a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

4.1 Forbedrings-, utviklings- og innovasjonsarbeid

I årene som kommer må kommunen håndtere utfordringer og løse innbyggernes behov innenfor strammere økonomiske rammer. Det må leveres flere og bedre tjenester billigere. Å få til dette innebærer systematisk forbedrings- og omstillingsarbeid over tid. Analyser med utgangspunkt i innbyggernes behov, ønskede effekter og resultater er viktig for å identifisere forbedringsområder. Effektivisering kan oppnås gjennom nye arbeidsformer, endrede arbeidsprosesser, bruk av teknologi og digitalisering. Dette er tidkrevende endringsarbeid som krever tilstrekkelig kraft og kompetanse.

Analyse, tjenestedesign, arbeidsprosesser og endring er sentrale kompetanser for å få til effektivisering. I 2019 vil disse kompetansene i stor grad brukes til etablering av nye Stavanger. Rådmannen vil derfor styrke kommunens kapasitet og kompetanse innenfor disse fagområdene i kommende planperiode, slik at nødvendig analyser og forbedringsarbeid kan starte. Resultater av dette arbeidet forventes å være synlig i slutten av planperioden.

Kommunen har mye oppmerksomhet på innovasjonsarbeid, blant annet gjennom Smartbysatsingen og prosjektet «Samshuset». Prosjektet er et verksted for uttesting av nye måter å samhandle på, både internt og gjennom innbyggerinvolvering. Det foregår mye godt innovasjonsarbeid i organisasjonen, noe som også vises gjennom søknader til innovasjonsmidler. For å nå de langsiktige målene om at organisasjonen skal bli tydeligere og mer målrettet i innovasjonsarbeid skal det i planperioden utarbeides en overordnet strategi som gir rammer og retning for dette arbeidet.

Viktige element i arbeidet med omstilling og innovasjon er utvikling av bedre systemer for å fange opp nye ideer, dele erfaringer og realisere gevinster. Det skal også jobbes med å videreutvikle en kultur for samhandling og arbeid på tvers av de etablerte organisasjonsstrukturene. Det er et mål å oppnå synergieffekter og læring gjennom bedre koordinering av prosjekter i kommunen.

Kommunen vil fortsatt bevilge innovasjonsmidler for å stimulere til utprøving av nye metoder eller verktøy i hele organisasjonen.

Stavanger kommune er i ferd med å inngå en avtale med Trondheim kommune som legger til rette for samarbeid og kompetansedeling knyttet til kommunenes innovasjons- og Smartby-arbeid og utvikling av verktøy og prosesser for samskaping og innbyggerinvolvering.

4.1.1 Den nye kommunen legger til rette for systematisk forbedringsarbeid

I forbindelse med etableringen av nye Stavanger vil det være behov for å harmonisere kommunenes tjenestetilbud, organisering, systemer og nivå på satser og gebyrer. Denne prosessen vil intensiveres i 2019. Forskjeller må utjevnes og nye løsninger må etableres. Harmoniseringen skal sikre hensiktsmessig drift og økonomisk bærekraft for den nye kommunen. Gjennom harmoniseringsarbeidet innenfor de ulike tjeneste- og utviklingsprosjektene kan det også bli kartlagt mulige forbedringsområder. Dette vil gi et godt grunnlag for det videre forbedrings- og utviklingsarbeidet i og på tvers av stab/støtte og i tjenesteområdene. Gjennom denne prosessen kan en også videreføre de gode løsningene som allerede finnes i de tre kommunene.

I dette arbeidet inngår også utviklingen av en felles kultur og et felles verdi- og identitetsgrunnlag for den nye kommunen. Dette er et viktig arbeid i sammenslåingsprosesser.

De ulike prosjektene som gjennomføres i forbindelse med etableringen av den nye kommunen vil kreve stor oppmerksomhet og ressurser i planperioden, og spesielt i 2019. Det forventes dermed redusert kapasitet i organisasjonen til å iverksette eller utrede nye tiltak. Ressursene vil i stor grad være rettet mot arbeidet i forbindelse med sammenslåingen av de tre kommunene og etableringen av den nye kommunen.

4.1.2 Det digitale skiftet som en del av kommunens forbedrings -og innovasjonsarbeid

Det forventes en betydelig utvikling av digitale løsninger, som vil være med på å bidra til at kommunen kan møte morgendagens oppgaver. Digitalisering vil stille høye krav til omstillingsevne og kompetanseutvikling både hos ledere og medarbeidere, og det må settes ambisiøse mål for arbeidet.

Digitalisering

Digitalisering handler bl.a. om å anvende teknologi for å forenkle eller forbedre manuelle eller fysiske prosesser. Dette kan handle om effektivisering og kvalitetsforbedring. I alle tilfeller griper det inn i nåværende arbeidsform, både når det gjelder oppgaveløsning, kompetansekrav, roller og ansvar. Digitalisering kan ha en direkte innvirkning på hvordan en utøvende enhet produserer og/eller leverer sine tjenester.

Godt lederskap, medarbeiderinvolvering og kontinuerlig læring er viktige suksesskriterier i digitaliseringsarbeidet. Innføring av digitale løsninger gir også mulighet for utvikling av ny kompetanse og nye oppgaver. Det skal derfor utarbeides en handlingsplan for digitaliseringsarbeidet.

Stavanger er prosjektførende by og leder sekretariatet for samarbeidet i DigiRogaland. Samarbeidet skal utvides fra 8 kommuner på Nord-Jæren til alle kommunene i fylket.

DigiRogaland

Samarbeid på digitaliseringsområdet ble startet av 8 kommuner på Nord-Jæren (Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg) for å se på mulige samarbeidsmodeller. Kommunene ønsker å søke synergier på mottak av nasjonale løsninger basert på felles innsats. Det skal skapes felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet i regionen og det er satt mål om å utvikle nasjonale felleskomponenter til bruk for alle kommuner.
Prosjektet startet som et forprosjekt som har begynt å utrede områder der kommunene ser nytten av felles tilnærming til digitalisering, utvikling og utprøving av løsninger innenfor et felles rammeverk. I hovedprosjektet vil modellen ivareta at alle kommuner i Rogaland skal kunne nyttiggjøre seg og knytte seg til prosjektet.

Stavanger kommune har på vegne av DigiRogaland fått tildelt kr 3 mill. av Fylkesmannen i Rogaland til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt. Fylkesmannen ser at utviklingen av nye digitale løsninger er viktig, men ressurskrevende, og at kommunene står overfor felles utfordringer på dette feltet.

Stavanger kommune deltar også i FoU-prosjekt om digitalisering i regi av KS sitt Program for storbyrettet forskning – Hvilke arbeidsprosesser og oppgaver kan digitaliseres og hvilke konsekvenser får det for storbyenes ressursdisponering. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

FoU-prosjekt om digitalisering

Prosjektets oppdrag er å undersøke hvordan økt digitalisering av arbeidsprosesser vil kunne påvirke kommunenes ressursbruk i framtiden. Det skal gi et kunnskapsgrunnlag for strategisk planlegging av kommunale tjenester og organisering, kompetanseplanlegging, lokalisering av kommunale arbeidsplasser, rekruttering, ledelses- og organisasjonsutvikling. Formålet er å framskaffe en samlet beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser i kommunal sektor som er egnet for automatisering og økt selvbetjening. Prosjektet kan også gi byene kunnskap om hvilke muligheter som åpnes for å ta ut gevinster på kort og lang sikt.

4.1.3 Forskning og utvikling

Utvikling av nye løsninger og kompetanse krever fornyet kunnskap om de kommunale tjenestene. Forskning, innovasjon og utviklingsarbeid er sentralt i dette arbeidet og vil være et prioritert område i planperioden.

Planlagte og pågående forskningsprosjekter

Bystyret vedtok i forbindelse med årsregnskapet i 2017 å opprette et fond på kr 10 mill. til forskning på de komplekse behovene og tjenestene til mennesker med rus og psykiatrilidelser (ROP). Prosjektet skal utvikles i samarbeid med et forskningsmiljø og vil etter planen starte opp i 2019.

IKART

IKART er et tverrfaglig rehabiliteringsteam med spesialisert kompetanse og som bistår alle de 18 kommunene i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt.

Teamet jobber klinisk sammen med bostedskommunenes fagpersoner for å opprettholde intensitet i rehabiliteringen, øke kompetanse og sørge for sømløse overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Neste år skal det også etableres et FOU-prosjekt knyttet til evaluering av IKART-prosjektet, for å undersøke om ambulant rehabilitering i kommunene fremmer brukerinvolvering og ivaretar samhandling mellom sykehus og kommuner.

Rådmannen vil i planperioden også knytte forskning til evaluering av Leve HELE LIVET-satsingen for å undersøke hvilke effekter satsingen har på individ- og gruppenivå.

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom storbyene1 og  KS2 om forskningsprosjekter for storbyene. Programmet finansieres av KS. Gjennom dette nettverket er det mulig å søke om midler til prosjekter for å få belyst aktuelle problemstillinger for storbyene.  Stavanger kommune deltar for tiden i tre forsknings- og utviklingsprosjekter i regi av programstyret:

  • Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene
  • Digitalisering og konsekvenser for storbykommuners arbeidsprosesser og ressursplanlegging
  • Internkontroll i storbyene

Kommunen vil søke om et nytt FoU- prosjekt i regi av storbyrettet forskning innenfor Oppvekst og utdanning, avdeling for Barn, unge og familie. Dette FoU- prosjektet vil undersøke hvilke rammebetingelser som best kan utløse frivillig sektors innsats mot barnefattigdom.

Forskning og bruk av forskerkompetanse

Store samfunnsutfordringer stiller nye krav til måten kommunen løser oppgavene sine på. Et av tiltakene som allerede er iverksatt, er etableringen av den «Offentlig sektor-Ph.D.-ordningen» i regi av Norsk Forskningsråd (NFR). Den overordnede målsettingen med programmet er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Kommunen har i dag to pågående Ph.D. prosjekter som forventes ferdige i løpet av 2019. Det ene er i helse og velferd og det andre innenfor skoleområdet. Ordningen videreføres og målet er at det etableres to nye Ph.D. prosjekter i kommunal regi i løpet av de neste fire årene.

Gjennom disse doktorgradsprosjektene vil kommunen bli tilført ny kompetanse. I 2019 må det derfor lages en plan for hvordan kommunen skal nyttiggjøre seg denne forskningskompetansen.

Kommunen deltar i eller leder ulike forskningsprosjekter. Det er per i dag ingen samlet oversikt over den totale innsatsen og erfaringen innenfor forskningsområdet. I 2019 vil rådmannen starte opp et arbeid med å få utviklet en digital løsning hvor alle pågående og gjennomførte prosjekter skal registreres.

Kommunen har behov for å øke kompetansen på ulike felt innenfor forskningsområdet. Samarbeid med kunnskaps- og forskningsinstitusjonene er derfor viktig. Denne generelle satsingen på praksisnær forskning gir et godt grunnlag for videreutvikling av samarbeidet med kunnskaps- og forskningsinstitusjoner.