a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen skal sørge for at alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass. Rundt 40 prosent av plassene tilbys i private barnehager og 60 prosent i kommunale barnehager. Kommunen driver i tillegg spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) for barn med store funksjonsvansker, innføringsbarnehage for nyankomne flyktningbarn og åpne barnehager.

Prioriterte oppgaver i planperioden

God fordeling av barnehageplassene mellom bydelene
Stavanger kommune har et mål om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass i bydelen der de bor. Kommunen har et tilstrekkelig antall barnehageplasser i byen totalt sett, men det er fortsatt ujevn fordeling mellom bydelene. Særlig de sentrumsnære områdene Storhaug og Våland bydel har underskudd på plasser.

Det skal opprettes omlag 180 nye barnehageplasser i Storhaug bydel i planperioden. Rådmannen foreslår i tillegg å øke investeringsbudsjettet slik at det kan gi rom for 10 avdelinger for å møte det økte behovet på Storhaug. Videre foreslår rådmannen å øke investeringsbudsjettet fra vedtatte 75 plasser/fem avdelinger på Våland til 10 avdelinger. Disse plassene vil i hovedsak erstatte plasser i bygg som bare har midlertidig godkjenning for barnehagedrift, og vil bidra til en økt balanse mellom kapasitet og behov i bydelene. Forslagene er nærmere omtalt i barnehagebruksplanen.

Foreløpige befolkningsframskrivinger viser at antallet barn i Stavanger mellom 1 og 5 år kan ventes å holde seg stabilt i årene framover. Det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Aldersfordelingen i barnehagene vil imidlertid endre seg: det vil bli flere små barn under tre år og færre større barn over tre år. Ettersom de minste barna krever mer bemanning enn de største, vil driftskostnadene i barnehagene øke. Estimert behov for økt budsjettramme er kr 20 mill. i 2019.

Kompetanse
De ansattes kompetanse er avgjørende for å oppnå høy kvalitet i barnehagetilbudet.

De ansattes kompetanse er avgjørende for å oppnå høy kvalitet i barnehagetilbudet.  Stavanger kommune har utarbeidet en egen plan for kompetanseutvikling i barnehagene. Planen har fire satsingsområder:

  • språkkompetanse
  • relasjonskompetanse
  • interkulturell kompetanse
  • kompetanse om tidlig innsats

Til hvert satsingsområde er det beskrevet kjennetegn på god praksis og hva denne praksisen betyr for barnet. Det overordnete målet er å styrke barnas læring og utvikling.

Kvalitetsutvikling
Det skal utarbeides en revidert kvalitetsplan for stavangerbarnehagen for perioden 2020-2023. Planen vil bygge på eksisterende plan og ny nasjonal rammeplan, og vil konkretisere hvordan stavangerbarnehagen skal utvikles videre som en god læringsarena for alle barn.

Barnehagenes arbeid med å iverksette den nye nasjonale rammeplanen vil fortsatt ha høy prioritet. Kr 1,75 mill. fordeles direkte til barnehagene til innkjøp og kompetanseheving som er nødvendig for å realisere innholdet i den nye planen.

For å sikre at barn får et likeverdig barnehagetilbud, vil rådmannen prioritere arbeidet med å gjennomføre tilsyn etter barnehageloven både i private og kommunale barnehager.

Nye nasjonale normer for pedagogtetthet og bemanningstetthet
Fra 1. august 2018 er det innført en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det kreves nå at barnehager i Norge har minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. Det skal også være én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Voksentettheten i barnehagene i Stavanger er høy nok til at bemanningskravet innfris, men det er for få av de ansatte som har barnehagelærerutdanning til at pedagognormen innfris. Barnehagene vil kunne oppleve en utfordring med overtallighet når assistenter og fagarbeidere skal erstattes med barnehagelærere. Rådmannen vil videreføre tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning.

Pilotprosjekt – økt bemanningstetthet
Det er satt i gang et pilotprosjekt med økt bemanningstetthet i Sandvikveien barnehage i Hillevåg bydel og i Kvernevik barnehage i Madla bydel. Prosjektet skal evalueres i 2019.

Tidlig innsats
Kommunalstyret for oppvekst vedtok i mars 2018 Ny organisering av «Rett hjelp tidlig» gjennom samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene. Målet med innføringen av tverrfaglige barnehageteam er å øke barnehagens kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge barnehagetilbudet for barn som trenger det. Midler avsatt til kompetanse- og organisasjonsutvikling blir fra høsten 2018 omdisponert til etableringen av barnehageteam.

Arbeid for større barnehagedeltakelse blant minoritetsspråklige barn
Barnehagen er en viktig inkluderingsarena. Stavanger kommune har et mål om at minoritetsspråklige barn skal delta i barnehage i like stor grad som norskspråklige barn. Andelen av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, er lavere i Stavanger enn i landet for øvrig, og i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Kommunen har fått statlige tilskudd til to prosjekter der målet er å styrke barnehagedeltakelsen blant barn fra familier med minoritetsbakgrunn og blant barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Minoritetsspråklige barn er overrepresentert i den siste gruppen. Stavanger kommune har startet et forsøk med gratis åpen barnehage, og vil videreføre tiltaket i 2019. Erfaringer viser at åpen barnehage er en viktig arena for å rekruttere til ordinær barnehageplass, og da særlig for minoritetsspråklige barn.

Arbeid for et godt psykososialt miljø i barnehagene
Stavanger kommune deltar i prosjektet Inkluderende skole- og barnehagemiljø i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljøet og forebygge mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018994 553994 553994 553994 553
 Endringer:    
43Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering-900-900-900-900
44Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020 - -1 750-1 750-1 750
45Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019-1 300-3 200-3 200-3 200
46Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt18 60018 60018 60018 600
47Barn i barnehage, økning25 00025 00025 00025 000
48Tilrettelagt barnehagetilbud7 0006 0005 0004 000
49Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene1 5001 5001 5001 500
50Gratis kjernetid, økt innslagsgrense2 7002 7002 7002 700
51Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning -5 000-5 000-5 000-5 000
52 Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene -1 500-1 500-1 500-1 500
 Korrigert netto budsjettramme 2019-20221 040 6531 036 0031 035 0031 034 003
      
Tabell 5.1 Budsjettramme for barnehage 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.2.2 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Tjenestebeskrivelse

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir lovfestet spesialpedagogisk hjelp til barn i private og kommunale barnehager.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Aktivitetsnivået ved ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har økt vesentlig de siste årene. Andelen barnehagebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp har gått opp. Samtidig har det gjennomsnittlige antallet timer hjelp per barn gått noe ned. Den økte aktiviteten sammen med rekrutteringsutfordringer ved senteret, har medført at barn med vedtak etter barnehageloven §19 i perioder ikke har fått det tilbudet de har krav på.

Stavanger kommune bruker med dagens rammer mer midler på tilrettelagt barnehagetilbud per barn enn sammenlignbare kommuner. Rådmannen vil derfor be om ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Et sentralt spørsmål i gjennomgangen vil være om dagens organisering av ressurssenteret og det ordinære barnehagetilbudet legger til rette for at alle barn kan ta del i et inkluderende barnehagemiljø.

For å sikre finansiering av lovfestet oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, er barnehagerammen foreslått økt med kr 7 mill. i 2019. Beløpet reduseres noe utover i planperioden. Beløpet tilsvarer forventet meraktivitet ved ressurssenteret i 2018 totalt sett.

Budsjettramme

Linjenr 2019202020212022
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2018 82 208 82 208 82 208 82 208
 Endringer:    
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 2 000 2 000 2 000 2 000
 Korrigert netto budsjettramme 2019-2022 84 208 84 208 84 208 84 208
Tabell 5.2 Budsjettramme for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)