a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

7.4 Byutvikling

Prioriterte oppgaver i planperioden

Et kortreist hverdagsliv
For å få til en god by å bo i og legge til rette for byliv, er det også viktig at byen er velbetjent med offentlig og privat tjenesteyting, arbeidsplasser, rekreasjonsområder og nærservice. Gode planer har stor betydning for folkehelse, kvalitet i boligprosjekter, gode uterom, kvalitet i tjenestetilbud og tilknytning til byens friområder i et hverdagsliv med korte avstander, der det er enkelt å gå, sykle og reise kollektivt.

Avdeling for byutvikling skal bidra aktivt til konstruktivt samarbeid og medvirkning med regionale aktører, aktuelle interesseorganisasjoner, utbyggere og innbyggere, avveie interessene og forberede planer for politiske vedtak og videre oppfølging.

Kommuneplan for Stavanger 2019–2034
Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019–2034 pågår og vil bli lagt fram for sluttbehandling i 2019. Samfunnsdelen tilpasses nye Stavanger og vedtas foreløpig av Stavanger bystyre i 2019. Det jobbes også med felles planstrategi for nye Stavanger, som skal vedtas av nytt kommunestyre i 2020.

Andre plan- og analyseoppgaver
Arbeidet med rullering av Regionalplan Jæren pågår, og Byutvikling deltar i arbeidsgrupper med faglige innspill. Planens fase 1 vil komme på høring våren 2019.

Arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus pågår, og planen skal ferdigstilles i 2019.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum sluttbehandles høsten 2018. En prioritert oppgave vil være oppfølgingen av kommunalutvalgets vedtak i sak 133/17 om kommunalutvalget som kommunens sentrumsutvalg med tilhørende administrativ oppfølging. I dette vil også deltakelse i og videreutvikling av City Impact District Stavanger sentrum (CID) være en viktig oppgave.

For å imøtekomme utbyggingsbehovet framover, fra private utbyggere og kommunen, vil avdelingen prioritere følgende oppgaver:

  • Behandle private planer innenfor lovens tidsfrister
  • Ferdigstille områdereguleringsplanene for Åsen, Mariero og Forus øst
  • Utarbeide egne detaljreguleringsplaner for offentlige oppgaver
  • Mulighetsstudier og tomteutredninger for mulige utbygginger
  • Være faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling

Områderegulering for Hillevåg vil igangsettes når pågående områdeplaner er sluttbehandlet.

Framdrift for områderegulering for Dusavika avhenger av avklaringer om løsning for E39 Smiene-Harestad.

I perioden fram mot etableringen av nye Stavanger er det aktuelt for avdelingen å bistå midlertidig med plansaksbehandling og kommuneplanoppgaver i Finnøy.

Byvekstavtale
Avtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om arealbruken og rekkefølgen i utbyggingen i kommunene på Nord-Jæren. Det pågår arbeid med revidering av Handlingsprogrammet for Bymiljøpakke Nord-Jæren 2018-2021 og byvekstavtalen, basert på Nasjonal transportplan 2018-2029. Det statlige bidraget til riksvegprosjekter, bussveien og sykkelstamvegen med flere blir fastsatt i byvekstavtalen.

Prioriterte planoppgaver:

  • Bussvei-planer (strekningene gjennom Jåttåvågen, Hillevåg-Mosvatnet, Mosvatnet-Sundekrossen)
  • Kollektivtrasé langs Diagonalen mot universitetsområdet
  • E39 Smiene-Harestad
  • Planer for sykkeltransport, gange og trafikksikkerhet