a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Tilleggsinnstilling

2 Endrede økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

2.1 Innledning

Rådmannen la 5. oktober 2018 fram forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Stavanger kommune. Forslaget var basert på regjeringens signaler i kommuneproposisjonen 2019 og på vurderinger av utviklingen lokalt. Regjeringen la 8. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2019 (Prop 1 S (2018-2019)). Regjeringens forslag fører til noen endringer sammenlignet med de forutsetningene som rådmannen la til grunn i sitt forslag. Rådmannen legger derfor fram en tilleggsinnstilling, hvor konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett er belyst nærmere og innarbeidet i en balansert helhet.

Tilleggsinstillingen er inndelt i følgende:

Kapittel 1: Forslag til endret innstilling

Kapittel 2: Endrede økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Kapittel 3: Oppdaterte hovedoversikter og driftsrammer

Sammen med forslaget som ble lagt fram 5. oktober utgjør denne tilleggsinnstillingen i sum rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 for Stavanger kommune (bykasse og kommunale foretak). Forslaget til innstilling i denne saken er dekkende for begge.

Dersom et budsjettforlik på stortinget fører til endringer i kommuneopplegget, vil rådmannen – om mulig – orientere om dette i forkant av bystyrets behandling. Eventuelle konsekvenser av endelige stortingsvedtak som ikke er fanget opp lokalt i forkant, vil bli nærmere omtalt i egen sak på nyåret.

Hovedpunktene i rådmannens tilleggsinnstilling er oppsummert i avsnitt 2.2.

2.2 Oppsummering av hovedpunktene

Forslag til statsbudsjett 2019

Regjeringens forslag til kommuneopplegg er i hovedsak som varslet i kommuneproposisjonen. Realveksten er lagt i nedre intervall av forespeilet og like i overkant av nivået som ble forutsatt i rådmannens budsjettframlegg av 5. oktober. Skatteinntektene til kommunesektoren får redusert vekst gjennom skatteletter og endring i kommunalt skattøre og følgelig vris realveksten hovedsakelig inn mot økt rammetilskudd i forslag til statsbudsjett. Dette innebærer en netto reduksjon i frie inntekter for Stavanger kommune. Sammen med andre endringer blir det økonomiske handlingsrommet i driften til Stavanger kommune redusert i størrelsesorden kr 22,6 mill. i 2019 og opp mot kr 25,0 mill. i 2020. Forslag til statsbudsjett 2019 endrer ikke budsjettforslagene for de kommunale foretakene.

Forslag til saldering

Rådmannen har prioritert å opprettholde netto driftsresultat og følgelig gjennomgått driften på nytt for å avdekke mulige tiltak for å finansiere et lavere inntektsnivå. Forslag til saldering innebærer i all hovedsak et lavere kostnadsnivå, primært på sentrale og felles poster.

Kun kr 2,2 mill. gir en reell endring i netto disponibel driftsramme til tjenesteområdene, sammenlignet med forslaget som ble lagt fram 5. oktober 2018. Følgelig opprettholdes i all hovedsak de samlede brutto driftsrammene for tjenesteområdene med kr 11,3 mrd. i 2019 og opp til kr 11,5 mrd. i 2022, jf. tidligere omtale av endringene innenfor tjenesteområdene i avsnitt 3.11.

På investeringssiden innebærer forslag til statsbudsjett en endring i finansiering (tilskudd) og dette reduserer låneopptaket til kommunen. Det samlede investeringsnivået er følgelig på samme høye nivå som opprinnelig foreslått i planperioden med kr 6,1 mrd., hvorav kr 4,7 mrd. er lagt til bykassen og kr 1,4 mrd. til kommunale foretak.

Økonomiske måltall

I rådmannens tilleggsinnstilling er det kun marginale endringer i de økonomiske måltallene slik at disse stort sett er på samme nivå som framlagt i rådmannens forslag 5. oktober.

Økonomiske mål2019202020212022Snitt 2019-2022 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene2.0 %2.1 %2.0 %2.2 %2.0 %3.0 %
Investeringer, andel egenfinansiering43 %48 %35 %42 %42 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %66 %71 %72 %69 %< 60 %
Tabell T.1 Økonomiske måltall (eksklusiv kommunale foretak)
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019

Regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett for 2019 ble offentliggjort mandag 8. oktober 2018.

Hovedendringene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2018 er:

  • Økt skatteanslag for kommunene (økt skattevekst i 2018 fra 1,0 % til 2,4 %)
  • Økt lønns- og prisvekst (deflator økt til 3,0 % grunnet økte strømpriser)
  • Økte kostnader til ressurskrevende tjenester (økt kommunal egenandel i finansieringsordningen)

Når det gjelder det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019, legger regjeringen opp til en realvekst i frie inntekter på ca. kr 2,6 mrd. eller 0,7 %. Realveksten i rammetilskuddet er på kr 2,1 mrd. og med kun kr 0,5 mrd. i realvekst i skatteinntektene. Regjeringen foreslår skatteletter i både inntekts- og formuesskatten, samt å redusere kommunalt skattøre.

Rådmannen la til grunn en vekst på kr 2,5 mrd. i frie inntekter i sitt budsjettforslag for Stavanger som ble framlagt 5. oktober. Herav ble det anslått kr 1,0 mrd. økning i rammetilskudd og kr 1,5 mrd. i økte skatteinntekter. Regjeringens forslag endrer på disse forholdstallene og for en skatteintensiv kommune får dette betydning (se nærmere omtale i kapittel 2.4, merknad 1).

Følgende satsinger er begrunnet innenfor veksten i frie inntekter for kommunene:

  • kr 200 mill. til opptrappingsplanen for rusfeltet
  • kr 100 mill. til opptrappingsplan habilitering og rehabilitering
  • kr 200 mill. til tidlig innsats i skolen

Kommunal deflator anslås til 2,8 % for 2019, hvor lønnsveksten utgjør 3,25 %. Lønnsveksten er litt høyere enn rådmannen la til grunn i sitt forslag til budsjett 2019 som ble framlagt fredag 5. oktober.

Regjeringen foreslår å stramme mer inn på kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra 2020 ved å redusere høyeste sats for eiendomsskatt på hus og hytter fra 7 til 5 promille av verdien, samt å innføre Skattedirektoratets grunnlag for formuesskatt på bolig1 som felles «takst» for eiendomsskatt i kommunene. Kommunene kan maksimalt ilegge skatt for 70 prosent av denne markedsverdien.

Stavanger kommune har p.t. 3 promille i eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer og har ikke planlagt økt sats i kommende planperiode. En reduksjon i maksimalt tillatte skattesats vil imidlertid redusere kommunens handlefrihet framover. Videre har Fellesnemnda i FN sak 32/18 vedtatt å legge kommunal taksering til grunn i den nye takseringen for nye Stavanger. Regjeringens forslag vil bryte med dette og medføre en betydelig omlegging av det lokale prosjektet. Framdriften kan også bli påvirket.

Tildelingen fra statlig havbruksfond vil bli vesentlig lavere i 2019 enn i 2018 og trekker dermed ned realveksten i øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Stavanger mottar ikke midler fra havbruksfondet, men dette vil få konsekvenser for Rennesøy og Finnøy kommuner.

Lavere vekst i samlede inntekter for kommunene medfører lavere skattevekst når skatteandelen videreføres på 40 % av kommunesektorens samlede inntekter 2.

2.4 Endringer i driftsbudsjett 201-2022 for Stavanger kommune

Regjeringens forslag til statsbudsjett og annen ny informasjon medfører enkelte endringer i rådmannens forslag i driftsbudsjettet for perioden 2019-2022. Forslag til endringer i forhold til rådmannens forslag av 5. oktober 2018 framkommer av tabell T.2.

Endringer i øremerkede tilskudd er ikke innarbeidet da dette teknisk medfører at budsjettert inntekt øker like mye som økt budsjettert kostnad. Øremerkede tilskudd budsjetteres først når tildelingskriteriene er avklart eller eventuelle søknader er innvilget.

Endr. Nr.Driftsbudsjettet2019202020212022
1Frie inntekter, reduksjon22 15625 01223 71224 112
2Eiendomsskatt, justering iht. forventet nivå (verk og bruk)-1 000-1 000-1 500-2 000
3Finans, reduserte låneavdrag og renter-400-700-700-700
4Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering-9 541-12 097-10 297-10 197
5Lønnsoppgjør 2018, reduserte kostnader-5 000-5 000-5 000-5 000
6Lønnoppgjør 2019, redusert kompensasjonsnivå-4 015-4 015-4 015-4 015
7Barnehage, økt foreldrebetaling (inntekt)-1 000-1 000-1 000-1 000
8Private barnehager, økt tilskudd, deflator (2018)2 0002 0002 0002 000
9Ressurskrevende tjenester, redusert tilskuddsinntekt2 0002 0002 0002 000
10Utskrivningsklare pasienter psykisk helse, betalingsplikt, justert. -700-700-700-700
11Sosialhjelp, reduksjon-3 000-3 000-3 000-3 000
12De tre regionale institusjonene
- Rogaland teater, MUST, SSO
- oppdatert beregning reduserer kommunalt tilskudd
-1 500-1 500-1 500-1 500
 Budsjettbalanse0000
Tabell T.2 Endringer i driftsbudsjettet med bakgrunn i forslag til statsbudsjett 2019 og øvrige tiltak. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet medfører endringene et redusert økonomisk handlingsrom for Stavanger kommune. Dette er løst på en slik måte at kun kr 2,2 mill. gir en reell endring i netto disponibel driftsramme til tjenesteområdene, sammenlignet med forslaget som ble lagt fram 5. oktober 2018. Stavanger kommune har en betydelig satsing på tidlig innsats i skolen i gjeldende budsjett og det er derfor ikke lagt inn ytterligere styrking, jf. satsingene i Statsbudsjett 2019.

Merknader til endringene

1. Frie inntekter, reduksjon

Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt og rammetilskudd (herunder innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og inntektsutjevning) og er omtalt i avsnitt 3.5 i rådmannens opprinnelige forslag.

Stavanger kommune har foreløpig ikke grunnlag for å øke vekstanslaget på de lokale skatteinntektene i 2018 slik som regjeringen har gjort for kommunene samlet. Når lokalt anslag opprettholdes og nasjonalt anslag øker, medfører det at skatt per innbygger blir nedjustert. Nye forutsetninger nedjusterer nivået til 124,0 % per innbygger i 2018.

Nye nasjonale anslag for økt utgangspunkt i 2018 bidrar til lavere vekstrater i 2019 for kommunene enn det som ble forutsatt i rådmannens opprinnelige budsjettforslag. Sammen med skatteletter og lavere kommunalt skattøre, blir veksten i skatteinngangen for kommunene anslått til 1,8 % til 2019.

Endringene i skattesystemet og i tilhørende tildeling til kommunene medfører årlig om lag kr 100 mill. lavere skatteinntekter for Stavanger kommune fra 2019. Dette gir en vekst på kun 2,0 % fra 2018 til 2019. Skatt per innbygger er følgelig nedjustert med 1,6 prosentpoeng til 124,3 % per innbygger i 2019, sammenlignet med rådmannens opprinnelige forslag.

Noe av nedgangen i lokal skatteinngang oppveies av lavere inntektsutjevning.

Forslag til statsbudsjett medfører økt vekst i rammetilskuddet og de ulike tilskuddsberegningene som er tilkoblet dette. Dette slår positivt ut for Stavanger kommune.

Endringene i frie inntekter gir en samlet effekt på kr 22,2 mill. – kr 25,0 mill. i lavere inntektsnivå årlig i kommende planperiode. Tallene framkommer i tabell T.3.

Endring i frie inntekter2019202020212022
Skatt fra inntekt og formue101 000104 00099 000100 000
Rammetilskudd-40 744-31 688-30 988-31 088
Inntektsutjevning-38 100-47 300-44 300-44 800
Endring i frie inntekter per år22 15625 01223 71224 112
Tabell T.3 Endringer frie inntekter – oversikt hovedtall. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2. Eiendomsskatt, justering iht. forventet nivå (verk og bruk)
Forslag til statsbudsjett 2019 rokker ved det framtidige inntektspotensialet til (nye) Stavanger kommune. Imidlertid medfører det ingen direkte endringer i det budsjetterte inntektsnivået i kommende planperiode.

De allerede lovfestede endringene for verk og bruk vil slå mindre ut for Stavanger kommune enn tidligere anslått, og rådmannen foreslår at inntektsbudsjettet justeres tilsvarende kommende år.

3. Finans, reduserte låneavdrag og renter
Endret finansieringskilde for byggetrinn 2 av Tou Scene (investering) får en gunstig effekt på finanskostnadene allerede fra 2019. Rådmannen foreslår å innarbeide effekten av redusert låneopptak og dermed bidra til balanse i driften.

4. Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering
Nye beregninger og vurderinger tilsier at det vil være mulig å nedjustere noe av innsatsen på administrative områder, herunder også på sentrale og felles kostnadsposter, både gjennom en reell reduksjon og gjennom gevinstrealiseringer. Lavere inntektsnivå utfordrer dette ytterligere, slik at rådmannen foreslår en nedjustering av budsjettene med kr 9,5 mill. i 2019, kr 12,1 mill. i 2020, kr 10,3 mill. i 2021 og kr 10,2 mill. i 2022.

5. Lønnsoppgjør 2018, reduserte kostnader
Nye beregninger tilsier at helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 blir lavere enn det som ble lagt til grunn i rådmannens opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan. Det foreslås en nedjustering av budsjettene med kr 5 mill.

6. Lønn og pensjon 2019, redusert kompensasjonsnivå
Stavanger kommune har budsjettert med en lønnsvekst på 3,15 % sett opp mot en anslått lønnsvekst på 3,25 % i forslag til statsbudsjett. Når rådmannen nå foreslår å redusere lønnsreserven som er satt av til lønnsoppgjøret 2019, kan det medføre et lavere kompensasjonsnivå i driftsrammene.

7. Barnehage, økt foreldrebetaling (inntekt)
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 at maksimalprisen på en barnehageplass både øker fra 1. januar 2019 og fra 1. august 2019. Denne økningen er høyere enn det som ble lagt til grunn i rådmannens opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan og vil gi økte inntekter fra foreldrebetaling. Følgelig foreslås det å øke inntektsforventningen med kr 1 mill. fra 2019. De nye prisene framkommer under punkt 2.6.

8. Private barnehager, økt tilskudd, deflator (2018)
Kommunal deflator for 2018 er justert opp med 0,4 prosentpoeng, fra 2,6 % til 3,0 %. Dette påvirker tilskuddssatsene for private barnehager for 2019 og er beregnet til å gi en effekt på kr 2 mill. i økte kostnader. Rådmannen foreslår å innarbeide effekten i hele planperioden.

9. Ressurskrevende tjenester, redusert tilskuddsinntekt
Regjeringen strammer inn ordningen for toppfinansiering av særlig ressurskrevende brukere og øker innslagspunktet (kommunal egenandel) med kr 50 000 utover lønnsvekst per bruker til kr 1 320 000 per bruker. Kompensasjonsgraden på 80 % er uendret. Endring i innslagspunktet er ventet å gi en redusert inntekt for Stavanger kommune på anslagsvis kr 2 mill.

10. Utskrivningsklare pasienter psykisk helse, betalingsplikt, justert.
I rådmannens opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan ble det lagt til grunn kr 5,5 mill. i betalingsplikt knyttet til utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helse. Dette med bakgrunn i signalene gitt i kommuneproposisjonen. I statsbudsjettet for 2019 var kommunenes anslåtte kostnader spesifisert til kr 185 mill. på landsbasis. Stavanger kommunes andel av dette er beregnet til kr 4,8 mill., som er kr 0,7 mill. lavere enn forslaget rådmannen la til grunn. Rådmannen foreslår å justere kostnadsposten tilsvarende endring i overordnede inntekter.

11. Sosialhjelp, reduksjon
Nye analyser av utviklingen i sosialhjelpsutgiftene viser at det nå er færre nye mottakere enn det som tidligere prognoser har vist. Dersom denne utviklingen fortsetter, i tillegg til at tiltakene for å hjelpe personer ut i arbeid viser resultater, forventes en ytterligere reduksjon i utbetalt sosialhjelp. Helårseffekten av dette forventes å bli kr 3 mill. i 2019. Rådmannen foreslår at beløpet innarbeides.

12. De tre regionale institusjonene – Rogaland teater, MUST, SSO – oppdatert beregning reduserer kommunalt tilskudd

I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan ble det lagt til grunn et økt kommunalt driftstilskudd på kr 3 mill. til Rogaland teater, MUST og Stavanger Symfoniorkester (SSO). Oppdaterte tall i forslag til statsbudsjett 2019 reduserer det avsatte beløpet med kr 1,5 mill., jf. avtalefestede kommunale andeler.

Med bakgrunn i dette er de kommunale tilskuddsbeløpene til disse tre regionale institusjonene reberegnet, og erstatter tilsvarende oppstilling i kap. 14 Tilskudd til lag og organisasjoner i opprinnelig budsjettforslag. De tre tilskuddene består av andre elementer ut over avtalen med staten, og framkommer oppdatert i tabell T.4.

Linjenr.
Tilskudd
Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2018Søknads-beløp Foreslått budsjett 2019
 INNBYGGER- OG SAMFUNNSKONTAKT   
 Regionale m.v.   
89MUST - Museum Stavanger23 298 00022 722 00027 128 000
97Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret18 504 00018 830 00019 402 000
98Stavanger Symfoniorkester24 043 00024 047 00025 234 000
Tabell T.4 Endrede tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede tilskuddene fra tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt endres fra kr 93,419 mill. i 2018 til kr 101,441 mill. i 2019.

2.5 Endringer i investeringsbudsjettet 2019-2022 for Stavanger kommune

Stavanger kommune søkte kulturdepartementet om tilskudd i forbindelse med utvidelse og oppgraderinger ved Tou Scene. Først i forbindelse med framleggelsen av forslag til statsbudsjett 2019 ble det kjent at tilskuddet er bevilget og dermed kan innarbeides i kommunens budsjett. Tilskuddet gis øremerket til finansiering av det pågående arbeidet ved prosjektet Tou scene trinn 2 og kan ikke disponeres til andre formål. Rådmannen foreslår følgelig endret finansiering av gjeldende investeringsprosjekt ved at tilskuddet øker egenfinansieringen i 2019 og 2020 i tråd med utbetalingsplanen som fremkommer i forslaget til statsbudsjett. Tilskuddet vil medføre en økt samlet egenfinansiering av investeringene og et redusert budsjettert låneopptak. Dette vil øke måloppnåelsen noe i riktig retning hva gjelder mål for egenfinansiering og gjeldsgrad. I tillegg har endringen en positiv effekt i driftsbudsjettet i alle år i planperioden.

Utover dette foreslås det ikke ytterligere endringer sammenlignet med rådmannens opprinnelige forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Nærmere omtale av de øvrige investeringene finnes i avsnitt 3.10. i rådmannens opprinnelige forslag.

Endr. Nr.Investeringsbudsjettet2019202020212022
 Statsbudsjett 2019 - endret finansiering:    
1Statlig byggetilskudd Tou scene byggetrinn 2-7 300-6 00000
2Låneopptak, reduksjon7 3006 00000
 Netto endring finansiering av investeringer0000
Tabell T.5 Endringer i investeringsbudsjettet (finansiering) grunnet statsbudsjett 2019. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.6 Endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Enkelte gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i kommunen følger statlig regulativ, eller blir påvirket av grunnlag, satser eller andre føringer som gis av staten i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Basert på forslag til statsbudsjett 2019 er satsene oppdatert i den påfølgende oversikten. Det tas forbehold om endelig godkjenning og vedtak i Stortinget i desember 2018.

Følgende ordninger er særlig berørt:

  • Barnehage – egenbetaling (foreldre)
  • Levekår – egenbetalinger

Dette er nærmere spesifisert i det påfølgende med referanse til aktuelle avsnitt i kapittel 15 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger i rådmannens opprinnelige forslag til handlings- og økonomiplan for 2019-2021 Stavanger kommune.

Henvisning til
kapittel i
opprinnelig forslag
Egenbetaling - endringer iht. forslag til statsbudsjett 201920182019
15.6.1Foreldrebetaling barnehage, 100 % fra 01.01.2019 per måned 2 910 2 990
15.6.1Foreldrebetaling barnehage, 100 % fra 01.08.2019 per måned 2 910 3 040
15.9.1Langtidsopphold - fribeløp før beregning av vederlag 8 200 8 400
15.9.2Sykehjemsopphold i Spania for hjemmeboende brukere per døgn 160 165
15.9.3Korttidsopphold per døgn 160 165
15.9.4Overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten per døgn 160 165
15.9.7Betaling for dagsentertilbud per dag 80 85
15.9.8Praktisk bistand - maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G per måned 205 210
15.9.9Trygghetsalarm - maksimal egenandel for husstander med inntekt under 2G per måned 205 210
Tabell T.6 Endringer i forslag til statsbudsjett 2019 som påvirker egenbetalinger i Stavanger kommune. Beløp i hele kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Litt mer utfyllende om 15.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage
Ref. punkt 15.6.1 Foreldrebetaling
I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen at maksimalprisen på en barnehageplass settes til kr 2 990 per måned fra 1. januar 2019 og til kr 3 040 per måned fra 1. august 2019. Satser for ulike plasstyper framkommer i tabellene T.7 og T.8 og erstatter tidligere tabell 15.8.

Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 %Barnepark
 45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
Betaling totalt per måned (i elleve måneder) 2 990 2 392 1 794 1 495 1 196 598 598
Betaling per år 32 890 26 312 19 734 16 445 13 156 6 578 6 578
Tabell T.7 Foreldrebetaling fra januar til juli 2019.
Last ned tabelldata (Excel)
Plasstype inntil100 %80 %60 %50 %40 %20 %Barnepark
 45 timer36 timer27 timer22,5 timer18 timer9 timer 
Betaling totalt per måned (i elleve måneder) 3 040 2 432 1 824 1 520 1 216 608 608
Betaling per år 33 440 26 752 20 064 16 720 13 376 6 688 6 688
Tabell T.8 Foreldrebetaling fra august til desember 2019.
Last ned tabelldata (Excel)