a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

8.4 Miljø og renovasjon

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny klima- og miljøplan
Avdelingen skal følge opp mål og tiltak i den reviderte klima- og miljøplanen. Måleindikatorer for rapportering på klima- og miljøområdet vil bli gjennomgått og videreutviklet.

Lokalt miljøengasjement
Arbeidet fortsetter i Agenda 21-utvalget, for å fremme lokalt miljøengasjement. Samarbeid på tvers i kommunen og eksternt med bedrifter og andre aktører, skal få flere til å reise kollektivt og øke andelen som sykler og går, blant annet gjennom HjemJobbHjem-ordningen. I den årlige Beintøft-kampanjen i samarbeid med skolene motiveres elevene til å gå og sykle til skolen.

Avdelingen fortsetter også arbeidet med å miljøsertifisere virksomheter. Miljøriktige løsninger fremmes ved å gi veiledning og støtte internt og eksternt, og gjennom inspirasjonsarrangement. Ett av disse er Miljøsøndag i september hvert år. En rekke aktører deltar med utstillinger og aktiviteter.

Forurenset sjøbunn
Kommunen skal planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere forurensingen fra sjøbunn i definerte havneområder i Stavanger. Kartlegging av forurensing i havnebassenget fortsetter for å samle mer kunnskap som vil gi grunnlag for nye anbefalinger om nye tiltak. Miljødirektoratet støtter arbeidet.

Luftkvalitet
Arbeidet med å bedre luftkvaliteten i Stavanger fortsetter. Gebyr for bruk av piggdekk, som ble innført vinteren 2017-18, videreføres i planperioden.

Klima- og miljøfond
Det ble i 2018 etablert et klima- og miljøfond i Stavanger kommune basert på inntektene fra piggdekkgebyrordningen. Avdelingen vil administrere bruken av fondet i planperioden.

Internasjonalt miljøengasjement
Avdelingen deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet knyttet til klimakvoteprosjektet og samarbeid med vennskapsbyer. Kommunen vil også delta i nettverkssamarbeid, blant annet gjennom medlemskap i Eurocities Environment Forum.

Overgang til sorteringsanlegg for avfall
I forbindelse med at IVAR setter i gang det nye sorteringsanlegget for restavfall på Forus og biogassanlegget for organisk avfall på Grødaland i Hå, er miljø- og renovasjonsavdelingen i gang med å gjennomføre omlegginger for innsamlingen av husholdningsavfall i Stavanger. De fleste offentlige ubetjente miljøstasjonene (returpunktene) blir avviklet når sorteringsanlegget settes i drift i løpet av 2019. Kommunen vil etablere en innsamlingsordning for glass, som ikke kan bli sortert ut ved det nye anlegget.

Henteordningen for avfall
Avdelingen administrerer henteordningen hentavfall.no, der innbyggerne kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall. Ordningen utvides i planperioden til også å gjelde glassemballasje.

Finnøy og Rennesøy
Sammen med kommunene Finnøy og Rennesøy er det tilrettelagt for felles innsamlingsordning for husholdningsavfall for de tre kommunene. Felles renovasjonsordning, med like tjenester og felles gebyrregulativ, innføres ved oppstart av planperioden.

Informasjonsarbeid
Det vil i nært samarbeid med IVAR og nabokommuner gjennomføres flere informasjonstiltak i forbindelse med at IVARs avfallssorteringsanlegg settes i drift. Det drives kontinuerlig informasjonsarbeid for å fremme avfallsminimering, gjennom blant annet bevisstgjøring og gjenbruk. Konseptet Repair café for økt gjenbruk og prosjektet Restevenn for å redusere matsvinn, videreføres. Avdelingen jobber også med å forbedre digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog.

Budsjettramme Miljø

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 5 586 5 586 5 586 5 586
 Endringer:    
195Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018- 4 000 - 4 000 - 4 000 - 4 000
196Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 50 50 50 50
197Miljø, redusert budsjettramme- 500 - 500 - 500 - 500
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 1 136 1 136 1 136 1 136
Tabell 8.3 Budsjettramme for Miljø 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettramme Renovasjon

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018140140140140
 Standard- og volumendringer:    
212Selvkostfond, bruk/avsetning708501 7802 270
213IVAR, økt leveringsgebyr og mengde5001 1001 6002 100
214Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning1 5904 3607 1709 940
215Kalkulerte finanskostnader-300-290-280-280
216Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning4505107501 240
217Renovasjon, gebyrøkning-2 310-6 530-11 020-15 270
218Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter-12 450-12 450-12 450-12 450
219Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader12 45012 45012 45012 450
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022140140140140
Tabell 8.4 Budsjettramme for Renovasjon 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)