a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

13 Hovedoversikter og driftsrammer

13.1 Driftsbudsjett

13.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
 201720182019202020212022
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger 441 955 476 543 483 743 485 543 485 543 485 543
Andre salgs- og leieinntekter 624 518 585 826 633 626 672 546 690 136 702 786
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872 637 621 669 696 669 418 669 418 669 418
Rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 309 270 2 316 140 2 359 440 2 392 340
Andre statlige overføringer 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Andre overføringer 99 125 39 790 64 390 59 690 59 690 54 690
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 198 000 5 267 000 5 297 000 5 347 000
Eiendomsskatt 319 490 265 000 274 500 272 500 287 500 287 500
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 527 493 9 930 538 9 994 950 10 044 740 10 108 790
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 4 364 878 4 376 000 4 523 943 4 494 853 4 469 653 4 439 153
Sosiale utgifter 1 150 710 1 160 049 1 170 356 1 174 791 1 174 791 1 174 891
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 183 810 991 285 1 042 021 1 052 934 1 059 619 1 073 212
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 006 405 1 848 474 1 938 179 1 965 397 1 983 652 2 001 779
Overføringer 912 268 888 038 923 637 953 663 970 363 982 813
Avskrivninger 483 378 434 720 434 758 434 743 434 763 434 691
Fordelte utgifter -116 727 -47 810 -51 410 -51 410 -51 410 -51 410
Sum driftsutgifter 9 984 722 9 650 756 9 981 484 10 024 971 10 041 431 10 055 129
       
Brutto driftsresultat 87 065 -123 263 -50 946 -30 021 3 309 53 661
       
       
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 -----
Mottatte avdrag på utlån 27 717 29 661 26 461 26 461 26 461 26 461
Sum eksterne finansinntekter 439 004 426 906 458 074 523 036 561 678 547 309
       
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 226 260 236 616 273 339 319 637 362 512 350 774
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 -----
Avdrag på lån 332 368 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730
Utlån 1 603 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter 566 244 588 775 647 740 722 435 800 337 817 734
       
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 240 -161 869 -189 666 -199 399 -238 659 -270 425
       
Motpost avskrivninger 483 378 434 720 434 720 434 720 434 720 434 720
       
Netto driftsresultat 443 203 149 588 194 108 205 300 199 370 217 956
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter4.4 %1.6 %2.0 %2.1 %2.2 %2.2 %
       
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 -----
Bruk av disposisjonsfond 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne fond 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Sum bruk av avsetninger 318 041 31 480 36 350 30 630 29 700 29 210
       
Overført til investeringsregnskapet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond 276 920 -----
Avsatt til bundne fond 126 512 - 11 300 23 600 25 900 24 500
Sum avsetninger 583 100 181 068 230 458 235 930 229 070 247 166
       
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 178 145 -----
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2017Opprinnelig budsjett 2018 Budsjett 2019Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
       
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 198 000 5 267 000 5 297 000 5 347 000
Ordinært rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 309 270 2 316 140 2 359 440 2 392 340
Skatt på eiendom 319 490 265 000 274 500 272 500 287 500 287 500
Andre direkte eller indirekte skatter000000
Andre generelle statstilskudd 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Sum frie disponible inntekter 7 801 317 7 787 713 8 079 083 8 107 753 8 139 953 8 196 353
       
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 00000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 226 260 236 616 273 339 319 637 362 512 350 774
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 00000
Avdrag på lån 332 368 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730
Netto finansinnt./utg. -153 352 -190 300 -214 897 -224 630 -263 890 -295 656
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk000000
Til ubundne avsetninger 276 920 00000
Til bundne avsetninger 126 512 0 11 300 23 600 25 900 24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 159 387 00000
Bruk av ubundne avsetninger 78 580 1 200 1 940 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne avsetninger 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Netto avsetninger -85 390 31 480 25 050 7 030 3 800 4 710
       
Overført til investeringsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Til fordeling drift 7 382 908 7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741
Mer/mindreforbruk 00000
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusenVedtatt budsjettBudsjettforslagBudsjettforslagBudsjettforslagBudsjettforslag
 20182019202020212022
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann7 893 7 893 7 893 7 893 7 893
Stab og støtte277 881 285 746 285 296 285 296 285 296
Kommuneadvokat5 903 6 123 6 123 6 123 6 123
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner291 677 299 762 299 312 299 312 299 312
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning29 104 29 604 29 604 29 604 29 604
Barnehage994 553 1 040 653 1 036 003 1 035 003 1 034 003
Grunnskole1 260 708 1 290 008 1 296 408 1 294 208 1 291 208
Johannes læringssenter170 717 174 317 161 817 149 817 138 817
Stavanger kulturskole37 787 38 887 38 887 38 887 38 887
Pedagogisk-psykologisk tjeneste44 471 45 371 44 871 44 871 44 371
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud82 208 84 208 84 208 84 208 84 208
Ungdom og fritid71 680 73 850 73 720 73 720 74 220
Helsestasjon og skolehelsetjenesten76 013 77 413 77 413 77 413 77 413
Barnevernstjenesten226 054 235 704 235 704 230 904 229 104
EMbo86 139 69 039 69 039 67 039 67 039
Sum Oppvekst og utdanning3 079 434 3 159 054 3 147 674 3 125 674 3 108 874
      
Helse og velferd     
NAV304 608 302 308 300 058 297 008 297 008
Boligkontoret7 606 7 706 7 706 7 706 7 706
Fysio- og ergoterapitjenesten64 570 65 170 65 170 65 170 65 170
Hjemmebaserte tjenester54 191 83 891 85 841 81 091 81 091
Bofellesskap462 811 460 711 484 311 505 811 511 511
Alders- og sykehjem834 593 856 093 856 093 856 093 867 493
Rehabiliteringsseksjonen46 347 47 547 47 547 47 547 47 547
Arbeidstreningsseksjonen14 767 15 507 16 007 17 507 17 507
Flyktningseksjonen27 335 29 335 24 535 23 335 21 335
Helse- og sosialkontor599 420 623 620 620 620 619 120 619 120
Dagsenter og avlastningsseksjonen168 621 174 651 174 651 174 651 174 651
Tekniske hjemmetjenester1 624 7 124 7 494 7 494 7 494
Krisesenteret i Stavanger12 766 12 966 12 966 12 966 12 966
Helsehuset i Stavanger17 843 20 023 19 973 20 223 20 223
Sentrale midler levekår-95 223 -108 473 -113 373 -119 373 -121 873
Sentrale midler legetjeneste71 082 72 832 72 832 72 832 72 832
Stab helse og velferd39 160 39 930 39 930 39 930 39 930
Stavanger legevakt52 319 53 819 53 819 53 119 53 119
Sum Helse og velferd2 684 440 2 764 760 2 776 180 2 782 230 2 794 830
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 206 6 286 6 286 6 286 6 286
Stavanger eiendom261 133 284 033 288 133 294 123 301 583
Park og vei151 400 153 600 156 600 157 850 159 600
Idrett87 449 100 589 100 989 101 589 101 189
Vannverket0 0 0 0 0
Avløpsverket0 0 0 0 0
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg0 0 0 0 0
Juridisk11 752 12 942 12 942 12 942 12 942
Miljø5 586 1 136 1 136 1 136 1 136
Sum Bymiljø og utbygging523 666 558 726 566 226 574 066 582 876
      
By- og samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling9 771 9 861 9 861 9 861 9 861
Beredskap8 932 9 882 9 732 9 932 9 932
Byggesaksavdelingen1 695 1 695 1 695 1 695 1 695
Planavdelinger38 408 39 408 39 408 39 408 39 408
Sum By- og samfunnsplanlegging58 806 60 846 60 696 60 896 60 896
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Kommunikasjon8 397 8 527 8 527 8 527 8 527
Næring13 514 13 664 13 664 13 664 13 664
Politisk sekretariat10 263 10 443 10 443 10 443 10 443
Kultur165 792 175 682 174 942 174 942 174 942
Innbyggerservice12 878 13 098 13 098 13 098 13 098
Stab Innbygger- og samfunnskontakt0 0 0 0 0
Smartby7 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt217 844 231 414 230 674 230 674 230 674
      
Felles kostnader591 958 595 516 597 061 603 841 605 279
Sum drift7 447 825 7 670 078 7 677 823 7 676 693 7 682 741
Sum fordelt til drift-7 447 825 -7 670 078 -7 677 823 -7 676 693 -7 682 741
Sum totalt00000
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

NrEndringer i driftOpprinnelig 2018 2019202020212022
 Frie inntekter     
1Formue- /inntektsskatt -4 998 000 -5 198 000 -5 267 000 -5 297 000 -5 347 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 882 800 -2 996 370 -3 030 640 -3 066 840 -3 106 540
3Inntektsutjevning 659 700 687 100 714 500 707 400 714 200
 Sum frie inntekter -7 221 100 -7 507 270 -7 583 140 -7 656 440 -7 739 340
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft -13 400 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken -20 900 -22 600 -24 400 -25 300 -24 800
6Eiendomsskatt -265 000 -274 500 -287 500 -287 500 -287 500
7Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. Nye Stavanger-- 15 000 --
8Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige -276 000 -270 000 -223 000 -166 000 -140 000
 Sum sentrale inntekter -575 300 -576 100 -533 900 -492 800 -466 300
 Finans     
9Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -99 952 -108 014 -111 739 -115 429 -118 901
10Lyse AS, utbytte -218 000 -240 000 -262 000 -273 000 -284 000
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
12Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -25 000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen -66 700 -55 800 -53 100 -54 500 -54 400
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen -4 500 -7 900 -8 100 -8 250 -8 250
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -26 600 -30 600 -32 800 -34 200 -33 400
16Renteinntekter, konserninterne lån -6 400 -13 200 -23 900 -34 700 -33 600
17Renteinntekter bank og finansforvaltning -29 700 -37 200 -41 700 -40 700 -39 200
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 177 471 191 226 214 162 242 145 252 276
19Avdragsutgifter (investeringslån) 350 929 373 171 401 568 436 595 465 730
20ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -3 900 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300
 Sum finans 41 648 37 383 48 091 83 661 116 955
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
22Vekstfondet, bruk -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
23Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum0 -740 ---
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 179 868 222 218 231 130 221 970 241 466
 Sentrale utgifter     
24Folkevalgte 43 300 44 900 44 900 44 900 44 900
25Hovedtillitsvalgte 13 300 13 600 13 600 13 600 13 600
26Revisjon og kontroll 5 700 6 300 6 300 6 300 6 300
27Ordinær reservekonto 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
28Kirkelig fellesråd 87 000 89 900 89 900 89 900 89 900
29Felleskostnader 68 800 68 800 68 800 68 800 68 800
30Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet 1 000 ----
31Valg- 6 900 - 6 900 -
32Tilskudd livssynssamfunn 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200
33Pensjon, sentrale poster 151 596 158 596 161 596 161 596 161 596
34Eksterne husleiekontrakter 3 700 3 100 3 100 3 100 3 100
35Digitalisering 10 00020 00030 00040 000
36Gevinstrealisering av digitalisering    -10 000 -20 000
37Lønnsoppgjøret 2019 89 000 96 000 96 000 96 000 96 000
 Sum sentrale utgifter 483 796 508 496 504 596 511 496 504 596
 Sum netto utgifter 705 312 768 097 783 817 817 127 863 017
 Tilskudd regionale prosjekter     
38Rogaland brann og redning IKS 117 550 120 050 126 050 132 450 139 100
39Greater Stavanger AS 7 960 8 000 8 000 8 000 8 000
40Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 49 000 50 600 52 400 53 700 53 600
41Sørmarka flerbrukshall IKS 11 100 12 550 16 650 16 000 15 350
42Multihallen og Storhallen IKS 7 700 7 600 7 450 7 200 7 200
 Sum tilskudd regionale prosjekter 193 310 198 800 210 550 217 350 223 250
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 897 778 -7 116 473 -7 122 673 -7 114 763 -7 119 373
 Disponibelt utover 2018-nivå  -218 695 -224 895 -216 985 -221 595
 Oppvekst og utdanning     
 Barnehage     
43Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering- -900 -900 -900 -900
44Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020-0 -1 750 -1 750 -1 750
45Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019- -1 300 -3 200 -3 200 -3 200
46Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 18 600 18 600 18 600 18 600
47Barn i barnehage, økning- 25 000 25 000 25 000 25 000
48Tilrettelagt barnehagetilbud- 7 000 6 000 5 000 4 000
49Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene- 1 500 1 500 1 500 1 500
50Gratis kjernetid, økt innslagsgrense- 2 700 2 700 2 700 2 700
51Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning - -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
52Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene- -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
 Sum tiltak Barnehage- 46 100 41 450 40 450 39 450
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud- 2 000 2 000 2 000 2 000
 Barneverntjenesten     
54IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018- -250 -250 -250 -250
55Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018- -400 -400 -400 -400
56Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 3 000 3 000 3 000 3 000
57Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger- 1 300 1 300 1 300 1 300
58Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser- 6 000 6 000 6 000 6 000
59Bosetting av flyktninger, nedtrapping--- -4 800 -6 600
 Sum tiltak Barnevernstjenesten- 9 650 9 650 4 850 3 050
 EMbo     
60Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 900 900 900 900
61Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping - -18 000 -18 000 -20 000 -20 000
 Sum tiltak Embo- -17 100 -17 100 -19 100 -19 100
 Grunnskole     
62Nye krav til kompetanse for lærere- 500 500 500 500
63Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 24 700 24 700 24 700 24 700
64Chromebooks, vedlikehold-- 3 000 3 000 3 000
65Elevtallsvekst grunnskole- 5 900 12 900 12 900 12 900
66Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter- 3 000 3 000 3 000 3 000
67Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole--- -1 500 -3 000
68Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser - -1 500 -4 000 -4 000 -4 000
69Ny rektorskole fra høsten 2020- -500 200 1 000 -500
70Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt- 1 500 1 500 --
71Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering- -3 300 -5 100 -5 100 -5 100
72Norsk digital læringsarena, utgår- -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
 Sum tiltak Grunnskole- 29 300 35 700 33 500 30 500
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
73Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 400 1 400 1 400 1 400
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten- 1 400 1 400 1 400 1 400
 Johannes læringssenter     
74Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 3 600 3 600 3 600 3 600
75Bosetting av flyktninger, nedtrapping -- -12 500 -24 500 -35 500
 Sum tiltak Johannes læringssenter- 3 600 -8 900 -20 900 -31 900
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
76Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 900 900 900 900
77Bosetting av flyktninger, nedtrapping-- -500 -500 -1 000
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste - 900 400 400 -100
 Stab Oppvekst og utdanning     
78Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 500 500 500 500
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning- 500 500 500 500
 Stavanger kulturskole     
79Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 100 1 100 1 100 1 100
 Sum tiltak Stavanger kulturskole- 1 100 1 100 1 100 1 100
 Ungdom og fritid     
80Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022- 500 -- 500
81Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 300 1 300 1 300 1 300
82Nye frivilligsentraler- 370 740 740 740
 Sum tiltak Ungdom og fritid- 2 170 2 040 2 040 2 540
 Sum tiltak Oppvekst og utdanning- 79 620 68 240 46 240 29 440
 Helse og velferd     
 Alders- og sykehjem     
83Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale- 3 600 3 600 3 600 3 600
84Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé- 800 800 800 800
85Spania-plasser, reduksjon av plasser - -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
86Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 17 000 17 000 17 000 17 000
87Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg- 1 200 1 200 1 200 1 200
88Demenslandsby---- 5 000
89Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm- 1 000 1 000 1 000 1 000
90Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem---- 6 400
 Sum tiltak Alders- og sykehjem- 21 500 21 500 21 500 32 900
 Arbeidstreningsseksjonen     
91Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 240 240 240 240
92Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning- 500 500 2 000 2 000
93Praksisplasser for funksjonshemmede-- 500 500 500
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen- 740 1 240 2 740 2 740
 Bofellesskap     
94Bofellesskap ROP, 4 plasser-- 4 500 4 500 4 500
95Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming-- 1 500 12 000 12 000
96Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming-- 1 000 7 000 7 000
97Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming-- 5 000 10 000 10 000
98Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 7 000 7 000 7 000 7 000
99Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned - -9 700 -9 700 -9 700 -9 700
100Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming-0 11 600 11 600 11 600
101Fleksible satellitter - Bofellesskap- 600 600 600 600
102Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming---- 2 500
103Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse---- 3 200
 Sum tiltak Bofellesskap- -2 100 21 500 43 000 48 700
 Boligkontoret     
104Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 100 100 100 100
 Sum tiltak Boligkontoret - 100 100 100 100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
105Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 3 200 3 200 3 200 3 200
106Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning- 3 000 3 000 3 000 3 000
107Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud- 1 330 1 330 1 330 1 330
108Arbeidsgården, nye lokaler - 500 500 500 500
109Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov- -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen- 6 030 6 030 6 030 6 030
 Flyktningseksjonen     
110Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 700 700 700 700
111Bosetting av flyktninger, nedtrapping-- -4 800 -6 000 -8 000
112Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet- 1 300 1 300 1 300 1 300
 Sum tiltak Flyktningseksjonen - 2 000 -2 800 -4 000 -6 000
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
113Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019- -500 -500 -500 -500
114Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 100 1 100 1 100 1 100
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten - 600 600 600 600
 Helse og sosialkontor     
115Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 900 1 900 1 900 1 900
116Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering- -600 -600 -600 -600
117Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst- 20 500 19 000 17 500 17 500
118Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler- 1 500 ---
119Medisindispensere, finansiering - -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
120Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale- 4 500 4 500 4 500 4 500
 Sum tiltak Helse og sosialkontor - 24 200 21 200 19 700 19 700
 Helsehuset i Stavanger     
121Velferdsteknologi, responssenter- 500 500 500 500
122Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 480 480 480 480
123Velferdsteknologi, stillingsressurs- 1 000 750 750 750
124Alkoholveileder- 200 400 650 650
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger- 2 180 2 130 2 380 2 380
 Hjemmebaserte tjenester     
125Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020-- -2 500 -5 000 -5 000
126Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 7 400 7 400 7 400 7 400
127OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering- 1 900 6 000 6 000 6 000
128Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering-- -750 -1 500 -1 500
129Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader- 1 500 1 500 --
130Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler- 500 2 000 2 000 2 000
131Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler- 400 ---
132Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere - 18 000 18 000 18 000 18 000
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester- 29 700 31 650 26 900 26 900
 Krisesenteret i Stavanger     
133Krisesenteret for menn, økt bemanning- 200 200 200 200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger- 200 200 200 200
 NAV     
134NAV flyktningeveiledere, reversering-- -750 -1 500 -1 500
135Sosialhjelp, reduksjon- -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
136Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 200 1 200 1 200 1 200
137NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler- 1 500 ---
138Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene--- -2 300 -2 300
 Sum tiltak NAV - -2 300 -4 550 -7 600 -7 600
 Rehabiliteringsseksjonen     
139Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 800 800 800 800
140Matservering til rusavhengige- 400 400 400 400
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen - 1 200 1 200 1 200 1 200
 Sentrale midler legetjeneste     
141Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 000 1 000 1 000 1 000
142Leger, spesialisering- 750 750 750 750
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste- 1 750 1 750 1 750 1 750
 Sentrale midler levekår     
143Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet- -11 500 -19 500 -23 500 -23 500
144Bompengekostnader, økning- 3 050 3 050 3 050 3 050
145Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning- 2 100 4 200 4 200 4 200
146"Trygg hjemme", prosjektstilling- 750 ---
147Habilitering og rehabilitering, opptrapping - 2 600 2 600 2 600 2 600
148Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt- -18 800 -18 800 -18 800 -18 800
149"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator- 250 500 500 -
150Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter--- -2 000 -4 000
151Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter- 2 800 1 600 1 600 1 600
152Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter-- 2 700 2 700 2 700
153Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt- 5 500 5 500 5 500 5 500
 Sum tiltak Sentrale midler levekår- -13 250 -18 150 -24 150 -26 650
 Stab helse og velferd     
154Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 570 570 570 570
155Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene- 200 200 200 200
 Sum tiltak Stab helse og velferd - 770 770 770 770
 Stavanger legevakt     
156Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 000 1 000 1 000 1 000
157Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader- 500 500 500 500
158Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler--- -700 -700
 Sum tiltak Stavanger legevakt- 1 500 1 500 800 800
 Tekniske hjemmetjenester     
159Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 100 100 100 100
160Medisindispensere, leasingkostnader- 3 600 3 600 3 600 3 600
161Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader- 1 800 1 800 1 800 1 800
162Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold- 380 750 750 750
163Tekniske hjemmetjenester, leasing bil- 120 120 120 120
164Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling- -500 -500 -500 -500
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester- 5 500 5 870 5 870 5 870
 Sum tiltak helse og velferd- 80 320 91 740 97 790 110 390
 By- og samfunnsplanlegging     
 Beredskap     
165Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 80 80 80 80
166Nytt nødnett, innkjøp og drift- 250 100 100 100
167Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling - 620 620 820 820
 Sum tiltak Beredskap- 950 800 1 000 1 000
 Planavdelinger     
168Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 000 1 000 1 000 1 000
 Sum tiltak Planavdelinger- 1 000 1 000 1 000 1 000
 Stab Samfunnsutvikling     
169Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 90 90 90 90
 Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling- 90 90 90 90
 Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging- 2 040 1 890 2 090 2 090
 Bymiljø og utbygging     
 Avløpsverket     
170Bemanningsøkning iht. hovedplan- 400 700 1 100 1 100
171Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 000 2 000 3 000 4 100
172Avskrivninger- 2 200 3 200 4 200 5 100
173Renter restkapital- 3 400 4 300 5 200 6 100
174Bruk/avsetning til selvkostfond- 11 300 19 500 19 700 19 100
175Avløp, økte gebyrinntekter- -29 300 -48 400 -54 200 -57 300
176Fastledd, IVAR- 1 600 4 500 5 100 5 300
177Mengdevariabelt ledd, IVAR- 8 900 13 700 15 400 16 000
178Teknologiutvikling- 500 500 500 500
 Sum tiltak Avløpsverket-----
 Idrett     
179Oilers investa AS, indeksregulering- 100 200 300 400
180Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift- 1 500 1 500 1 500 1 500
181ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021- 1 200 - 1 200 -
182OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 - -700 - -700 -
183Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 900 900 900 900
184Gamlingen, driftsmidler- 2 000 2 000 2 000 2 000
185Gamlingen, økte billettinntekter- -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
186SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie- 2 040 2 040 2 040 2 040
187Stavanger svømmehall driftsutgifter- 5 300 7 000 7 000 7 000
188Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende- -2 800 -3 700 -3 700 -3 700
189Hinna garderober, driftsutgifter- 400 400 400 400
190Stavanger ishall , driftsutgifter- 2 500 2 500 2 500 2 500
191Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter- 2 700 2 700 2 700 2 700
 Sum tiltak Idrett- 13 140 13 540 14 140 13 740
 Juridisk     
192Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 380 380 380 380
193Juridisk, redusert budsjettramme- -500 -500 -500 -500
194Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter- 1 310 1 310 1 310 1 310
 Sum tiltak Juridisk- 1 190 1 190 1 190 1 190
 Miljø     
195Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018- -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
196Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 50 50 50 50
197Miljø, redusert budsjettramme- -500 -500 -500 -500
 Sum tiltak Miljø- -4 450 -4 450 -4 450 -4 450
 Park og vei     
198Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler- 150 300 450 600
199Vertskommune under festival, reduserte bidrag- -500 -200 -500 -500
200Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale- 100 200 300 400
201Biologisk mangfold- 250 250 250 250
202Framkommelighet- 400 800 1 200 1 600
203Trafikksikkerhet og miljø- 100 600 700 1 000
204Nye anlegg- 600 1 000 1 400 1 800
205Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold - 150 350 550 750
206Park og vei og NIS, bompengekostnader- 1 100 1 100 1 100 1 100
207Plasser, vei og torg- 200 400 600 800
208Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 700 1 700 1 700 1 700
209Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier- 750 1 500 1 500 1 500
210Nattfløtt til byøyene, ny avtale- 200 200 200 200
211Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter- -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
 Sum tiltak Park og vei- 2 200 5 200 6 450 8 200
 Renovasjon     
212Selvkostfond, bruk/avsetning- 70 850 1 780 2 270
213IVAR, økt leveringsgebyr og mengde- 500 1 100 1 600 2 100
214Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 1 590 4 360 7 170 9 940
215Kalkulerte finanskostnader- -300 -290 -280 -280
216Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning- 450 510 750 1 240
217Renovasjon, økte gebyr inntekter- -2 310 -6 530 -11 020 -15 270
218Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter- -12 450 -12 450 -12 450 -12 450
219Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader- 12 450 12 450 12 450 12 450
 Sum tiltak renovasjon-----
 Stab strategi og målstyring     
220Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 80 80 80 80
 Sum tiltak Stab strategi og målstyring- 80 80 80 80
 Stavanger eiendom     
221Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader- -2 850 -2 850 -2 850 -2 850
222Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter - 15 600 19 200 24 690 32 200
223Bygg, forsikring- 200 400 600 800
224Nye bygg, energiutgifter- 850 1 150 1 450 1 450
225ENØK-innsparinger- -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
226Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 4 000 4 000 4 000 4 000
227Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift - 1 500 1 500 1 500 1 500
228Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader - 7 100 7 100 7 100 6 850
229Vedlikehold. Reduksjon- -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
 Sum tiltak Stavanger eiendom- 22 900 27 000 32 990 40 450
 Vannverket     
230Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning- 400 700 1 100 1 100
231Driftsutgifter, generell prisstigning- 800 1 600 2 400 3 300
232Avskrivninger- 600 1 500 2 500 3 300
233Renter restkapital- 2 200 3 100 3 900 4 700
234Selvkostfond, bruk/avsetning- -4 200 4 100 6 200 5 400
235Vannverket,økte gebyrinntekter- -13 200 -27 400 -35 200 -40 000
236Fastledd, IVAR- 5 100 6 600 7 900 9 400
237Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 800 9 300 10 700 12 300
238Teknologiutvikling- 500 500 500 500
 Sum tiltak Vannverket-----
 Sum tiltak Bymiljø og utbygging- 35 060 42 560 50 400 59 210
 Innbygger- og samfunnskontakt     
 Innbyggerservice     
239Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 220 220 220 220
 Sum tiltak Innbyggerservice - 220 220 220 220
 Kommunikasjon     
240Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 130 130 130 130
 Sum tiltak Kommunikasjon- 130 130 130 130
 Kultur     
241Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 1 100 1 100 1 100 1 100
242De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO- 4 700 4 700 4 700 4 700
243MUST, økt tilskudd- 2 000 2 000 2 000 2 000
244Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår- -570 -570 -570 -570
245Filmkraft Rogaland- 1 070 1 070 1 070 1 070
246Opera Rogaland- 50 50 50 50
247STAR , økt tilskudd- 100 100 100 100
248Tou Scene, økt økonomisk vederlag- 700 700 700 700
249By-jubileum, prosjektstilling- 740 ---
 Sum tiltak Kultur- 9 890 9 150 9 150 9 150
 Næring     
250Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 150 150 150 150
 Sum tiltak Næring- 150 150 150 150
 Politisk sekretariat     
251Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 180 180 180 180
 Sum tiltak Politisk sekretariat- 180 180 180 180
 Smartby     
252Smartby, fra investering til drift- 3 000 3 000 3 000 3 000
 Sum tiltak Smartby - 3 000 3 000 3 000 3 000
 Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt- 13 570 12 830 12 830 12 830
 Stab og støtteenheter     
 Kommuneadvokat     
253 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt- 220 220 220 220
 Sum tiltak Kommuneadvokat- 220 220 220 220
 Stab og støtte     
254Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt  4 700 4 700 4 700 4 700
255IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018  -565 -565 -565 -565
256IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM- 1 180 930 930 930
257IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv- 2 000 ---
258IT, personvern og sikkerhet- 800 800 800 800
259IT, lisenser, reduksjon- -300 -300 -300 -300
260Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet- -100 100 100 100
261Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes- -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
262HR, lederstøtte- 900 900 900 900
263Lærlinger-- 1 000 1 000 1 000
264Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse- 450 900 900 900
265Kemneren, økt husleie A-krimsenteret-- 150 150 150
 Sum tiltak Stab og støtte  7 865 7 415 7 415 7 415
 Sum tiltak Stab og støtteenheter  8 085 7 635 7 635 7 635
 Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene- 210 610 217 260 209 350 213 960
 Disponibelt utover 2018-nivå  218 695 224 895 216 985 221 595
 Herav driftskonsekvenser av investeringer  21 650 52 050 79 940 105 750
 Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning  116 770 116 770 116 770 116 770
 Sum tekniske budsjettjusteringer     
 Budsjettbalanse ----
Tabell 13.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2019202020212022Snitt
2019-2022
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene2.0 %2.1 %2.0 %2.2 %2.0 %3.0 %
Investeringer, andel egenfinansiering43 %48 %35 %41 %42 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %66 %70 %72 %68 %< 60 %
Tabell 13.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd201820182019202020212022
(hele tusen kroner)Opprinnelig
vedtatt budsjett
Justert budsjett
per 1. tertial
Rådmannens forslagRådmannens forslagRådmannens forslagRådmannens forslag
Formue- og inntektsskatt -4 998 000-4 998 000-5 198 000-5 267 000-5 297 000-5 347 000
Vekst fra året før2.3 %2.3 %4.0 %1.3 %0.6 %0.9 %
% av landsgjennomsnittet125.5 %125.7 %126.0 %126.5 %126.0 %126.0 %
Antall innbyggere 01.01.xx133 140133 140134 008135 282136 754138 130
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 53437 53938 78938 93338 73438 710
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 29 90629 87430 79130 77230 75330 732
Diff. Stavanger og landsgj.snittet7 6287 6667 9988 1627 9817 978
Rammetilskudd:       
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-3 153 319-3 153 354-3 257 559-3 321 188-3 362 729-3 400 978
Utgiftsutjevning335 770335 770328 675351 924356 653355 751
INGAR 9 4999 4999 5009 5009 5009 500
Saker med særskilt fordeling-21 085-21 085-21 675-21 675-20 063-20 063
Storbytilskudd-47 915-47 915-49 400-49 200-50 200-50 750
Overgangsordning - kommunesammenslåing-5 750-5 750-5 911   
Saldering NB /RNB -4 471    
Prosjektskjønn -100    
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 882 800-2 887 405-2 996 370-3 030 640-3 066 840-3 106 540
Inntektsutjevning 659 700662 000687 100714 500707 400714 200
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-2 223 100-2 225 405-2 309 270-2 316 140-2 359 440-2 392 340
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-7 221 100-7 223 405-7 507 270-7 583 140-7 656 440-7 739 340
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før  3.9 %1.0 %1.0 %1.1 %
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

13.2 Investeringsbudsjett

13.2.1 Hovedoversikt investering

  RegnskapOpprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
 201720182019202020212022
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom 93 476 54 000 10 000 121 000 16 000 -
Andre salgsinntekter 1 928 -----
Overføringer med krav til motytelse 111 962 -----
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134
Statlige overføringer 10 810 280 195 32 000 2 000 2 000 7 000
Andre overføringer 219 968 -----
Renteinntekter og utbytte------
Sum inntekter 596 219 463 405 179 204 257 562 174 282 137 134
       
Utgifter      
Lønnsutgifter 24 188 -----
Sosiale utgifter 5 718 -----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 198 447 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 352 -----
Overføringer 161 509 -----
Renteutgifter og omkostninger------
Fordelte utgifter -168 789 -----
Sum utgifter 1 232 425 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950
       
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Utlån 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 50033 500
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond 68 550 ---- 346 500
Avsatt til bundne investeringsfond 63 533 -----
Avsatt til likviditetsreserve------
Sum finansieringstransaksjoner 601 874 588 510 710 600 681 900 631 400 1 011 000
       
Finansieringsbehov 1 238 080 1 126 505 1 613 666 1 514 788 1 728 968 1 924 816
       
Dekket slik:      
Bruk av lån 709 850 709 487 1 191 103 1 115 436 1 322 1461 134 248
Salg av aksjer og andeler------
Mottatte avdrag på utlån 206 662 167 450 173 405 187 022 203 652567 902
Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170222 666
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond 1 500 -----
Bruk av bundne driftsfond 1 013 -----
Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 68 500 30 000 ---
Bruk av bundne investeringsfond 53 233 -----
Bruk av likviditetsreserve- ----
Sum finansiering 1 238 080 1 126 505 1 613 666 1 514 788 1 728 968 1 924 816
       
Udekket/udisponert------
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.2.2 Budsjettskjema 2A-investering

  RegnskapOpprinnelig budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
 201720182019202020212022
Investeringer i anleggsmidler 1 232 425 1 001 400 1 082 270 1 090 450 1 271 850 1 050 950
Utlån og forskutteringer 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 500 33 500
Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Dekning av tidligere års udekket------
Avsetninger 132 083 ---- 346 500
Årets finansieringsbehov 1 834 299 1 589 910 1 792 870 1 772 350 1 903 250 2 061 950
       
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 709 850 709 487 1 191 103 1 115 436 1 322 146 1 134 248
Inntekter fra salg av anleggsmidler 93 476 54 000 10 000 121 000 16 000 0
Tilskudd til investeringer 230 778 280 195 32 000 2 000 2 000 7 000
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 318 625 167 450 173 405 187 022 203 652 567 902
Andre inntekter 1 928 -----
Sum ekstern finansiering 1 512 732 1 340 342 1 543 712 1 560 020 1 700 080 1 839 284
       
Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
Bruk av avsetninger 141 901 68 500 30 000 ---
Sum finansiering 1 834 300 1 589 910 1 792 870 1 772 350 1 903 250 2 061 950
       
Udekket/udisponert------
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.2.3 Budsjettskjema 2B-investering

 Investeringer 2019-2022Total
prosjekt-
kostnad
2019202020212022
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) 260 000 10 000 20 000 80 000 100 000
2IT-systemer, Microsoft Azure datalake 250 250    
3IT-systemer, uCMDB 170 170    
4Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) 4 800 4 800    
5Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 45 000 20 000 25 000   
6Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 12 000    
7Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
8Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) 143 000 30 000 50 000 59 000  
9Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) 174 000 30 000 50 000 44 000 50 000
10Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 4 500   
11Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold  3 500    
12Enøk-pakke 3 27 000 2 000    
13Skeie skole, energikonvertering 4 000 3 500    
14Smartteknologi   7 000 7 000   
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS  2 500    
16Hillevåg , områdeløft 7 000 2 000 2 000   
17Storhaug, områdeløft 8 000 2 000    
18Avvik- og varslingssystem  800 800   
19Egenkapitaltilskudd KLP   25 100 27 900 30 500 33 500
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 20 000 15 000    
21Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
22Kongress- og arrangementsturisme fond  30 000    
23El-bil, lading på gatelys  2 000 2 000 2 000  
24Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje  8 000    
25Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd  500    
 Sum diverse bygg  217 720 195 200 221 500 189 500
 Skolebygg     
26Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget 600 600    
27Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 1 500 1 500    
28Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 284 000 62 000 100 000 92 400 14 000
29Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 398 000 10 000 90 000 100 000 110 000
30Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) 313 000 10 000 40 000 100 000 118 000
31Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) 34 000 14 500 7 000   
32Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 8 000 40 000 94 000 40 000
33Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000   2 000 50 000 100 000
34Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 91 000 10 000   
35Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
36Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
37Skoler, investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum skolebygg   204 600 296 000 443 400 389 000
 Barnehagebygg     
38Våland, tomt til barnehageformål 25 000 25 000    
39Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 60 000 45 000
40Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål  4 000    
41Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 42 500 17 500    
42Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) 42 000 21 000 20 000   
43Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 55 500 18 000 10 800   
44Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 20 000 2 000 15 000 3 000  
45Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000
46Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
47Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 135 000 25 000 45 000 60 000 5 000
48Grovgarderober i 6 barnehager 30 000 5 000 10 000 10 000  
 Sum barnehagebygg  130 500 123 800 136 000 53 000
 Helse- og omsorgsbygg     
SBBKF 1Boliger til vanskeligstilte, kjøp 30 000     
SBBKF 2St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) 64 000     
SBBKF 3Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) 30 000     
SBBKF 4Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) 28 800     
SBBKF 5Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger     
SBBKF 6Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) 10 000     
SBBKF 7Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 8Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 9Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) 42 000     
SBBKF 10Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 11Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 12Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) 56 000     
49Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 15 000 15 000    
50Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 2 000 1 000 1 000   
51Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 2 000 2 000    
52Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 500 500    
53Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) 1 000 1 000    
54Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) 30 000 12 000 18 000   
55Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
56Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) 410 000 70 000 40 000 80 000 100 000
57Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler  1 500    
58Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming 60 000 20 000 20 000 5 000  
59Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000
60Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
61Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
62Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig  152 500 108 500 114 500 129 500
 Idrettsbygg     
63Idrettsbygg, løpende rehabilitering   500 500 500 500
64Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) 41 000 10 000 10 000   
65Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) 16 000   1 500 1 000 4 500
66Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 44 000 17 000    
67Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) 275 400 57 200    
 Sum idrettsbygg  84 700 12 000 1 500 5 000
 Vannverket     
68Fornyelse  38 000 38 000 38 000 38 000
69Byomforming  16 000 16 000 16 000 16 000
70Forsterkninger     4 000
71Lekkasjereduksjon  1 000 1 000 1 000 1 000
72Kjøretøy og utstyr, vannverket  1 200 600   
73Vannledninger i utbyggingsområder  3 000 3 000 3 000  
 Sum vannverket  59 200 58 600 58 000 59 000
 Avløpsverket     
74Fornyelse  50 000 50 000 50 000 50 000
75Fremmedvannsreduksjon og separering  10 000 10 000 10 000 10 000
76Byomforming   20 000 20 000 20 000 20 000
77Vannføringsmålere avløp    2 000 2 000
78Kjøretøy og utstyr, avløpsverket  2 700 3 800 3 000  
 Sum avløp  82 700 83 800 85 000 82 000
 Renovasjon     
79Søppelspann, kjøp   1 500 1 500 1 500 1 500
80Nedgravde containere  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon  3 500 3 500 3 500 3 500
 Park og vei     
81Barnehager, uteområder  2 500 2 500 2 500 2 500
82Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 2 000 2 000    
83Tou scene, uteområde 5 000 500 4 500   
84Åmøyveien, gang og sykkelvei 50 000   10 000 20 000 20 000
85LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
86Asfaltering  8 000 8 000 8 000 8 000
87Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering  1 500 1 500 1 500 1 500
88Nye veianlegg 30 000 2 100 2 100 2 100 2 100
89Gatelys   10 000 10 000 10 000 10 000
90Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) 40 000 15 100    
91Kongsgata, rehabilitering   10 000    
92Fremkommelighet   3 000 3 000 3 000 3 000
93Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
94Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
95Trafikksikkerhet  15 300 15 300 15 300 15 300
96Miljø og gatetun  3 500 3 500 3 500 3 500
97Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
98Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100
99Kreative lekeplasser  1 000 1 000 1 000 1 000
100Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 1 000
101Friområder, økt opparbeidelse   4 000 2 000 2 000 2 000
102Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700
103Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000
104Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 700    
105Skoler, uteområder  8 000 8 000 8 000 8 000
106Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 3 000 1 000 1 500   
107Cricketbane, tilrettelegging 6 500 6 200    
108 Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig   12 000 12 000 12 000
 Sum park og vei   155 450 145 950 149 950 140 950
 Kirkebygg     
109Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000 5 000   
110Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000    4 000  
111Domkirken 2025 305 000 30 000 60 000 62 000 33 000
112Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 4 500    
113Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 8 000 14 000 - 
114Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 37 000 2 000 12 000 23 000  
 Sum kirkelig fellesråd  49 500 91 000 89 000 33 000
 Sum brutto investeringer, bykassen  1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450
 Finansiering av investeringer     
115Overføring fra driften  219 158 212 330 203 170 222 666
116Momsrefusjon investeringer  137 204 134 562 156 282 130 134
117Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån  43 600 43 600 43 600 43 600
118Salgsinntekter  10 000 77 000   
119Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap     5 000
120Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 000 16 000  
121Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3  3 000    
122Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000    
123Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000    
124Mottatte avdrag på konserninterne utlån  15 805 21 422 30 052 39 802
125Husbanktilskudd Oddahagen  10 000    
126Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000    
127Spillemidler kunstgressbaner  2 000 2 000 2 000 2 000
128Bruk av ubudne investeringsfond  30 000    
129Låneopptak  652 603 583 436 851 246 641 248
 Sum finansiering av investeringer  1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450
 Egenfinansieringsgrad 43 %48 %35 %41 %
 Udekket ----
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.3 Netto driftsrammer

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftsrammer per kostrafunksjon   
 BudsjettforslagVedtatt budsjettProsentvis endring
 201920182018-2019
100 Politisk styring51 857 43 357 19,6
110 Kontroll og revisjon6 300 5 700 10,5
120 Administrasjon422 535 407 640 3,7
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen24 412 24 212 0,8
130 Administrasjonslokaler70 411 72 723 -3,2
170 Årets premieavvik-270 266 -211 923 27,5
171 Amortisering av tidligere års premieavvik89 900 72 894 23,3
172 Pensjon364 800 314 135 16,1
173 Premiefond-25 838 -23 710 9,0
180 Diverse fellesutgifter186 157 171 457 8,9
190 Interne serviceenheter0 0 0,0
201 Førskole1 006 877 966 276 4,2
202 Grunnskole1 302 141 1 271 141 2,4
211 Styrket tilbud til førskolebarn141 512 134 012 5,6
213 Voksenopplæring54 753 51 153 7,0
215 Skolefritidstilbud21 213 24 513 -13,5
221 Førskolelokaler og skyss113 910 112 803 1,0
222 Skolelokaler264 843 261 932 1,1
223 Skoleskyss7 510 7 510 0,0
231 Aktivitetstilbud barn og unge36 334 35 834 1,4
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste88 548 87 148 1,6
233 Annet forebyggende helsearbeid56 052 45 772 22,5
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser106 075 103 875 2,1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering199 670 189 820 5,2
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid117 525 111 825 5,1
243 Tilbud til personer med rusproblemer83 812 81 312 3,1
244 Barneverntjeneste80 507 76 857 4,8
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19 343 19 343 0,0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet212 746 223 846 -5,0
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon891 838 867 988 2,8
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende979 510 938 311 4,4
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene27 218 27 218 0,0
261 Institusjonslokaler105 102 99 978 5,1
265 Kommunalt disponerte boliger7 278 -1 722  
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi22 763 19 923 14,3
275 Introduksjonsordningen72 171 82 971 -13,0
276 Kvalifiseringsordningen49 726 49 726 0,0
281 Ytelse til livsopphold182 067 187 067 -2,7
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig13 366 11 603 15,2
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde390 1 390 -71,9
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)215 215 0,0
301 Plansaksbehandling28 901 27 901 3,6
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering3 049 3 049 0,0
303 Kart og oppmåling6 017 6 017 0,0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak-3 000 0  
320 Kommunal næringsvirksomhet5 220 5 220 0,0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet13 891 12 791 8,6
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling856 856 0,0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak*-28 220 1 780  
332 Kommunale veier98 266 97 466 0,8
335 Rekreasjon i tettsted60 698 59 848 1,4
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 916 26 061 3,3
339 Beredskap mot branner og andre ulykker85 576 82 431 3,8
340 Produksjon av vann43 693 43 493 0,5
345 Distribusjon av vann-43 693 -43 493 0,5
350 Avløpsrensing83 362 102 162 -18,4
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann-75 300 -82 800 -9,1
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.-8 062 -19 362 -58,4
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall140 140 0,0
360 Naturforvaltning og friluftsliv17 964 22 564 -20,4
365 Kulturminneforvaltning1 785 1 695 5,3
370 Bibliotek44 677 43 577 2,5
375 Museer32 909 26 209 25,6
377 Kunstformidling65 005 63 655 2,1
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg39 532 38 082 3,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg160 385 133 614 20,0
383 Musikk- og kulturskoler38 916 35 380 10,0
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg94 480 92 140 2,5
386 Kommunale kulturbygg25 249 26 156 -3,5
390 Den norske kirke89 860 87 350 2,9
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn14 200 14 200 0,0
800 Skatt på inntekt og formue-5 472 500 -5 263 000 4,0
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 309 270 -2 223 100 3,9
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-270 800 -276 800 -2,2
860 Motpost avskrivninger-442 730 -434 668 1,9
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)*169 527 143 393 18,2
880 Interne finansieringstransaksjoner217 218 179 868 20,8
    
Nettosum alle funksjoner000
*   
Teknisk korreksjon fra F870 i budsjett 2018 til F330 i budsjett 2019 på kr 30 mill. (inntekt).   
Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

 BudsjettforslagVedtatt budsjett
 20192018
Oppvekst og utdanning  
Stab Oppvekst og utdanning  
10 Lønn 29 177 28 677
11 Forbruk 768 768
Sum utgifter 29 945 29 445
   
16 Salgsinntekter -341 -341
17 Refusjoner  
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner  
Sum inntekter -341 -341
   
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning 29 604 29 104
   
Barnehage  
10 Lønn 694 593 658 678
11 Forbruk 33 501 33 500
12 Drift 4 842 4 842
13 Kjøp av tjenester 446 893 433 808
14 Overføringer 10 897 10 897
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 5 139 5 139
Sum utgifter 1 195 865 1 146 864
   
16 Salgsinntekter -126 709 -123 809
17 Refusjoner -23 363 -23 363
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -5 139 -5 139
Sum inntekter -155 211 -152 311
   
Nettosum Barnehage 1 040 654 994 553
   
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  
10 Lønn 87 980 85 980
11 Forbruk 1 913 1 913
12 Drift 325 325
14 Overføringer 520 520
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 150 150
Sum utgifter 90 888 88 888
   
17 Refusjoner -6 530 -6 530
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -150 -150
Sum inntekter -6 680 -6 680
   
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 84 208 82 208
   
Grunnskole  
10 Lønn 1 391 625 1 359 025
11 Forbruk 52 512 52 512
12 Drift 13 619 13 619
13 Kjøp av tjenester 47 858 47 858
14 Overføringer 17 271 17 271
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 12 423 12 423
Sum utgifter 1 535 308 1 502 708
   
16 Salgsinntekter -136 989 -133 689
17 Refusjoner -95 888 -95 888
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -12 423 -12 423
Sum inntekter -245 300 -242 000
   
Nettosum Grunnskole 1 290 008 1 260 708
   
Johannes læringssenter  
10 Lønn 202 144 198 544
11 Forbruk 25 365 25 365
12 Drift 2 965 2 965
13 Kjøp av tjenester 180 180
14 Overføringer 3 141 3 141
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 170 1 170
Sum utgifter 234 965 231 365
   
16 Salgsinntekter -8 819 -8 819
17 Refusjoner -50 659 -50 659
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 170 -1 170
Sum inntekter -60 648 -60 648
   
Nettosum Johannes læringssenter 174 317 170 717
   
Stavanger kulturskole  
10 Lønn 45 986 44 886
11 Forbruk 4 153 4 153
12 Drift 1 683 1 683
13 Kjøp av tjenester 900 900
14 Overføringer 636 636
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 29 29
Sum utgifter 53 387 52 287
   
16 Salgsinntekter -13 258 -13 258
17 Refusjoner -1 213 -1 213
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -29 -29
Sum inntekter -14 500 -14 500
   
Nettosum Stavanger kulturskole 38 887 37 787
   
Pedagogisk-psykologisk tjeneste  
10 Lønn 40 422 39 522
11 Forbruk 4 437 4 437
12 Drift 261 261
13 Kjøp av tjenester 300 300
14 Overføringer 730 730
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 162 162
Sum utgifter 46 312 45 412
   
17 Refusjoner -779 -779
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -162 -162
Sum inntekter -941 -941
   
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 45 371 44 471
   
Ungdom og fritid  
10 Lønn 58 046 55 876
11 Forbruk 13 045 13 045
12 Drift 1 369 1 369
13 Kjøp av tjenester 475 475
14 Overføringer 16 187 16 187
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 596 596
Sum utgifter 89 718 87 548
   
16 Salgsinntekter -12 221 -12 221
17 Refusjoner -2 991 -2 991
18 Overføringer -60 -60
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -596 -596
Sum inntekter -15 868 -15 868
   
Nettosum Ungdom og fritid 73 850 71 680
   
Helsestasjon og skolehelsetjenesten  
10 Lønn 64 556 63 156
11 Forbruk 11 340 11 340
12 Drift 292 292
13 Kjøp av tjenester 2 161 2 161
14 Overføringer 2 537 2 537
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208
Sum utgifter 81 094 79 694
   
17 Refusjoner -3 473 -3 473
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208
Sum inntekter -3 681 -3 681
   
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 77 413 76 013
   
EMbo  
10 Lønn 54 674 71 774
11 Forbruk 8 664 8 664
12 Drift 1 521 1 521
13 Kjøp av tjenester 4 180 4 180
14 Overføringer 1 894 1 894
Sum utgifter 70 933 88 033
   
17 Refusjoner -1 894 -1 894
Sum inntekter -1 894 -1 894
   
Nettosum EMbo 69 039 86 139
   
Barnevernstjenesten  
10 Lønn 158 430 154 130
11 Forbruk 33 172 33 172
12 Drift 10 014 10 664
13 Kjøp av tjenester 51 176 45 176
14 Overføringer 9 138 9 138
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 001 1 001
Sum utgifter 262 931 253 281
   
16 Salgsinntekter -305 -305
17 Refusjoner -25 921 -25 921
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 001 -1 001
Sum inntekter -27 227 -27 227
   
Nettosum Barnevernstjenesten 235 704 226 054
   
Nettosum Oppvekst og utdanning 3 159 055 3 079 434
   
Helse og velferd  
   
Helse- og sosialkontor  
10 Lønn 94 293 92 993
11 Forbruk 25 551 24 051
12 Drift 369 046 372 646
13 Kjøp av tjenester 113 414 108 914
14 Overføringer 24 033 3 533
Sum utgifter 626 337 602 137
   
17 Refusjoner -2 717 -2 717
Sum inntekter -2 717 -2 717
   
Nettosum Helse- og sosialkontor 623 620 599 420
   
NAV  
10 Lønn 103 896 102 696
11 Forbruk 8 762 7 262
12 Drift 360 360
13 Kjøp av tjenester 8 473 8 473
14 Overføringer 189 853 194 853
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230
Sum utgifter 312 574 314 874
   
16 Salgsinntekter -700 -700
17 Refusjoner -8 205 -8 205
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361
Sum inntekter -10 266 -10 266
   
Nettosum NAV 302 308 304 608
   
Fysio- og ergoterapitjenesten  
10 Lønn 40 674 39 574
11 Forbruk 6 969 6 969
12 Drift 425 425
13 Kjøp av tjenester 25 832 25 832
14 Overføringer 1 535 1 535
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 322 322
Sum utgifter 75 757 74 657
   
16 Salgsinntekter -1 626 -1 126
17 Refusjoner -8 639 -8 639
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -322 -322
Sum inntekter -10 587 -10 087
   
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 65 170 64 570
   
Helsehuset i Stavanger  
10 Lønn 14 981 13 301
11 Forbruk 7 442 6 942
14 Overføringer 300 300
Sum utgifter 22 723 20 543
   
17 Refusjoner -2 700 -2 700
Sum inntekter -2 700 -2 700
   
Nettosum Helsehuset i Stavanger 20 023 17 843
   
Hjemmebaserte tjenester  
10 Lønn 414 541 387 241
11 Forbruk 15 664 13 664
12 Drift 4 135 3 735
13 Kjøp av tjenester 6 227 6 227
14 Overføringer 3 995 3 995
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111
Sum utgifter 444 673 414 973
   
16 Salgsinntekter -8 459 -8 459
17 Refusjoner -352 212 -352 212
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111
Sum inntekter -360 782 -360 782
   
Nettosum Hjemmebaserte tjenester 83 891 54 191
   
Bofellesskap  
10 Lønn 456 078 449 078
11 Forbruk 13 884 13 884
14 Overføringer -8 310 791
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 185 185
Sum utgifter 461 837 463 938
   
17 Refusjoner -942 -942
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -185 -185
Sum inntekter -1 127 -1 127
   
Nettosum Bofellesskap 460 710 462 811
   
Alders- og sykehjem  
10 Lønn 563 180 544 730
11 Forbruk 101 969 100 769
13 Kjøp av tjenester 404 996 403 496
14 Overføringer 5 685 5 335
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 692 2 692
Sum utgifter 1 078 522 1 057 022
   
16 Salgsinntekter -178 512 -178 512
17 Refusjoner -41 225 -41 225
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 692 -2 692
Sum inntekter -222 429 -222 429
   
Nettosum Alders- og sykehjem 856 093 834 593
   
Stavanger legevakt  
10 Lønn 71 300 70 300
11 Forbruk 11 460 10 960
12 Drift 1 300 1 300
13 Kjøp av tjenester 332 332
14 Overføringer 6 775 6 775
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79
Sum utgifter 91 246 89 746
   
16 Salgsinntekter -12 447 -12 447
17 Refusjoner -24 300 -24 300
18 Overføringer -601 -601
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79
Sum inntekter -37 427 -37 427
   
Nettosum Stavanger legevakt 53 819 52 319
   
Rehabiliteringsseksjonen  
10 Lønn 43 406 42 606
11 Forbruk 4 183 3 783
12 Drift 1 122 1 122
13 Kjøp av tjenester 662 662
14 Overføringer 529 529
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 132 132
Sum utgifter 50 034 48 834
   
16 Salgsinntekter -949 -949
17 Refusjoner -1 406 -1 406
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -132 -132
Sum inntekter -2 487 -2 487
   
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 47 547 46 347
   
Arbeidstreningsseksjonen  
10 Lønn 13 658 12 918
11 Forbruk 3 497 3 497
12 Drift 488 488
13 Kjøp av tjenester 1 525 1 525
14 Overføringer 810 810
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 252 252
Sum utgifter 20 230 19 490
   
16 Salgsinntekter -500 -500
17 Refusjoner -3 971 -3 971
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -252 -252
Sum inntekter -4 723 -4 723
   
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 15 507 14 767
   
Boligkontoret  
10 Lønn 7 236 7 136
11 Forbruk 450 450
12 Drift 20 20
Sum utgifter 7 706 7 606
   
Nettosum Boligkontoret 7 706 7 606
   
Flyktningseksjonen  
10 Lønn 24 856 22 856
11 Forbruk 4 792 4 792
12 Drift 10 10
14 Overføringer 372 372
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52
Sum utgifter 30 082 28 082
   
16 Salgsinntekter -415 -415
17 Refusjoner -280 -280
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52
Sum inntekter -747 -747
   
Nettosum Flyktningseksjonen 29 335 27 335
   
Dagsenter og avlastningsseksjonen  
10 Lønn 163 585 162 385
11 Forbruk 2 144 1 644
14 Overføringer 16 097 11 767
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 676 676
Sum utgifter 182 502 176 472
   
16 Salgsinntekter -1 149 -1 149
17 Refusjoner -6 026 -6 026
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -676 -676
Sum inntekter -7 851 -7 851
   
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 174 651 168 621
   
Tekniske hjemmetjenester  
10 Lønn 5 926 5 446
11 Forbruk 2 052 2 052
12 Drift 5 861 341
13 Kjøp av tjenester 164 164
14 Overføringer 602 602
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186
Sum utgifter 14 791 8 791
   
16 Salgsinntekter -6 855 -6 355
17 Refusjoner -626 -626
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186
Sum inntekter -7 667 -7 167
   
Nettosum Tekniske hjemmetjenester 7 124 1 624
   
Krisesenteret i Stavanger  
10 Lønn 12 779 12 579
11 Forbruk 3 184 3 184
12 Drift 120 120
14 Overføringer 70 70
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 174 174
Sum utgifter 16 327 16 127
   
17 Refusjoner -3 187 -3 187
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -174 -174
Sum inntekter -3 361 -3 361
   
Nettosum Krisesenteret i Stavanger 12 966 12 766
   
Sentrale midler levekår  
10 Lønn 11 100 19 000
11 Forbruk 5 404 2 604
12 Drift 16 941 13 891
13 Kjøp av tjenester 15 846 13 746
14 Overføringer 43 823 38 323
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799
Sum utgifter 95 913 90 363
   
17 Refusjoner -201 587 -182 787
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799
Sum inntekter -204 386 -185 586
   
Nettosum Sentrale midler levekår -108 473 -95 223
   
Sentrale midler legetjeneste  
10 Lønn 8 239 6 489
11 Forbruk 56 56
13 Kjøp av tjenester 70 158 70 158
14 Overføringer 1 159 1 159
Sum utgifter 79 612 77 862
   
17 Refusjoner -6 780 -6 780
Sum inntekter -6 780 -6 780
   
Nettosum Sentrale midler legetjeneste 72 832 71 082
   
Stab Helse og velferd  
10 Lønn 37 262 36 692
11 Forbruk 6 605 6 405
12 Drift 1 042 1 042
13 Kjøp av tjenester 1 159 1 159
14 Overføringer 1 823 1 823
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809
Sum utgifter 50 700 49 930
   
16 Salgsinntekter -593 -593
17 Refusjoner -7 368 -7 368
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809
Sum inntekter -10 770 -10 770
   
Nettosum Stab Helse og velferd 39 930 39 160
   
Nettosum Helse og velferd 2 764 759 2 684 440
   
By- og samfunnsplanlegging  
   
Stab By- og samfunnsplanlegging  
10 Lønn 2 801 2 711
11 Forbruk 2 189 2 189
12 Drift 8 042 8 042
14 Overføringer 1 075 1 075
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402
Sum utgifter 14 509 14 419
   
16 Salgsinntekter -2 671 -2 671
17 Refusjoner -1 575 -1 575
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402
Sum inntekter -4 648 -4 648
   
Nettosum Stab Samfunnsutvikling 9 861 9 771
   
Byggesaksavdelingen  
10 Lønn 17 557 17 557
11 Forbruk 4 504 4 504
14 Overføringer 83 83
Sum utgifter 22 144 22 144
   
16 Salgsinntekter -20 366 -20 366
17 Refusjoner -83 -83
Sum inntekter -20 449 -20 449
   
Nettosum Byggesaksavdelingen 1 695 1 695
   
Planavdelinger  
10 Lønn 51 349 50 349
11 Forbruk 1 280 1 280
12 Drift 2 780 2 780
14 Overføringer 808 808
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 121 121
Sum utgifter 56 338 55 338
   
16 Salgsinntekter -15 426 -15 426
17 Refusjoner -883 -883
18 Overføringer -500 -500
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -121 -121
Sum inntekter -16 930 -16 930
   
Nettosum Planavdelinger 39 408 38 408
   
Beredskap   
10 Lønn 8 477 7 777
11 Forbruk 905 905
12 Drift 780 530
14 Overføringer 135 135
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 61 61
Sum utgifter 10 358 9 408
   
16 Salgsinntekter  
17 Refusjoner -235 -235
18 Overføringer -180 -180
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -61 -61
Sum inntekter -476 -476
   
Nettosum Beredskap 9 882 8 932
   
Nettosum By- og samfunnsplanlegging 60 846 58 806
   
Bymiljø og utbygging  
   
Stab strategi og målstyring  
10 Lønn 5 472 5 392
11 Forbruk 572 572
12 Drift 240 240
13 Kjøp av tjenester 2 2
14 Overføringer 127 127
Sum utgifter 6 413 6 333
   
17 Refusjoner -127 -127
Sum inntekter -127 -127
   
Nettosum Stab strategi og målstyring 6 286 6 206
   
Juridisk  
10 Lønn 10 109 9 729
11 Forbruk 2 225 2 725
12 Drift 188 188
14 Overføringer 910 910
Sum utgifter 13 432 13 552
   
16 Salgsinntekter -330 -1 640
17 Refusjoner -160 -160
Sum inntekter -490 -1 800
   
Nettosum Juridisk 12 942 11 752
   
Stavanger Eiendom  
10 Lønn 22 636 18 636
11 Forbruk 21 589 24 889
12 Drift 128 560 116 710
13 Kjøp av tjenester 162 607 152 257
14 Overføringer 13 399 13 399
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 237 380 237 380
Sum utgifter 586 171 563 271
   
16 Salgsinntekter -32 444 -32 444
17 Refusjoner -32 314 -32 314
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -237 380 -237 380
Sum inntekter -302 138 -302 138
   
Nettosum Stavanger Eiendom 284 033 261 133
   
Park og vei  
10 Lønn 27 798 26 098
11 Forbruk 19 061 22 291
12 Drift 37 051 36 151
13 Kjøp av tjenester 77 702 75 172
14 Overføringer 12 807 12 507
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 771 51 771
Sum utgifter 226 190 223 990
   
16 Salgsinntekter -9 934 -9 934
17 Refusjoner -8 285 -8 285
18 Overføringer -2 600 -2 600
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 771 -51 771
Sum inntekter -72 590 -72 590
   
Nettosum Park og vei 153 600 151 400
   
Funksjon 190 - Park og vei  
10 Lønn 8 807 8 807
11 Forbruk 222 222
12 Drift 88 88
14 Overføringer 55 55
Sum utgifter 9 172 9 172
   
16 Salgsinntekter -9 117 -9 117
17 Refusjoner -55 -55
Sum inntekter -9 172 -9 172
   
Nettosum Park og vei00
   
Idrett  
10 Lønn 5 588 4 688
11 Forbruk 40 715 33 375
12 Drift 723 723
13 Kjøp av tjenester 52 268 43 068
14 Overføringer 24 164 24 164
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982
Sum utgifter 131 440 114 000
   
16 Salgsinntekter -17 038 -12 738
17 Refusjoner -5 831 -5 831
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982
Sum inntekter -30 851 -26 551
   
Nettosum Idrett 100 589 87 449
   
Vannverket  
10 Lønn 20 051 19 651
11 Forbruk 8 315 7 515
12 Drift 13 497 12 997
13 Kjøp av tjenester 56 418 43 518
14 Overføringer 300 300
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 35 300 32 500
Sum utgifter 133 881 116 481
   
16 Salgsinntekter -122 712 -109 512
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -11 169 -6 969
Sum inntekter -133 881 -116 481
   
Nettosum Vannverket00
   
Avløpsverket  
10 Lønn 22 850 22 450
11 Forbruk 10 068 9 068
12 Drift 18 388 17 888
13 Kjøp av tjenester 112 832 102 332
14 Overføringer 600 600
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 827 62 927
Sum utgifter 244 565 215 265
   
16 Salgsinntekter -225 141 -195 841
17 Refusjoner -62 -62
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -19 362 -19 362
Sum inntekter -244 565 -215 265
   
Nettosum Avløpsverket00
   
Renovasjon  
10 Lønn 6 074 6 074
11 Forbruk 13 820 13 370
12 Drift 9 400 9 400
13 Kjøp av tjenester 134 945 120 405
14 Overføringer 320 320
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 225 4 525
Sum utgifter 168 784 154 094
   
16 Salgsinntekter -144 315 -142 005
17 Refusjoner -20 450 -8 000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -3 879 -3 949
Sum inntekter -168 644 -153 954
   
Nettosum Renovasjon 140 140
   
Plan og anlegg  
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 347 347
Sum utgifter 347 347
   
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -347 -347
Sum inntekter -347 -347
   
Nettosum Plan og anlegg00
   
Miljø  
10 Lønn 3 063 3 013
11 Forbruk 1 114 1 114
12 Drift 425 925
14 Overføringer 5 629 9 629
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208
Sum utgifter 10 439 14 889
   
16 Salgsinntekter -8 000 -8 000
17 Refusjoner -445 -445
18 Overføringer -650 -650
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208
Sum inntekter -9 303 -9 303
   
Nettosum Miljø 1 136 5 586
   
Nettosum Bymiljø og utbygging 558 726 523 666
   
Innbygger- og samfunnskontakt  
   
Næring  
10 Lønn 5 971 5 821
11 Forbruk 3 505 3 505
12 Drift 346 346
13 Kjøp av tjenester 926 926
14 Overføringer 3 068 3 068
Sum utgifter 13 816 13 666
   
16 Salgsinntekter -70 -70
17 Refusjoner -82 -82
Sum inntekter -152 -152
   
Nettosum Næring 13 664 13 514
   
Kommunikasjon  
10 Lønn 6 344 6 214
11 Forbruk 923 923
12 Drift 1 569 1 569
14 Overføringer 229 229
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 103 103
Sum utgifter 9 168 9 038
   
16 Salgsinntekter -125 -125
17 Refusjoner -413 -413
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -103 -103
Sum inntekter -641 -641
   
Nettosum Kommunikasjon 8 527 8 397
   
Kultur  
10 Lønn 6 801 4 961
11 Forbruk 664 664
12 Drift 81 81
14 Overføringer 168 426 160 376
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787
Sum utgifter 176 759 166 869
   
17 Refusjoner -290 -290
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787
Sum inntekter -1 077 -1 077
   
Nettosum Kultur 175 682 165 792
   
Innbyggerservice  
10 Lønn 12 575 12 355
11 Forbruk 1 117 1 117
12 Drift 765 765
13 Kjøp av tjenester 19 19
14 Overføringer 943 943
Sum utgifter 15 419 15 199
   
16 Salgsinntekter -1 780 -1 780
17 Refusjoner -541 -541
Sum inntekter -2 321 -2 321
   
Nettosum Innbyggerservice 13 098 12 878
   
Politisk sekretariat  
10 Lønn 9 493 9 313
11 Forbruk 603 603
12 Drift 232 232
13 Kjøp av tjenester 5 5
14 Overføringer 110 110
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 18 18
Sum utgifter 10 461 10 281
   
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -18 -18
Sum inntekter -18 -18
   
Nettosum Politisk sekretariat 10 443 10 263
   
Smartby  
10 Lønn 7 000 7 000
12 Drift 3 000 0
Sum utgifter 10 000 7 000
   
Nettosum Smartby 10 000 7 000
   
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring 231 414 217 844
   
Rådmann, stab og støttefunksjoner  
   
Rådmann  
10 Lønn 13 927 13 927
11 Forbruk 220 220
12 Drift 346 346
14 Overføringer 1 963 1 963
Sum utgifter 16 456 16 456
   
17 Refusjoner -8 563 -8 563
Sum inntekter -8 563 -8 563
   
Nettosum Rådmann 7 893 7 893
   
Kommuneadvokat  
10 Lønn 4 991 4 771
11 Forbruk 225 225
12 Drift 947 947
14 Overføringer 121 121
Sum utgifter 6 284 6 064
   
16 Salgsinntekter -40 -40
17 Refusjoner -121 -121
Sum inntekter -161 -161
   
Nettosum Kommuneadvokat 6 123 5 903
   
Stab og støtte  
10 Lønn 234 828 229 178
11 Forbruk 70 391 70 791
12 Drift 43 981 41 366
13 Kjøp av tjenester 384 384
14 Overføringer 16 068 15 243
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 166 4 166
Sum utgifter 369 818 361 128
   
16 Salgsinntekter -31 088 -31 088
17 Refusjoner -48 756 -47 931
18 Overføringer -62 -62
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -4 166 -4 166
Sum inntekter -84 072 -83 247
   
Nettosum Stab og støtte 285 746 277 881
   
   
Felles inntekter og utgifter  
605100 BV-ALLMENT  
Sum utgifter 410 410
   
605200 FV- ALLMENT  
Sum inntekter -9 000 -9 000
Nettosum -9 000 -9 000
   
800000 FOLKEVALGTE  
Sum utgifter 45 452 43 852
Sum inntekter -570 -570
Nettosum 44 882 43 282
   
800010 REVISJON  
Sum utgifter 6 300 5 700
Nettosum 6 300 5 700
   
800014 HOVEDTILLITSVALGTE  
Sum utgifter 14 034 13 734
Sum inntekter -30 -30
Nettosum 14 004 13 704
   
800015 FELLESUTGIFTER  
Sum utgifter 30 765 20 765
Sum inntekter -905 -905
Nettosum 29 860 19 860
   
800016 TILSKUDD DIVERSE  
Sum utgifter 13 873 13 873
Nettosum 13 873 13 873
   
800017 VALG  
Sum utgifter 6 905 5
Nettosum 6 905 5
   
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)  
Sum utgifter 74 646 75 246
Sum inntekter -2 500 -2 500
Nettosum 72 146 72 746
   
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER  
Sum utgifter 198 800 193 310
Nettosum 198 800 193 310
   
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.  
Sum inntekter -2 900 -2 900
Nettosum -2 900 -2 900
   
800025 LIVSSYNSSAMFUNN  
Sum utgifter 14 200 14 200
Nettosum 14 200 14 200
   
800028 INNTEKT FRIKRAFT  
Sum inntekter -14 000 -13 400
Nettosum -14 000 -13 400
   
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL  
Sum utgifter 800 800
Nettosum 800 800
   
800032 STAVANGER FELLESRÅD  
Sum utgifter 89 900 87 000
Nettosum 89 900 87 000
   
800036 FELLES  
Sum utgifter 17 426 17 426
Sum inntekter -9 685 -9 685
Nettosum 7 741 7 741
   
800099 RESERVE TILL.BEVILGN  
Sum utgifter 265 364 251 364
Nettosum 265 364 251 364
   
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO  
Sum utgifter 5 850 5 850
Nettosum 5 850 5 850
   
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.  
Sum inntekter -5 198 000 -4 998 000
Nettosum -5 198 000 -4 998 000
   
800201 EIENDOMSSKATT  
Sum inntekter -274 500 -265 000
Nettosum -274 500 -265 000
   
800202 RAMMETILSKUDD  
Sum inntekter -2 309 270 -2 223 100
Nettosum -2 309 270 -2 223 100
   
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD  
Sum inntekter -22 600 -20 900
Nettosum -22 600 -20 900
   
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD  
Sum inntekter -270 800 -276 800
Nettosum -270 800 -276 800
   
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN  
Sum utgifter 264 949 236 288
Sum inntekter -601 065 -545 897
Nettosum -336 116 -309 609
   
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN  
Sum utgifter 373 171 350 929
Nettosum 373 171 350 929
   
800400 DISPOSISJONSFOND  
Sum inntekter -740 0
Nettosum -740 0
   
800403 OVERF. KAP.REGNSK.  
Sum utgifter 219 158 181 068
Nettosum 219 158 181 068
   
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING  
Sum utgifter0 1 000
Nettosum0 1 000
   
Nettosum Felles inntekter og utgifter -7 074 562 -6 855 867
Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)