a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

8.7 Stavanger eiendom

Prioriterte oppgaver i planperioden

Fagsystem for eiendomsforvaltning
Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom er en høyt prioritert oppgave i planperioden. Kartleggingen er gjennomført og avdelingen har tatt beslutning om anskaffelse av ekstern bistand til behovsanalyser og spesifikasjoner. Nytt fagsystem for eiendomsforvaltning forventes anskaffet i løpet av 2019 med påfølgende implementering.

Revisjon av klima- og miljøplan
Drift- og energiseksjonen vil være involvert i prosjekter og tiltak for å nå flere av målene i den reviderte klima- og miljøplanen. Prioriterte oppgaver vil være å fase ut gjenværende fossile fyringskilder og å konvertere bygg til vannbåren varme som kan tilkobles fornybare energikilder.

Oppdatere bygg til nye krav og behov
Virksomheter og brukere av kommunale bygg har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på grunn av endrede pedagogiske metoder utløst av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov. Fornying av avfallssystemer og sykesignalanlegg ved sykehjemmene fortsetter. Videre vil de mest nødvendige og mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene bli prioritert i perioden.

Stavanger eiendom vil sette inn ressurser på å følge nye krav til klimatilpasning og overvannshåndtering, både ved nybygging og ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg.

Universell utforming
Universell utforming må innarbeides i alle oppgraderinger av kommunale bygg, for å kunne møte målene som følger av regjeringens handlingsplan for universell utforming innen 2025. I Stavanger kommunes kommunedelplan for universell utforming er målet at alle kommunale bygg skal være universelt utformede innen 2029.

Oppfylle dokumentasjonskrav
Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Frister gitt av tilsynsmyndigheter gjør at Stavanger eiendom også i kommende planperiode må prioritere å oppfylle nye forskrifter og tilsynskrav som kommer. Eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern og tekniske installasjoner. Kommunen må også oppfylle nye krav til dokumentasjon på sprinkleranlegg. Arbeid med universell utforming vil også kreve mye ressurser.

Styrke anbudskompetansen
Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å styrke bestillerkompetansen innen forskjellige modeller av både totalentrepriser og delte entrepriser. Anskaffelsesmodellen BVP (Best Value Procurement) – eller prestasjonsinnkjøp på norsk – prøves nå ut for barnehagene på Tasta.

Store byggeprosjekter
Stavanger eiendom skal gjennomføre flere store byggeprosjekter ved skolene Madlamark, Gautesete, Tastaveden, Vaulen, Storhaug og Nylund, og ved barnehagene Tasta, Tastavarden og Ytre Tasta avd. Vardeneset. Andre byggeprosjekter er demenslandsby i Ramsvig, ombygging av rådhuset, byggetrinn 3 på Tou scene, nye brannstasjoner i Lervig og Schancheholen og nytt garderobeanlegg/klubbhus på Hinna. Grafisk museum i gamle Stavanger skal bygges nytt og integreres i gamle lokaler. Rehabilitering av Domkirken pågår og ferdigstilles i 2024 slik at den er klar til byjubileet i 2025. Renovering og ombygging av Stavanger svømmehall og resten av Olav Kyrres gate 19 ferdigstilles 1. kvartal 2019.

Vedlikehold av bygg
Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg vil bli prioritert i størst mulig grad, i tråd med resultatet av en Multimap-kartlegging fra april 2017, som dokumenterer at dette har god effekt. Målet er at kommunen i størst mulig grad klarer å begrense etterslepet på vedlikehold og med det framtidige merutgifter på grunn av verdiforringelse. Avdelingen skal fortsette å følge nøye med på bruk av driftsutgifter for å kunne maksimere tilgjengelige midler til verdibevarende vedlikehold.

Spesialisert vedlikehold av historiske bygg
Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging blir arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk museum. Arbeidet kan også bli påvirket av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene Rennesøy og Finnøy, som også har historiske bygg å vedlikeholde. Den utvidede arbeidsgruppen skal finne gode måter å organisere vedlikeholdet av byggene på. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i juni 2018 at Stavanger eiendom skal utvikle en egen seksjon for historiske bygg etter samme modell som Statsbygg. Dette arbeidet vil bli løpende vurdert og gjennomført i sammenheng med forestående kommuneutvidelse.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg
Avdelingen skal i planperioden i gang med et pilotprosjekt som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å unngå og løse krisesituasjoner.

Effektiv og miljøvennlig drift
Stavanger eiendom forvalter en bygningsmasse på 550 000 m2. Forvaltningsseksjonen arbeider med å forbedre systemer og gjennomføring av forvaltningen for å opprettholde sikker og kostnadseffektiv drift. Stavanger eiendom viderefører arbeidet med energisparing og sentralstyring av tekniske anlegg i bygg. Organisasjonen har også som mål å øke sin kompetanse på smarte hus og tilhørende digital infrastruktur.

Energioppfølging i kommunale bygg
Arbeidet fortsetter med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 23. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte alle kommunale formålsbygg til driftssentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de tilkoblede byggene.

Energisentral OK19 (Triangulum)
Energisentralen, som henter energi fra avløpsvann og skal forsyne svømmehallen og tre administrasjonsbygg med varme (og kulde), vil bli tett fulgt opp slik at man kan dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet er et foregangsprosjekt for etablering av tilsvarende løsninger andre steder i Stavanger.

Energisentral Stavanger Forum
Drift- og energiseksjonen har drifts- og vedlikeholdsansvaret for energisentralen på Stavanger Forum-området. Kommunen har knyttet til seg ny kunnskap og kompetanse på å drifte energisentralen, som leverer varme- og kjøling til både private og offentlige kunder. Dette kompetanseløftet kommer til å bli viktig i forbindelse med økt satsing på kollektive varmeløsninger i områder der fjernvarme ikke vil være tilgjengelig.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018261 133261 133261 133261 133
 Endringer:    
221Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader-2 850-2 850-2 850-2 850
222Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter 15 60019 20024 69032 200
223Bygg, forsikring200400600800
224Nye bygg, energiutgifter8501 1501 4501 450
225ENØK-innsparinger-1 500-1 500-1 500-1 500
226Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt4 0004 0004 0004 000
227Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift 1 5001 5001 5001 500
228Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader 7 1007 1007 1006 850
229Reduksjon av vedlikehold og Holte middelsats-2 000-2 000-2 000-2 000
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022284 033288 133294 123301 583
Tabell 8.6 Budsjettramme for Stavanger eiendom 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)