a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

6.6 Bo og aktivitet psykisk helse

Prioriterte oppgaver i planperioden

Felles faglig grunnlag og effektiv drift

Recovery-orientert praksis
Å ha en recovery-orientert praksis tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for de begrensingene sykdom kan forårsake.

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser ble etablert som egen bydekkende virksomhet fra 1. januar 2017. Formålet med organiseringen var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne, gjennom videreutvikling av det faglige grunnlaget, effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse. I 2019 blir det fortsatt en prioritet å sørge for forsvarlig og effektiv drift, skape felles faglig forståelse og harmonisere kompetansemessige forskjeller.

Å ha en recovery-orientert praksis tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for de begrensingene sykdom kan forårsake.

Beboernes ønsker, håp og drømmer skal legge grunnlag for hvordan hjelpen skal gis, de ansatte skal bevege seg bort fra å ta ansvar for brukerne til å samarbeide med utgangspunkt i brukernes egne ønsker.

Den nye organiseringen med alle bofellesskapene samlet i én virksomhet skal legge til rette for sammenligning, læring og felles kvalitetsforbedring på tvers av bofellesskapene. Virksomheten arbeider med å innføre en recovery-orientert praksis, og har som målsetting å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse og/eller rusfeltet.

God utnyttelse av plassene
Sammen med helse- og sosialkontorene og Boligkontoret skal virksomheten legge til rette for at beboere enklere kan flytte ut fra bofellesskapet. Målet er å gi et mer differensiert tilbud, som samtidig bidrar til god utnyttelse og sirkulasjon av plassene i bofellesskapene.

Det ble i 2018 opprettet en ny tjeneste kalt satellittleiligheter. Det innebærer at beboere som ønsker å flytte ut, skal få hjelp i en nærliggende leilighet. I 2018/2019 gjennomføres et pilotprosjekt med fleksible satellittboliger. Boligen er i utgangspunktet en ordinær kommunal bolig eller privat eid/leid bolig, der beboere etter utflytting fra et bofellesskap fortsatt kan få tjenester og ha relasjon til bofellesskapet. Når en beboer ikke lenger har behov for hjelp fra bofellesskapet, kan han/hun fortsette å bo i samme bolig, og boligen avdefineres som satellitt. Målgruppen for satellittbolig er brukere som ønsker å flytte ut fra et av de eksisterende bofelleskapene. Målet at flere beboere skal klare seg med mindre hjelp.

Sentral tildeling av plasser
I 2017/2018 har det vært gjennomført et prosjekt der tildelingen av alle plasser i bofellesskap ble lagt til en sentral koordinatorfunksjon. Viktige mål med prosjektet er å prioritere rett bruker inn i rett bofellesskap ved ledig plass, å ha god og samordnet oversikt over ventelister samt å håndtere ekstraressurser i finansieringsmodellen. Sentralkoordinatorstillingen skal evalueres høsten 2018, inkludert en vurdering av videreføring i drift fra 2019.

Planlegging av nye bofellesskap
Stavanger kommune har 16 bofelleskap med til sammen 163 boenheter. Samtidig har kommunen venteliste for plass i bofellesskap. Befolkningsframskrivingen viser at kommunen kan regne med en økning i antall personer med behov for et botilbud. På bakgrunn av dette har rådmannen lagt inn midler til et nytt botiltak med fire plasser for mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser, med planlagt oppstart i 2019. Et nytt bofellesskap med syv plasser er planlagt ferdigstilt i 2022.

Plan for psykisk helsearbeid 2018-2023
Kommunens plan for psykisk helsearbeid dekker både barn, unge og voksne. Planen rulleres i 2018, og endelig politisk behandling av ny plan skjer rundt årsskiftet 2018/2019. Bo og aktivitet psykisk helse vil være en sentral bidragsyter i gjennomføringen av flere av tiltakene i planen.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 462 811 462 811 462 811 462 811
 Endringer:    
94Bofellesskap ROP, 4 plasser- 4 500 4 500 4 500
95Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming- 1 500 12 000 12 000
96Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming- 1 000 7 000 7 000
97Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming- 5 000 10 000 10 000
98Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 7 000 7 000 7 000 7 000
99Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned - 9 700 - 9 700 - 9 700 - 9 700
100Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming0 11 600 11 600 11 600
101Fleksible satellitter - Bofellesskap 600 600 600 600
102Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming--- 2 500
103Bofellesskap, 7 plasser, psykisk helse--- 3 200
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 460 711 484 311 505 811 511 511
Tabell 6.5 Budsjettramme for Bofellesskap 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)