:

I henhold til ovenstående redegjørelse er følgende endringer vedtatt: mht. renovasjonsgebyr for 2019 (Alle beløper er eksklusive merverdiavgift):

 • Satsene for renovasjonsgebyr økes med 2,0 % fra 2018 til 2019
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:
 Gebyrdel80 l beholder120 l beholder240 l beholder660 l beholder
AFast gebyrdel970970970970
BVariabel gebyrdel (restavfall)10891426,522555545
Last ned tabelldata (Excel)
   
CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.
DHjemmekompostering1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjonsforskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
  2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.
EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 104 pr. oppmøte i «mellomukene».
FHenteordning for glass-/ metall- ogBorettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for plastemballasje følgende:
 plastemballasje80 liters beholder: kr 14
  120 liters beholder: kr 20
  240 liters beholder: kr 30
  660 liters beholder: kr 50
  Sekk med plast: kr 12
  Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis. Merk: Henteordningen for plastemballasje avvikles når IVAR IKS sitt sorteringsanlegg tas ibruk.
GTømming av nedgravde containereKr 430,5 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg.
   
  I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 400,5. Tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 101, kr 3 964 eller kr 8 777, avhengig av bedriftens størrelse.
HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.
IBytte av avfallsbeholderKr 180 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
JKjøp av ekstra sekkerSekk for papir: kr 24
  Sekk for bioavfall: kr 28
  Sekk for restavfall: kr 37
  Rull med matavfallsposer (a 75 stk): 1 rull gratis
KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.
  Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
  Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
  Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
  Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
  Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
LLåsbare spannTillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
MGebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004)For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
  a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
  b) Mellomstore saker: kr 18 500
  c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell V 4.6, Alle beløp eksklusive merverdiavgift
Last ned tabelldata (Excel)

4.3.3 Gebyrstruktur hytterenovasjon

Stavanger kommune har fram til nå ikke hatt eget gebyrregulativ for hytte-/ fritidseiendommer. I forbindelse med harmoniseringsarbeid for nye Stavanger har bystyret vedtatt å følge gjeldende gebyrregulativ for Finnøy og Rennesøy basert på 2018-nivå:

(Priser er eksklusive moms)

a) Ordning med hyttecontainer (abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste container):

 • Kr 1 487
 • Gebyret er basert på 2018-nivå i Finnøy kommune / RYMI

b) Ordning med egen avfallsbeholder (kun for hytter som ligger langs tømmerute for husholdningsavfall):

 • Kr 1930 for 140-liters beholder
 • Kr 2 590 for 240-liters beholder
 • Kr 4 900 for 660-liters beholder
 • Gebyret er basert på 2018-nivå i Rennesøy kommune

4.4 Priser i svømmehaller

Prisene er uendret i 2019 og utover i planperioden.

Priser (i kr)20182019202020212022
Enkeltbillett til barn/honnør4545454545
Enkeltbillett til voksne8585858585
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør360360360360360
Klippekort, 10 klipp, til voksne680680680680680
Halvårskort til barn/honnør860860860860860
      
Halvårskort til voksne1 6701 6701 670 1 6701 670
Halvårskort til familie2 2552 2552 2552 2552 255
Tabell V 4.7
Last ned tabelldata (Excel)

4.5 Feieravgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2018 kr 290 per pipeløp. Avgiften holdes uendret i 2019.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

4.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

4.6.1 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling per år

I vedtatt statsbudsjett for 2019 settes maksimalprisen for barnehageplass til kr 2 990 per måned fra 1. januar 2019 og til kr 3 040 per måned fra 1. august 2019. Satser for ulike plasstyper framkommer i tabell 4.8 a og 4.8 b. Betalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

Plasstype inntil100 %
45 timer
80 % 
36 timer
60 % 
27 timer
50 % 
22,5
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt per måned (i elleve måneder)29902 3921 7941 4951 196598598
Betaling per år32 89026 31219 73416 44513 1566 5786 578
Tabell V 4.8 a
Last ned tabelldata (Excel)
Plasstype inntil100 %
45 timer
80 % 
36 timer
60 % 
27 timer
50 % 
22,5
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt per måned (i elleve måneder)30402 4321 8241 5201 216608608
Betaling per år33 44026 75220 06416 72013 3766 6886 688
Tabell V 4.8 b
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

4.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
Avslag i pris for det eldste barnet0 %
Avslag i pris for det neste barnet30 %
Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell V 4.9
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid
Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt.

Familier med samlet inntekt under kr 533 500 har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid også til barn under fire år. Familier med samlet inntekt under kr 191 600 har fritak fra foreldrebetaling.

Prosedyre ved søknad om moderasjon
Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk søknadsskjema finnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon– denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans.

4.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli automatisk refundert barnehagene.

4.7 Egenbetalingssatser for SFO og Ungdom og fritid

4.7.1 Skolefritidsordning (SFO)

Betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2018 videreføres våren 2019. Betalingssatsene for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 92901.01 - 30.06100 %
2 01601.01 – 30.0660 %
Tabell V 4.10
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2019 økes betalingssatsene med 2,8 %, det vil si en økning med kr 82 per måned for 100 % plass og kr 56 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
3 011 01.08 - 31.12100 %
2 072 01.08 - 31.1260 %
Tabell V 4.11
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

 1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.januar – 31.desember kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 3 011 per måned til kr 938 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.
 2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

4.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) reduseres for Ferieklubb og Sommerleir på Vier.

Type tilbudPris egenandel 2018Pris egenandel 2019
Ferieklubb1 290740
Sommerleir2 3451 845
Sommerskole 2 3172 415
Tabell V 4.12
Last ned tabelldata (Excel)

K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,8 % til kr 306.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

Type arrangement/leietaker  Pris
Private barneselskaper 500 per gang
Private arrangementHverdager under 3 timer340 per time
Private arrangementHverdager over 3 timer1 350 per gang
Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 350 per gang
Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 975 per dag
Private arrangementHele helgen3 950 per helg
Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
Frivillige lag og organisasjoner 0
Møter kommunale etater i bydelen 0
Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 770 per år
Frisør / fotpleier 50 per time
Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 540 per måned 
OrganisasjonerFast kontorplass2 050 per måned 
Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass770 per måned 
Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 per måned 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang255 per 6 timer/uke 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang154 per 3 timer/uke 
Tabell V 4.13
Last ned tabelldata (Excel)

4.8 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,7 % til følgende beløp med virkning fra 1. januar 2019:

AktivitetPris 2018Pris 2019Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 7503 80050
Musikk fra livets begynnelse3 3003 35050
Musikklek 3-4-5 år3 3003 35050
Kulturkarusellen 1 og 2 klasse (inkl. kr 100 i materiell)3 4003 45050
Kulturskolekor3 3003 35050
Lørdagsskolen instrument7 5007 600100
Barnedans (nybegynnere)3 3003 35050
Dansepartier 3 7503 80050
Talentklasse dans7 3007 500200
Bilder/visuelt/fotobehandling (inkl. materiell)4 0704 12050
Drama/teater (inkl. Materiell)4 0704 12050
Samspill1 3001 35050
Tabell V 4.14
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

4.9 Egenbetalingssatser for levekår

4.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24.juli 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 8 200, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag kr 8 400 er justert i tråd med statsbudsjett for 2019.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,8 % til kr 68 205 per måned.

Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,8 % til kr 43 385 per måned.

4.9.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 165 og er justert i tråd med statsbudsjett 2019. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold.

4.9.3 Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 165 i 2019 justert i tråd med statsbudsjett 2019. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.9.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold i 2019, kr 165 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med statsbudsjett for 2019.

4.9.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.9.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Prisen økes med 2,8 % til kr 299 per døgn.

4.9.7 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 85 i 2019, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med statsbudsjett for 2019.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 85 i 2018, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med statsbudsjett for 2019. Bystyret har vedtatt å øke betaling for måltider med 2,8 % til kr 52 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 92 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2019 (i kr)      
Under 2G (0 – 193 766)137      
Over 2G (>193 766)177      
Tabell V 4.15
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

4.9.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 210 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift, og er omtalt i statsbudsjettet for 2019.

Bystyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2019 på 2,8 %, fra kr 452 til kr 465 fra 1. januar 2019. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G foreslås å justeres fra kr 205 til kr 210. Satsen er justert i tråd med statsbudsjett for 2019. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 210 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

 1. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
 2. Timesats for hjemmehjelp: kr 465. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2019:
NettoinntektMaksimal månedssats (i kr)      
Under 2G (0 – 193 766)                             210       
2G - 3G (193 766 – 290 649)                   817       
3G - 4G (290 649 – 387 532)   1 568      
Over 4G (> 387 532)                            3 136      
Tabell V 4.16
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 96.883 per 1.5.2018). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 205 per måned.

4.9.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med 2,8 % 1. januar 2019. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13. desember 2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med samlet inntekt under 2G foreslås å justeres fra kr 205 til kr 210. Satsen er justert i tråd med statsbudsjett for 2019.

Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 210 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 210 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

NettoinntektMånedssats (i kr)      
Under 2G (0 – 193 766)     (inkl. ev praktisk bistand)               210      
2G - 3G (193 766 – 290 649)                     300      
Over 3G (over 290 649)                                  601      
Tabell V 4.17
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.10 Vaksinasjonsgebyr

Satsene økes med 2,8 % på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise og vil fra 1. januar 2019 bli som følger:

KonsultasjonPris
Konsultasjon første gang voksne335 + vaksine
Oppfølgingskonsultasjon voksne230 + vaksine
Konsultasjon barn 2 - 16 år230 + vaksine
Barn under 2 år Betaler kun for vaksine
Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
Familiegruppe på tre eller flere over 16 årHver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell V 4.18
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.11 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Stavanger kommune vil tidlig i 2019 begynne å kreve egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år. Innføringen av egenandel er en konsekvens av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 om å endre egenandelsordningene for fysioterapitjeneste. Bystyret har vedtatt å innføre egenandel når de elektroniske journalsystemene er tilpasset for registrering og rapportering til egenandelsregisteret. Det er forespeilet å være på plass til 2019. Fysio- og ergoterapitjenesten må arbeide for å sikre at nye rutiner blir godt implementert i virksomheten.

Satsene er regulert etter «Forskrift om stønad til dekning til fysioterapi m.m.», og justeres årlig 1. juli.

4.9.12 Arbeidsreise

Transport «arbeidsreise» er økes fra kr 24 til kr 25 per tur fra 1. januar 2019.

4.10 Gebyr for startlån

Det er ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500.

4.11 Oppretting av matrikkelenhet

Stavanger kommune 2019 – Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunnPris (kr)
areal fra 0 – 500 m² 23 900
areal fra 501 – 2000 m² 25 900
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200
Tabell V 4.19
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes ½ gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

  
6 - 10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere20 % reduksjon
Tabell V 4.20
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 0.5 gebyr

For punktfester beregnes 0,5 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier

Inkl. avisannonse

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier Inkl. avisannonse 
areal fra 0 - 150 m² kr 19 500
areal fra 151 – 500 m²kr 23 800
areal fra 501 – 2000 m² kr 25 900
areal fra 2001 m² – økning per påbegynt dakr 2 200
Tabell V 4.21
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis og dokumentavgift dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier.

Dersom arealet utgår fra umatrikulert grunn skal det ikke betales dokumentavgift

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
areal fra 0 – 50 m² kr 11 200
areal fra 51 – 250 m²kr 13 700
areal fra 251 – 2000 m² kr 16 200
areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.kr 200
Tabell V 4.22
Last ned tabelldata (Excel)
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret: 
6 – 10 areal10 % reduksjon
11 - 25 areal15 % reduksjon
26 og flere20 % reduksjon
Tabell V 4.23
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom 
areal fra 0 – 2 000 m² kr 33 900
areal fra 2 001 m² – økning per påbegynt da. kr 2 200
Tabell V 4.24
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se pkt. 6.12 (siste pkt. kr 850 per time)

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til punkter under Oppretting av matrikkelenhet. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 800

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter 6.1 (15.1) Oppretting av matrikkel og alle underpunkter.

Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5,0 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 • areal fra 0 – 100 m²  kr 7 800
 • areal fra 101 – 150 m²  kr 10 000
 • areal fra 151 – 250 m²  kr 13 200
 • areal fra 251 – 500 m²  kr 16 600

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5,0 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

 • areal fra 0 – 250 m²  kr 17 800
 • areal fra 251 – 1000 m²  kr 21 300

Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift

 • areal fra 0 – 500 m²  kr  16 800
 • areal fra 501 – 1000 m² kr  21 100

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr   2 200

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

 • areal fra 0 – 500 m²    kr   13 500
 • areal fra 501 – 1000 m²   kr   18 000

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr   2 200

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

 • areal fra 0 – 250 m²    kr   23 700
 • areal fra 251 – 500 m²   kr   27 900

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr   2 200

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 • For inntil 2 punkter    kr 3 700 + mva.
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr 500 + mva.

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 • For inntil 2 punkter   kr  6 300
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr  1 300

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 6.12 (siste pkt. kr 850 per time).

Privat grenseavtale

 • For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde: kr 7 700
 • For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde: kr 1 800

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Hvis saken kommer ferdig beregnet/dokumentert med oppmålingsforretning: kr 5 000

Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent: kr   850 per time

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 01. januar 2019 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65), som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten, trer i kraft.

1.0 Alminnelige bestemmelser

1.0.1 Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.0.2 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.3 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.4 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.5 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.6 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

1.1  Seksjonering og reseksjonering

   
1.1.11 – 8 seksjoner10 000
1.1.2Fra 9 – 48 seksjoner, tillegg pr ny seksjon500
1.1.3Fra 49 – 88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon250
1.1.4Fra 89 seksjoner og mer40 000
Tabell V 4.25
Last ned tabelldata (Excel)

1.2 Befaring

 Befaringkr
1,2Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.32 000
Tabell V 4.26
Last ned tabelldata (Excel)

1.3 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier 
1,3Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom0
Tabell V 4.27
Last ned tabelldata (Excel)

1.4 Saker som ikke blir fullført

 Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken
1.4.1Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.4.2Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1.1 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.7).
Tabell V 4.28
Last ned tabelldata (Excel)

1.5  Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.

 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
1.5.1areal fra 0 – 50 m² 11 200
1.5.2areal fra 51 – 250 m²13 700
1.5.3areal fra 51 – 250 m² 16 200
1.5.4areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell V 4.29
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

 • 6 – 10 areal: 10 % reduksjon.
 • 11 – 25 areal: 15 % reduksjon.
 • 26 og flere: 20 % reduksjon.

1.6  Utstedelse av matrikkelbrev

 For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet 
1.6.1Matrikkelbrev inntil 10 siderkr 175
1.6.2Matrikkelbrev over 10 siderkr 350
Tabell V 4.30
Last ned tabelldata (Excel)

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.

1.7 Andre tjenester

 Timepris for andre tjenester 
1,7Landmåler/ingeniør pr timekr 850
Tabell V 4.31
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.

4.12 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2019.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for By- og samfunnsplanlegging avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknad Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)   
Basisgebyr:   
a. Enebolig (111)24 67031 150 
b. Enebolig med leilighet (112)29 81037 320 
c. Tomannsbolig (121 – 124)29 81040 500 
d. Andre småhus (136) pr. boenhet11 87014 440 
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet11 87014 440 
f. Fritidsbolig (161- 163)11 51019 630 
g. Tilbygg punkt a-d   
< 50 m25 7607 400 
> 50 m28 22011 670 
h. Påbygg punkt a-d   
< 50 m25 7607 400 
> 50 m28 22011 670 
i. Ombygging < 50 % av totalt areal3 700  
j. Ombygging > 50 % av totalt areal 13 060  
Ny boenhet11 870  
Hovedombygging = nybygg   
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet11 87014 44016 600
l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)  94 420158 060
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)  123 100184 110
n. Bygg med bofellesskap (151-159)48 26071 65094 320
o. Tilbygg punkt k-n   
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5 700   
< 1000 m224 88035 520 
> 1000 m2 35 52047 080 
n. Påbygg punkt i-l    
< 1000 m224 52035 520 
> 1000 m235 52047 080 
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n) 41 53068 770
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n)  75 820127 160
q. Ombygging < 50% av totalt areal (m, n) 19 43030 74037 930
r. Ombygging >50% av totalt areal (m, n)30 79054 12070 880
Ny boenhet13 060  
Hovedombygging = nybygg   
s. Boligbrakker8 69016 290 
Andre tiltak på boligeiendom   
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)2 160  
Støttemur3 550  
Innhengning/gjerde/støyskjerm2 160  
Brygge3 5505 760 
Graving/fylling/sprenging 2 210  
Brønn/dam1 490  
Basseng4 110  
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)   
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)4 320  
b. Tilbygg a 4 320  
c. Påbygg a 4 320  
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)   
a. Industribygg (211-218)71 700107 430141 760
b. Annet industribygg og lignende (219)32 90060 96095 910
c. Energiforsyningsbygg (221-229)73 300107 430141 760
d. Lagerbygg (231-239)33 05060 96095 910
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)33 10060 96095 910
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales
et minimumsgebyr på 7750
   
< 1 000 m219 43037 62072 580
> 1 000 m237 62072 580107 480
g. Påbygg a-e   
< 1 000 m219 38037 68072 580
> 1 000 m237 62072 630107 430
h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)28 22053 61080 390
i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c) 53 56072 580107 430
j. Ombygging-/bruksendring 13 26024 47047 750
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500   
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e)28 17053 56072 580
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)7 200  
Hovedombygging = nybygg   
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)   
a. Kontorbygg (311-319)90 670145 980250 880
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)90 670179 690281 160
c. Bensinstasjon (323)37 37072 580 
Samferdsel og kommunikasjon   
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)90 670145 980250 880
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)36 80072 580107 430
f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales
et minimumsgebyr på kr 7 750
   
< 1 000 m237 62072 580 
> 1 000 m272 580107 430126 800
Påbygg a-e   
< 1 000 m237 62072 580 
> 1 000 m272 580107 430126 800
g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)37 62053 250107 430
i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d) 72 630107 430141 500
j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)14 49029 09043 480
k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e) 29 09053 15080 440
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
Hovedombygging = nybygg   
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)   
Basisgebyr:   
a. Hotellbygg (511-519)108 450177 430281 160
b. Bygg for overnatting (521-529)89 020134 000191 930
c. Restaurantbygg (531-539)89 020134 000191 930
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales
et minimumsgebyr på kr 7 750
   
< 1 000 m237 62072 580107 430
> 1 000 m272 580107 480185 090
Påbygg a-c   
< 1 000 m237 62072 580107 430
> 1 000 m272 580107 430185 090
e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning53 25072 580107 430
f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning72 580107 430145 460
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
Hovedombygging = nybygg   
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)   
Basisgebyr:   
a. Lekepark, barnehage (611-612)33 05054 230 
b. Skolebygg (613-619)87 280145 460252 370
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649) 145 460252 370
d. Idrettsbygg (651-659) 107 480185 140
e. Kulturhus (661-669)87 280145 460252 370
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679) 145 460252 370
Helsebygg   
g. Sykehus, sykehjem (719-729) 185 090274 320
h. Primærhelsebygg (731-739)72 580107 430185 090
Fengsel, beredskapsbygg   
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)87 280145 460252 320
j. Tilbygg a -i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales
et minimumsgebyr på kr 7 750
   
< 1 000 m2 37 62072 580
> 1 000 m2 72 580145 460
Påbygg a - i    
< 1 000 m2 36 80092 160
> 1 000 m2 72 580145 460
k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
 36 80053 150
l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal
(unntatt lekepark/barnehage)
 107 430185 140
m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)13 16024 470 
n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)24 47053 250 
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
Hovedombygging = nybygg   
07. DISPENSASJONSSØKNADER    
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold   
a. Formål6 2709 46012 640
b. Utnyttelse6 2709 46012 640
c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense) 6 2709 46012 640
d. Etasjetall6 2709 46012 640
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)6 2709 46012 640
f. Andre forhold i registrerte best.6 2709 46012 640
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven 6 2709 46012 640
h. Veiopparbeidelse6 2709 46012 640
i. Byggeteknisk forskrift6 2709 46012 640
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)   
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal.
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.
1 6402 420 
09. RIVING Gebyr per bygning   
< 400 m21 230  
> 400 m2 4 570  
10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.    
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 240  
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon 4 570  
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 570  
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 570  
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 570  
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE   
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)1 540  
Skilt/reklame 1 540  
Større skiltplan3 290  
Støttemur3 600  
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 290  
Fylling > 1000 m215 83021 07026 320
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE,
UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
   
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.   
Personlig ansvarsrett (selvbygger)620  
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN   
< 5000 m²4 830  
> 5000 m²9 460  
Ny avkjørsel fra eiendom2 110  
14. FRIKJØP PARKERING   
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger118 010  
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM    
Beløp fastsettes av sivilforsvaret   
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD
OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
   
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
a) mindre tiltak på bebygd eiendom.2 310  
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 680  
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i
§ 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
4 630  
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås
av tiltakshaver
2 310  
17. DELT IGANGSETTING    
Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.3 550  
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG    
For bygg over 5 år tas et gebyr2 980  
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER   
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved
ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-3
2 310  
Tabell V 4.32
Last ned tabelldata (Excel)

4.13 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger.

1 REGULERINGSPLANER

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A Arealgebyr etter planområdets areal

1.1 For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 59 190

1.2 For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: kr 79 760

1.3 For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: kr 99 680

1.4 For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: kr 132 900

1.5 For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall  på 1 000 m2: kr 750

B Tilleggsgebyr for bebyggelse
Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6 For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 1 000

C Endringsgebyr
Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7 forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling:
30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D Konsekvensutredninger:

1.8 Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen
for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

2 MINDRE ENDRINGER

2.1 Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser: kr 6 400

2.2 For arealer t.o.m. 2 000 m2: kr 22 500

2.3 For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: kr 37 450

2.4 For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: kr 60 190

2.5 For arealer over 10 000 m2: kr 75 110

Tilleggsgebyr

2.6 For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 860

2.7 For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 860

3 DELESØKNADER

A. Delesaker/grensejusteringer 
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan.

3.1 Per areal som søkes fradelt: kr 9 550

3.2  Ved deling av flere tomter i samme søknad, der delelinje er påtegnet i plan, gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.

3.3 Gebyrfritt fra tomt 11.

B. Delesaker/grensejusteringer
Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

3.4 Fra første tomt som søkes fradelt og tilleggsareal: kr 22 500

Tilleggsgebyr

3.5 For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 860

3.6 For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 860

5 DISPENSASJONER

5.1 Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 22 500

5.2 Saker til administrativt vedtak: kr 9 550

6 ANNET

Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for By- og samfunnsplanlegging fastsette passende gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

4.14 Avgifter for gravlundtjenester

Det er ingen endringer i forhold til avgifter for gravlundtjenester i 2019.

FormålAvgiftssatser 2018 (i kr)Avgiftssatser 2019 (i kr)
Festeavgift for urne- og kistegraver170170
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 3005 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent2 5002 500
Tabell V 4.33
Last ned tabelldata (Excel)

4.15 Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2019 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. I henhold til overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.

Bystyrets vedtak (sak 11/05 og 63/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

4.16 Piggdekkavgift

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune ble piggdekkavgiften innført for første gang høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift. Gebyrene er uendret i 2019.

Piggdekkavgift per bil 2019  
Avgift per sesong1 400
Månedsavgift450
Dagsavgift35
For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet. 
Tabell V 4.34
Last ned tabelldata (Excel)