a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

7.2 Beredskap og samfunnsutvikling

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samfunnssikkerhet

Ny kommunestruktur
Nye Stavanger kommune blir en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv.

Nye Stavanger kommune blir en av landets viktigste kommuner innen landbruk, havbruk og reiseliv.

Ny kommunestruktur medfører samtidig en endret geografi med blant annet flere øyer uten fastlandsforbindelse. Dette stiller nye krav til samfunnssikkerhet og beredskap.

Som følge av ny kommunestruktur skal det i planperioden gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. På bakgrunn av denne skal det utarbeides en beredskapsplan. Denne planen skal øves, både internt i kommunen og sammen med andre etater og organisasjoner.

Digitale trusler
Den digitale utviklingen innebærer en kraftig endring i samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde.

Det moderne samfunn er nærmest utenkelig uten en digital infrastruktur som fungerer.

Den digitale utviklingen innebærer en kraftig endring i samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde. Man opplever nye trusler, som for eksempel at maskiner og infrastruktur i Norge kan angripes av anonyme aktører som befinner seg i andre land. Man har fått nye sårbarheter å forholde seg til, som at programmeringsfeil i én komponent kan få effekter som slår ut store deler av mobilnettet.

Samfunnsfunksjonene er – gjennom digitale verdikjeder – utsatt for hendelser på nye og tidligere ukjente måter. Dette er et område kommunen skal jobbe aktivt med i planperioden.

 • Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Stavanger
 • Utarbeide beredskapsplanverk for nye Stavanger og øve på dette
 • Ha oppmerksomhet på Stavangers sårbarhet overfor klimaendringene, og utvikle kommunens evne til å bli mer klimarobust
 • Kartlegge vår digitale sårbarhet og trusler. Utarbeide tiltaksplan.
 • Arbeide mot terror og alvorlig kriminalitet

Folkehelse

Utjevning av sosiale ulikheter
Stavanger er en kommune med økende sosiale helseforskjeller.

Stavanger er en kommune med økende sosiale helseforskjeller.

Det er stadig større forskjell mellom de som tjener mest og de som tjener minst. Sosiale ulikheter i barneårene bidrar til helseforskjeller senere i livet, og det er derfor viktig å rette innsatsen mot barn og unges oppvekstsvilkår.

I tillegg ser vi at forskjellene i forventet levealder øker. Folkehelseprofilen viser at folk som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå lever i snitt 5,9 år kortere enn de som har fullført videregående skole. All planlegging må derfor bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.

 • Rullere strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029
 • Sikre folkehelseperspektivet i kommunens plan- og utredningsarbeid
 • Holde løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som påvirker denne
 • Gjennomføre program for områdesatsing på Storhaug
 • Gjennomføre program for områdesatsing i Hillevåg

Klimatilpasning

Klimatilpasning
Klimaendringer rammer hele verden, men endringene varierer mye.

Klimaendringer rammer hele verden, men endringene varierer mye. Fattige land som historisk har bidratt minst til klimagassutslippene, er mest utsatt. Endringene blir stadig tydeligere også i Europa og Norge også.

Hvor store klimaendringene blir, estimeres ved bruk av avanserte klimamodeller. For Norge har klimamodellene truffet godt på temperaturøkningen, som nærmer seg én grad. Når det gjelder nedbør, har klimamodellene anslått at nedbøren i Norge skulle øke med fem prosent de siste 100 årene. Den faktiske økningen er nesten fire ganger høyere. Mye tyder på at rapportene og modellene som er lagt til grunn i Norge, har vært for optimistiske.

Klimaendringer vil særlig føre til økt behov for tilpasning til kraftig nedbør, økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo.

 • Utarbeide og følge opp tiltak etter ROS-analyse klimatilpasning
 • Utarbeide klimatilpasningsstrategi
 • Deltakelse i nettverk og prosjekter

Mangfold og inkludering

 • Lede, styrke og utvikle den regionale samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i regionen (SAMVER)
 • Utvikle forpliktende og stabile samarbeidsarenaer internt i kommunen
 • Utvikle og ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering
 • Forpliktende oppfølging og aktiv deltakelse i nettverkene ICC (Intercultural Cities) og Nordic safe Cities
 • Styrket metode- og analysekompetanse
 • Samarbeide med STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn), frivillige lag og organisasjoner og kulturhuset Sølvberget