a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

9.3 Næring

Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling og arbeidsplasser
Bystyret har vedtatt å bidra til å bevare og skape 10 000 nye arbeidsplasser i regionen. Stavanger kommune skal teste nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til økt innovasjonstakt og vekst. Stavangerregionen har et tydelig behov for bredere og mer bærekraftig arbeids- og næringsliv.

Stavanger kommune bidrar med finansiering til en rekke aktører som jobber med oppstart og oppskalering av bedrifter. Gjennom samarbeid med næringsklynger, gründermljøer og entreprenører, vil Stavanger kommune bli foretrukket by for gründere.

Nordic Edge Expo (Nordens største møteplass for Smartby-tematikken) og Vekstfondet skal bidra til å bygge opp smartbyen, sikre næringsutvikling og skape arbeidsplasser.

Stavanger kommune skal fortsatt legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene.

Stavanger kommune vil gjennom sitt næringsarbeid bidra til å teste nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til økt innovasjonstakt og vekst og integrering inn mot nye Stavanger.

En attraktiv by
Stavanger by har satt som mål å være en attraktiv by å besøke samt å etablere virksomhet i.

Stavanger kommunes arbeid med reiseliv vil innarbeides mer helhetlig i samarbeid med Region Stavanger og andre aktører som er relevante. Stavanger Forum er et av landets ypperste kongressområder, og Stavanger kommune satser på oppbygging av antall kongresser på Forum. Stavanger Convention er Stavanger kommunes hovedverktøy for byens oppbygging av kongressatsingen.

Kommunen jobber med målrettet tiltrekking av bedrifter i prosjektet Invest in Stavanger i samarbeid med Greater Stavanger.

Stavanger kommune har i dag et arbeid med oppmerksomhet på sentrum, deriblant gjennom Stavanger Sentrum AS (STAS, Urban Sjøfront og Grønn by. City Impact District (CID-prosjektet) styrker ytterligere samhandlingen mellom ulike aktører, og deltakelse blant næringsaktører i utviklingsarbeid av ulike sentrumsområder/distrikter.

Utvikling av kunnskapsbyen Stavanger
Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden.

Arbeidet med Ullandhaug som innovasjonsområde har som mål å oppnå felles, langsiktige visjoner og mål for en helhetlig utvikling. Stavanger kommune samarbeider med UiS, SUS, nabokommuner og fylkeskommune, i tillegg til andre aktører på Ullandhaugområdet.

Melding om universitetsbyen Stavanger (2014) skal revideres i samarbeid med en rekke aktører. For å understreke at det er en plan for høyere utdanning og kompetanse generelt, gis revidert melding navnet «Kunnskapsbyen Stavanger».

Samarbeidsavtaler med Universitet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole skal følges opp gjennom handlingsplaner.

Stavanger skal videreutvikles som en attraktiv studentby. Stavanger kommune vil legge til rette for økt mottak av studentpraktikanter på bachelor- og masternivå i løpet av 2019, og etablere rutiner for samarbeid med studentorganisasjonene og for bruk og administrering av Studentrådet.

Kommersialisering av forskning er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har et nært samarbeid med Valide, hvor satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen samarbeider.

Internasjonalt arbeid
Stavanger kommunes viderefører sitt internasjonale arbeid i planperioden. Arbeidet består i hovedsak av prosjekter, samarbeidsrelasjoner, nettverk og delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne håndtere helse, klima og migrasjon.

Stavanger skal bruke internasjonalt arbeid for å få til innovasjon innen samfunnsutvikling og tjenestelevering. Stavanger skal være åpen og inkluderende by som involverer innbyggerne og tar vare på den internasjonale ressursen i befolkningen.