a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

3.10 Forslag til investeringsbudsjett 2019-2022

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden for konsernet utgjør totalt kr 6,1 mrd., hvorav kr 4,66 mrd. er lagt til bykassen og kr 1,44 mrd. til kommunale foretak. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og endrende behov.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært viktig å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021 er foreslått forskjøvet for å skape handlingsrom til å gjennomføre prosjekter der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir høyere enn anslått.

Veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige på mellomlang og lang sikt. Antall eldre over 80 år vil bli dobbelt så stor frem mot 2034. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomiske handlingsrommet. Rådmannen mener at det høye investeringsnivået som kommunen har er på grensen til hva kommunen kan bære på lang sikt. Investeringsnivået bør ikke øke ut over dette nivået, og det stiller større krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering.

3.10.1 Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er rehabilitering, modernisering og oppføring av nye skoler, barnehager, omsorgsbygg, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Investeringene i skolebygg utgjør kr 1,3 mrd. og står for 22 % av konsernets totale investeringsbudsjett på kr 6,1 mrd. Rådmannen foreslår å videreføre vedtatte fornyelse av skolene, Vaulen, Madlamark, Tastaveden, Kvernevik samt oppføring av ny barneskole i Lervig. Arbeidet med samtlige nevnte byggeprosjekter starter i løpet av denne planperioden. Som følge av det store investeringsbehovet som kommunen har i planperioden har det vært nødvendig å vurdere ulike tiltak for å redusere investeringsnivået. Rådmannen foreslår i dette budsjettet å bygge gymsaler i istedenfor idrettshaller ved Madlamark skole og ved den nye skolen i Lervig. Rådmannen foreslår videre å bygge gymsal ved Vaulen skole i forbindelse med fornying av skolen. Endring fra idrettshall til gymsal reduserer investeringsnivået med om lag kr 80 mill. Det vil også innebære lavere driftsutgifter. Konsekvensene blir mindre sambruk og fleksibilitet for de forskjellige brukergruppene av anleggene. I dette budsjettforslaget har rådmannen ikke funnet rom til ny skatehall på Storhaug. Skatehallen er estimert til om lag kr 55 mill.

Befolkningsprognoser for barn i barnehagealder kombinert med målsetning om bydelsdekning for barnehageplass tilsier at det må innen 2021/2022 etableres flere barnehageplasser i bydelene Storhaug og Våland. Rådmannen foreslår å avsette totalt kr 295 mill. til 2 nye barnehager på med 10 avdelinger hver for å imøtekomme behovet for barnehageplasser i de to bydelene. I tillegg videreføres bevilgningen til rehabilitering og utvidelse av 4 barnehager på Tasta i henhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Kommunen har stort behov for investering i boliger for personer med utviklingshemming for å nå målsetning om å redusere ventelister. I løpet av planperiode bygges og ferdigstilles flere bofelleskap i henhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. I tillegg foreslår rådmannen å avsette midler til nye bofelleskap for brukergruppen i denne planperioden, med målsetning om å redusere ventelister. I dette budsjettforslaget foreslås det investeringer i ulike type bofellesskap for om lag kr 430 mill.

Gjennomføring av senter for demens ved Ramsvik (Demenslandsby) som ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021, har en brutto investeringskostnad på kr 410 mill. og vil gi netto 45 nye sykehjemsplasser. Videre foreslår rådmannen å avsette totalt kr 100 mill. i løpet av planperioden til ulike tiltak innenfor velferdsteknologi. Dette vil følges opp av en handlingsplan som vil bli utarbeidet i løpet av 2018/2019.

Andre større investeringer som foreslås i denne planperioden, er rehabilitering av rådhuset (kr 260 mill.). Tilstandsvurderinger viser at rådhuset er et av kommunens dårligste bygg. I tillegg foreslår rådmannen videreføring av vedtatte planer for realisering av brannstasjonene Lervig og Schancheholen til en brutto kostnad på totalt kr 317 mill. Rådmannen foreslår videre å avsette kr 50 mill. til siste byggetrinn av Tou scene.

Figur 3.7 Brutto investeringer2019-2022 per formål. Tall i millioner kr.

Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har i perioden 2019-2022, og i lys av fremtidige investeringsbehov som følger av forventet demografiske endringer, tilrår ikke rådmannen ytterligere økning av investeringsnivået. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover.

Tabell 3.5 viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Investeringene er eksklusive investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser.

Formål2019202020212022Totalt 2019-2022
Diverse bygg og felles 217 720 195 200 221 500 189 500 823 920
Skole 204 600 296 000 443 400 389 000 1 333 000
Barnehage 130 500 123 800 136 000 53 000 443 300
Helse og velferd 152 500 108 500 114 500 129 500 505 000
Idrett 84 700 12 000 1 500 5 000 103 200
VAR 145 400 145 900 146 500 144 500 582 300
Park og vei 155 450 145 950 149 950 140 950 592 300
Kirke 49 500 91 000 89 000 33 000 262 500
Stavanger utvikling KF 172 000 190 000 190 000 190 000 742 000
Stavanger bolig bygg KF inkl. etablerer boliger 199 600 216 500 89 000 111 000 616 100
Sølvberget KF 6 650 500 500 500 8 150
Byggdrift KF 3 140 2 105 2 170 2 240 9 655
Natur- og idrettservice KF 6 000 7 000 6 000 7 000 26 000
Stavanger parkeringsselskap KF 26 500 2 000 2 000 2 000 32 500
Sum brutto investeringer 1 554 260 1 536 455 1 592 020 1 397 190 6 079 925
Tabell 3.5 Brutto investeringer per formål per år. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.10.2 Finansiering av investeringer

Utvikling av lånegjeld

Det er budsjettert med et låneopptak knyttet til investeringsprosjekter i regi av bykassen på kr 652,6 mill. i 2019, kr 583,4 mill. i 2020, kr 851,3 mill. i 2021 og kr 641,3 mill. i 2022. Det er videre budsjettert med låneopptak i bykassen for videre utlån til kommunale foretak på kr 338,5 mill. i 2019, kr 332 mill. i 2020, kr 270,9 mill. i 2021 og kr 293 mill. i 2022. Det vises til tabell 3.6 for en oversikt over investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette gir et samlet låneopptak for Stavanger kommune på kr 991,1 mill. i 2019, kr 915,4 mill. i 2020, kr 1 122,2 mill. i 2021 og kr 934,3 mill. i 2022. Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2022 er da på kr 8,6 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.6.

Startlån

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Husbanken har i 2018 utbetalt kr 200 mill. i startlån etter søknad fra Stavanger kommune. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2018, foreslår rådmannen en årlig låneramme for startlån på kr 200 mill. i kommende planperiode. Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån framkommer i kolonne 2 i tabell 3.6.

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke renter knyttet til rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente- og avdragskompensasjon framkommer i kolonne 5 i tabell 3.6. Kolonne 6 gir en oversikt over lån som betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7 viser ordinære lån fratrukket lån med tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5 og 6).

Tall i mill. kroner StartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskuddsordninger
fra Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån minus lån
med tilskuddsordninger og VAR-sektor
1 234567
Beregnet lånegjeld 31.12.18 2 0116 2878 2986061 6714 010
+ Låneopptak 2019 2009911 1910145846
- Avdrag 2019 -109-373-482-50-68-255
Beregnet lånegjeld 31.12.19 2 1026 9059 0075561 7484 601
+ Låneopptak 2020 2009151 1150146769
- Avdrag 2020 -117-402-519-55-70-277
Beregnet lånegjeld 31.12.20 2 1857 4189 6035011 8245 093
+ Låneopptak 2021 2001 1221 3220147975
- Avdrag 2021 -125-437-562-55-72-310
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 2 2608 10310 3634461 8995 758
+ Låneopptak 2022 2009341 1340145789
- Avdrag 2022 -133-466-599-49-74-343
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 2 3278 57110 8983971 9706 204
Tabell 3.6 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan. Tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 3.8 Utvikling i lånegjeld fordelt på ulike lånetyper

Tabell 3.7 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til kapittel 10 for en omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke brutto lånegjeld for bykassen.

Investeringstabell KF 2019-2022Total
prosjektkostnad
2019202020212022
Stavanger boligbygg KF     
Ordinære investeringer     
Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp  30 00030 00030 00030 000
St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap for eldre64 000 2 00020 00030 000
Bofellesskap for personer med utviklingshemming30 0005 00010 00015 000 
Et bofellesskap for personer med rus- og psykiatrilidelser28 80019 6008 000  
Kjøp av personalbase jf. linjer 1 og 3 under   10 000 
Haugåsveien 26/28, riving og nybygg – boliger og omsorgsboliger i bofellesskap  2 0003 000 32 000
Bofellesskap for autister 42 000   2 000
Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede34 000   2 000
Bofellesskap for eldre/demens56 000  2 0005 000
Etablererboliger     
Tastarustå B7, etablererboliger inkl. 6 puh boliger199 50080 00079 500  
Søra Bråde, etablererboliger117 00058 00059 000  
Brukereid bofellesskap inkl. personalbase40 0005 00025 00010 000 
Brukereid bofellesskap inkl. personalbase34 000  2 00010 000
Sum Stavanger boligbygg KF  199 600 216 500 89 000 111 000
Låneopptak  192 300 203 000 80 900 102 000
Stavanger utvikling KF     
Kjøp og utvikling av eiendommer  172 000 190 000 190 000 190 000
Sum Stavanger utvikling KF  172 000 190 000 190 000 190 000
Låneopptak  137 000 125 000 187 000 187 000
Sølvberget KF     
Kiellandsenter mv.   6 650 500 500 500
Sum Sølvberget KF  6 650 500 500 500
Låneopptak  6 200 000
Stavanger natur- og idrettsservice KF     
Kjøretøy, maskiner mv.  6 000 7 000 6 000 7 000
Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF  6 000 7 000 6 000 7 000
Låneopptak  3 000 4 000 3 000 4 000
Stavanger byggdrift KF     
Egenkapitalinnskudd i KLP mv.  3 140 2 105 2 170 2 240
Sum Stavanger byggdrift KF  3 140 2 105 2 170 2 240
Låneopptak 0000
Stavanger parkeringsselskap KF     
Parkeringsanlegg/-teknisk utstyr  26 500 2 000 2 000 2 000
Sum Stavanger Parkeringsselskap KF  26 500 2 000 2 000 2 000
Låneopptak 0000
Sum investeringsnivå  413 890 418 105 289 670 312 740
Sum egenfinansiering  75 390 86 105 18 770 19 740
Sum låneopptak  338 500 332 000 270 900 293 000
Tabell 3.7 Investeringsbudsjett – kommunale foretak. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS som per 31. desember 2019 vil ha gjennomført et samlet låneopptak på kr 1,3 mrd. Sørmarka flerbrukshall IKS vil foreta nytt låneopptak på kr 146,3 mill. i forbindelse med realisering av Sola Arena. For 2019 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 54,6 mill. som skal dekke Stavanger kommunes andel av kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale selskap er ikke inkludert i bykassens brutto lånegjeld.

SelskapOpprinnelig lånesaldoTilleggslånSum lånTilskudd kapital-
kostnader 2019
Tilskudd drift 2019Sum tilskud 2019
Stavanger konserthus IKS
(100 %)
500 000276 200776 20041 1009 50050 600
Multihallen og Storhallen IKS
(53,65%)
160 000 160 0004 4003 2007 600
Sørmarka flerbrukshall IKS
(53,65%)
200 000184 175384 1759 0503 50012 550
Sum860 000460 3751 320 37554 55016 20070 750
Tabell 3.8 Interkommunale selskap – lån og tilskudd. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.9 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra 2013-2022. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på om lag 2,5 % i 2019, jf. renteprognosen beskrevet under kapittel 3.3. Det er budsjettert med kr 527,2 mill. i netto kapitalutgifter i 2019, med en videre økning til kr 678,8 mill. i 2022. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i kapitalutgiftene i kapittel 3.11.

En økende brutto lånegjeld i kombinasjon med et stigende rentenivå, vil kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene må anvendes til å betjene kapitalkostnader. Av finansreglementet framgår det at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente er per 2. tertial 2018 på ca. 1/3. En høy grad av rentesikring gjør kommunen mindre sårbar for renteøkning de nærmeste årene. Beregnet effekt av en renteøkning på ett prosentpoeng i ett år, er på ca. kr 18 mill. per 2. tertial 2018. Dette omfatter også de deler av låneporteføljen som finansieres av blant annet gebyrinntekter. Dette må videre ses i sammenheng med tilhørende økning i renteinntekter knyttet til for eksempel ansvarlig lån i Lyse AS. Det foretas løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen.

Figur 3.9 Utvikling i brutto lånegjeld 2013-2022. Tall i mill. kr.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse) og ubrukte lånemidler. Figur 3.10 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene i perioden 2016–2017 (konserntall). I den aktuelle perioden har Stavanger kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Figur 3.10 Netto lånegjeld per innbygger i ASSS-kommuner (konsern)

3.10.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er et sentralt nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi.

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom.

En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 59,9 % i perioden 2013-2017. I forslag til Handling- og økonomiplan 2019-2022 legges det til grunn at gjeldsgraden for bykassen blir på 64,6 % i 2019, 66,3 % i 2020, 70,4 % i 2021 og 72,2 % i 2022. Det legges videre til grunn et årlig opptak av startlån på kr 200 mill. i planperioden. Gjeldsgraden for bykassen inkludert startlån vil være på 85,8 % i 2019, 88,1 % i 2020, 92,9 % i 2021 og 95,2 % i 2022. Moderat vekst i driftsinntektene i kombinasjon med en høy netto vekst i gjeldsnivået som følge av høyt låneopptak, medfører at gjeldsgraden stiger til et nivå som ligger vesentlig over det langsiktige målet på 60 %. Figur 3.11 viser utviklingen i gjeldsgraden for bykassen med og uten startlån fra 2013 til og med rådmannens budsjettforslag for planperioden 2019–2022.

Figur 3.11 Utvikling i gjeldsgrad i perioden 2013-2022

 

3.10.4 Investeringsprosjekter

 Investeringer 2019-2022Total
prosjekt-
kostnad
2019202020212022
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) 260 000 10 000 20 000 80 000 100 000
2IT-systemer, Microsoft Azure datalake 250 250    
3IT-systemer, uCMDB 170 170    
4Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) 4 800 4 800    
5Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 45 000 20 000 25 000   
6Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 12 000    
7Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
8Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) 143 000 30 000 50 000 59 000  
9Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) 174 000 30 000 50 000 44 000 50 000
10Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 4 500   
11Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold  3 500    
12Enøk-pakke 3 27 000 2 000    
13Skeie skole, energikonvertering 4 000 3 500    
14Smartteknologi   7 000 7 000   
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS  2 500    
16Hillevåg , områdeløft 7 000 2 000 2 000   
17Storhaug, områdeløft 8 000 2 000    
18Avvik- og varslingssystem  800 800   
19Egenkapitaltilskudd KLP   25 100 27 900 30 500 33 500
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 20 000 15 000    
21Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
22Kongress- og arrangementsturisme fond  30 000    
23El-bil, lading på gatelys  2 000 2 000 2 000  
24Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje  8 000    
25Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd  500    
 Sum diverse bygg  217 720 195 200 221 500 189 500
 Skolebygg     
26Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget 600 600    
27Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 1 500 1 500    
28Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 284 000 62 000 100 000 92 400 14 000
29Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 398 000 10 000 90 000 100 000 110 000
30Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) 313 000 10 000 40 000 100 000 118 000
31Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) 34 000 14 500 7 000   
32Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 8 000 40 000 94 000 40 000
33Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000   2 000 50 000 100 000
34Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 91 000 10 000   
35Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
36Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
37Skoler, investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum skolebygg   204 600 296 000 443 400 389 000
 Barnehagebygg     
38Våland, tomt til barnehageformål 25 000 25 000    
39Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 60 000 45 000
40Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål  4 000    
41Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 42 500 17 500    
42Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) 42 000 21 000 20 000   
43Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 55 500 18 000 10 800   
44Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 20 000 2 000 15 000 3 000  
45Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000
46Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
47Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 135 000 25 000 45 000 60 000 5 000
48Grovgarderober i 6 barnehager 30 000 5 000 10 000 10 000  
 Sum barnehagebygg  130 500 123 800 136 000 53 000
 Helse- og omsorgsbygg     
SBBKF 1Boliger til vanskeligstilte, kjøp 30 000     
SBBKF 2St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) 64 000     
SBBKF 3Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) 30 000     
SBBKF 4Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) 28 800     
SBBKF 5Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger     
SBBKF 6Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) 10 000     
SBBKF 7Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 8Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 9Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) 42 000     
SBBKF 10Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 11Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 12Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) 56 000     
49Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 15 000 15 000    
50Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 2 000 1 000 1 000   
51Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 2 000 2 000    
52Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 500 500    
53Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) 1 000 1 000    
54Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) 30 000 12 000 18 000   
55Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
56Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) 410 000 70 000 40 000 80 000 100 000
57Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler  1 500    
58Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming 60 000 20 000 20 000 5 000  
59Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000
60Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
61Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
62Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig  152 500 108 500 114 500 129 500
 Idrettsbygg     
63Idrettsbygg, løpende rehabilitering   500 500 500 500
64Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) 41 000 10 000 10 000   
65Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) 16 000   1 500 1 000 4 500
66Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 44 000 17 000    
67Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) 275 400 57 200    
 Sum idrettsbygg  84 700 12 000 1 500 5 000
 Vannverket     
68Fornyelse  38 000 38 000 38 000 38 000
69Byomforming  16 000 16 000 16 000 16 000
70Forsterkninger     4 000
71Lekkasjereduksjon  1 000 1 000 1 000 1 000
72Kjøretøy og utstyr, vannverket  1 200 600   
73Vannledninger i utbyggingsområder  3 000 3 000 3 000  
 Sum vannverket  59 200 58 600 58 000 59 000
 Avløpsverket     
74Fornyelse  50 000 50 000 50 000 50 000
75Fremmedvannsreduksjon og separering  10 000 10 000 10 000 10 000
76Byomforming   20 000 20 000 20 000 20 000
77Vannføringsmålere avløp    2 000 2 000
78Kjøretøy og utstyr, avløpsverket  2 700 3 800 3 000  
 Sum avløp  82 700 83 800 85 000 82 000
 Renovasjon     
79Søppelspann, kjøp   1 500 1 500 1 500 1 500
80Nedgravde containere  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon  3 500 3 500 3 500 3 500
 Park og vei     
81Barnehager, uteområder  2 500 2 500 2 500 2 500
82Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 2 000 2 000    
83Tou scene, uteområde 5 000 500 4 500   
84Åmøyveien, gang og sykkelvei 50 000   10 000 20 000 20 000
85LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
86Asfaltering  8 000 8 000 8 000 8 000
87Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering  1 500 1 500 1 500 1 500
88Nye veianlegg 30 000 2 100 2 100 2 100 2 100
89Gatelys   10 000 10 000 10 000 10 000
90Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) 40 000 15 100    
91Kongsgata, rehabilitering   10 000    
92Fremkommelighet   3 000 3 000 3 000 3 000
93Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
94Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
95Trafikksikkerhet  15 300 15 300 15 300 15 300
96Miljø og gatetun  3 500 3 500 3 500 3 500
97Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
98Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100
99Kreative lekeplasser  1 000 1 000 1 000 1 000
100Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 1 000
101Friområder, økt opparbeidelse   4 000 2 000 2 000 2 000
102Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700
103Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000
104Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 700    
105Skoler, uteområder  8 000 8 000 8 000 8 000
106Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 3 000 1 000 1 500   
107Cricketbane, tilrettelegging 6 500 6 200    
108 Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig   12 000 12 000 12 000
 Sum park og vei   155 450 145 950 149 950 140 950
 Kirkebygg     
109Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000 5 000   
110Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000    4 000  
111Domkirken 2025 305 000 30 000 60 000 62 000 33 000
112Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 4 500    
113Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 8 000 14 000 - 
114Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 37 000 2 000 12 000 23 000  
 Sum kirkelig fellesråd  49 500 91 000 89 000 33 000
 Sum brutto investeringer, bykassen  1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450
 Finansiering av investeringer     
115Overføring fra driften  219 158 212 330 203 170 222 666
116Momsrefusjon investeringer  137 204 134 562 156 282 130 134
117Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån  43 600 43 600 43 600 43 600
118Salgsinntekter  10 000 77 000   
119Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap     5 000
120Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 000 16 000  
121Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3  3 000    
122Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000    
123Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000    
124Mottatte avdrag på konserninterne utlån  15 805 21 422 30 052 39 802
125Husbanktilskudd Oddahagen  10 000    
126Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000    
127Spillemidler kunstgressbaner  2 000 2 000 2 000 2 000
128Bruk av ubudne investeringsfond  30 000    
129Låneopptak  652 603 583 436 851 246 641 248
 Sum finansiering av investeringer  1 140 370 1 118 350 1 302 350 1 084 450
 Egenfinansieringsgrad 43 %48 %35 %41 %
 Udekket ----
Tabell 3.9 Investeringsprosjekter 2019-2022. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjektbeskrivelser

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

1. Stavanger rådhuset, rehabilitering (ferdig 2023)
Det ble i løpet av 2018 gjennomført en omfattende mulighetsstudie om rehabilitering av rådhuset. Med bakgrunn i utredningen har formannskapet i sak 94/18 vedtatt å oppgradere rådhuset. Prosjektet omfatter utvikling og rehabilitering av rådhuset for å gjøre bygget tidsmessig, samt øke byggets kapasitet sammenlignet med i dag. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 260 mill.  og er forventet ferdigstilt i 2023. Rådmannen foreslår å bevilge kr 260 mill. til formålet.

2. IT-systemer, Microsoft Azure datalake
En slik skybasert datasjø vil forberede kommunen på Big Data. Løsningen er godt sikret og skalérbar. Den gir kommunen langt større muligheter for analyse, utvikling og forskning enn i dag. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,25 mill. til formålet. Systemet har i tillegg årlige driftskonsekvenser som er innarbeidet i driftsbudsjettet.

3. IT-systemer, uCMDB
Digitalisering innebærer stadig flere IT-systemer og større datautveksling mellom IT-systemer enn før. Universal Configuration Management Database (uCMDB) automatiserer kartlegging av applikasjoner og sammenhenger. En vil dermed raskere kunne avdekke feil og konsekvenser av feil. I uCMDB finnes også funksjonalitet som gjør det mulig å søke opp hvilke brukere/tjenesteområder som blir berørt av eventuelle feil. Det betyr raskere varsling til de berørte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,17 mill. til formålet. Systemet har i tillegg årlige driftskonsekvenser som er innarbeidet i driftsbudsjettet.

4. Trådløst nettverk i barnehager og SFO (ferdig 2019)
Det er fortsatt en del barnehager og SFOer som ikke har tilgang til trådløst nettverk. Tilretteleggingen har en kostnadsramme på kr 4,8 mill. Beløpet er estimert basert på kostnadene fra tilsvarende utbygging på skolene. Det inkluderer nødvendig kabling og installasjon av basestasjoner i avdelingsrom, samlingsrom og administrasjon. Rådmannen foreslår å bevilge kr 4,8 mill. til formålet.

5. Nye Tou, 3. byggetrinn (ferdig 2020)
Byggetrinn 3 av Nye Tou er siste trinn av pågående arbeidet ved Tou scene, og omfatter oppgradering av ølhaller, gjenstående fasader, scene 1, heis, administrasjonsfløy og loft. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 45 mill. og er forventet ferdigstilt i 2020. Rådmannen foreslår å bevilge kr 45 mill. til formålet.

6. Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019)
Byggetrinn 2 er et pågående prosjekt fra gjeldende Handlings- og økonomiplan 2018-2021, og omfatter i hovedsak maskinhallen og nytt øvingsfellesskap ved Tou scene. I tillegg rehabiliteres utvalgte fasader, samt pipe. Det oppføres også et eget nybygg utenfor Tou Scene for ny trafo. Maskinhallen oppgraderes og selve scenen utvides med det tidligere «dueslaget». Det blir stollager under scenen. Det bygges om mot nordøst, med nye toaletter, hovedtavler, teknisk utstyrsrom og backstage. Ny vestibyle etableres, med toaletter og garderobe. Det etableres ny terskelfri adkomst for personer og utstyr. Et nybygg på 1650 m2 BTA fordelt på 4 etasjer oppføres som øvingsfellesskap. Bygget omfatter 18 øvingsrom, 4 studioer med felles liverom, sosiale soner, toalett og bandlager. Nye Tou byggetrinn 2 har en total kostnadsramme på kr 110 mill. og forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

7. Administrasjonsbygg, utbedring
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.

8. Schancheholen, brannstasjon (ferdig 2021)
Stavanger og 8 andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Revidert kostnadsramme for Schancheholen brannstasjon iht. formannskapssak 108/18 er kr 143 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2021.

9. Lervig, brannstasjon (ferdig 2022)
Stavanger og 8 andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny brannstasjonsstruktur i Sør-Rogaland. Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav til innsatstider. Sentrumsstasjonene plasseres i Schancheholen og Lervig. Revidert kostnadsramme for Lervig brannstasjon iht. formannskapsskap 108/18 er kr 174 mill. Kostnader knyttet til kai og grønt tak medfører at brannstasjonen i Lervig er dyrere enn brannstasjonen i Schancheholen. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2022.

10. Kvernevik og Sunde bydelshus
Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. I sak 16/17 vedtok bystyret at rådmannen kunne inngå kontrakt med OPS-leverandør Konsortiet. Denne er signert og regulering av tomten pågår. Det er behov for midlertidig parkering og møblering av lokaler som skal disponeres av kommunen. En samlet kostnadsramme utgjør kr 6,6 mill. og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. I tillegg vil det forekomme utgifter til permanent parkering for bydelshuset som skal bekostes av kommunen. Parkering skal skje i et nytt felles parkeringsanlegg. Rådmannen kommer tilbake til dette når kostnad og tidspunkt blir avklart. Forventet ferdigstillelse av bygget er forsinket pga. uforutsette forhold i grunnen, forventet ferdigstillelse er nå august 2020 med påfølgende start av leieavtalen.

11. Kommunale eiendom, økt rehabilitering og vedlikehold
Ved behandling av Handlings -og økonomiplan 2016-2019 vedtok bystyret å innarbeide kr 41 mill. til økt vedlikehold og rehabilitering, hvorav kr 3,5 mill. i 2019. Midlene vil bli disponert i henhold til sak som legges frem for KMU.

12. Enøk pakke 3
Bystyre vedtok Enøk-pakke 3 ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Dette er den siste av totalt 3 Enøk-pakker som skal gjennomføres for nå målene om energireduksjon i kommunens bygningsmasse. Dette siste trinnet vil komplettere målet om full sentralisert overvåkning og energioppfølging av kommunens formålsbygg samt utskiftning av eldre ventilasjonssystemer. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 27 mill. Det forventes tilskudd fra Enova på om lag kr 3 mill. i forbindelse med prosjektet. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

13. Skeie skole, energikonvertering
Skeie skole ble renovert i 2010, men bygget ble ikke konvertert til vannbåren varme. Stavanger kommune har blitt kontaktet av Obos eiendom som eier de største boligfeltene rundt skolen. Det skal etableres en felles fyringssentral for hele området de forvalter og kan også levere varme til skolen. Dette er det første prosjektet i sitt slag der en går inn og skal forsøke å få til et offentlig-privat samarbeid om felles fyringsanlegg. Bystyret vedtok tiltaket i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Prosjektets kostnadsramme er på kr 4 mill. Rådmannen forslår å videreføre prosjektet.

14. Smartteknologi
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette kr 10 mill. årlig til investeringer i Smartby-infrastruktur frem til 2020. Rådmannen forslår å videreføre bevilgningen i 2019 og 2020.

15. Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette kr 5 mill. i 2017, kr 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 til å styrke arbeidet med salg/markedsføring i Stavanger Forum AS, jf. strategi for Forum-området som ble behandlet av bystyret den 13.06.2016 (sak 101/16).

16. Hillevåg, områdeløft
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette totalt kr 7 mill. til å gjennomføre tiltak som gir et områdeløft for Hillevåg. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

17. Storhaug, områdeløft
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å videreføre prosjektet med kr 2 mill. per år til og med 2019. Rådmannen foreslår at bevilgningen for 2019 videreføres.

18. Avvik- og varslingssystem
Dagens avvikssystem «Synergi» ivaretar ikke behovene organisasjonen har for å støtte opp om og legge til rette for at ansatte enkelt kan melde avvik og ledere følge opp disse. Konsekvensene av dette er at avvik ikke blir innmeldt og at organisasjonen mangler viktig grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid og oppfølging i forhold til hms/arbeidsmiljø. Bystyret vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 å avsette kr 6 mill. til anskaffelse og implementering av nytt system. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

19. Egenkapitaltilskudd KLP
De årlige egenkapitaltilskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitaltilskuddet av pensjonsgrunnlaget per 01.01 i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av premiereserven (avsetning til medlemmenes opptjente pensjonsrettigheter) per 01.01 i budsjettåret. Satsene videreføres med hhv. 0,35 % for fellesordningen og 0,8 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst på 10 %.

20.  Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer
Sammenslåingsprosessen vil utløse kostnader og investeringsbehov som kun delvis dekkes av de statlige bidragene og særskilte tilskuddsmidler. Det forventes at alle de tre kommunene må gjøre avsetninger i budsjettene for kostnader ut over statlige bevilgninger. Større investeringer og driftskostnader bl.a. til anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen, er eksempel på kostnadsdrivere som vil gi gevinster på sikt. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyre å avsette en ramme på kr 20 mill. til formålet. Rådmannen foreslår at bevilgningen videreføres i perioden.

21. Kjøp og utvikling av prosjekter
Rådmannen foreslår å bevilge kr 5 mill. årlig til kjøp og utvikling av prosjekter i prioriterte satsingsområder som eksempelvis Forum, sentrum samt andre utviklingsprosjekter.

22. Kongress- og arrangementsturisme fond
Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». I de aktuelle sakene ba bystyret rådmannen bl.a. utreder problemstillinger knyttet til en overordnet profilering av Stavanger og subventions-ordning for MICE-området. Med utgangspunkt i det nevnte utredningsarbeidet foreslås det at fondet for kongress- og arrangementstursime overføres til 2019.

23. El-bil, lading på gatelys
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å avsette kr 8 mill. til El-bil ladning på gatelys. Prosjektet har en årlig bevilgning på kr 2 mill. til og med 2021. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet.

24. Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen
Rådmannen foreslår å avsette kr 8 mill. til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og Løkkeveien 51. Tiltaket er i tråd med planer for bedre utnyttelse av Olav Kyrres gate 23 i forbindelse med utvikling av Rådhuskvartalet. Prosjektet innebærer ca. 500 sykkelparkeringsplasser fordelt i to høyder og ca. 200 garderobeskap.

25. Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd
Opera Rogaland IKS har befestet sin regionale posisjon i tråd med formålet. Videre utvikling av tilbudet fordrer økt og fast statlig og regionalt tilskudd. I eiermøtet i 2018 ble det drøftet styrking av egenkapitalen i selskapet som et eierpolitisk virkemiddel for å oppnå slik tredelt finansiering fremover. Eierkommunene yter hver kr 0,5 mill. i 2019 som styrking av selskapets grunnkapital.

Skole

Rådmannens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i rullert Plan for skolestruktur 2015-2020, politiske vedtak og befolkningsframskrivinger for perioden 2019-2034. Nye skolebygg utformes etter Stavanger kommunes Arealnormer for nye skolebygg vedtatt i 2014.

Elevtallet på barnetrinnet har nådd en topp i 2018. Nedgangen i barnetallet man har sett i barnehagene de siste årene, slår nå inn i skolen. Elevtallet ventes å synke i alle bydeler fram mot midten av 2020-tallet – unntatt i de sentrumsnære bydelene Storhaug og Eiganes/Våland. Madla og Hinna er de bydelene som ventes å få kraftigst nedgang. Utviklingen kan variere fra skole til skole.

Tendensen fra barnetrinnet slår inn på ungdomstrinnet 6-7 år senere. Elevtallet på ungdomstrinnet ventes å øke fram til midten av 2020-tallet før det begynner å falle. Også her er utviklingen ulik fra bydel til bydel: Storhaug har vekst i hele perioden, mens elevtallet på ungdomstrinnet i Eiganes/Våland, Hillevåg og Hundvåg bydeler ventes å stabilisere seg fra 2025. I ytre bydeler som Madla, Hinna og Tasta ventes elevtallet på ungdomstrinnet å synke i siste del av framskrivingsperioden fra 2025 til 2034.

Flere av skolebyggene i Stavanger trenger oppgradering. Mange av byggene er blitt utidsmessige både når det gjelder tekniske løsninger og med tanke på bruk av dagens pedagogikk. På enkelte skoler er det også trangt om plassen. Gjeldende arealnormer anbefaler større og mer fleksible læringsarealer. Byggene skal stimulere elevene til å være aktive og utforskende og skal legge til rette for tilpasset og variert opplæring. Bygging av ny skole på Storhaug og ny Vaulen skole er blant prosjektene som vil bli igangsatt i handlingsplanperioden.

Det tas sikte på å legge fram en ny skolebruksplan som skal gjelde fra 2020. Planen vil ha et langsiktig perspektiv og skal si noe om behovet for investeringer i skolebygg i nye Stavanger de neste 16 årene.

26. Byfjord skole, mindre tilpasninger i bygget
Byfjord skole har den høyeste utnyttelsesgraden av alle skolene. Skolen har underskudd på arealer til grupperom/spesialundervisning, og det foretas nå en mindre ombygging av grupperom og mediatek for å gi bedre muligheter for tilpasning av undervisningen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,6 mill. til formålet.

27. Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon
Det er behov for utskiftning av fordelingstavler og hovedtavle ved Madlavoll skole. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,5 mill. til formålet.

28. Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021)
Bystyret har vedtatt at det skal bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark inkludert helhetstilbud for multifunksjonshemmede elever fra 1.-10. trinn. Revidert prosjektkostnad er anslått til kr 284 mill. og innbefatter ny gymsal og midlertidige brakkelokaler for elevene under byggingen. I  Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt at det bygges idrettshall ved skolen. Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har foreslår rådmannen at skolen bygges med gymsal istedenfor idrettshall. Det er i tillegg vedtatt at eksisterende svømmehall skal rehabiliteres (linje 65). Prosjektet forventes ferdigstilt høsten 2021.

29. Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023)
Elevtallsframskrivinger viser at Vaulen skole vil vokse til en fire parallellers barneskole og ha behov for utvidelse. Skolen har i dag 25 klasserom og lite funksjonelle romløsninger. Det har lenge vært planlagt at skolen skal bygges om for å tilpasses dagens undervisningsformer. Det har tidligere vært planlagt å etablere ny bydelskulturskole ved Jåtten skole. I sak 30/17 vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging at kulturskoletilbudet i bydelen flyttes fra Jåtten skole til Vaulen skole, i og med at utbyggingen av Vaulen skole nå planlegges før i tid.

En mulighetsstudie gjennomført i 2018 viser at arealene ved Vaulen skole trolig er for små til å løse de nye behovene og samtidig bevare deler av eksisterende bygningsmasse innenfor eksisterende tomt. Det er utarbeidet et nytt kostnadsanslag basert på nybygging av hele skolen. Det nye kostnadsanslaget utgjør kr 398 mill. eksklusive eventuelt kjøp av tomt og gevinst ved salg av eksisterende skoletomt. Framtidig lokalisering vil bli avklart i løpet av vinteren 2018/2019. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.

30. Storhaug bydel, ny skole inkl. gymsal 21 klasserom (ferdig 2023)
Befolkningsframskrivingene viser at den raskeste folkeveksten fortsatt er ventet i Storhaug bydel. Det er anskaffet tomt til offentlige formål i samme kvartal som Lervig sykehjem og utarbeidet en mulighetsstudie for utnytting av tomten til skole, barnehage, kontorer mv. Ny skole kan tidligst stå klart ved skolestart 2023. Rådmannen foreslår å avsette en kostnadsramme på kr 313 mill. til ny skole med gymsal. I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021 var det vedtatt at det bygges idrettshall ved skolen. Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har, foreslår rådmannen skolen bygges med gymsal istedenfor idrettshall. Kostnadsrammen er tillegg justert opp i forhold til forrige handlings- og økonomiplan på bakgrunn av mulighetsstudien og oppdaterte erfaringer fra lignende prosjekter.

31. Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019)
Nylund skole er et vernet kulturminne. Fuktproblemer i murveggene gjør det nødvendig å restaurere byggets fasade. Prosjektet er blitt utvidet til også å omfatte gymbygget, og kostnadsrammen er som følge av dette justert opp til kr 34 mill. iht. formannskapssak 69/18. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.

32. Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022)
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021 er det avsatt midler til rehabilitering av Tastaveden skole og tilpasning av skolen til ny pedagogikk. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 185 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2022.

33. Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig 2023)
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler til oppgradering av Kvernevik skole og tilpasning av skolen til ny pedagogikk. Prosjektet inkluderer også en bydelskulturskole. Anslaget er basert på at deler av bygningsmassen beholdes, mens andre deler rives og erstattes av et nytt bygg. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2023.

34. Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig 2019)
Gautesete skole rehabiliteres og bygges om til ren ungdomsskole. Kostnadsrammen for prosjektet er kr 150 mill. Skolen ventes å stå klar til innflytting høsten 2019.

35. Skoler, inventar og utstyr
Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

36. Skoler, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles til mindre prosjekter.

37. Skoler, investering i IKT/Smartteknologi
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 vedtok bystyret å sette av kr 2 mill. årlig i handlingsplanperioden til investering i IKT/smartteknologi til skoler. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen.

Barnehage

Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å fange opp endringer i befolkningsveksten.

Antall barnehageplasser blir til enhver tid dimensjonert i tråd med forventet antall barn med lovfestet barnehagerett etter barnehagelovens §12 a. Behovstallene i planen baserer seg på oppdaterte befolkningsframskrivningstall per juni 2018, og viser at det nå er en svak oppgang i barnetallene fra 2019 og kommende fireårs perioden. Behovet øker i bydelene Storhaug, Eiganes/Våland, Hillevåg og Madla. I bydelene Tasta, Hundvåg og Hinna er tallene stabile eller viser en viss nedgang. Planen legger til grunn at måltall for andel barn i barnehage i gjennomsnitt vil ligge på 92 %.

Hovedbildet i foreliggende plan er at det en relativt god balanse mellom behov og kapasitet i bydelene, med unntak av i sentrumsnære områder; på Storhaug og Våland er det for få plasser. I Hillevåg er det for mange plasser. Det er en uttalt målsetting at foreldre i størst mulig grad skal få tilbud om barnehageplass i egen bydel. Behovet for barnehageplasser i Storhaug bydel er om lag 200 plasser høyere enn i forrige planperiode, og selv med plan om etablering av to nye barnehager i bydelen i perioden er det ikke realistisk å nå målet om bydelsvis dekning på Storhaug de nærmeste årene.

For å få bedre balanse mellom behov og kapasitet i alle bydeler er det nødvendig å etablere nye, permanente barnehageplasser i bydeler med underdekning og samtidig redusere antall plasser i bydeler med overkapasitet.

I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 foreslår rådmannen å prioritere utbygging av nye barnehager i bydeler med størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt. I budsjettforslaget foreslår rådmannen å øke investeringsbudsjettet slik at det gir rom for 10 avdelinger for å møte det økte behovet og en økning i antall plasser fra 75 til 150 plasser på Våland. I tillegg fortsetter rehabilitering og utbygging av allerede vedtatte prosjekter i Tasta-bydel for å sikre fremtidens barnehagebehov i bydelen.

38. Våland, tomt til barnehageformål
I barnehagebruksplan 2019-2023 gjøres det rede for barnehagebehov i Våland-området. Aktuelle tomter til barnehageformål på Våland er under vurdering. Det tas sikte på at egnet tomt vil anskaffes i løpet av 2019. Rådmannen foreslår å avsette midler til dette formålet.

39. Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022)
Det er behov for å legge til rette for en barnehage med 10 avdelinger på Våland. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i barnehagebruksplan 2019-2023.

40. Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål
Rådmannen foreslår å avsette midler til tomteanskaffelse til barnehageformål for å være i forkant av forventet boligutbygging på Hundvåg, og mulig behov for flere barnehageplasser.

41. Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019)
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler realisering av barnehagen Tasta og til rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 42,5 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

42. Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020)
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler til realisering av Tastavarden barnehage inkl. rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 42 mill. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.

43. Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020)
I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 er det avsatt midler til realisering av Ytre Tasta barnehage avdeling Vardenes, kjøp av to tomter og til rekkefølgekrav. Kostnadsrammen for bygg og rekkefølgekrav er 55,5 mill. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2020.

44. Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021)
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill.  Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2021.

45. Barnehager, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak osv.

46. Barnehager, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av møbler, hvitevarer mm.

47. Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021)
Nye befolkningsprognoser tilsier at det er behov for omlag 180 nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Rådmannen foreslår å avsette midler til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil til 10 avdelinger for å møte det økte barnehagebehovet i området. Økning av antall plasser her vil gjøre barnehageplasser mer tilgjengelig for barn med minoritetsspråklig bakgrunn, samt bidra til å nå målet om jevnere bydelsdekning. En nærmere omtale av dette er tilgjengelig i barnehagebruksplan 2019-2023.

48. Grovgarderober på 6 barnehager
Bystyre vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 en kostnadsramme på kr 30 mill. til oppføring av grovgarderober ved 6 barnehager med bakgrunn i tilsyn som ble utført av Helsesjefen. Rådmannen forslår å videreføre prosjektet.

Helse og velferd

Stavanger kommune fortsetter omstillingsarbeidet innenfor levekårsområdet, blant annet gjennom Leve HELE LIVET satsingen. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosialt nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering av ressurser fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp. Kommunen må arbeide systematisk med å utvikle og ta i bruk nye måter å løse oppgavene på, for å kunne ivareta tjenestebehovene til byens innbyggere.

Antallet som venter på plass i bofellesskap for personer med rus- og psykiske lidelser viser at det fortsatt er et behov for å etablere nye bofellesskap. I tillegg skal det tilrettelegges for et mer differensiert tilbud som samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i de eksisterende boligene. For eksempel skal det prøves ut en ordning der beboere som ønsker å flytte ut av bofellesskapet kan bosette seg i en nærliggende leilighet, og fortsatt motta tjenester fra bofellesskapet.

Det er til sammen 178 plasser i bofellesskapene for personer med utviklingshemming i virksomhetene Bo og aktivitet Nord og Sør og Dagsenter og avlastning. Per august 2018 stod 69 personer på venteliste til plass i bofellesskap, og nye søkere vil komme til hvert år. Utbygging av bofellesskap for utviklingshemmede er derfor en prioritert oppgave i planperioden.

Velferdsteknologi blir en av kommunens viktigste satsingsområder innen Helse og velferd. Det er et område i rask utvikling, med utprøving og pilotering av ulike hjelpemidler og utstyr. Stavangers Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 vil bli fulgt opp av ny Handlingsplan for velferdsteknologi. Hovedmålet er at velferdsteknologien skal være en integrert del av kommunens tjenestetilbud for å bidra til en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag for innbyggere i Stavanger med behov for helse- og velferdstjenester.

Investeringstiltak innen Helse og velferd gjennomføres både i regi av Stavanger kommune og Stavanger boligbygg KF.

Under gis det beskrivelse av investeringstiltak innen Helse og velferd som gjennomføres av Bolig bygg KF:

1. Boliger til vanskeligstilte, kjøp

Det foreslås å videreføre en årlig bevilgning på kr 30 mill. til kjøp og bygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Midlene skal også anvendes til erstatning av tungdrevne boliger/leiligheter som avhendes.

2. St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023)

Beboere og ansatte ved St. Petri aldershjem flyttet i 2018 over i det nye sykehjemmet i Lervig. Aldershjemmet skal rives og det er planlagt et bofellesskap for eldre på tomten med 14-16 plasser. Fire til seks av plassene vil bli spesielt tilrettelagt for personer med sterk hørselshemming eller døvhet. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 64 mill. og er planlagt ferdigstilt i 2023.

3. Bofellesskap for personer med utviklingshemming, 6 plasser (ferdig 2022)

Bofellesskapet skal være et tilbud om heldøgntjenester for personer med utviklingshemming. Det tas sikte på å etablere bofellesskapet i en boligblokk, ved at Stavanger kommune kjøper seg inn i boligprosjektet. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 30 mill. og er planlagt ferdig innen 2022.

4. Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019)

Prosjektet er et botilbud for fire personer med rus- og psykiske lidelser og omfatter renovering og tilrettelegging av en eksisterende kommunal bolig. Prosjektet ferdigstilles i 2019 som er ett år senere enn vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021.  Kostnadene er estimert til kr 28,8 mill. for 4 boenheter og en personalbase. Det er kr 8,8 mill. høyere enn tidligere kostnadsramme. Økningen skyldes graden av vandalsikring, samt nødvendige og påkrevde tilpasninger for den eksisterende og vernede bygningsmassen på tomten.

5. Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger

Prosjektet omfatter utbygging av totalt 30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med psykiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg. I henhold til formannskapets vedtak i sak 166/17 skal det utredes andre alternative løsninger for prosjektet i regi av Stavanger boligbygg KF med tanke på å redusere prosjektkostnader.

6. Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020)

Det er avsatt midler til utbygging av etablererboliger og omsorgsboliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, samt personalbase knyttet til hvert prosjekt jf. linjer 7 og 8. Boligene selges til brukergruppen etter ferdigstillelsen, mens personalbaser kjøpes og eies av boligforetaket.

7. Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)

Kommunen satser på større differensiering i boformer og etablererboliger er en del av den satsingen. Etablererboligen er et konsept utviklet av Stavanger kommune. I det neste etablererboligprosjektet skal det avsettes seks boliger for personer med utviklingshemming. Prosjektet forventes ferdigstilt til 2020. I tillegg anskaffer kommunen en enhet som vil fungerer som personalbase (se linje 6).

8. Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)

Dette er et samarbeidsprosjekt med en foreldregruppe som representerer syv ungdommer/unge voksne med utviklingshemming, som har behov for plass i bofellesskap. Kommunen bygger boligen, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne, og beholder en enhet til personalbase (linje 6).

9. Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024)

Det foreslås å realisere et bofellesskap med åtte boenheter for personer med diagnoser innen autismespekteret/andre med tilsvarende funksjonsnivå. Målgruppen er unge voksne som trenger å flytte ut av barneboligen. Estimert prosjektkostnad, eksklusiv tomt, er kr 42 mill.

10. Bofellesskap for unge med fysisk funksjonshemming, 6 plasser (ferdig 2024)

Ventelistene til bofellesskap for personer med fysisk funksjonshemming øker. I tillegg er det liten sirkulasjon i eksisterende bofellesskap for brukergruppen. Det foreslås derfor å realisere et bofellesskap med seks plasser for yngre personer med fysisk funksjonshemming som har behov for heldøgns bemanning. Bofellesskapet bør ligge sentrumsnært slik at brukerne i størst mulig grad kan delta i hverdagslivets aktiviteter. Estimert kostnadsramme, eksklusiv tomt, anslås til kr 34 mill.

11. Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024)

Det foreslås realisering av et brukereid bofellesskap med seks boenheter for personer med utviklingshemming, etter samme modell som nevnt i linje 8. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 34 mill. og forutsettes solgt til målgruppen etter ferdigstillelse, med unntak av personalbasen. Den vil være eid av boligforetaket.

12. Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025)

Det foreslås realisering av et bofellesskap med 16 boenheter for eldre som har en demensdiagnose. Antallet eldre vil øke i årene som kommer, og bofellesskap er et godt alternativ til sykehjem for denne målgruppen. Prosjektet har en estimert kostnad, ekskl. tomt, på kr 56 mill.

49. Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019)
Som følge av vurderinger gjort i en mulighetsstudie, foreslår rådmannen at det blir bevilget 15 mill. for å sette opp et midlertidig modulbygg i tilknytning til legevakten. Dette vil bli gjort for å imøtekomme påkrevd og nødvendig arealbehov inntil en ny og permanent legevakt er på plass.

50. Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020)
Det ble ved behandlingen av handlings- og økonomiplan 2018-2021 bevilget 2 mill. kroner til å utrede behov for midlertidige lokaler, nye arealbehov og fremtidig lokalisering av Stavanger legevakt. Dette arbeidet pågår og vil fortsette i 2019 og 2020.

51. Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019)
En tilstandsvurdering av Blidensol sykehjem viser behov for rehabilitering av badene. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. til mindre oppussing av badene.

52. Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019)
Som ledd i den akuttmedisinske kjeden er det avgjørende at legevakten har tilstrekkelig og optimalt fungerende EKG-utstyr. Dagens EKG-system har betydelige tekniske utfordringer og tilfredsstiller ikke kravene til funksjonalitet og kvalitetssikkerhet. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 0,5 mill. til nytt EKG-system ved Stavanger legevakt.

53. Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019)
Ved Stavanger legevakt er det i dag fire plasser for nødnettoperatører. Statikk og målinger viser at legevakten har store utfordringer med telefonlinjene i vanlige helger og i beredskapssammenheng. Det er behov for å øke antallet operatørplasser med tilhørende nødnettfunksjonalitet, for å sikre en optimal nødnett-tjeneste til befolkningen og imøtekomme kravene i akuttmedisinforskriften. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1 mill. til to nye nødnettoperatørplasser.

54. Hinnabo bofellesskap, 8 plasser (ferdig 2020)
Tidligere bofellesskap for personer med rus- og psykiske lidelser i Fredrikke Qvamsgate ble lagt ned våren 2018. Rådmannen har foreslått at bygget skal pusses opp og tilpasses en ny brukergruppe. Det ombygde bofellesskapet, Hinnabo bofellesskap, skal tilrettelegges med åtte boenheter for personer med utviklingshemming som har behov for heldøgns bemanning. Bygget trenger omfattende rehabilitering. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på kr 30 mill. og er planlagt ferdigstilt innen 2020.

55. Velferdsteknologi
Bruk av velferdsteknologi er en del av Leve HELE LIVET-satsingen, som har til hensikt å gjøre kommunen rustet til å møte demografiske endringer og økt antall hjelpetrengende. Ny Handlingsplan for velferdsteknologi skal bidra til at innbyggere i Stavanger med behov for helse- og velferdstjenester får en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag. Planen vil beskrive et veikart for implementering av velferdsteknologi, samt mål og tiltak knyttet til overordnede utfordringer og innsatsområder. Flere av tiltakene i planen vil kreve økte ressurser til anskaffelse og drift av ny teknologi, og ressurser til implementeringen. Rådmannen foreslår å bevilge kr 20 mill. hvert år fra 2019.

56. Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023)
Bystyret vedtok realisering av et senter for personer med demens (Demenslandsby) i behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Senteret er planlagt på området til Ramsvigtunet sykehjem og skal være ferdig innen 2023. Kostnadsrammen for prosjektet er anslått til kr 410 mill. Det inkluderer kr 60 mill. til erstatningsboliger for de som bor på området i dag som vil trenge ny bolig. Det forventes tilskudd fra Husbanken på omlag kr 183 mill. som mottas når bygget er ferdigstilt.

57. Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler
Virksomheten Dagsenter og avlastning har behov for nye lokaler til dagaktivitetstilbudet Sansehuset som i dag er på Hillevåg arbeidsgård. I den forbindelse vil det være behov for å anskaffe nytt inventar og utstyr som er tilpasset brukere med omfattende funksjonsnedsettelser. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,5 mill. til formålet.

58. Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Eventuelle tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2021. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.

59. Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til løpende rehabilitering av omsorgsbyggene.

60. Biler, virksomheter i Helse og velferd
Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler som brukes av virksomheter innen Helse og velferd.

61. Nye signalanlegg ved sykehjemmene
Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. årlig i planperioden til utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og muligheter for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor Helse og velferd.

62. Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering
Det skal utarbeides Plan for omsorgsbygg 2030 i løpet av 2018/2019. Planen skal omfatte bygging av sykehjem, bofellesskap og alternative boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. per år til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg som oppfølging av planen.

Idrett

Innen idrettsbygg foreslår rådmannen å videreføre vedtatte investeringer fra Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med unntak av idrettshallene ved Madlamark skole og den nye skolen i Lervig. Det høye investeringsnivået som kommunen har i planperiode har gjort det nødvendig å gjøre en streng vurdering av hvilke investeringer som bør realiseres. I dette budsjettet forslaget foreslår rådmannen å bygge gymsaler istedenfor idrettshaller ved Madlamark og den nye skolen i Lervig jf. linje 28 og 30.

63. Idrettsbygg, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.

64. Hinna garderobebygg (ferdig 2020)
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 41 mill. inkludert rekkefølgekrav. I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 om områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark, er det planlagt et nytt garderobe/klubbhus samt rekkefølgekrav for de idrettslige aktivitetene på området. Kommunen vil stå som eier og driver av garderobeanlegget som vil utgjøre første etasje av klubbhuset til Hinna FK.

65. Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021)
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret rehabilitering av varmtvannsbasseng ved Madlamark skole til en kostnadsramme på kr 16 mill. Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av Madlamark skole.

66. Stavanger idrettshall, garderober og fasade (ferdig 2019)
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 44 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2019. I garderobene er det behov for omfattende bygningsmessig oppgradering, inkludert VVS og elektro. Utendørsfasaden er sterkt korrodert og må fornyes.

67. Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)
Prosjektet omfatter rehabilitering av administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 19 og svømmehallen i samme bygget. Svømmeanlegget er ca. 40 år gammel og bærer preg av stor slitasje. Prosjektet omfatter rehabilitering med blant annet fornyelse av VVS- og elektroanlegg samt rehabilitering av betongkonstruksjonene inkludert stupetårnet. Ny gjennomgang av prosjektet viser at byggets tilstand er mye dårligere enn tidligere antatt. I tillegg er det hensiktsmessig å foreta fasaderehabilitering og støydempende tiltak i øverste etasje. Formannskapet godkjente i sak 151/17 kostnadsoppstilling etter anbud med en prosjektkostnad på kr 275,4 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i februar 2019.

Vannverket

68. Fornyelse
En samlet bevilgning på kr 152 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden til formålet innebærer en nødvendig økning for å nå målsetningen om en årlig fornyelsestakt på 1 %. Dette nivået er basert på vurderinger av ledningsnettet alder og tekniske tilstand og vil sørge for at Stavanger opprettholder et driftssikkert ledningsnett til kommende generasjoner.

69. Byomforming
Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 64 mill. i planperioden. De årlige kostnadene er anslått til kr 16 mill. Kostnadene omfatter kjente og uforutsette prosjekter knyttet til byutvikling og byomforming. Eksempler på kjente prosjekter er fellesføringer knyttet til Ryfast, bypakke Nord-Jæren (bussvei mv.), fjernvarmeutbygging, sykehusutbygging, Urban sjøfront/Lervig og nordre del av Jåttåvågen. Framdrift og gjennomføring av disse prosjektene styres av eksterne aktører, og det er usikkerhet knyttet til framdrift, omfang og kostnader.

70. Forsterkninger
Tiltakene skal øke leveringssikkerheten i forsyningen. Økt minstetrykk i kommunen fra 20 til 25 meter vannsøyle medfører behov for investeringer og potensielt nye pumpestasjoner. I tillegg skal forsyningssikkerheten til enkelte områder forsterkes og det skal etableres ringforbindelse på endeledninger i fornyelsesprosjekter. Rådmannen foreslår en samlet bevilgning på kr 4 mill. i planperioden (inkl. plankostnader).

71. Lekkasjereduksjon
Redusert lekkasjetap fra vannledningsnettet er høyt prioritert i denne planperioden. Videre soneinndeling, eventuelt tiltak for å redusere trykket i områder med høyt trykk og andre
lekkasjereduserende tiltak krever investeringer. Det settes av kr 4 mill. i planperioden.

72. Kjøretøy og utstyr
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av vannforsyningssystemet må fortløpende fornyes – vanligvis etter 10 år. Totalt for planperioden settes det av kr 1,8 mill. til kjøretøy til lekkasjelytterlag og reparasjonslag.

73. Vannledninger i utbyggingsområder
Denne posten omfatter en tilskuddsordning der kommunen bekoster vannledningsmateriell for utbyggere i utbyggingsområdene. Det legges til grunn at ordningen skal evalueres i planperioden for å vurdere avvikling. Det avsettes kr 9 mill. i planperioden til slike tilskudd.

Avløpsverket

74. Fornyelse
En samlet bevilgning på kr 200 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden til formålet innebærer en nødvendig økning for å nå målsetningen om en årlig fornyelsestakt på 1 %. Dette nivået er basert på vurderinger av ledningsnettet alder og tekniske tilstand og vil sørge for at Stavanger opprettholder et driftssikkert ledningsnett til kommende generasjoner.

75. Fremmedvannsreduksjon og separering
For å nå målene om tilstrekkelig kapasitet i ledningsnettet og redusert fremmedvann til renseanlegget må ulike tiltak iverksettes. Ordinær separering av fellesavløp i separatsoner, lettseparering i fellessoner og lokale tiltak for å redusere overvannsbelastningen på systemene medfører investeringsbehov. Det settes totalt av kr 40 mill. til dette formålet i planperioden.

76. Byomforming
Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 80 mill. i planperioden. De årlige kostnadene er anslått til kr 20 mill. Kostnadene omfatter kjente og uforutsette prosjekter knyttet til byutvikling og byomforming. Eksempler på kjente prosjekter er fellesføringer knyttet til Ryfast, bypakke Nord-Jæren (bussvei mm.), fjernvarmeutbygging, sykehusutbygging, Urban sjøfront/Lervig og nordre del av Jåttåvågen. Framdrift og gjennomføring av disse prosjektene styres av eksterne aktører, og det er usikkerhet knyttet til framdrift, omfang og kostnader.

77. Vannføringsmålere avløp
Kontroll med avløpsmengdene i hver avløpssone er avgjørende for riktige prioriteringer innen arbeidet med fremmedvannreduksjon, og det skal etableres målere på alle påslipp på avløpstunnelene. Det settes av kr 4 mill. i planperioden til dette formålet.

78. Kjøretøy og utstyr
Bilpark og utstyr som benyttes til driften av avløpssystemet må fortløpende fornyes – vanligvis etter 10 år. Totalt for planperioden settes det av kr 9,5 mill. til en stor og en liten spylebil, rørinspeksjonsbil og 2 servicebiler.

Renovasjon

79. Kjøp av nye søppelspann
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Til sammen foreslår rådmannen å videreføre den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. i planperioden.

80. Nedgravde containere
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 2 mill. i planperioden.

Park og vei

81. Barnehager, uteområder
Uteområdene i barnehagene er utsatt for stor slitasje og med et betydelig etterslep, slik at det er behov for rehabilitering og oppgradering. Gjennom statlige tiltaksmidler ble det startet et oppgraderingsprosjekt i 2017 og det er viktig at dette nå kan videreføres. Rådmannen foreslår å sette av en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. til formålet.

82. Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt
I forbindelse med oppgradering av rådhuset, er det utarbeidet en mulighetsanalyse for uterom i rådhuskvartalet mellom Løkkeveien og Lars Hertevigs gate. Her belyses eksisterende kvaliteter og mulighetene i området. Det skjer mye i området og derfor er det viktig å få utarbeidet et forprosjekt slik at en kan styre utviklingen av området i forhold til allerede pågående prosjekter. Rådmannen foreslår derfor å sette av kr 2 mill. i 2019 til gjennomføring av et forprosjekt.

83. Tou scene, uteområde (ferdig 2020)
I forbindelse med pågående utvikling av Tou scene, er det rekkefølgekrav om at uteområdet skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Prosjektet har en total kostnad på kr 5 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,5 mill. i 2019 til prosjektering og kr 4,5 mill. i 2020 til gjennomføring.

84. Åmøyveien, gang og sykkelvei
Nye Stavanger har mottatt kr 2,5 mill. fra staten til utarbeidelse av reguleringsplan og detaljplaner. Utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt, og forventes ferdigstilt i 2019, deretter vil detaljprosjektering bli satt i gang. Det er anslått en total kostnad for gjennomføring på kr 50 mill. Rådmannen har foreslår å avsette kr 10 mill. i 2020 og kr 20 mill. i 2021 og 2022.

85. LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur
Utskifting til LED-belysning vil gi betydelige energibesparelser både på grunn av mindre strømforbruk og muligheter for dimming. Dersom potensialet som ligger i smart belysning og styring skal kunne realiseres, må det skiftes til LED. Rådmannen foreslår at det settes av kr 10 mill. årlig til formålet.

86. Asfaltering
I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtok bystyret å øke budsjettet fra kr 5 mill. per år til kr 8 mill. per år. Rådmannen forslår å videreføre den årlige bevilgningen.

87. Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering
I forbindelse med etablering av bredbånd og gass i veier, eller grunnet vann- og avløpsanlegg hvor det ikke er planer for øvrige tiltak, kan det være behov for å yte et tilskudd til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Denne måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.

88. Nye veianlegg
Midlene brukes til diverse nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres av denne posten. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.

89. Gatelys
I forbindelse med rehabilitering av veinettet og økt graving i gatene, blir det samtidig utført en betydelig oppgradering av gatelysene og ledningsnettet. Videre dekkes tiltak i Strategisk belysningsplan for turveier av denne posten.  Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. hvert år i planperioden.

90. Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019)
Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, med en ramme på kr 40 mill. Sluttfinansiering på kr 15,1 mill. er innarbeidet i 2019.

91. Kongsgata, rehabilitering
Kongsgata er en sentral bussvei som er i svært dårlig forfatning. Det må utarbeides en løsning for utbedring av dårlige grunnforhold, samt avklare valg av toppdekke. Forprosjekt for rehabilitering av Kongsgata startet høsten 2017, finansiert av statlige tiltaksmidler. Forprosjektet ferdigstilles høsten 2018 og legges frem for politisk behandling. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet, og vil komme tilbake til konkret kostnadsramme som er nødvendig for gjennomføringen i løpet av 2019.

92. Fremkommelighet
Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synliggjort, ikke minst i Hillevåg/ bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Rådmannen foreslår avsatt kr 3 mill. årlig i perioden. Det legges fremlegges egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.

93. Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner
For at innbyggerne skal bruke sykkelveinettet, må det ha god standard. Arbeidet med å heve standarden og bygge nye tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og sikkerhet, med det som resultat at flere velger å sykle. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 2,25 mill. per år i planperioden.

94. Sykkelstrategi
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å videreføre sykkelstrategi-satsingen. Satsningen følges opp med en egen handlingsplan med konkrete tiltak. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen med kr 20 mill. i planperioden.

95. Trafikksikkerhet
Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger samt handlingsplan for opparbeiding av gatetun og miljøgater. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. I planperioden er fullfinansiering av gang- og sykkelvei langs Krossbergveien og fortau langs Solliveien og Øvre Vågen prioritert. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til formålet.

96. Miljø og gatetun
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lavere kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. I planperioden er Østre del av Verket og Avaldnesgata prioritert.  Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 3,5 mill. videreføres i planperioden.

97. Sentrum
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode foreslås å prioritere en omlegging og oppgradering av blant annet Arneageren, Tivolifjellet, Valberget og Tjensvolltorget. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. Rådmannen foreslår at den årlige bevilgningen på kr 6 mill. videreføres i planperioden.

98. Løkker, baner, skatebaner, nærmiljøanlegg
Prosjektet gjelder bygging av nærmiljøanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende nærmiljøanlegg. Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 6,1 mill. i planperioden.

99. Kreative lekeplasser
For å legge til rette for kombinering av lekeplasser og kunstverk, foreslår rådmannen å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

100. Prosjekt friområde
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder.

101. Friområder, økt opparbeidelse
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2016 og 2017 å avsette midler til opparbeiding av kommunens friområder. Rådmannen foreslår å videreføre satsingen på opparbeidelse av friområder, med kr 4 mill. i 2019 og kr 2 mill. årlig i resten av planperioden. Midlene disponeres iht. årsprogrammet til Park og vei.

102. Parkanlegg/friområder, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres iht. årsprogrammet til Park og vei.

103. Idrettsanlegg, rehabilitering
Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres iht. årsprogrammene til Park og vei samt Idrett.

104. Lunde skole, rehabilitering av uteareal
Prosjektet gjelder oppgradering av skolegård ved Lunde skole, og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 5,7 mill., hvor av kr 0,7 mill. er budsjettert i 2019.

105. Skoler, uteområder
Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, men skolene er også viktige møteplasser og aktivitetsområder om ettermiddagen og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 8 mill., i planperioden. Bevilgningene medgår til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).

106. Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal
Tiltaket er kalkulert til kr 3 mill. og det er avsatt kr 0,5 mill. i 2018. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1 mill. i 2019 og kr 1,5 mill. i 2020 til opparbeiding av nytt torg mellom bydelshus og svømmehall.

107. Cricketbane, tilrettelegging
Bystyret har vedtatt at behovet for cricketbane i regionen søkes løst i samarbeid med nabokommunene. I sak 67/18 som ble behandlet i kommunalstyret for bymiljø og utbygging, ble det vedtatt at dagens flerbruksfelt på Lassa skal etableres med kunstgress og nyttes til cricket, baseball og fotball. Videre er det vedtatt at naturgressbanen skal legges om til kunstgress og at grusbanen skal få naturgress og nyttes til rugby, amerikansk fotball og lacrosse, med mulighet for fotball. Gjennomføring av alle disse tiltakene er beregnet til å koste omkring kr 30 mill. Rådmannen foreslår ikke å avsette midler utover de kr 6,2 mill. som er avsatt til formålet. Det vil bli utarbeidet et forprosjekt for å få frem kostnadene for de ulike delelementene.

108. Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig
Rådmannen foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden, med kr 12 mill. i årene 2020, 2021 og 2022.

Kirkelig fellesråd

109. Hundvåg gravlund (ferdig 2020)
Hundvåg gravlund er den gravplassen med størst behov for nye gravplassareal. Arbeidet med må settes i gang med hensyn til den vedtatte desentraliserte gravplass-strukturen for Stavanger. Det foreslås at det bevilges en kostnadsramme på kr 10 mill. til formålet.

110. Revheim gravlund (ferdig 2021)
Revheim gravlund har behov for klargjøring av areal. Nye gravplassareal med gjennomgraving og drenering som må gjennomføres i 2021. Det foreslås å avsette en kostnadsramme på kr 4 mill. til formålet.

111. Domkirken 2025
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Arbeidet er startet på vestfasaden på grunn av akutt fare for nedfall av stein. En helhetlig restaureringsplan for anlegget ble utarbeidet i 2013 av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as. Denne vil ligge til grunn for planlegging og gjennomføring av de videre restaureringsarbeidene. Fremdriften i arbeidene vil forøvrig avhenge av omfanget i årlige bevilgninger.

Det forutsettes statlig medfinansiering av restaureringsarbeidet, men per nå foreligger det ikke informasjon om hvor vidt staten vil delta i medfinansieringen og eventuelt hvor mye. Intensivering av arbeidet og dermed oppbudsjettering av prosjektet vil tynge kommunens totale investeringsbudsjett i neste planperiode. Usikkerhet ved statlig medfinansierning er en økonomisk risiko for kommunen og kan medføre strengere prioriteringer når det gjelder annet investeringsbehov. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at prosjektets utvikling og målsetting, mht. ferdigstillelse før byens 900 jubileum i 2025, krever at budsjettbevilgningene står i takt med den planlagte fremdriften.

Prosjektet har en total kostnad på kr 305 mill. og skal ferdigstilles innen 2025. Med bakgrunn i utviklingen i prosjektet og nye vurderinger av omfanget av det gjenstående arbeidet, foreslår rådmannen å disponere kr 185 mill. av den avsatte rammen i perioden 2019-2022.

112. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden for oppgradering av kirkeparker og gravlunder. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 7 mill., hvor av kr 4,5 mill. er budsjettert i 2019.

113. Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig 2018)
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 25 mill., og omfatter i tillegg til bygningsmessige kostnader også VVS – og el-kraft installasjoner. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

114. Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021)
Som følge av behov knyttet til kapasitet, trosopplæring og fleksibilitet er det behov for å bygge ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret.  Estimert prosjektkostnad utgjør kr 37 mill. og rådmannen å videreføre prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2021.

Finansiering av investeringer

115. Overføring fra driften
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Rådmannen foreslår å overføre om lag kr 857 mill. fra drift til investering i perioden 2019-2022 til finansiering av investeringene. For 2019 utgjør dette kr 219 mill.

116. Momsrefusjon investeringer
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 558 mill. i perioden 2019-2022, hvor av kr 130 mill. i 2019.

117. Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 43,6 mill. i årlige avdrag.

118. Salgsinntekter
I planperioden budsjetteres det med kr 87 mill. i salgsinntekter, som i all hovedsak er relatert til oppgjør for utenriksterminalen (kr 35 mill.), parkering ved OK 23 (kr 22 mill.), og salg av Tjensvolltorget (kr 20 mill.) samt hotelltomt i Bjergsted (kr 20 mill.). Rådmannen gjør oppmerksom på at faktisk tidspunkt for salg og oppgjør er svært usikkert og at forskyvninger mellom årene kan forekomme.

119. Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap
Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til noen av bofelleskapsprosjektene som vil ferdigstilles i løpet av planperioden. Det er innarbeidet forventet tilskudd på kr 10 mill.  tilskudd i planperioden.

120. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgnstjenester jf. omtale i investeringstiltak 58. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.

121. Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3
I planperioden legger rådmannen til grunn kr 5,2 mill. i tilskudd fra Enova knyttet til realisering av prosjektene relatert til energitiltak i kommunale bygg. Kr 3 mill. av dette forventes i 2019.

122. Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord
Det legges til grunn kr 2 mill. i spillemidler relatert til utbygging av nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord, med forventet utbetaling i 2019.

123. Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall
Det legges til grunn kr 10 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av dobbelhall ved Hetlandshallen, hvorav kr 5 mill. forventes i 2019.

124. Mottatte avdrag på konserninterne utlån
I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 1,23 mrd. og omtales nærmere i kapitel 10. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 107 mill.

125. Husbanktilskudd Oddahagen
I planperioden budsjetteres det med kr 10 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger, Oddahagen.

126. Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3
I planperioden budsjetteres det med kr 10 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger, Kari Trestakkvei 3.

127. Spillemidler kunstgressbaner
Det legges til grunn spillemidler på kr 2 mill. per år som følge av investeringer knyttet til kunstgressbaner jf. investeringstiltak i linje 108.

128. Bruk av ubundne investeringsfond
Formannskapet vedtok i tertialrapportering per 31. august 17 å avsette kr 30 mill. til ubundne investeringsfond, blant annet på grunn av endring i finansiell fremdrift i enkelte prosjekter. Rådmannen foreslår å disponere midlene til delfinansiering av investeringene i 2019.

129. Låneopptak
Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til rådmannens forslag i perioden 2019-2022 utgjør kr 2,7 mrd., hvor av kr 653 mill. er låneopptaket i 2019. Gjennomsnittet for egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 42 %.