a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

5.3.1 Skole og SFO

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nytt læreplanverk – fagfornyelsen
Arbeidet med å fornye læreplanverket pågår, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. Å innarbeide det nye læreplanverket i skolens praksis, vil bli en prioritert oppgave for Stavanger kommune i handlingsplanperioden. Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner i fylket, og med universitet og høyskoler, om kompetanseutviklingstiltak som skal løfte skolekvaliteten basert på lokale behov.

Fornyelse av fag
Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse.

Læreplanverket skal gjøres til et bedre utviklingsverktøy for skoleeiere og personalet, og legge bedre til rette for arbeid med, og samarbeid om, opplæringen.

Den nye generelle delen, Overordnet del – verdier og prinsipper, er grunnlaget for skolen sitt samfunnsoppdrag og er tuftet på formålsparagrafen i opplæringslova. Den overordnede delen utdyper verdiene i skolen og ligger til grunn for det elevene skal lære, og for deres utvikling og danning. Her beskrives det forpliktende grunnsynet som skal prege og støtte pedagogisk praksis i skolen. Overordnet del skal bidra til en bedre sammenheng mellom formålsparagrafen for opplæringen og læreplaner for fag.

De nye læreplanene for fag skal gi gode skolefag med relevant innhold. Progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringen i fagene bli tydeligere.

Nye kvalitetsplaner
Arbeidet med å utarbeide nye lokale kvalitetsplaner for skole og SFO i Stavanger vil bli prioritert i 2019. De nye planene skal gjelde for fireårsperioden 2020-2024 og vil også omfatte skolene i dagens Finnøy og Rennesøy som vil bli en del av nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020.

Ny lærernorm
Stortinget har vedtatt en ny lærernorm i grunnskolen. Fra høsten 2018 skal det være én lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Stavanger kommune har fått tildelt øremerkete midler til å øke lærertettheten i skolen, og skolene arbeider for å rekruttere flere lærere, slik at normen kan innfris.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere
Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i faget. Videreutdanning i disse fagene blir derfor prioritert.

Den lokale rektorskolen har vært viktig for å rekruttere kompetente skoleledere i Stavanger, og rådmannen vil starte en ny rektorskole i 2020. Alle skolelederne får nå tilbud om å videreutvikle lederferdighetene gjennom det anerkjente programmet Open-to-learning.

Stavanger kommune har etablert og gjennomfører årlig et program for veiledning av nyutdannede lærere. Kommunen vil fortsatt prioritere tiltak som kan bidra til å gi nyutdannede en god start på yrkeskarrieren.

Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger får praksisopplæring på ulike grunnskoler i Stavanger. Stavanger kommune har i 2018 inngått nye fireårige avtaler med universitetet om praksisopplæring. Kommunen ønsker på denne måten både å bidra i lærerutdanningen og å styrke rekrutteringen til lærerstillinger i Stavanger framover.

Universitetsskolesatsing
Flere norske universitet har en allerede ordning med universitetsskoler, og nå er Universitetet i Stavanger i ferd med å etablere en tilsvarende ordning. Lunde skole skal delta som universitetsskole i et toårig pilotprosjekt innenfor universitetets nye satsing. Gjennom denne satsingen ønsker universitetet og kommunen i samarbeid å styrke praksisopplæringen og den forskningsbaserte utviklingen av læreryrket som profesjon.

Intensiv opplæring
Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer at skolen har plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når vansker oppstår, slik at disse ikke får utvikle seg videre. Gjennom å satse på intensivopplæring og økt lærertetthet håper Stavanger etter hvert å få redusert behovet for spesialundervisning.

Tildelingsmodell
Fra 2018 er det iverksatt en ny modell for tildeling av budsjettmidler til skolene. Hensikten med modellen er å sikre elevene et mest mulig likeverdig opplæringstilbud uavhengig av hvilken skole de går på. Det er lagt vekt på at modellen skal tildele budsjettmidler etter objektive kriterier, være enkel å bruke og forstå og at den skal være etterprøvbar. Rådmannen vil fortsette å følge den økonomiske virkningen av den nye tildelingsmodellen nøye, og vil evaluere modellen når den har fått virke i fire år.

Stavanger kommune har endret sin modell for finansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler.

Digitale læringsverktøy til alle elever
I 2019 når Stavanger kommune målet om at hver elev og lærer i skolen skal ha sin egen digitale enhet til bruk i læringsarbeidet. Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpasning av undervisningen og vil gjøre det lettere for den enkelte lærer å gi nødvendig støtte og faglige utfordringer til enkeltelever. Lærere vil eksempelvis kunne ta i bruk metoder som omvendt undervisning, samskriving og arbeid med multimedialt innhold. Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy vil også kunne gjøre det lettere å inkludere elever med særskilte behov i ordinær klasse og vil kunne styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Arbeidet med elevenes skolemiljø
Arbeidet med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø vil fortsatt ha høy prioritet, både på skolene og i støttetjenestene som Lenden skole og ressurssenter og PPT. Etter at det i fjor ble innført nytt regelverk om skolemiljø, har Lenden skole- og ressurssenter fått økt pågang med spørsmål om bistand og veiledning i skolemiljøsaker. Rådmannen ser at det er nødvendig å styrke Lendens budsjett for å kunne bistå skolene i dette viktige arbeidet.

Utvalgte skoler i Stavanger deltar i en toårig nasjonal satsing for å skape et godt og inkluderende skolemiljø. Kommunen samarbeider tett med mobbeombudet og med Kommunalt foreldreutvalg i arbeidet med elevenes læringsmiljø, blant annet gjennom årlige kurs for skoleledere og foreldrerepresentanter.

1+1 prosjektet – smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet
Sammen med ni av landets største kommuner, deltar Stavanger kommune i et forskningsprosjekt som undersøker effekten av økt lærertetthet i matematikk på barnetrinnet. Ni forsøksskoler får tildelt ett ekstra lærerårsverk per skoleår for å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Ni andre skoler deltar som kontrollskoler. Prosjektet vil pågå i fire år.

Forskning om fysisk aktiv læring i skolen
Stavanger kommune gjennomfører i perioden 2014-2019 forskningsprosjektet Aktiv skole der ni skoler har deltatt. I prosjektet undersøkes det hvordan fysisk aktivitet kan brukes som metode i formidlingen av tradisjonelle teorifag, og hvorvidt daglig fysisk aktivitet vil gi utslag i elevenes faglige prestasjoner. Kommunen har fått støtte til prosjektet fra Norges forskningsråd gjennom ordningen med forskerutdanning i offentlig sektor og samarbeider med Universitetet i Stavanger om arbeidet. Nyttige erfaringer vil bli videreført i skolene etter endt prosjektperiode.

Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn
Fra skoleåret 2017 – 2018 er det blitt obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn. Stavanger kommune har inngått et samarbeid med de lokale svømmeklubbene for å styrke skolenes svømmeopplæring.

Arbeid mot frafall i videregående opplæring
Forebygging og tidlig innsats står fortsatt sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere elever gjennomfører videregående opplæring. To ungdomsskoler i Stavanger kommune prøver ut driftsmodellen Glidelåsen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. I Glidelåsen får elever tett oppfølging i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. I tillegg har kommunen i samarbeid med fylkeskommunen, startet opp et fleksibelt opplæringstilbud, kalt kombinasjonsklasser, for flerspråklige elever. Tilbudet er nærmere omtalt under Johannes læringssenter.

Forsøk med gratis deltidsplass i SFO
Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Stavanger er én av fire kommuner som deltar i prosjektet. Målet er at flere elever med flerspråklig bakgrunn og/eller elever fra familier med lav inntekt, skal delta i SFO. Tiltaket skal bidra til styrket sosial integrering og inkludering og skal stimulere barnas språkutvikling. Alle elever i SFO-alder på innføringsskolen ved Johannes læringssenter får tilbud om gratis deltidsplass i SFO på sin nærskole. I tillegg får elever i målgruppen ved enkelte andre skoler i Stavanger tilbud om 60 % friplass. Prosjektet varer fram til våren 2020, med forbehold om Stortingets bevilgning.

SFO for funksjonshemmede elever på 5.-10. trinn
Etter opplæringsloven skal kommunen tilby skolefritidsordning før og etter skoletid for barn på 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Stavanger gir i tillegg tilbud om utvidet SFO til ungdomsskoleelever med særskilte behov. Skolene merker en økt pågang fra foreldre som ønsker tilbud om SFO for sitt barn etter 4. trinn. Rådmannen vil utrede om det utvidete SFO-tilbudet er hensiktsmessig innrettet, blant annet om inntakskriteriene bør justeres.

Formannskapet har vedtatt at foreldrebetalingen i SFO for funksjonshemmede elever på 5.-10. trinn skal reduseres med 60 prosent av ordinær pris. Midler til å finansiere dette er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen. Formannskapet ba samtidig rådmannen vurdere i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 om det skal gis fullt fritak for betaling i ordningen. Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av kostnadene og konsekvensene av et eventuelt fritak i forbindelse med gjennomgangen av utvidet SFO-tilbud.

Foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen
Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen fra høsten 2019. Ny pris fra neste skoleår vil da bli kr 3 011 for en full plass og kr 2 072 for en 60 % deltidsplass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20181 260 7081 260 7081 260 7081 260 708
 Endringer:    
62Nye krav til kompetanse for lærere500500500500
63Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt24 70024 70024 70024 700
64Chromebooks - vedlikehold-3 0003 0003 000
65Elevtallsvekst grunnskole5 90012 90012 90012 900
66Skolemiljøarbeid - styrking av Lenden skole- og ressurssenter3 0003 0003 0003 000
67Bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige
elever i ordinær skole
---1 500-3 000
68Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser -1 500-4 000-4 000-4 000
69Ny rektorskole fra høsten 2020-5002001 000-500
70Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt1 5001 500--
71Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering-3 300-5 100-5 100-5 100
72Norsk digital læringsarena, utgår-1 000-1 000-1 000-1 000
 Korrigert netto budsjettramme 2019-20221 290 0081 296 4081 294 2081 291 208
Tabell 5.3 Budsjettramme for skole og SFO 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)