a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

5.3 Skole

5.3.1 Skole og SFO

Tjenestebeskrivelse

Grunnskolen i Stavanger gir opplæringstilbud til alle barn og unge som er bosatt i kommunen.

Rammene for tilbudet er gitt gjennom opplæringsloven og læreplanverket for grunnskolen. Opplæringen tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte, og skolen samarbeider med foreldrene om elevenes læring.

Elever som ikke har, eller kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning. Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen, har rett til særskilt språkopplæring. Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn og for funksjonshemmede elever opp til 16 år.

 

Prioriterte oppgaver i planperioden

Nytt læreplanverk – fagfornyelsen
Arbeidet med å fornye læreplanverket pågår, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. Å innarbeide det nye læreplanverket i skolens praksis, vil bli en prioritert oppgave for Stavanger kommune i handlingsplanperioden. Stavanger kommune samarbeider med andre kommuner i fylket, og med universitet og høyskoler, om kompetanseutviklingstiltak som skal løfte skolekvaliteten basert på lokale behov.

Fornyelse av fag
Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer, jf. Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse.

Læreplanverket skal gjøres til et bedre utviklingsverktøy for skoleeiere og personalet, og legge bedre til rette for arbeid med, og samarbeid om, opplæringen.

Den nye generelle delen, Overordnet del – verdier og prinsipper, er grunnlaget for skolen sitt samfunnsoppdrag og er tuftet på formålsparagrafen i opplæringslova. Den overordnede delen utdyper verdiene i skolen og ligger til grunn for det elevene skal lære, og for deres utvikling og danning. Her beskrives det forpliktende grunnsynet som skal prege og støtte pedagogisk praksis i skolen. Overordnet del skal bidra til en bedre sammenheng mellom formålsparagrafen for opplæringen og læreplaner for fag.

De nye læreplanene for fag skal gi gode skolefag med relevant innhold. Progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres. For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, skal prioriteringen i fagene bli tydeligere.

Nye kvalitetsplaner
Arbeidet med å utarbeide nye lokale kvalitetsplaner for skole og SFO i Stavanger vil bli prioritert i 2019. De nye planene skal gjelde for fireårsperioden 2020-2024 og vil også omfatte skolene i dagens Finnøy og Rennesøy som vil bli en del av nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020.

Ny lærernorm
Stortinget har vedtatt en ny lærernorm i grunnskolen. Fra høsten 2018 skal det være én lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være én lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og én lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Stavanger kommune har fått tildelt øremerkete midler til å øke lærertettheten i skolen, og skolene arbeider for å rekruttere flere lærere, slik at normen kan innfris.

Rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere
Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde gode lærere og skoleledere. Stavanger kommune prioriterer videreutdanning gjennom deltakelse i den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet og gjennom kompetansehevingstiltak for skolelederne. Stortinget har vedtatt å stille krav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i faget. Videreutdanning i disse fagene blir derfor prioritert.

Den lokale rektorskolen har vært viktig for å rekruttere kompetente skoleledere i Stavanger, og rådmannen vil starte en ny rektorskole i 2020. Alle skolelederne får nå tilbud om å videreutvikle lederferdighetene gjennom det anerkjente programmet Open-to-learning.

Stavanger kommune har etablert og gjennomfører årlig et program for veiledning av nyutdannede lærere. Kommunen vil fortsatt prioritere tiltak som kan bidra til å gi nyutdannede en god start på yrkeskarrieren.

Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger får praksisopplæring på ulike grunnskoler i Stavanger. Stavanger kommune har i 2018 inngått nye fireårige avtaler med universitetet om praksisopplæring. Kommunen ønsker på denne måten både å bidra i lærerutdanningen og å styrke rekrutteringen til lærerstillinger i Stavanger framover.

Universitetsskolesatsing
Flere norske universitet har en allerede ordning med universitetsskoler, og nå er Universitetet i Stavanger i ferd med å etablere en tilsvarende ordning. Lunde skole skal delta som universitetsskole i et toårig pilotprosjekt innenfor universitetets nye satsing. Gjennom denne satsingen ønsker universitetet og kommunen i samarbeid å styrke praksisopplæringen og den forskningsbaserte utviklingen av læreryrket som profesjon.

Intensiv opplæring
Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og friskoleloven som innebærer at skolen har plikt til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Formålet med intensiv opplæring er at elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når vansker oppstår, slik at disse ikke får utvikle seg videre. Gjennom å satse på intensivopplæring og økt lærertetthet håper Stavanger etter hvert å få redusert behovet for spesialundervisning.

Tildelingsmodell
Fra 2018 er det iverksatt en ny modell for tildeling av budsjettmidler til skolene. Hensikten med modellen er å sikre elevene et mest mulig likeverdig opplæringstilbud uavhengig av hvilken skole de går på. Det er lagt vekt på at modellen skal tildele budsjettmidler etter objektive kriterier, være enkel å bruke og forstå og at den skal være etterprøvbar. Rådmannen vil fortsette å følge den økonomiske virkningen av den nye tildelingsmodellen nøye, og vil evaluere modellen når den har fått virke i fire år.

Stavanger kommune har endret sin modell for finansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler.

Digitale læringsverktøy til alle elever
I 2019 når Stavanger kommune målet om at hver elev og lærer i skolen skal ha sin egen digitale enhet til bruk i læringsarbeidet. Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpasning av undervisningen og vil gjøre det lettere for den enkelte lærer å gi nødvendig støtte og faglige utfordringer til enkeltelever. Lærere vil eksempelvis kunne ta i bruk metoder som omvendt undervisning, samskriving og arbeid med multimedialt innhold. Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy vil også kunne gjøre det lettere å inkludere elever med særskilte behov i ordinær klasse og vil kunne styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Arbeidet med elevenes skolemiljø
Arbeidet med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø vil fortsatt ha høy prioritet, både på skolene og i støttetjenestene som Lenden skole og ressurssenter og PPT. Etter at det i fjor ble innført nytt regelverk om skolemiljø, har Lenden skole- og ressurssenter fått økt pågang med spørsmål om bistand og veiledning i skolemiljøsaker. Rådmannen ser at det er nødvendig å styrke Lendens budsjett for å kunne bistå skolene i dette viktige arbeidet.

Utvalgte skoler i Stavanger deltar i en toårig nasjonal satsing for å skape et godt og inkluderende skolemiljø. Kommunen samarbeider tett med mobbeombudet og med Kommunalt foreldreutvalg i arbeidet med elevenes læringsmiljø, blant annet gjennom årlige kurs for skoleledere og foreldrerepresentanter.

1+1 prosjektet – smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet
Sammen med ni av landets største kommuner, deltar Stavanger kommune i et forskningsprosjekt som undersøker effekten av økt lærertetthet i matematikk på barnetrinnet. Ni forsøksskoler får tildelt ett ekstra lærerårsverk per skoleår for å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Ni andre skoler deltar som kontrollskoler. Prosjektet vil pågå i fire år.

Forskning om fysisk aktiv læring i skolen
Stavanger kommune gjennomfører i perioden 2014-2019 forskningsprosjektet Aktiv skole der ni skoler har deltatt. I prosjektet undersøkes det hvordan fysisk aktivitet kan brukes som metode i formidlingen av tradisjonelle teorifag, og hvorvidt daglig fysisk aktivitet vil gi utslag i elevenes faglige prestasjoner. Kommunen har fått støtte til prosjektet fra Norges forskningsråd gjennom ordningen med forskerutdanning i offentlig sektor og samarbeider med Universitetet i Stavanger om arbeidet. Nyttige erfaringer vil bli videreført i skolene etter endt prosjektperiode.

Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn
Fra skoleåret 2017 – 2018 er det blitt obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn. Stavanger kommune har inngått et samarbeid med de lokale svømmeklubbene for å styrke skolenes svømmeopplæring.

Arbeid mot frafall i videregående opplæring
Forebygging og tidlig innsats står fortsatt sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere elever gjennomfører videregående opplæring. To ungdomsskoler i Stavanger kommune prøver ut driftsmodellen Glidelåsen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. I Glidelåsen får elever tett oppfølging i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. I tillegg har kommunen i samarbeid med fylkeskommunen, startet opp et fleksibelt opplæringstilbud, kalt kombinasjonsklasser, for flerspråklige elever. Tilbudet er nærmere omtalt under Johannes læringssenter.

Forsøk med gratis deltidsplass i SFO
Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Stavanger er én av fire kommuner som deltar i prosjektet. Målet er at flere elever med flerspråklig bakgrunn og/eller elever fra familier med lav inntekt, skal delta i SFO. Tiltaket skal bidra til styrket sosial integrering og inkludering og skal stimulere barnas språkutvikling. Alle elever i SFO-alder på innføringsskolen ved Johannes læringssenter får tilbud om gratis deltidsplass i SFO på sin nærskole. I tillegg får elever i målgruppen ved enkelte andre skoler i Stavanger tilbud om 60 % friplass. Prosjektet varer fram til våren 2020, med forbehold om Stortingets bevilgning.

SFO for funksjonshemmede elever på 5.-10. trinn
Etter opplæringsloven skal kommunen tilby skolefritidsordning før og etter skoletid for barn på 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Stavanger gir i tillegg tilbud om utvidet SFO til ungdomsskoleelever med særskilte behov. Skolene merker en økt pågang fra foreldre som ønsker tilbud om SFO for sitt barn etter 4. trinn. Rådmannen vil utrede om det utvidete SFO-tilbudet er hensiktsmessig innrettet, blant annet om inntakskriteriene bør justeres.

Formannskapet har vedtatt at foreldrebetalingen i SFO for funksjonshemmede elever på 5.-10. trinn skal reduseres med 60 prosent av ordinær pris. Midler til å finansiere dette er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen. Formannskapet ba samtidig rådmannen vurdere i handlings- og økonomiplanen 2019-2022 om det skal gis fullt fritak for betaling i ordningen. Rådmannen vil komme tilbake med en vurdering av kostnadene og konsekvensene av et eventuelt fritak i forbindelse med gjennomgangen av utvidet SFO-tilbud.

Foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen
Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO justeres opp i takt med prisstigningen fra høsten 2019. Ny pris fra neste skoleår vil da bli kr 3 011 for en full plass og kr 2 072 for en 60 % deltidsplass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20181 260 7081 260 7081 260 7081 260 708
 Endringer:    
62Nye krav til kompetanse for lærere500500500500
63Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt24 70024 70024 70024 700
64Chromebooks - vedlikehold-3 0003 0003 000
65Elevtallsvekst grunnskole5 90012 90012 90012 900
66Skolemiljøarbeid - styrking av Lenden skole- og ressurssenter3 0003 0003 0003 000
67Bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til minoritetsspråklige
elever i ordinær skole
---1 500-3 000
68Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser -1 500-4 000-4 000-4 000
69Ny rektorskole fra høsten 2020-5002001 000-500
70Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt1 5001 500--
71Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering-3 300-5 100-5 100-5 100
72Norsk digital læringsarena, utgår-1 000-1 000-1 000-1 000
 Korrigert netto budsjettramme 2019-20221 290 0081 296 4081 294 2081 291 208
Tabell 5.3 Budsjettramme for skole og SFO 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.3.2 Kulturskolen

Tjenestebeskrivelse

Stavanger kulturskole gir et undervisnings- og opplevelsestilbud i kunst- og kulturfag til barn, unge og voksne uavhengig av evner og forutsetninger.

Skolen er et faglig og pedagogisk ressurssenter og samarbeidspartner for andre institusjoner og organisasjoner innen skole-, kultur-, fritids- og helse- og sosialsektoren. I tillegg produserer kulturskolen mange forestillinger som en del av Den kulturelle skolesekken. Skolen leverer dirigenttjenester til byens 21 skolekorps og når gjennom dette tilbudet i overkant av 1 000 barn i grunnskolealder. Kulturskolen driver egen talentutvikling innenfor musikk og dans.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samarbeid med Rennesøy og Finnøy
I forbindelse med etableringen av nye Stavanger, vil kulturskolen i samarbeid med Rennesøy og Finnøy gå gjennom de tre skolenes tilbud, organisasjon og administrative systemer for å kunne gi et best mulig tilbud til elevene.

Inkludering
Mange barn får av ulike årsaker ikke muligheten til å delta i kulturskolens tilbud, noe som kan skyldes manglende økonomi, manglende kjennskap eller kulturelle betingelser. Kulturskolen vil i kommende periode arbeide med å nå fram til grupper som i dag er underrepresentert i tilbudet.

Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012 – 2022
I Plan for Stavanger kulturskole er det vedtatt å øke elevtallet fram mot 2022. I samme plan er det skissert at 55 prosent av skolens virksomhet skal foregå i bydelene. Skolen vil derfor arbeide for å få flere tilbud i de enkelte bydelene.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201837 78737 78737 78737 787
 Endringer:    
79Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt1 1001 1001 1001 100
 Korrigert netto budsjettramme 2019-202238 88738 88738 88738 887
Tabell 5.4 Budsjettramme for Kulturskolen 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.3.3 Johannes læringssenter

Tjenestebeskrivelse

Johannes Iæringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn, ungdom og voksne), og til voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Hovedoppgaven til senteret er å gi opplæring i norsk og andre grunnskolefag, informere om det norske samfunnet og stimulere til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Veilederteamene for opplæring av flerspråklige elever i skolen og for flerkulturelt arbeid i barnehagen er også lagt til Johannes læringssenter. Virksomheten er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn eller hørsel.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kombinasjonstilbud for flerspråklige ungdommer
I juni 2019 fullføres et to-årig prosjekt med nytt, fleksibelt skoletilbud for flerspråklige ungdommer ved Godalen videregående skole. Ungdommer med liten skolebakgrunn fra hjemlandet får styrket sin grunnskolekompetanse samtidig som de starter med opplæring på videregående nivå. Kommunen og fylkeskommunen samarbeider om tilbudet, som i prosjektperioden har fått tilskudd fra IMDi under tilskuddsordningen Jobbsjansen. Erfaringer fra andre fylker viser at et slikt tilbud styrker denne elevgruppens mulighet til å gjennomføre videregående skole. Rådmannen foreslår at tiltaket videreføres etter endt prosjektperiode.

Videreutvikle introduksjonsprogrammet
Etter at kommunen i 2016 og 2017 bosatte flere flyktninger enn vanlig, er antallet introdeltakere i norskopplæring nå nær tredoblet. Deltakertallet forventes å synke langsomt fra 2019. Mange har lite skolegang fra før, og det er et behov for forlengelse av programtiden.

Flyktningseksjonen overtar fra januar 2019 ansvar for den delen av introduksjonsprogrammet som ikke er norskopplæring, det vil si andre kvalifiserende tiltak, inkludert språkpraksis og arbeidspraksis. De voksne deltakerne har svært varierende utdannings- og yrkesbakgrunn, og den enkelte har sine individuelle målsettinger. Relevant arbeidspraksis, arbeids-/bransjerettet norskopplæring og formell kvalifisering er viktige komponenter for å oppnå varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Johannes læringssenter og Flyktningseksjonen vil i planperioden samarbeide om å utvikle et stadig mer differensiert, men samtidig helhetlig innhold i introduksjonsprogrammet.

Forsøk med nye læreplaner i grunnskolen for voksne
Johannes læringssenter er midtveis i et treårig nasjonalt prosjekt med utprøving av nye læreplaner spesielt tilpasset voksne. Målet er at dette skal gi bedre tilpasset opplæring, økt motivasjon, bedre gjennomføring og bedre faglige resultater for deltakerne. Opplæringen forbereder og kvalifiserer deltakerne til videregående skole. Prosjektet er initiert og drevet frem av Kompetanse Norge etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det å ha gjennomført videregående skole styrker i vesentlig grad muligheten for varig deltakelse i arbeidsmarkedet for den enkelte. Forberedende voksenopplæring er et tilbud både til innvandrere uten tidligere fullført grunnskole og for norske voksne med behov for mer grunnskoleopplæring eller styrkede grunnleggende ferdigheter.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018170 717170 717170 717170 717
 Endringer:    
74Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt3 6003 6003 6003 600
75Bosetting av flyktninger - nedtrapping 0-12 500-24 500-35 500
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022174 317161 817149 817138 817
Tabell 5.5 Budsjettramme for Johannes læringssenter 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

 

5.3.4 PPT (Pedagogosk psykologisk tjeneste)

Tjenestebeskrivelse

I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats
PPT vil prioritere sitt nye oppdrag i barnehageloven: Å bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og en viktig faktor for å hindre frafall i videregående skole. PPT vil fortsatt prioritere innsatsen i barnehage, med overgang til de første skoleårene.

Arbeidet med tidlig innsats koordineres gjennom tverrfaglige barnehageteam i alle bydeler. Teamene skal sammen med barnehagene bidra til å styrke kvaliteten og sikre barns rett til et tilpasset tilbud. Tverrfaglige barnehageteam skal også bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling og tilby bistand til enkeltbarn.

Tilbud om kompetanseheving
Antall henviste saker til PPT har økt, særlig innen området flerspråklige. Arbeidet med utredning og veiledning på dette feltet vil bli prioritert. Som tidligere, vil PPT gi barnehager og skoler tilbud om å delta på kursrekker, konsultasjoner og nettverk hvor etterspurte temaer tas opp. Dette vil i noen grad erstatte veiledning i enkeltsaker.

Elektronisk informasjonssystem
PPT vil omstille til det elektroniske klient- og arkivsystemet Public oppvekst. Dette vil forenkle henvisnings- og arbeidsprosedyrer og vil bidra til at PPT får bedre oversikt over hvordan ressursbruken fordeles mellom individrettet arbeid og systemrettet arbeid.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201844 47144 47144 47144 471
 Endringer:    
76Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt900900900900
77Bosetting av flyktninger - nedtrapping0-500-500-1 000
 Korrigert netto budsjettramme 2019-202245 37145 37145 37145 371
      
Tabell 5.6 Budsjettramme PPT for 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)