a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

3.11 Forslag til driftsbudsjett 2019-2022

Hovedprioriteringer

Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden handler i stor grad om videreføring av gjeldende handlings- og økonomiplan og vedtak fattet i forbindelse med tertialrapporteringene gjennom året 2018. Driftskonsekvenser av investeringer og lønnsoppgjør er innarbeidet. Rådmannen legger i år frem forslag til driftsbudsjett 2019-2022 før forslag til statsbudsjett foreligger. Føringer og satsinger i forslag til statsbudsjett 2019 vil bli innarbeidet i eget tilleggsnotat.

3.11.1 Netto endringer i drift

Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på kr 218,6 mill. for tjenesteområdene, som utgjør 3,2 %.

Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2018 er i likhet med i fjor lagt ut på tjenesteområdene. Dette beløper seg til kr 117 mill. Korrigert for dette er netto endring på tjenesteområdene kr 101,6 mill. i 2019, og øker til kr 104,6 mill. i 2022.

Driftskonsekvenser av investeringer (DKI) er kr 25,5 mill. i 2019, og øker opp mot kr 110,5 mill. i 2022.

Ut over dette er budsjettforslaget i stor grad en videreføring av driftsnivået i 2018, det vil si budsjettmessige tilpasninger til driftsnivået i 2018 på de ulike tjenesteområdene jf. tertialrapporteringene gjennom året 2018. Økte inntekter er budsjettert til kr 27 mill.

Netto vekst for tjenesteområdene korrigert for lønnsoppgjør, DKI, videreføring av tiltak fra tertialrapporteringer i 2018 og økte inntekter er da kr 40 mill. i 2019.

Figur 3.12 Endringer utover vedtatt budsjett 2018

Netto endringer i budsjettramme 2019-2022

Netto endringer i tjenesteområdene2019202020212022
Oppvekst og utdanning79 621 68 240 46 240 29 440
Barnehage48 101 43 450 42 450 41 450
Grunnskole34 900 28 300 14 100 -400
Barn og unge-3 880 -4 010 -10 810 -12 110
Stab oppvekst og utdanning500 500 500 500
Helse og velferd80 319 91 740 97 790 110 390
Helse og omsorg*49 000 41 570 29 870 36 770
Velferd og sosiale tjenester28 069 46 920 65 370 71 070
Samfunnsmedisin3 250 3 250 2 550 2 550
By- og samfunnsplanlegging2 040 1 890 2 090 2 090
Bymiljø og utbygging35 060 42 560 50 400 59 210
Innbygger- og samfunnskontakt13 570 12 830 12 830 12 830
Stab og støtte8 085 7 635 7 635 7 635
Fellesinntekter/-utgifter-218 695 -224 895 -216 985 -221 595
Sum netto endringer i driftsbudsjettet0 0 0 0
*    
*Inklusiv stab helse og velferd, og sentrale midler helse og velferd    
*Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av flyktninger (kr 11,5 mill.)    
Tabell 3.10 Netto endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2019-2022. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.11.2 Budsjettrammer 2019-2022

Tabell 3.11 viser rådmannens forslag til budsjettrammer til tjenesteområdene i perioden 2019-2022.

Netto driftsrammer 2019-2022  Opprinnelig vedtatt budsjett 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021Budsjettforslag 2022
Oppvekst og utdanning       
  Utgifter3 605 525 3 691 346 3 681 765 3 659 765 3 642 965
  Inntekter-526 091 -532 291 -534 091 -534 091 -534 091
  Netto3 079 434 3 159 055 3 147 674 3 125 674 3 108 874
 BarnehageUtgifter1 235 752 1 286 753 1 282 102 1 281 102 1 280 102
  Inntekter-158 991 -161 891 -161 891 -161 891 -161 891
  Netto1 076 761 1 124 862 1 120 211 1 119 211 1 118 211
 GrunnskoleUtgifter1 831 772 1 869 972 1 865 172 1 850 972 1 836 472
  Inntekter-318 089 -321 389 -323 189 -323 189 -323 189
  Netto1 513 683 1 548 583 1 541 983 1 527 783 1 513 283
 Barn og ungeUtgifter508 556 504 676 504 546 497 746 496 446
  Inntekter-48 670 -48 670 -48 670 -48 670 -48 670
  Netto459 886 456 006 455 876 449 076 447 776
 Stab oppvekst og utdanningUtgifter29 445 29 945 29 945 29 945 29 945
  Inntekter-341 -341 -341 -341 -341
  Netto29 104 29 604 29 604 29 604 29 604
Helse og velferd       
  Utgifter3 561 447 3 661 566 3 672 987 3 679 037 3 691 637
  Inntekter-877 007 -896 807 -896 807 -896 807 -896 807
  Netto2 684 440 2 764 759 2 776 180 2 782 230 2 794 830
 Helse og omsorg*Utgifter1 744 361 1 813 161 1 805 731 1 794 031 1 800 931
  Inntekter-800 268 -820 068 -820 068 -820 068 -820 068
  Netto944 093 993 093 985 663 973 963 980 863
 Velferd og sosiale tjenesterUtgifter1 649 478 1 677 547 1 696 398 1 714 848 1 720 548
  Inntekter-32 532 -32 532 -32 532 -32 532 -32 532
  Netto1 616 946 1 645 015 1 663 866 1 682 316 1 688 016
 SamfunnsmedisinUtgifter167 608 170 858 170 858 170 158 170 158
  Inntekter-44 207 -44 207 -44 207 -44 207 -44 207
  Netto123 401 126 651 126 651 125 951 125 951
By- og samfunnsplanlegging       
  Utgifter101 309 103 349 103 199 103 399 103 399
  Inntekter-42 503 -42 503 -42 503 -42 503 -42 503
  Netto58 806 60 846 60 696 60 896 60 896
Bymiljø og utbygging       
  Utgifter1 431 394 1 530 834 1 572 274 1 596 774 1 617 744
  Inntekter-907 728 -972 108 -1 006 048 -1 022 708 -1 034 868
  Netto523 666 558 726 566 226 574 066 582 876
Innbygger- og samfunnskontakt       
  Utgifter222 053 235 623 234 883 234 883 234 883
  Inntekter-4 209 -4 209 -4 209 -4 209 -4 209
  Netto217 844 231 414 230 674 230 674 230 674
Stab og støtte       
  Utgifter383 648 392 558 391 830 391 830 391 830
  Inntekter-91 971 -92 796 -92 518 -92 518 -92 518
  Netto291 677 299 762 299 312 299 312 299 312
Sum netto driftsrammer  6 855 867 7 074 562 7 080 762 7 072 852 7 077 462
Sum felles inntekter og utgifter Utgifter1 512 820 1 642 003 1 723 995 1 802 747 1 835 168
  Inntekter-8 368 687 -8 716 565 -8 804 757 -8 875 599 -8 912 630
  Netto-6 855 867 -7 074 562 -7 080 762 -7 072 852 -7 077 462
 Tilskudd regionale prosjekterUtgifter193 310 198 800 210 550 217 350 223 250
 Lønnsreserven, pensjonskostnader, øvrige reserverUtgifter251 364 265 364 268 364 268 364 268 364
 Renter og avdragUtgifter236 288 264 949 307 522 346 707 331 497
 Overf. til investeringsregnskapetUtgifter181 068 219 158 212 330 203 170 222 666
 Øvrige fellesutgifterUtgifter650 790 693 732 725 229 767 156 789 391
Sum balanserte netto driftsrammer  0 0 0 0 0
Herav sum brutto driftsrammer  10 818 196 11 257 279 11 380 933 11 468 435 11 517 626
 Ekskl. felles inntekter og utgifter 9 305 376 9 615 276 9 656 938 9 665 688 9 682 458
*       
*Inkl. stab helse og velferd og sentrale midler helse og velferd       
*Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av flyktninger (kr 11,5 mill.)       
Tabell 3.11 Netto driftsrammer for perioden 2018-2022. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2019 kr 11,3 mrd. Andelene mellom tjenesteområdene viser i figur 3.13.

Figur 3.13 Brutto driftsutgifter

Brutto endringer i budsjettrammer

De totale foreslåtte bruttoendringene utgjør kr 310 mill. i 2019 og øker til kr 377 mill. i 2022. Endringene i bruttoramme i forhold til 2018-budsjett er vist i tabell 3.12.

Endring i bruttoramme sammenlignet med 2018-budsjett      
  Opprinnelig vedtattRådmannens forslag til budsjett 2019-2022   
  20182019202020212022
Oppvekst og utdanning  3 605 525 85 821 76 240 54 240 37 440
 Barnehage 1 235 752 51 001 46 350 45 350 44 350
 Grunnskole 1 831 772 38 200 33 400 19 200 4 700
 Barn og unge 508 556 -3 880 -4 010 -10 810 -12 110
 Stab oppvekst og utdanning 29 445 500 500 500 500
Helse og velferd  3 561 447 100 119 111 540 117 590 130 190
 Helse og omsorg* 1 744 361 68 800 61 370 49 670 56 570
 Velferd og sosiale tjenester 1 649 478 28 069 46 920 65 370 71 070
 Samfunnsmedisin 167 608 3 250 3 250 2 550 2 550
By- og samfunnsplanlegging  101 309 2 040 1 890 2 090 2 090
Bymiljø og utbygging, vann, avløp og renovasjon  485 840 61 390 93 930 111 090 122 750
Bymiljø og utbygging, ekskl. VAR  945 554 38 050 46 950 54 290 63 600
Innbygger- og samfunnskontakt  222 053 13 570 12 830 12 830 12 830
Stab og støtte  383 648 8 910 8 182 8 182 8 182
Sum brutto endringer i driftsbudsjettet  9 305 376 309 900 351 562 360 312 377 082
*      
*Inklusiv stab helse og velferd, og sentrale midler helse og velferd      
*Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av flyktninger (kr 11,5 mill.)      
Tabell 3.12 Endringer i bruttoramme i forhold til 2018-budsjett. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto driftsrammer for tjenesteområdene, ekskl. VAR-sektor utgjør kr 9,1 mrd. I 2019. Figur 3.14 illustrerer den relative brutto endringen på tjenesteområdene i prosent og kan da også gi et bilde av rådmannens totale prioriteringer på tjenesteområdene.

Figur 3.14 Prosentvis endring i bruttorammen per tjenesteområde i forhold til opprinnelig budsjett 2018

De totale endringene utgjør 2,8 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2019, 2,9 % i 2020, 2,8 % i 2021 og 2,9 % i 2022. Ut over at rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret omhandler endringene i stor grad av budsjettmessige tilpasninger til tjenestenivået i 2018 og innarbeidinger av driftskonsekvenser av investeringer. Hovedendringene fra 2019 gjelder barnehage, barnevern, hjemmetjenestene, avlastning og heldøgns pleie og omsorg samt vedlikehold- og renhold på nye bygg.

Nærmere beskrivelser av disse endringene blir omtalt i dokumentet under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.

Driftskonsekvenser av investeringer

Rådmannen har i budsjettforslaget for planperioden innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer på kr 24,95 mill. for 2019, kr 55,85 mill. for 2020, kr 83,84 mill. for 2021 og kr 109,95 mill. for 2022.

Tabell 3.13 viser disse fordelt på tjenesteområdene.

Område2019202020212022
Alders- og sykehjem 1 200 1 200 1 200 12 600
Bofellesskap0 23 600 45 100 50 800
Idrett 7 200 8 900 8 900 8 900
Park og vei 950 2 950 3 950 5 450
Stavanger eiendom 15 600 19 200 24 690 32 200
Sum driftskonsekvenser av investeringer 24 950 55 850 83 840 109 950
Tabell 3.13 Driftskonsekvenser av investeringer, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

De største kostnadene i planperiodene er relatert til byggingen av nye bofellesskap, i all hovedsak for personer med utviklingshemming og ROP-lidelser. Totalt er det lagt opp til 94 plasser i ulike typer bofellesskap i planperioden. Dette medfører også økte vedlikeholdskostnader i planperioden. Ytterligere informasjon om driftskonsekvenser av investeringer blir omtalt nærmere enten under tjenesteområdene eller i tekster til linjene tilknyttet driftsrammetabellen.

Priskompensasjon

Rådmannen har i utgangspunktet lagt til grunn en generell kompensasjon for prisvekst på tjenesteområdene i denne handlings- og økonomiplanen, kr 24,5 mill. Resultatet av budsjettprosessen har ført til at den generelle priskompensasjon har blitt disponert til konkrete driftstiltak, jf. netto endringer drift på tjenesteområdene. Det er likevel en del tiltak i budsjettforslaget som handler om priskompensasjon på inngåtte avtaler både innenfor Helse og velferd, Kultur, Idrett og Park og vei.

Oppvekst og utdanning

Rådmannens forslag til nettorammer for oppvekst og utdanning samlet endrer seg fra kr 3,07 mrd. i 2018 til kr 3,15 mrd. i 2019 og utgjør kr 3,10 mrd. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 3,69 mrd. i 2019 og reduseres til kr 3,64 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.15 Endring i netto budsjettramme for 2019 for Oppvekst og utdanning

Av netto økning på kr 79,6 mill. er kr 58 mill. helårsvirkning av lønnsoppgjør og kr 25 mill. tiltak for å tilpasse budsjettrammene til faktisk aktivitet i 2018.

Barnehage
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til barnehageområdet i henhold til forventet økning av barn i barnehagene. Økningen gjelder barn under tre år, mens antall barn over tre år synker. Det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass.

For å sikre finansiering av lovfestet oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, er barnehagerammen foreslått økt. Det legges til rette for gratis kjernetid for barn som bor i husholdninger med lav inntekt samt samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene.

Skole
Rådmannen foreslår å videreføre nivået på skoleområdet for 2019, men justere for elevtallsvekst. Videre foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen til Lenden skole- og ressurssenter, og legger videre til grunn en økning i foreldrebetalingen til SFO i henhold til kommunal deflator.

Ut over dette videreføres prioriteringen om at alle lærere skal få gjennomført nødvendig videreutdanning for kompetanseheving i denne perioden. Det planlegges å starte ny rektorskole fra høsten 2020, for å sikre kompetanseutvikling av skoleledere.

Innføring av ny lærernorm finansieres i 2019 av statlige øremerkede midler. Det foreslås at dette innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.

Barn, unge og familie
Rådmannen foreslår å styrke barnevernsbudsjettet med to stillingsressurser. Klientutgiftene har økt i 2018, spesielt i forhold til institusjonsplasseringer, og rådmannen foreslår å tilpasse budsjettrammen i 2019 til dette nivået.

Vedtatt opptrapping av antall frivillighetssentraler i strategiplanen er innarbeidet i budsjettforslaget. Videre foreslås det en reduksjon av prisene på Fiks Ferigge Ferie, for i større grad å fange opp barn fra lavinntektsfamilier, jf. kap 15.

Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Rådmannen foreslår en nedtrapping av aktiviteten på EMbo i tråd med den forutsatte nedgangen av enslige mindreårige flyktninger.

Helse og velferd

Rådmannens forslag til nettorammer for direktørområdet helse og velferd, endrer seg fra kr 2,68 mrd. i 2018 til kr 2,76 mrd. i 2019 og utgjør kr 2,79 mrd. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 3,66 mrd. i 2019 og økes til kr 3,69 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.16 Endring i netto budsjettramme 2019 for helse og velferd

Av netto økning på kr 80,3 mill. er kr 44 mill. helårsvirkning av lønnsoppgjør og kr 39 mill. tiltak for å tilpasse budsjettrammene til faktisk aktivitet i 2018, jamfør tertialrapporteringene gjennom 2018.

Helse og omsorg
Da utviklingen i antall netto nye brukere som mottar hjemmetjenester har vært økende det siste året, foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen til hjemmebaserte tjenester, slik at budsjettet er i samsvar med aktivitetsnivået i 2018, jf. tertialrapporteringen per 31.08.2018. Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester, er innarbeidet i forslaget i henhold til tidligere vedtak.

I planperioden vil flere av sonene i hjemmebaserte tjenester samlokaliseres, og rådmannen setter av midler til bygg- og flytterelaterte driftskostnader.

Rådmannen foreslår full finansiering av dagens norm om legedekning ved sykehjemmene.

Rådmannen legger til grunn en videre satsing på eksisterende og nye tiltak innenfor rus og psykisk helse. Da staten har signalisert en innlemming av det øremerkede tilskuddet til OBS-teamet, oppsøkende behandlingsteam i rammetilskuddet fra 2019, har rådmannen innarbeidet kommunal finansiering fra 2019, med full effekt fra 2020.

Rådmannen satser på velferdsteknologi og foreslår å styrke budsjettrammen til Tekniske hjemmetjenester for å kunne ivareta leasingkostnader til medisindispensere og digitale trygghetsalarmer. I tillegg foreslår rådmannen å legge inn midler til en økt stillingsressurs for å kunne ha tilstrekkelig driftsoppfølging på enhetene.

Som følge av reduksjon i eksterne midler foreslår rådmannen å videreføre prosjektstillingen alkoholveileder i prosjektet Litt for mye – litt for ofte.

Velferd og sosiale tjenester
Rådmannen foreslår å videreføre styrkingen i budsjettrammene knyttet til kjøp av avlastnings- og heldøgns tjenester fra eksterne leverandører på helse- og sosialkontorene, jf. tertialrapporteringen per 31. april 2018 og 31. august 2018. Videre foreslås en budsjettstyrking knyttet til lønns- og prisvekst i henhold til avtalene.

I handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble budsjettet til økonomisk sosialhjelp økt, med forventning om en reduksjon fra 2019. Rådmannen viderefører dette vedtaket og har innarbeidet reduksjon fra 2019 og ut planperioden.

Videre foreslår rådmannen å avsette midler til kriseplasser og styrking av dagtilbud på dagsenter- og avlastningsseksjonen, og det er tatt høyde for nye lokaler ved Arbeidsgården.

Rådmannen foreslår å øke bemanningen ved Krisesenteret for menn med Stavanger kommune sin andel av en stillingsressurs i vertskommunesamarbeidet, jf. Forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet, som trådte i kraft i mars 2017.

Rådmannen foreslår en nedtrapping av aktiviteten på Flyktningseksjonen i tråd med forutsatt nedgang av flyktninger fra 2020. Videre foreslår rådmannen å sette av midler til videreføring av prosjektet som ble igangsatt i 2018 for å arbeide mot tidlig og langsiktig plassering i arbeidslivet for deltakere i introduksjonsprogram for flyktninger.

Brutto investeringer innenfor Helse og velferd utgjør totalt 850 mill. i planperioden, derav 430 mill. knyttet til oppføring av ulike typer bofellesskap. Driftskonsekvensen av disse investeringene beløper seg til kr 25,45 mill. for 2019, kr 56,35 mill. for 2020, kr 84,34 mill. for 2021 og kr 110,45 mill. for 2022. Det legges opp til totalt 94 plasser i ulike typer bofellesskap, med en særlig satsing på bofellesskap for personer med utviklingshemming. Totalt utgjør plasser for denne brukergruppen 39 nye plasser i planperioden. Ytterligere informasjon om de enkelte nyetableringene ligger inn under linjetekstforklaringen til både drifts- og investeringstabellen.

Samfunnsmedisin, legetjenester og legevakt
Rådmannen har innarbeidet kostnader til midlertidige lokaler for Stavanger legevakt i påvente av nytt legevaktsbygg i forslaget til budsjett, og tatt høyde for økte utgifter tilknyttet nye forskriftskrav om spesialisering av leger.

Innbygger- og samfunnskontakt

Rådmannens forslag til nettorammer for innbygger- og samfunnskontakt endrer seg fra kr 217,8 mill. i 2018 til kr 231,4 mill. i 2019 og utgjør kr 230,6 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 235,6 mill. i 2019 og reduseres til kr 234,8 mill. i 2022.

Rådmannen har innarbeidet regulering av tilskuddet til de tre regionale kulturinstitusjonene i henhold til inngått avtale. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og MUST. Videre foreslår rådmannen en økning av tilskuddet MUST og en prisregulering av tilskuddene til Filmkraft Rogaland og Opera Rogaland i henhold til avtale.

By- og samfunnsplanlegging

Rådmannens forslag til nettorammer for by- og samfunnsplanlegging samlet endrer seg fra kr 58,8 mill. i 2018 til kr 60,8 mill. i 2019 og utgjør kr 60,8 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 103,3 mill. i 2019 og holdes på samme nivå ut planperioden.

Rådmannen foreslår å avsette midler til innkjøp og drift av nytt nødnett, samt øke budsjettrammen tilsvarende en stilling til samordning av lokale rus- og kvalitetsforebyggende tiltak.

Bymiljø og utbygging

Rådmannens forslag til nettorammer for Bymiljø og utbygging samlet endrer seg fra kr 523,6 mill. i 2018 til kr 558,7 mill. i 2019 og utgjør kr 582,8 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 1,43 mrd. i 2019 og øker til kr 1,61 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.17 Endring i netto budsjettramme 2019 for bymiljø og utbygging

Av netto økning på kr 35,1 mill. utgjør kr 24 mill. drift konsekvenser av investeringer og kr 7 mill. er helårsvirkning av lønnsoppgjør.

Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen til Stavanger eiendom som følge av økte vedlikeholds- og renholds utgifter til nye bygg i henhold til investeringsplanen og overtakelse av Blidensol sykehjem, Tennishallen og Tasta skatepark. Vedlikeholdsbudsjettet til Stavanger eiendom blir basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle på nye bygg.

Rådmannen tar i budsjettforslaget hensyn til økte kostnader til idrettsbygg og svømmehaller i henhold til avtaler og har innarbeidet økte utgifter til bompenger hos Park og vei og Natur- og idrettsservice KF.

Rådmannen har videreført tidligere vedtak hos park og vei tilknyttet biologisk mangfold, fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Drift av nye anlegg er også innarbeidet i budsjettforslaget.

Stab og støtteenheter

Rådmannens forslag til nettorammer for stab og støtte samlet, endrer seg fra kr 291,6 mill. i 2018 til kr 299,7 mill. i 2019 og utgjør kr 299,3 mill. i 2022.

Bruttorammen utgjør kr 392,5 mill. i 2019 og reduseres til kr 391,8 mill. ved slutten av planperioden.

Rådmannen foreslår å øke med en stillingsressurs med ansvar for rådgivning innen personvern/-sikkerhet som følge av stor økning i antall henvendelser etter at den nye personvernloven (GDPR) trådte i kraft. I forslaget til budsjett er det også avsatt midler til en ekstern gjennomgang av IT-infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv. Dette er for å avdekke eventuelle sårbarheter og anbefale endringer i dagens rammeverk, i arbeidet mot å trygge informasjonssikkerheten ytterligere.

Den digitale utviklingen krever økte utgifter til behandling og lagring av store data, lagring av sikkerhetskopier og verktøy/systemer som tilrettelegger for større sammenheng/datautveksling mellom IT-systemer. Rådmannen foreslår å sette av midler til en automatisert kartlegging av elementer og sammenhenger i kommunens infrastruktur (uCMDB). Kommunen vil med dette kunne sette sammen data på nye måter og få et sterkere grunnlag for fremtidige beslutninger.

Videre foreslår rådmannen å styrke kapasiteten til lederstøtte i HR-avdelingen og kontraktsoppfølging i innkjøpsavdelingen.

3.11.3 Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger i perioden 2015-2017 sammenholdt med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre største kommunene i landet. Sentralt i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. Mer detaljert informasjon om resultatene finnes på nettsiden https://www.asss.no. Resultatene legges også fram til politisk behandling.

Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i perioden 2015-2017 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at volumet på utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov.

Figur 3.18 Beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger kommune fordelt på sektorer – 2015, 2016 og 2017

I 2017 hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov på 94,3 prosent av landet for øvrig. Det betyr at Stavanger hadde et beregnet utgiftsbehov per innbygger som var 5,7 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 2016 var utgiftsbehovet 6,4 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Fra 2016 til 2017 var det en økning i utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor grunnskole, helsetjenester, sosiale tjenester og barnevern. Det var nedgang innenfor barnehager. Utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg og administrasjon var tilnærmet likt i 2016.

Det var innenfor pleie og omsorg og kommunehelse at Stavanger hadde lavest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2017. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor pleie og omsorg lå 17,3 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes i hovedsak at Stavanger har stabilt få eldre og relativt få psykisk utviklingshemmede.

Det var innenfor barnehager og sosialtjeneste at Stavanger hadde høyest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2017. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor barnehager lå 9,5 prosent over landsgjennomsnittet. I 2016 var utgiftsbehovet 9,8 prosent over landsgjennomsnittet. Det relativt høye utgiftsbehovet per innbygger innenfor barnehager i Stavanger skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt mange innbyggere 2-5 år og relativt mange innbyggere med høy utdanning.

Innenfor grunnskole hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2017 som var 1,9 prosent under landsgjennomsnittet. I 2016 var utgiftsbehovet 3,2 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave utgiftsbehovet per innbygger innenfor grunnskole i Stavanger skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt korte reiseavstander og er uten smådriftsulemper.

I figur 3.19 vises forskjellene i inntekter og utgifter mellom Stavanger og landet under ett når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov etc.

Figur 3.19 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Stavanger kommune i kr per innbygger, 2015-2017

Søylene helt til venstre i figuren over viser hvor høye frie inntekter Stavanger har i forhold til landsgjennomsnittet etter at man har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. I 2017 var inntektene i Stavanger kr 380 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Dette innebærer en merinntekt på kr 50 mill. kroner (0,6 prosent).

De øvrige søylene viser hvordan Stavanger har fordelt disse merinntektene på ulike anvendelser sammenliknet med landsgjennomsnittet. For hvert år vil summen av de øvrige søylene være lik merinntekten som er vist helt til venstre i figuren.

Målt i kroner per innbygger ligger Stavanger høyest på netto driftsresultat, netto driftsutgifter innenfor inntektssystemet og på netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet.

Motsatt ligger Stavanger under landsgjennomsnittet når det gjelder netto renteutgifter og avdrag.

Sammenliknet med landsgjennomsnittet gikk inntektene i Stavanger ned med om lag kr 1 600 per innbygger fra 2016 til 2017. Samtidig gikk netto renteutgifter og avdrag ned med om lag kr 1 060 per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet og utgiftene til sektorene utenfor og innenfor inntektssystemet gikk ned med henholdsvis kr 750 og kr 430 per innbygger. Motsatt gikk utgifter til administrasjon opp med om lag kr 300 per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet og netto driftsresultat gikk opp med om lag kr 190 per innbygger.

Ressursbruk og utgiftsbehovet i sektorene innenfor inntektssystemet

Beregnet utgiftsbehov til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon i Stavanger utgjorde om lag kr 47 890 per innbygger i 2017. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til de samme sektorene var kr 789 høyere per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en merutgift i forhold til beregnet utgiftsbehov inkludert administrasjon på kr 105 mill.

Figur 3.20 Stavanger. Sektorene innenfor inntektssystemet.

Figur 3.20 viser hvordan Stavanger har fordelt disse merutgiftene på de ulike tjenesteområdene innenfor inntektssystemet. De relativt lave utgiftene innenfor grunnskole og sosialtjeneste gjør det mulig å ha relativt høye utgifter innenfor pleie og omsorg, barnehager og barnevern.

Sammenliknet med beregnet utgiftsbehov gikk Stavangers utgifter til sektorene innenfor inntektssystemet ned med om lag kr 130 per innbygger fra 2016 til 2017. Nedgangen kom hovedsakelig innenfor grunnskole og sosialtjeneste. Samtidig var det en økning i utgifter til barnevern og administrasjon.

Ressursbruk og utgiftsbehovet utenfor inntektssystemet

I dette kapitlet ser man på Stavanger ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet (= andre sektorer). På landsbasis utgjorde sektorene innenfor inntektssystemet 94 prosent og sektorene utenfor inntektssystemet 6 prosent av de samlede netto driftsutgiftene i 2017.

For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 3 200 per innbygger i 2017. Stavangers utgifter var kr 449 høyere per innbygger enn dette. Dette tilsvarer en merutgift på kr 60 mill. eller 14,0 prosent.

Figur 3.21 Sektorene utenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra landsgjennomsnitt korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2015-2017

Figur 3.21 viser hvordan Stavanger har fordelt disse merutgiftene på de ulike sektorene utenfor inntektssystemet. Det er særlig kultur og idrett som trekker utgiftene opp, mens Stavanger har lavere netto driftsutgifter enn landsgjennomsnittet innenfor samferdsel og bolig.

Fra 2016 til 2017 gikk Stavangers utgifter til sektorene utenfor inntektssystemet ned med om lag kr 750 per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet. Nedgangen kom hovedsakelig innenfor samferdsel, ikke-kommunale ansvarsområder og bolig.

Fordeling av disponible inntekter på ulike anvendelser

Rådmannen vil oppsummert framholde at tallene for 2017 viser at Stavanger fremdeles hadde høyere inntekter og ligger over landsgjennomsnittet på flere anvendelser. Innenfor inntektsrammen har Stavanger fortsatt prioritert ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage samt kultur og idrett.

Sammenligningene viser at ved å effektivisere og omstille tjenestetilbudet ytterligere er det muligheter for å styrke det økonomiske handlingsrommet sammenlignet med landsgjennomsnittet.

3.11.4 Endringer i drift, tabell og linjetekster

NrEndringer i driftOpprinnelig 2018 2019202020212022
 Frie inntekter     
1Formue- /inntektsskatt-4 998 000-5 198 000-5 267 000-5 297 000-5 347 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 882 800-2 996 370-3 030 640-3 066 840-3 106 540
3Inntektsutjevning659 700687 100714 500707 400714 200
 Sum frie inntekter-7 221 100-7 507 270-7 583 140-7 656 440-7 739 340
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft-13 400-14 000-14 000-14 000-14 000
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken-20 900-22 600-24 400-25 300-24 800
6Eiendomsskatt-265 000-274 500-287 500-287 500-287 500
7Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. nye Stavanger--15 000--
8Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige-276 000-270 000-223 000-166 000-140 000
 Sum sentrale inntekter-575 300-581 100-533 900-492 800-466 300
 Finans     
9Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor-99 952-108 014-111 739-115 429-118 901
10Lyse AS, utbytte-218 000-240 000-262 000-273 000-284 000
11Renovasjonen IKS, utbytte-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000
12Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen-30 000-30 000-30 000-30 000-25 000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen-66 700-55 800-53 100-54 500-54 400
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen-4 500-7 900-8 100-8 250-8 250
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån-26 600-30 600-32 800-34 200-33 400
16Renteinntekter, konserninterne lån-6 400-13 200-23 900-34 700-33 600
17Renteinntekter bank og finansforvaltning-29 700-37 200-41 700-40 700-39 200
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån177 471191 226214 162242 145252 276
19Avdragsutgifter (investeringslån)350 929373 171401 568436 595465 730
20ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-3 900-3 300-3 300-3 300-3 300
 Sum finans41 64837 38348 09183 661116 955
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering181 068219 158212 330203 170222 666
22Vekstfondet, bruk-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200
23Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum0-740---
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond179 868217 218211 130201 970221 466
 Sentrale utgifter     
24Folkevalgte43 30044 90044 90044 90044 900
25Hovedtillitsvalgte13 30013 60013 60013 60013 600
26Revisjon og kontroll5 7006 3006 3006 3006 300
27Ordinær reservekonto6 2006 2006 2006 2006 200
28Kirkelig fellesråd87 00089 90089 90089 90089 900
29Felleskostnader68 80068 80068 80068 80068 800
30Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet1 000----
31Valg-6 900-6 900-
32Tilskudd livssynssamfunn14 20014 20014 20014 20014 200
33Pensjon, sentrale poster151 596158 596161 596161 596161 596
34Eksterne husleiekontrakter3 7003 1003 1003 1003 100
35Digitalisering 10 00020 00030 00040 000
36Gevinstrealisering av digitalisering   -10 000-20 000
37Lønnsoppgjøret 201989 00096 00096 00096 00096 000
 Sum sentrale utgifter483 796518 496524 596531 496524 596
 Sum netto utgifter 705 312773 097783 817817 127863 017
 Tilskudd regionale prosjekter     
38Rogaland brann og redning IKS117 550120 050126 050132 450139 100
39Greater Stavanger AS7 9608 0008 0008 0008 000
40Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)49 00050 60052 40053 70053 600
41Sørmarka flerbrukshall IKS11 10012 55016 65016 00015 350
42Multihallen og Storhallen IKS7 7007 6007 4507 2007 200
 Sum tilskudd regionale prosjekter193 310198 800210 550217 350223 250
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-6 897 778-7 116 473-7 122 673-7 114 763-7 119 373
 Disponibelt utover 2018-nivå -218 695-224 895-216 985-221 595
 Oppvekst og utdanning     
 Barnehage     
43Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering--900-900-900-900
44Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020-0-1 750-1 750-1 750
45Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019--1 300-3 200-3 200-3 200
46Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-18 60018 60018 60018 600
47Barn i barnehage, økning-25 00025 00025 00025 000
48Tilrettelagt barnehagetilbud-7 0006 0005 0004 000
49Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene-1 5001 5001 5001 500
50Gratis kjernetid, økt innslagsgrense-2 7002 7002 7002 700
51Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning --5 000-5 000-5 000-5 000
52Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene--1 500-1 500-1 500-1 500
 Sum tiltak Barnehage-46 10041 45040 45039 450
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-2 0002 0002 0002 000
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud-2 0002 0002 0002 000
 Barneverntjenesten     
54IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018--250-250-250-250
55Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018--400-400-400-400
56Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-3 0003 0003 0003 000
57Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger-1 3001 3001 3001 300
58Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser-6 0006 0006 0006 000
59Bosetting av flyktninger, nedtrapping----4 800-6 600
 Sum tiltak Barnevernstjenesten-9 6509 6504 8503 050
 EMbo     
60Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-900900900900
61Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping --18 000-18 000-20 000-20 000
 Sum tiltak Embo--17 100-17 100-19 100-19 100
 Grunnskole     
62Nye krav til kompetanse for lærere-500500500500
63Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-24 70024 70024 70024 700
64Chromebooks, vedlikehold--3 0003 0003 000
65Elevtallsvekst grunnskole-5 90012 90012 90012 900
66Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter-3 0003 0003 0003 000
67Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole----1 500-3 000
68Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser --1 500-4 000-4 000-4 000
69Ny rektorskole fra høsten 2020--5002001 000-500
70Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt-1 5001 500--
71Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering--3 300-5 100-5 100-5 100
72Norsk digital læringsarena, utgår--1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak Grunnskole-29 30035 70033 50030 500
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
73Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten-1 4001 4001 4001 400
 Johannes læringssenter     
74Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-3 6003 6003 6003 600
75Bosetting av flyktninger, nedtrapping ---12 500-24 500-35 500
 Sum tiltak Johannes læringssenter-3 600-8 900-20 900-31 900
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
76Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-900900900900
77Bosetting av flyktninger, nedtrapping---500-500-1 000
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste -900400400-100
 Stab Oppvekst og utdanning     
78Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-500500500500
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning-500500500500
 Stavanger kulturskole     
79Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Stavanger kulturskole-1 1001 1001 1001 100
 Ungdom og fritid     
80Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022-500--500
81Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 3001 3001 3001 300
82Nye frivilligsentraler-370740740740
 Sum tiltak Ungdom og fritid-2 1702 0402 0402 540
 Sum tiltak Oppvekst og utdanning-79 62068 24046 24029 440
 Helse og velferd     
 Alders- og sykehjem     
83Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale-3 6003 6003 6003 600
84Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé-800800800800
85Spania-plasser, reduksjon av plasser --2 100-2 100-2 100-2 100
86Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-17 00017 00017 00017 000
87Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg-1 2001 2001 2001 200
88Demenslandsby----5 000
89Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm-1 0001 0001 0001 000
90Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem----6 400
 Sum tiltak Alders- og sykehjem-21 50021 50021 50032 900
 Arbeidstreningsseksjonen     
91Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-240240240240
92Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning-5005002 0002 000
93Praksisplasser for funksjonshemmede--500500500
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen-7401 2402 7402 740
 Bofellesskap     
94Bofellesskap ROP, 4 plasser--4 5004 5004 500
95Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming--1 50012 00012 000
96Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming--1 0007 0007 000
97Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming--5 00010 00010 000
98Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-7 0007 0007 0007 000
99Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned --9 700-9 700-9 700-9 700
100Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming-011 60011 60011 600
101Fleksible satellitter - Bofellesskap-600600600600
102Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming----2 500
103Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse----3 200
 Sum tiltak Bofellesskap--2 10021 50043 00048 700
 Boligkontoret     
104Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret -100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
105Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-3 2003 2003 2003 200
106Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning-3 0003 0003 0003 000
107Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud-1 3301 3301 3301 330
108Arbeidsgården, nye lokaler -500500500500
109Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov--2 000-2 000-2 000-2 000
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen-6 0306 0306 0306 030
 Flyktningseksjonen     
110Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-700700700700
111Bosetting av flyktninger, nedtrapping---4 800-6 000-8 000
112Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet-1 3001 3001 3001 300
 Sum tiltak Flyktningseksjonen -2 000-2 800-4 000-6 000
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
113Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019--500-500-500-500
114Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten -600600600600
 Helse og sosialkontor     
115Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 9001 9001 9001 900
116Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering--600-600-600-600
117Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst-20 50019 00017 50017 500
118Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler-1 500---
119Medisindispensere, finansiering --3 600-3 600-3 600-3 600
120Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale-4 5004 5004 5004 500
 Sum tiltak Helse og sosialkontor -24 20021 20019 70019 700
 Helsehuset i Stavanger     
121Velferdsteknologi, responssenter-500500500500
122Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-480480480480
123Velferdsteknologi, stillingsressurs-1 000750750750
124Alkoholveileder-200400650650
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger-2 1802 1302 3802 380
 Hjemmebaserte tjenester     
125Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020---2 500-5 000-5 000
126Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-7 4007 4007 4007 400
127OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering-1 9006 0006 0006 000
128Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering---750-1 500-1 500
129Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader-1 5001 500--
130Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler-5002 0002 0002 000
131Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler-400---
132Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere -18 00018 00018 00018 000
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester-29 70031 65026 90026 900
 Krisesenteret i Stavanger     
133Krisesenteret for menn, økt bemanning-200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger-200200200200
 NAV     
134NAV flyktningeveiledere, reversering---750-1 500-1 500
135Sosialhjelp, reduksjon--5 000-5 000-5 000-5 000
136Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 2001 2001 2001 200
137NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler-1 500---
138Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene----2 300-2 300
 Sum tiltak NAV --2 300-4 550-7 600-7 600
 Rehabiliteringsseksjonen     
139Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-800800800800
140Matservering til rusavhengige-400400400400
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen -1 2001 2001 2001 200
 Sentrale midler legetjeneste     
141Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 0001 0001 0001 000
142Leger, spesialisering-750750750750
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste-1 7501 7501 7501 750
 Sentrale midler levekår     
143Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet--11 500-19 500-23 500-23 500
144Bompengekostnader, økning-3 0503 0503 0503 050
145Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning-2 1004 2004 2004 200
146"Trygg hjemme", prosjektstilling-750---
147Habilitering og rehabilitering, opptrapping -2 6002 6002 6002 600
148Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt--18 800-18 800-18 800-18 800
149"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator-250500500-
150Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter----2 000-4 000
151Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter-2 8001 6001 6001 600
152Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter--2 7002 7002 700
153Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt-5 5005 5005 5005 500
 Sum tiltak Sentrale midler levekår--13 250-18 150-24 150-26 650
 Stab helse og velferd     
154Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-570570570570
155Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene-200200200200
 Sum tiltak Stab helse og velferd -770770770770
 Stavanger legevakt     
156Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 0001 0001 0001 000
157Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader-500500500500
158Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler----700-700
 Sum tiltak Stavanger legevakt-1 5001 500800800
 Tekniske hjemmetjenester     
159Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-100100100100
160Medisindispensere, leasingkostnader-3 6003 6003 6003 600
161Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader-1 8001 8001 8001 800
162Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold-380750750750
163Tekniske hjemmetjenester, leasing bil-120120120120
164Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling--500-500-500-500
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester-5 5005 8705 8705 870
 Sum tiltak helse og velferd-80 32091 74097 790110 390
 By- og samfunnsplanlegging     
 Beredskap     
165Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-80808080
166Nytt nødnett, innkjøp og drift-250100100100
167Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling -620620820820
 Sum tiltak Beredskap-9508001 0001 000
 Planavdelinger     
168Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Planavdelinger-1 0001 0001 0001 000
 Stab Samfunnsutvikling     
169Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-90909090
 Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling-90909090
 Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging-2 0401 8902 0902 090
 Bymiljø og utbygging     
 Avløpsverket     
170Bemanningsøkning iht. hovedplan-4007001 1001 100
171Driftsutgifter/generell prisstigning-1 0002 0003 0004 100
172Avskrivninger-2 2003 2004 2005 100
173Renter restkapital-3 4004 3005 2006 100
174Bruk/avsetning til selvkostfond-11 30019 50019 70019 100
175Avløp, økte gebyrinntekter--29 300-48 400-54 200-57 300
176Fastledd, IVAR-1 6004 5005 1005 300
177Mengdevariabelt ledd, IVAR-8 90013 70015 40016 000
178Teknologiutvikling-500500500500
 Sum tiltak Avløpsverket-0000
 Idrett     
179Oilers investa AS, indeksregulering-100200300400
180Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift-1 5001 5001 5001 500
181ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021-1 200-1 200-
182OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 --700--700-
183Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-900900900900
184Gamlingen, driftsmidler-2 0002 0002 0002 000
185Gamlingen, økte billettinntekter--2 000-2 000-2 000-2 000
186SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie-2 0402 0402 0402 040
187Stavanger svømmehall driftsutgifter-5 3007 0007 0007 000
188Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende--2 800-3 700-3 700-3 700
189Hinna garderober, driftsutgifter-400400400400
190Stavanger ishall , driftsutgifter-2 5002 5002 5002 500
191Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter-2 7002 7002 7002 700
 Sum tiltak Idrett-13 14013 54014 14013 740
 Juridisk     
192Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-380380380380
193Juridisk, redusert budsjettramme--500-500-500-500
194Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter-1 3101 3101 3101 310
 Sum tiltak Juridisk-1 1901 1901 1901 190
 Miljø     
195Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018--4 000-4 000-4 000-4 000
196Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-50505050
197Miljø, redusert budsjettramme--500-500-500-500
 Sum tiltak Miljø--4 450-4 450-4 450-4 450
 Park og vei     
198Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler-150300450600
199Vertskommune under festival, reduserte bidrag--500-200-500-500
200Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale-100200300400
201Biologisk mangfold-250250250250
202Framkommelighet-4008001 2001 600
203Trafikksikkerhet og miljø-1006007001 000
204Nye anlegg-6001 0001 4001 800
205Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold -150350550750
206Park og vei og NIS, bompengekostnader-1 1001 1001 1001 100
207Plasser, vei og torg-200400600800
208Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 7001 7001 7001 700
209Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier-7501 5001 5001 500
210Nattfløtt til byøyene, ny avtale-200200200200
211Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter--3 000-3 000-3 000-3 000
 Sum tiltak Park og vei-2 2005 2006 4508 200
 Renovasjon     
212Selvkostfond, bruk/avsetning-708501 7802 270
213IVAR, økt leveringsgebyr og mengde-5001 1001 6002 100
214Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning-1 5904 3607 1709 940
215Kalkulerte finanskostnader--300-290-280-280
216Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning-4505107501 240
217Renovasjon, økte gebyr inntekter--2 310-6 530-11 020-15 270
218Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter--12 450-12 450-12 450-12 450
219Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader-12 45012 45012 45012 450
 Sum tiltak renovasjon-0000
 Stab strategi og målstyring     
220Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-80808080
 Sum tiltak Stab strategi og målstyring-80808080
 Stavanger eiendom     
221Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader--2 850-2 850-2 850-2 850
222Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter -15 60019 20024 69032 200
223Bygg, forsikring-200400600800
224Nye bygg, energiutgifter-8501 1501 4501 450
225ENØK-innsparinger--1 500-1 500-1 500-1 500
226Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-4 0004 0004 0004 000
227Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift -1 5001 5001 5001 500
228Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader -7 1007 1007 1006 850
229Vedlikehold. Reduksjon--2 000-2 000-2 000-2 000
 Sum tiltak Stavanger eiendom-22 90027 00032 99040 450
 Vannverket     
230Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning-4007001 1001 100
231Driftsutgifter, generell prisstigning-8001 6002 4003 300
232Avskrivninger-6001 5002 5003 300
233Renter restkapital-2 2003 1003 9004 700
234Selvkostfond, bruk/avsetning--4 2004 1006 2005 400
235Vannverket,økte gebyrinntekter--13 200-27 400-35 200-40 000
236Fastledd, IVAR-5 1006 6007 9009 400
237Mengdevariabelt ledd, IVAR-7 8009 30010 70012 300
238Teknologiutvikling-500500500500
 Sum tiltak Vannverket-0000
 Sum tiltak Bymiljø og utbygging-35 06042 56050 40059 210
 Innbygger- og samfunnskontakt     
 Innbyggerservice     
239Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-220220220220
 Sum tiltak Innbyggerservice -220220220220
 Kommunikasjon     
240Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-130130130130
 Sum tiltak Kommunikasjon-130130130130
 Kultur     
241Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 1001 1001 1001 100
242De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO-4 7004 7004 7004 700
243MUST, økt tilskudd-2 0002 0002 0002 000
244Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår--570-570-570-570
245Filmkraft Rogaland-1 0701 0701 0701 070
246Opera Rogaland-50505050
247STAR , økt tilskudd-100100100100
248Tou Scene, økt økonomisk vederlag-700700700700
249By-jubileum, prosjektstilling-740---
 Sum tiltak Kultur-9 8909 1509 1509 150
 Næring     
250Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-150150150150
 Sum tiltak Næring-150150150150
 Politisk sekretariat     
251Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-180180180180
 Sum tiltak Politisk sekretariat-180180180180
 Smartby     
252Smartby, fra investering til drift-3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak Smartby -3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt-13 57012 83012 83012 830
 Stab og støtteenheter     
 Kommuneadvokat     
253 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-220220220220
 Sum tiltak Kommuneadvokat-220220220220
 Stab og støtte     
254Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 4 7004 7004 7004 700
255IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018 -565-565-565-565
256IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM-1 180930930930
257IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv-2 000---
258IT, personvern og sikkerhet-800800800800
259IT, lisenser, reduksjon--300-300-300-300
260Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet--100100100100
261Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes--1 200-1 200-1 200-1 200
262HR, lederstøtte-900900900900
263Lærlinger--1 0001 0001 000
264Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse-450900900900
265Kemneren, økt husleie A-krimsenteret--150150150
 Sum tiltak Stab og støtte 7 8657 4157 4157 415
 Sum tiltak Stab og støtteenheter 8 0857 6357 6357 635
 Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene-218 695224 895216 985221 595
 Disponibelt utover 2018-nivå 218 695224 895216 985221 595
 Herav driftskonsekvenser av investeringer 21 65052 05079 940105 750
 Herav lønnsoppgjør 2018, helårsvirkning 116 770116 770116 770116 770
 Sum tekniske budsjettjusteringer     
 Budsjettbalanse ----
Tabell 3.14 – Driftsrammetabell 2019-2022. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter

1. Formue- /inntektsskatt
Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og inntektsutjevning, og er nærmere omtalt i avsnitt 3.5. Skatteinntektene lokalt er justert med bakgrunn i lokale forhold for lønn og sysselsetting, samt innbyggervekst, og gir 4,0 % vekst fra anslått nivå for 2018 for Stavanger kommune. Nasjonalt er skatteveksten anslått til 3,8 %. Skatt i prosent av landsgjennomsnittet blir da 126,0 %. Frie inntekter budsjetteres samlet med kr 7 507 mill. i 2019 og stiger jevnt på grunn av innbyggerveksten til kr 7 739 mill. i 2022.

2. Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning
Se linje 1.

3. Inntektsutjevning
Se linje 1.

Sentrale inntekter 

4. Lyse AS, disponering av frikraft
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2019 er beregnet til kr 14 mill.

5. Kompensasjonsordninger fra Husbanken
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.6. Kompensasjonsinntekter i 2019 er beregnet til kr 22,6 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kapittel 3.6.3.

6. Eiendomsskatt
For budsjett 2019 er en økning i kontorjusteringen på 3 prosentpoeng, tilsvarende lønnsvekst, innlagt for å opprettholde inntektsnivået i gjeldende plan, jf. bystyrets tidligere vedtak. Se nærmere omtale i kapittel 3.6.1. Budsjettert eiendomsskatt totalt utgjør kr 274,5 mill. i 2019.

7. Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. nye Stavanger
Fellesnemnda i nye Stavanger har i juni (sak 32/18) vedtatt kommunal taksering og etablering av prosjekt for ny alminnelig taksering. Inntektseffekt forventes først i 2021 og tidligere planlagt inntektsøkning i Stavanger kommune skyves ett år ut i tid.

8. Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger, inkludert enslige mindreårige, i 2019, 2020, 2021 og 2022. Gjeldende satser for integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr 267 mill. i 2019, med en gradvis reduksjon til kr 140 mill. i 2022.

Finans

9. Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor
Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 108,0 mill. i 2019, kr 111,7 mill. i 2020, kr 115,4 mill. i 2021 og kr 118,9 mill. i 2022. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget.

10. Lyse AS, utbytte
Utbytte fra Lyse AS forventes å være på kr 240 mill. i 2019. Det vises til kapittel 3.6 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

11. Renovasjonen IKS, utbytte
Stavanger kommune har en eierandel på kr 50 % i Renovasjonen IKS. I 2018 utdelte Renovasjonen IKS ut et samlet utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 1 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Forventet årlig utbytte vil utgjøre kr 1 mill. for Stavanger kommune.

12. Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 25,3 mill. i 2019, som reduseres til kr 15,6 mill. i 2022. Det vises til kapittel 10 for en omtale av styrets forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022, med rådmannens merknader. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon, er det lagt til grunn en videreføring av årlig eieruttak på kr 30 mill., med en nedtrapping til kr 25 mill. siste år i planperioden.

13. Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen
Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger boligbygg KF (sak 94/16 og 97/16). Det ble lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. For å redusere de budsjettmessige konsekvensene av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlig tilbakeføring. Det foreslås å videreføre nivåene i Handlings- og økonomiplan 2018-2021, med korrigering for ny renteprognose og reduksjon i langsiktige mellomværende med kr 60 mill. Dette gir en overføring på kr 55,8 mill. i 2019, hvorav kr 44,4 mill. i renter og avdrag, samt kr 11,4 mill. i overføringer. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.

14. Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen  
Bystyret vedtok den 13. juni 2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16 og 96/16). I de aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Bystyret har videre lagt til grunn et årlig eieruttak på kr 3 mill. i Handlings- og økonomiplan 2018-2021, med unntak av 2018. Det foreslås å videreføre et årlig eieruttak på kr 3 mill. i kommende planperiode. Samlet overføring til bykassen vil med dette være på kr 7,9 mill. i 2019. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.

15. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån      
Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 30,6 mill. i 2019. Det vises til kapittel 3.6. for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS

16. Renteinntekter, konserninterne lån      
Bykassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 3.7. for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2019-2022. Renteinntekter fra foretakene i 2019 er beregnet til kr 13,2 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for bykassen.

17. Renteinntekter bank og finansforvaltning 

18. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån   

19. Avdragsutgifter (investeringslån)   
Det er budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 527,2 mill. i 2019. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 373,2 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 191,2 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 37,2 mill. Avdragstiden er 30 år. Det vises til avsnitt 3.3 for en redegjørelse for renteforutsetningene.

RenteutgifterLåneopptak eks. startlånBeregnede renter   
  2019202020212022
Renteutg. på lån tom. 2018 125 087133 910138 914135 591
+ renteutg. lån 2019991 10320 97724 30727 15127 512
+ renteutg. lån 2020915 436 22 49625 16425 532
+ renteutg. lån 20211 122 146  31 87432 398
+ renteutg. lån 2022934 248   27 972
Sum renteutgifter 146 064180 714223 102249 005
-Beregnende renteinntekter bankinnskudd
inkl. avkastning finansforvaltning og rentebytteavtaler
 7 962-8 253-21 658-35 929
Netto renteutgifter 154 025172 461201 445213 076
Tabell 3.15 Oversikt over renteutgifter i perioden. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)
Avdragsutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. startlånBeregnede avdrag   
  2019202020212022
Avdrag på lån t.om. 2018 340 301339 284338 272337 265
+ Avdrag lån 2019991 10332 87032 87032 87032 870
+ Avdrag lån 2020915 436 29 41529 41529 415
+ Avdrag lån 20211 122 146  36 03836 038
+ Avdrag lån 2022934 248   30 142
Sum avdrag ordinære lån 373 171401 568436 595465 730
Sum netto renteutgifter + avdrag  527 197574 029638 039678 806
Tabell 3.16 Oversikt over avdragsutgifter i perioden. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

20. ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte     
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS. På bakgrunn av resultatutviklingen og egenkapitalsituasjonen for selskapet, foreslås å justere ned årlig utbytteforventning i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med kr 0,6 mill. Dette innebærer et årlig utbytte på om lag kr 10 mill. i kommende planperiode, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 3,3 mill.

Overføring til investering, bruk og avsetning fond

21. Overføring fra drift til investering  
Overføring av midler til egenfinansiering av investeringer er foreslått med kr 219,2 mill. i 2019, kr 212,3 mill. i 2020, kr 203,2 mill. i 2021 og kr 222,7 mill. i 2022. Justert for bruk og avsetninger til fond tilsvarer dette netto driftsresultat.

22. Vekstfondet, bruk  
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 vedtok bystyret å etablere et vekstfond for disponeringer over de påfølgende år med hensikt å skape/bevare arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape en smartere by. Utredninger og avklaringer i forbindelse med aktuelle søknader har vist seg omfattende og ressurskrevende, bl.a. gjennom kjøp av eksterne utredninger. Fondet videreføres som finansieringskilde til aktivitetene det trigger de neste fire år.

23. Disposisjonsfond, bruk – forprosjekt Byjubileum  
I 2019 foreslås en prosjektstilling innenfor kultur til et forprosjekt for Byjubileumet til Stavanger kommune (tiltak 247) finansiert av det generelle disposisjonsfondet.

Sentrale utgifter

24. Folkevalgte
Rådmannens forslag til budsjett til folkevalgte skal dekke lønnsutgifter, partistøtte møte- og reiseutgifter, arrangementer og representasjon samt diverse driftsutgifter. Helårsvirkning av lønnsveksten for 2018 er innarbeidet i budsjettforslaget.

25. Hovedtillitsvalgte  
Rådmannens forslag til budsjett til hovedtillitsvalgte videreføres på samme nivå som i 2018 justert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2018.

26. Revisjon og kontroll
Forskrift om kontrollutvalg § 18 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget i Stavanger har på sitt møte 19. september 2018 vedtatt et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2019 på kr 6 331 000 ekskl. mva, jf. sak 54/18.  Rådmannen foreslår å budsjettere med tilsvarende beløp i planperioden til revisjon og kontroll i tråd med vedtaket til kontrollutvalget for 2019.

27. Ordinær reservekonto    
Formannskapets reservekonto er på kr 6,2 mill. Herav foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen: Altibox Norway Chess kr 0,6 mill., Hammer series kr 1,5 mill., Skape kr 0,7 mill., og medlemskap lyntogforum kr 0,1 mill.

28. Kirkelig fellesråd    
Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2018 og justeres for en anslagsberegning av helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2018. Dette vil bli korrigert når endelige tall for lønnsoppgjøret for 2018 foreligger. Rådmannen har i denne Handlings- og økonomiplanen lagt til grunn en generell kompensasjon for prisvekst og alle nye tiltak skal enten dekkes innenfor denne veksten eller innenfor eksisterende ramme. Av denne årsak er det lagt inn kompensasjon for prisvekst til Kirkelig fellesråd på kr 2,1%.  Totalt tilskudd til kirkelig fellesråd foreslås dermed å bli kr 89,9 mill.

29. Felleskostnader      
Det budsjetteres med kr 68 mill. i felleskostnader for 2019. Dette dekker utgifter til diverse tilskudd til lag og organisasjoner, jf. rådmannens forslag til budsjett lag og organisasjoner, forsikringer, velferdstiltak til ansatte og andre sentrale utgifter.

30. Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet
Bystyret vedtok i 2015 å gjenoppta ordningen med oppreisning av tidligere barnevernsbarn. Det ble totalt avsatt kr 30 mill. for perioden 2015 til 2018. Ordningen ble avsluttet 2017 med en liten buffer i 2018 for å imøtekomme eventuelle klager.

31. Valg     
Det budsjetteres med kr 6,9 mill. til gjennomføring av kommune og fylkestingsvalg i 2019.

32. Tilskudd livssynssamfunn  
Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 14,2 mill. i 2019. Dette blir å betrakte som en anslagsbevilgning, da det konkrete tilskuddet for 2019 blir basert på bevilgninger til kirkelig formål i 2019 samt erfaringstall fra medlemsregistrerte i andre tros- og livssynssamfunn. Dersom dette viser seg å ikke være tilstrekkelig, vil rådmannen komme tilbake til dette i tertialrapporteringene i 2019.

33. Pensjon, sentrale poster     
Sentrale pensjonsposter er satt opp i henhold til prognoser mottatt medio september 2018 fra pensjonsselskapene. Det er lagt til grunn høyere reguleringspremier og amortisering av tidligere års premieavvik. Til motpost kommer årets premieavvik til inntektsføring (og som kostnadsføres påfølgende 7 år). Se nærmere omtale i kapittel 3.7.

34. Eksterne husleiekontrakter, prisjustering  
Rådmannen foreslår å innarbeide kostnader for å kompensere for indeksregulering av inngåtte leieavtaler på det eksterne markedet. Beløpet utgjør kr 3,1 mill. årlig.

35. Digitalisering      
Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi størst potensial for effektivisering i Stavanger kommune. Innføring av ny teknologi må skje gjennom planlagte og koordinerte prosesser slik at kommunens innbyggere fortsatt får gode og trygge tjenester. I denne perioden skal det satses særskilt på å kartlegge hvilke arbeidsprosesser som kan være aktuelle for digitalisering. Til dette arbeidet kreves det både tradisjonell fagkompetanse for tjenestene og teknologisk kompetanse. Rådmannen foreslår at det legges inn driftsmidler på kr 10 mill. i 2019 og dette trappes opp til kr 40 mill. i 2022.

Det er tidligere avsatt midler til et digitaliseringsfond på kr 100 mill. og dette fondet skal hovedsakelig benyttes til kjøp av teknologi, verktøy, systemer og tjenester.

36. Gevinstrealisering av digitalisering
Det forventes at det vil gi gevinster å ta i bruk nye arbeidsmåter og digitalisering av kommunens tjenester, jf. tiltak nr. 35. Det legges inn en gevinstrealisering på kr 10 mill. i 2021 og kr 20 mill. fra 2022.

37. Lønnsoppgjøret 2019
Det er signalisert 3,15 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2019 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA).  Beregning av lønnsreserven for 2019 tilsvarer kr 96 mill.

Tilskudd regionale prosjekter

38. Rogaland brann og redning IKS       
Styret i Rogaland brann og redning IKS behandlet Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 den 10.09.2018. Representantskapet behandler saken den 01.10.2018. Styret foreslår en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr 253,3 mill. i 2018 til kr 271,1 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst på 7 %. Veksten på kr 17,8 mill. omfatter blant annet lønnsoppgjør, stillinger knyttet til beredskap, økt husleie for nye stasjoner og SASIRO, samt økte avskrivninger som følge av investeringer på i underkant av kr 20 mill. Foreslått tilskudd skal også finansiere Miljørettet helsevern, Skjenkekontrollen, 110-sentralen og feierseksjonen. Økningen i feierseksjonen finansieres med selvkostfond de to første årene i planperioden. Økt husleie knyttet til nye stasjoner i Stavanger (Schancheholen og Lervig) er innarbeidet i slutten av planperioden.

Rådmennene i eierkommunene foreslår et samlet tilskudd på kr 266,9 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst fra 2018 på kr 13,6 mill. (5,4 %). Forslaget omfatter en justering av virkningstidspunkt (01.08.2019) for husleie knyttet til ny stasjon på Finnøy. Det foreslås videre at husleie på kr 3 mill. knyttet til SASIRO finansieres gjennom selskapets egenkapital i 2019. Rådmannen tiltrer styrets forslag om at driftskonsept og leieavtale for SASIRO må gjennomgås i 2019. Driftsselskapet for SASIRO er under avvikling, og virksomheten vil i 2019 inngå som en avdeling i Rogaland brann og redning IKS. Det anses som formålstjenlig med en spissing av senterets funksjon. Resultatet av dette arbeidet vil legges til grunn ved neste rullering av Handlings- og økonomiplanen. Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.

Stavanger kommune og Statens vegvesen finansierer i tillegg bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik, Våland og Schancheholen. Det er inngått avtale med Miljørettet helsevern om å ivareta denne oppgaven. Foreslått netto tilskudd er på kr 0,95 mill. i 2019. Det foreslås også videreføring av tilskudd til sivilforsvaret på kr 0,8 mill. Eierbrøken skal i henhold til vedtatt brannstasjonsstruktur være rent folketallsbasert fra 01.01.2022. For å unngå store endringer for den enkelte eierkommune, er det vedtatt at innfasingen skal skje gjennom årlig justering av 1/5 av veksten. Stavanger kommunes andel av samlet tilskudd til Rogaland brann og redning IKS er som følge av det forannevnte kr 120,05 mill. i 2019.

I løpet av høsten 2018 vil det bli fremmet en sak for godkjenning av opptak av kommunene Strand, Hjelmeland og muligens Forsand som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Dette vil øke det samlede kostnadsnivået og tilskuddsbehovet. De nåværende eierkommunene vil imidlertid få en mindre andel av samlet tilskudd. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for nåværende eierkommuner reduseres med ca. 8 prosentpoeng. Det forventes derfor at dette ikke vil gi en økning i Stavanger kommunes tilskudd på kort sikt.

39. Greater Stavanger AS   

Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 85/15) partnerskapsavtalen med en varighet på fire år fra 01.01.2016. Det foreslås på bakgrunn av dette å videreføre nivået i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med en justering for folketallet per 01.01.2018. Partnerskapsavtalen vil reforhandles i løpet av 2019.

40. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)
Stavanger kommune yter i 2018 et samlet tilskudd på kr 49 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 39,5 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. Selskapet har i økonomiplan 2019-2022 anmodet om en økning i driftstilskuddet på kr 1,5 mill. Rådmannen foreslår et samlet tilskudd til Stavanger konserthus IKS på kr 50,6 mill. i 2019. Dette omfatter en videreføring av driftstilskuddet på kr 9,5 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 41,1 mill.

Skatt vest fattet den 10.11.2015 vedtak om tilbakebetaling av netto etterberegnet merverdiavgift på kr 214,45 mill. Skattedirektoratet (SKD) fattet vedtak den 05.06.2016 etter klage, om å minke etterberegningen med kr 175,61 mill. Beløpet ble utbetalt sammen med til gode renter på kr 3 mill. SKD har i brev av 22.02.2017 informert om at det i vedtaket var gjort en beregningsfeil, ved at SKD ikke hadde hensyntatt utleie til SSO. Basert på de nye forutsetningene ble minkingsbeløpet redusert med kr 19,99 mill. Det er imidlertid usikkert hvorvidt skattemyndighetene endelig vil akseptere beregning med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). SKD gjør oppmerksom på at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet reduseres med kr 41,39 mill.

Norske kultur-/konserthus har med dette fått kompensasjonsrett for egne arrangementer som ikke anses som økonomisk aktivitet. Motsetningsvis vil det ikke foreligge rett til kompensasjon for arrangementer som anses som økonomisk aktivitet. Vurderingen av hvilke arrangement som skal anses som økonomisk aktivitet vil ofte være utpreget skjønnsmessig, og avgiftsmyndighetenes praksis har til nå vært uklar. Det er i henhold til bystyrets vedtak i sak 177/16 anvendt kr 75 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld avventes til pågående kartlegging og dialog med skattemyndighetene er sluttført. Det er lagt til grunn at selskapet beholder eventuelle renteinntekter knyttet til minkingsbeløpet i 2019. Ved ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2019, vil tilskuddsnivået nedjusteres i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.

41. Sørmarka flerbrukshall IKS 
I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det lagt til grunn et tilskudd til Sørmarka Arena på kr 17,9 mill. i 2018, med videre reduksjon til kr 15,6 mill. i 2021. Rådmannen foreslår et tilskudd på kr 17,7 mill. i 2019, noe som er i samsvar med selskapets økonomiplan for perioden 2019-2022. Det foreslås samtidig å videreføre nedtrappingen i gjeldende handlings- og økonomiplan.

Bystyret godkjente den 18.06.2018 (sak 66/18) en kostnadsramme for Sola Arena på kr 307,020 mill. inkl. mva. og ferdigstillelse i januar 2020. Andelen som skal finansieres av eierkommunene ble beregnet til kr 146,3 mill. Eksterne tilskudd utbetales over flere år, og kommunene må derfor i tillegg dekke mellomfinansieringen. Tilskuddene skal anvendes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld etter hvert som de utbetales. Foreslått tilskudd til Sola Arena er på kr 5,6 mill. i 2019, kr 14,2 mill. i 2018, kr 14,2 mill. i 2021 og kr 13,0 mill. i 2022. I tilskuddet inngår høyere kapitalkostnader enn det som er lagt til grunn i selskapets økonomiplan for 2019-2022, som følge av at det også er tatt høyde for mellomfinansieringen. Det er videre lagt til grunn et noe lavere driftstilskudd de to første årene i planperioden, jf. pkt. 4. i vedtaket i sak 66/18. Selskapet må arbeide videre med driftsbudsjettet for Sola Arena fram til neste rullering av handlings- og økonomiplanen.

Forslag til samlet tilskudd fra eierkommunene utgjør med dette kr 23,3 mill. i 2019, kr 31,0 mill. i 2020, kr 29,8 mill. i 2021 og kr 28,6 mill. i 2022. I sak 68/18 ble det fastsatt en ny folketallsbasert eierbrøk for Sørmarka flerbrukshall IKS. Stavanger kommunes eierandel justeres ned fra 64,0 % til 53,65 %. Kommunens andel av samlet tilskudd justeres ned tilsvarende. Stavanger kommunes tilskudd i 2019 vil som følge av dette utgjøre kr 12,5 mill., hvorav kr 3,5 mill. i driftstilskudd og kr 9 mill. som skal dekke kapitalkostnader.

42. Multihallen og Storhallen IKS
I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det lagt til grunn et samlet tilskudd til Multihallen og Storhallen IKS (Sandneshallen og Randaberg Arena) på kr 14,2 mill. i 2018, med videre reduksjon til kr 13,5 mill. i 2021. Rådmannen foreslår et tilskudd på kr 14,1 mill. i 2019, noe som er i samsvar med selskapets økonomiplan for perioden 2019-2022. Det foreslås samtidig å videreføre nedtrappingen i gjeldende handlings- og økonomiplan.

I forbindelse med realiseringen av Sola Arena (bystyresak 68/18) er det lagt til grunn at Sola kommunes skal tas opp som deltaker i Multihallen og Storhallen IKS. Sola kommune vil da skyte inn et kapitalinnskudd som disponeres til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Det er videre fastsettes en ny folketallsbasert eierbrøk. Dette innebærer en reduksjon i eierandelen til Stavanger kommune fra 62,04 % til 53,65 %. Stavanger kommunes tilskudd i 2019 vil som følge av dette utgjøre kr 7,6 mill., hvorav kr 3,2 mill. i driftstilskudd og kr 4,4 mill. som skal dekke kapitalkostnader.

Oppvekst og utdanning

Barnehage

43. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering    
For å sikre bedre samsvar mellom utgiftene i de ikke-kommunale barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen, vedtok regjeringen fra 2016 å gjøre endringer i forskriftene om finansiering av ikke-kommunale barnehager. Det ble fastsatt et sjablongtillegg for pensjonsutgifter av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Kapitaltilskuddet ble også differensiert slik at nye barnehager med høye kapitalkostnader vil få mer penger enn eldre barnehager. Regjeringen vedtok også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utregningen av nasjonal tilskuddssats for private familiebarnehager.

I tillegg foreslår rådmannen en teknisk budsjettjustering jf. FSK sak 33/17, KO sak 31/17 skole- og barnehageområdet.

Beregnet effekt for barnehagerammen er en nedgang på kr 0,9 mill. i 2019, som ansees som en teknisk justering.

44. Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020           
Kunnskapsdepartementet fastsatte i 2017 ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver. Barnehagenes arbeid med å iverksette den nye nasjonale rammeplanen vil fortsatt ha høy prioritet. Rådmannen avsatte kr 1,75 mill. i 2018 og 2019 til gjennomføring. Midlene tas ut fra 2020.

45. Pilotprosjekt «Utvidet bemanning», avsluttes i løpet av 2019
I Kommunalstyret for oppvekst sak 4/17 (punkt 4) ble rådmannen bedt om å iverksette et pilotprosjekt i to barnehager der bemanningstettheten økes. Dette gjaldt Sandviksveien barnehage i Hillevåg bydel og i Kvernevik barnehage i Madla bydel. Evaluering av prosjektet vil bli lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i egen sak høsten 2019. Prosjektene avsluttes i løpet av 2019 (høsteffekt -1,3 mill.), med helårseffekt på kr -3,2 mill. fra 2020.

46. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

47. Barn i barnehage, økning
Foreløpige befolkningsframskrivingstall for 2018 for Stavanger viser at antall barn fra 0-5 år flater ut. Overkapasitet i antall plasser i 2018 er derfor blitt redusert med omlag 200 barnehageplasser i kommunale barnehager fra september 2018.

Bedre balanse mellom kapasitet og behov i bydelen gir positive resultater, og det er forventet at andelen barn med barnehageplass stiger i løpet av 2018 og 2019. Det er tilstrekkelig kapasitet i kommunen til å gi tilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Økningen gjelder barn under tre år. Antall barn over tre år med barnehageplass synker. Ettersom små barn krever mer bemanning er også kostnadene tilsvarende høyere. Estimert behov for ekstraressurser er kr 25 mill. i 2019.

48. Tilrettelagt barnehagetilbud
Aktivitetsnivået ved ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har økt vesentlig de siste årene. Andelen barnehagebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp har gått opp. Samtidig har gjennomsnittlige antallet timer hjelp per barn gått noe ned. Den økte aktiviteten sammen med rekrutteringsutfordringer ved senteret, har medført at barn med vedtak etter barnehageloven §19 i perioder ikke har fått det tilbudet de har krav på.

Stavanger kommune bruker med dagens rammer mer midler på tilrettelagt barnehagetilbud per barn enn sammenlignbare kommuner. Rådmannen vil derfor be om ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Et sentralt spørsmål i gjennomgangen vil være om dagens organisering av ressurssenteret og det ordinære barnehagetilbudet legger til rette for at alle barn kan ta del i et inkluderende barnehagemiljø.

For å sikre finansiering av lovfestet oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte, er barnehagerammen foreslått økt med kr 7 mill. i 2019. Beløpet reduseres noe utover i planperioden. Beløpet tilsvarer aktivitetsnivået ved ressurssenteret i 2018.

49. Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene
I Handlings- og økonomiplan 2017-2020 ble det budsjettert med kr 1,2 mill. i 2017 og økt til kr 1,5 mill. i 2018 og 2019 til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov.

I 2018 økte de frie inntektene til kommunene med kr 200 mill. for å øke satsningen på tidig innsats raskt. Effekten for Stavanger kommune er beregnet til kr 2,5 mill.

For å sikre kompetanse- og organisasjonsutvikling og samtidig utnytte den samlede kompetansen på tvers best mulig og nærmest mulig barna, vedtok kommunalstyret for oppvekst 07.03.18. ny organisering av Rett hjelp tidlig gjennom samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene. Målet med dette tiltaket er blant annet å øke barnehagenes kompetanse i å oppdage og tilrettelegge for barn tidlig. Rådmannen foreslår å legge tiltaket inn permanent ved å omfordele midlene som er satt av til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov.

Rådmannen foreslår med bakgrunn i dette å øke rammen med kr 1,5 mill. fra og med 2020.

50. Gratis kjernetid, økt innslagsgrense
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr 533 500 per år.

Stavanger kommune har siden ordningen med gratis kjernetid ble innført praktisert gratis kjernetid for alle årskull, ikke bare store barn.

Kommunen har fått statlige tilskudd til to prosjekter der målet er å styrke barnehagedeltakelsen blant barn fra familier med minoritetsbakgrunn og blant barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Minoritetsspråklige barn er overrepresentert i den siste gruppen. Stavanger kommune har startet et forsøk med gratis åpen barnehage, og vil videreføre tiltaket i 2019. Erfaringer viser at åpen barnehage er en viktig arena for å rekruttere til ordinær barnehageplass, og da særlig for minoritetsspråklige barn.

Ved å øke innslaget til kr 533 500 per år er det beregnet mindreinntekt for Stavanger kommune på kr 2,1 mill., og kr 0,6 mill. i økte refusjoner til private barnehager – totalt kr 2,7 mill. per år.

51. Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning
Makspris for barns opphold i barnehage vedtas årlig i statsbudsjettet. Ettersom forslag til statsbudsjett først legges frem etter at forslag til Handlings- og økonomiplan legges frem er kommunens merinntekt på kr 5 mill. beregnet i henhold til forventet prisstigning i kommunal deflator på 2,8 %. Forslaget justeres i tilleggsinnstillingen i henhold til foreslått statsbudsjett før Handlings- og økonomiplanen vedtas av bystyret.

52. Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene
I 2017 igangsatte rådmannen et 3-årig tiltak for å bistå barnehagene med å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov – kompetanse- og organisasjonsutvikling (lovendring fra 1. august 2016). I Handlings- og økonomiplan 2017-2020 ble det budsjettert med kr 1,2 mill. i 2017 og økende til kr 1,5 mill. i 2018 og 2019. Rådmannen foreslår å omdisponere midlene til tiltaket «samhandling og tverrfaglighet innsats i bydelene».

Ressurssenteret for styrket barnehage

53. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Barneverntjenesten

54. IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 vedtatt å avsette kr 0,25 mill. til oppgradering av IKT utstyret ved barnevernet. Anskaffelse av utstyret er foretatt i 2018 og budsjettrammen reduseres for tilsvarende beløp i 2019.

55. Innkjøp nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 å bevilge kr 0,4 mill. i 2018 til innkjøp av nytt vaktsystem til barnevernvakten. Anskaffelse av utstyret er foretatt i 2018 og budsjettrammen reduseres for tilsvarende beløp i 2019.

56. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

57. Barneverntjenesten, saksbehandlerstillinger
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til barnevernet med kr 1,3 mill. tilsvarende to saksbehandlerstillinger for å kunne håndtere økning i antall meldinger. Stavanger kommune har færre ressurser til å håndtere saker enn sammenlignbare kommuner.

58. Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser
Rådmannen foreslår å økte klientbudsjettet til barnevernet med kr 6 mill. blant annet på grunn av flere institusjonsplasseringer, jf. tertialrapporteringene per 30. april og 31. august 2018.

59. Bosetting av flyktninger, nedtrapping
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Barnevernet fikk tildelt kr 7,3 mill. av disse, som nå rådmannen foreslår en nedtrapping av med kr 4,8 mill. i 2021 og økende til kr 6,6 mill. i 2022.

EMbo

60. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

61. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping
Det bosettes betydelig færre enslige mindreårige flyktninger i 2019 enn tidligere år. To bofelleskap og oppfølgingsteamet er avviklet i 2018. Ungdommene som har fått oppfølging fra oppfølgingsteamet får det nå fra Ungbo. Helårsvirkning av denne nedtrappingen beløper seg til kr 18 mill. i 2019 og økende til 20 mill. fra og med 2021.

Grunnskolen

62. Nye krav til kompetanse for lærere
Fra 1. august 2015 stilles det gjennom forskriften til opplæringsloven krav om at lærere skal ha formell kompetanse for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Skoleeier har tiden frem mot 2025 til å legge forholdene til rette for at alle lærere skal få gjennomført nødvendig videreutdanning. Kommunen må i denne perioden prioritere et høyere antall lærere til videreutdanning enn tidligere. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2019.

63. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

64. Chromebooks, vedlikehold
Fra 2020 vil det påløpe årlige kostnader til vedlikehold og utskifting av Chromebooks i skolen. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 3 mill. fra 2020.

65. Elevtallsvekst grunnskole
Basert på siste befolkningsframskriving forventes det en vekst på 226 elever i grunnskolen fra 2018 til 2019. For å ta høyde for elevtallsendringene foreslår rådmannen at skolerammen økes med en halvårseffekt på kr 5,9 mill. i 2019. Videre foreslås skolerammen å øke med en helårseffekt på kr 12,9 mill. i 2020, 2021 og 2022.

66. Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter
Lenden skole og ressurssenter har fått en større rolle i å bistå skolene i arbeidet for å sikre elevene et godt læringsmiljø, bl.a. som følge av endringer i opplæringsloven. Lenden skole og ressurssenter har også viktige oppgaver i arbeidet med å styrke barn og unges psykiske helse. Rådmannen foreslår derfor å øke budsjettrammen til lenden Lenden skole og ressurssenter med kr 3 mill. i planperioden.

67. Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Skolerammen ble styrket med kr 3 mill. av disse for å imøtekomme økt antall minoritetsspråklige elever i skolene. Rådmannen foreslår en nedtrapping fra 2021 med kr 1,5 mill. og fra 2022 utgår midlene i sin helhet.

68. Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser
Stavanger kommune har endret sin modell for finansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler i samsvar med endringer i friskoleloven. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 1,5 mill. fra 2019 og kr 4 mill. fra 2020.

69. Ny rektorskole fra høsten 2020
Forrige rektorskole ble avsluttet i 2018 og tidligere avsetninger i budsjettet på 0,5 mill. utgår i 2019. For å sikre rekrutteringen av gode skoleledere foreslår rådmannen å starte ny lokal rektorskole høsten 2020 med kr 0,2 mill. som økes til 1 mill. i 2021. Utdanningen varer i halvannet år. Budsjettet reduseres med kr 0,5 mill. i 2022.

70. Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt
Myndighetene satser på å utvikle et tettere samarbeid mellom lærerutdanningene og enkelte praksisskoler, jf. Kunnskapsdepartementet sin strategi Lærerutdanning 2025. Universitetet i Stavanger har invitert Stavanger kommune til å delta i en pilot for et slikt styrket samarbeid, og Lunde skole er utpekt til å delta som pilotskole i to år. Samarbeidet skal bidra til gjensidig utvikling og økt kvalitet både i skolen og i lærerutdanningene. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 1,5 mill. til dette utviklingsarbeidet i 2019 og 2020.

71. Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering
Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen i SFO justeres opp fra høsten 2019 i takt med lønns- og prisveksten i kommunal sektor. Kommunal deflator for 2019 er på 2,8 %. Forslaget innebærer at prisen for en 100 % plass vil øke til kr 3 011 kroner fra 1. august 2019, og kr 2 072 for en 60 % plass. Inntektene økes med kr 3,3 mill. i 2019 og kr 5,1 fra 2020.

Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt. Oppjusteringen av foreldrebetalingen fra høsten 2018, som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen i fjor, er innarbeidet i endringsforslaget.

72. Norsk digital læringsarena, utgår
Samarbeidet om etablering av en digital læringsressurs på grunnskoleområdet har ikke hatt forventet framdrift. Rådmannen foreslår å omprioritere midlene på kr 1 mill. som var avsatt til dette prosjektet til å finansiere andre IKT-satsinger på skoleområdet som støtter opp under kommunens digitaliseringsstrategi.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

73. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Johannes læringssenter

74. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

75. Bosetting av flyktninger, nedtrapping
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til Johannes læringssenter ble styrket med kr 33 mill. til utbetaling av introstønad og flere stillinger. Rådmannen foreslår en nedtrapping med kr 12,5 mill. i 2020,  økende til kr 24,5 mill. i 2021 og kr 35,5 mill. i 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

76. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

77. Bosetting av flyktninger, nedtrapping
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettrammen til PPT er styrket med til sammen kr 3,7 mill. Rådmannen foreslår en nedtrapping med kr 0,5 mill. i 2020, økende til kr 1 mill. i 2022 i tråd med forventet nedgang i antall flyktninger.

Stab Oppvekst og utdanning

78. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger kulturskole

79. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Ungdom og fritid

80. Ungdomsundersøkelsen i 2019 og 2022
Rådmannen innarbeider kr 0,5 mill. i 2019 og 2022 til Ungdomsundersøkelsen. Tiltaket er et godt verktøy for dialog med innbyggerne.

81. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

82. Nye frivilligsentraler
I Stavanger er den femte frivilligsentralen planlagt etablert i 2018. I strategiplanen ønskes en sentral i hver bydel. Signalene fra staten er at det kan forventes tilskudd for nye sentraler fram til og med 2020. Fra 2021 blir tilskuddet innlemmet for fullt i rammetilskuddet med fordeling etter andre mekanismer. Rådmannen foreslår å opprette to nye frivilligsentraler: Hundvåg i 2019 og Tasta/Eiganes i 2020. Det foreslås avsatt kr 0,37 mill. i 2019 og økende til kr 0,74 mill. fra og med 2020.

Helse og velferd

Alders- og sykehjem

83. Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale
I henhold til gjeldende driftsavtale med de private ideelle sykehjemmene prisjusteres enkelte satser knyttet til utgifter som ikke direkte går til pleien. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen. Stavanger kommune må i 2019 utarbeidet et endringsvedlegg til leieavtalen da det ikke lenger utarbeides Holte lav sats som husleien reguleres etter. Beløpet er kun et estimat og avhenger av reguleringsfaktorer i endringsvedlegg. Samlet sett har dette en kostnadsramme på anslagsvis kr 3,6 mill.

84. Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé
I tråd med budsjettvedtak i Handlings- og økonomiplan 2018-2021 utvides kafédriften til helårsdrift ved Lervig sykehjem. Beløpet utgjør kr 0,8 mill.

85. Spania-plasser, reduksjon av plasser
Bystyret vedtok å redusere 3 av 6 plasser på rehabiliteringssenter i Spania (CAN) i forbindelse med budsjettvedtaket i fjor. Reduksjonen tilsvarer kr 2,1 mill. årlig fra 2019. Ny kontrakt vil bli inngått fra 01.01.2019.

86. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

87. Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg
Rådmannen har innarbeidet økte utgifter på kr 1,2 mill. i forbindelse med inngått vedlikeholdsavtaler på sykesignalanlegg ved Lervig sykehjem og Boganes sykehjem.

88. Demenslandsby
Stavanger kommune skal bygge demenslandsby der Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskap og trygghetsboliger ligger i dag. Målet er en samlet kapasitet på 90 – 97 plasser. Ut i fra fremdriftsplanen vil det være behov for driftskostnader i størrelsesorden kr 5 mill. i forbindelse med etableringen i år 2022. Oppstart vil være i neste planperiode.

89. Legedekning sykehjem, full-finansiering av dagens norm
Sykehjemmene har ikke hatt full finansiering av legetjenesten. Basert på gjeldende norm for legedekning ved kommunale og private ideelle sykehjem vil en full finansiering basert på faktisk lønn bli kr 0,65 mill. i 2018. I tillegg er det lagt til en økning på kr 0,35 mill. for å styrke legetjenesten.

90. Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem
Driften ved St.Petri aldershjem er flyttet til Lervig sykehjem og aldershjemmet skal derfor rives og erstattes av nytt bofellesskap for eldre med 16 plasser. Forventet oppstart antas å bli i midten av 2022. Driftskonsekvenser knyttet til etableringen av nytt bofellesskap for eldre estimeres til kr 6,4 mill. i 2022 og med en helårseffekt på kr 12,8 mill. fra 2023.

Arbeidstreningseksjonen

91. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

92. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) , økning
Kommunen har i dag 164 VTA-plasser, der 12 av disse var nye i 2018. Gradvis volumøkning, i tillegg til generell satsjustering over tid som ikke er kompensert for, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået. Rådmannen foreslår å gradvis innrette budsjettet til gjeldende kostnadsnivå i løpet av planperioden, og foreslår en styrking på kr 0,5 mill. fra 2019, med en økning til kr 2,0 mill. fra 2021.

93. Praksisplasser for funksjonshemmede
Rådmannen foreslår å øke antall praksisplasser for funksjonshemmede ved Arbeidstreningsseksjonen, og styrker budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2020.

Bofellesskap

94. Bofellesskap ROP, 4 plasser
Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiatriske lidelser (ROP). Opprinnelig oppstart var planlagt til oktober 2018, og rådmannen la i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 inn driftsmidler på kr 1,5 mill. Ny oppstartsdato for bofellesskapet er satt til september 2019, og finansieres med midlene bevilget i fjorårets handlings- og økonomiplan i 2019. Fra 2020 styrkes driftsrammen med ytterligere kr 4,5 mill., slik at årlig driftsbudsjett for boligen vil være på kr 6,0 mill. totalt.

95. Selveier boliger «Solborg», 12 boliger for personer med utviklingshemming
Det skal etableres et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Målgruppen er personer med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgns tjenester. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Rådmannen foreslår å legge inn kr 1,5 mill. til oppstart mot slutten av 2020. Helårseffekten fra 2021 er beregnet til kr 12 mill. per år.

96. Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming
Det vil bli bygget etablererboliger for personer med utviklingshemming. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Boligene planlegges ferdige i løpet av 2020, men full drift vil ikke være før i 2021. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 1 mill. i oppstartsmidler i 2020. Helårseffekt i 2021 er beregnet til kr 7 mill.

97. Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming
Det skal etableres et bofellesskap med 7 boenheter og personalbase, for personer med utviklingshemming (brukereid bofellesskap – foreldregruppe 2). Rådmannen legger til grunn et halvt års drift i 2020, beregnet til kr 5,0 mill. Fra 2021 er helårseffekten beregnet til kr 10 mill.

98. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

99. Bofellesskap, Fredrikke Qvam – Psykisk helse, legges ned  
Fredrikke Qvam, bofellesskap Psykisk helse, ble stengt mars 2018. Beboerne flyttet til andre tilbud/bofellesskap. Budsjettet på kr 9,7 mill. omdisponeres til andre tjenester.

100. Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming  
Det skal etableres 8 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming (i lokalene til Fredrikke Qvam). Rådmannen legger til grunn full drift fra 2020, beregnet til kr 11,6 mill.

101. Fleksible satellitter – Bofellesskap
«Fleksible satellitter» er ordinære boliger for personer med utviklingshemming og psykiske lidelser som har flyttet ut fra bofellesskap. Beboerne kan fortsatt få tjenester samt beholde relasjonen til bofellesskapet. Tiltaket beregnes til kr 0,6 mill. fra 2019. Rådmannen foreslår å hente manglende finansiering fra bestillerbudsjettet, jr. linje 116. Målsetting er oppstart av totalt 13 fleksible satellitter i 2018/2019.

102. Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming   
Etablering av nytt bofellesskap med 6 plasser. Forventet helårseffekt i 2023 er på kr 9 mill. Det settes av midler til oppstart på slutten av planperioden med kr 2,5 mill.

103. Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse       
Det skal etableres et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser i Haugåsveien. Oppstart av boligen er planlagt i midten av 2022. Rådmannen foreslår å sette av kr 3,2 mill. til et halvt års drift i 2022, og kr 6,2 mill. som helårseffekt fra 2023.

Boligkontoret

104. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Dagsenter og avlastningsseksjonen

105. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

106. Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning  
I finansieringsmodellen for avlastningsboliger er det satt av 3 mill. til akutt, midlertidig, avlastning på fulltid (tidligere benevnt «kriseplass»). Det finansieres helårsdrift for en plass. Dette viser seg å ikke være tilstrekkelig, og det er behov for å øke budsjettet til denne tjenesten med 3 mill.

107. Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud
Dagtilbud ved virksomheten Dagsenter og avlastning har hatt jevn vekst i aktivitetsnivået de siste årene, uten at budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Rådmannen foreslår å tilpasse budsjettrammen til gjeldende aktivitetsnivå med kr 1,33 mill. fra 2019. Styrkning av budsjettet er knyttet til Skolefritidsavlastning (SFA), Avlastningsferietilbud (AVF), og transport.

108. Arbeidsgården, nye lokaler
Grunnet økt aktivitetsnivå har dagtilbud ved virksomheten Dagsenter og avlastning behov for nye lokaler. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,5 mill. som skal dekke husleie til de nye lokalene.

109. Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett i henhold til behov
Ny barnebolig ble startet opp i 2018. Nye beregninger viser at det er mulig å redusere boligens budsjettramme fra 2018. Rådmannen foreslår å redusere rammen med kr 2,0 mill. i forhold til gjeldende ramme, ned til kr 19,4 mill.

Flyktningseksjonen

110. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

111. Bosetting av flyktninger, nedtrapping      
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne tilpasse oppfølgings- og integreringsarbeidet for flyktningene.  Budsjettrammen til Flyktningseksjonen ble styrket med kr 16,8 mill. av disse i 2018 med planlagt nedtrapping fra 2019.

Oppfølging av denne gruppen tar mer tid enn tidligere antatt. Rådmannen foreslår derfor en nedtrapping av disse midlene først i 2020 med kr 4,8 mill., fra 2021 kr 6,0 mill. og fra 2022 kr 8,0 mill. i tråd med nedgang i antall flyktninger.

112. Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet 
Arbeidet mot tidlig og langsiktig plassering i arbeidslivet for deltakere i introduksjonsprogram for flyktninger videreføres. Dette er en mentor og traineeordning der deltakerne koples til arbeidsplasser innen kommunal og privat sektor, med målsetting om midlertidig arbeid i 2 år på assistentlønn. Arbeidsgiver utvider sitt ansvar underveis i perioden, for lettere overgang til fast arbeid og integrering i arbeidslivet. Tett samarbeid med NAV, næringsliv og offentlige virksomheter. Deltakere skal i størst mulig grad også sikres kompetanse innen et løp mot fagbrev/praksiskandidat. Foreslått beløp på kr 1,3 mill. dekker kostnaden mellom faktisk utgift i prosjektet og introstønad. Dette sikrer videreføring og utvikling av prosjekt igangsatt 2018 med prosjektmidler fra IMDI.

Fysio- og ergoterapitjenesten

113. Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019  
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017-2020, om å kreve egenandeler på fysioterapi. Det har tatt litt tid å utvikle et system for registrering og innrapportering av egenandeler via pasientjournalsystemet, men det forventes at dette kommer i gang tidlig i 2019. Rådmannen har beregnet inntektspotensialet til å være kr 0,5 mill.

114. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helse og sosialkontor

115. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

116. Fleksible satellitter, bofellesskap, finansiering    
Fleksible satellitter er ordinære boliger, der beboere som har flyttet ut fra bofellesskap, men kan fortsatt få tjenester og beholde relasjonen til bofellesskapet. Det er planlagt oppstart av 13 fleksible satellitter i 2018/2019, og disse vil betjenes fra bofellesskapene. Per i dag mottar disse brukerne tjenester fra miljøtjenesten. Tiltaket har en kostnad på kr 1,1 mill. der kr 0,5 mill. allerede ligger inne i rammen. Rådmannen foreslår å overføre de resterende kr 0,6 mill. fra helse- og sosialkontorene, som betaler for miljøtjeneste, og over til bofellesskapene for å drifte denne tjenesten, se linje nr. 101.

117. Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst            
Omfanget av kjøp av tjenester for heldøgnsomsorg i bolig og avlastning overstiger disponibel budsjettramme, og det ble både i 1. og 2. tertial 2018 vedtatt en styrking av budsjettet på helse- og sosialkontorene for å kompensere for dette. Det foreslås en økning med kr 20,5 mill. i 2019, kr 19,0 mill. i 2020, og kr 17,5 mill. fra 2021.  Samtidig må økte utgifter til brukere innenfor disse tjenestene sees i sammenheng med økt refusjonsinntekt fra staten, som også øker i Handlings- og økonomiplanen for 2019-2022.

118.  Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler
Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor flytter inn i nye lokaler i løpet av 2019. Flytte- og etableringskostnader foreslås innarbeidet i rammen med kr 1,5 mill. i 2019.

119. Medisindispensere, finansiering  
Stavanger kommune har i løpet av 2018 kommet godt i gang med utrullingen av medisindispensere til brukere innenfor hjemmesykepleien. Bruk av medisindispensere til brukere som kan benytte seg av slike, vil redusere behovet for daglige hjemmebesøk fra hjemmesykepleien. Totalt er det planlagt utrulling av 250 dispensere, til en årlig kostnad på kr 3,6 mill. Rådmannen foreslår å finansiere denne med en tilsvarende reduksjon av budsjettet helse- og sosialkontorene har til bruk på hjemmetjenester med den begrunnelse at antall hjemmebesøk vil reduseres. Midlene overføres til Tekniske hjemmetjenester som har ansvar for innkjøp av medisindispensere.

120. Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale
Avtalene kommunen har med private leverandører innenfor heldøgnsomsorg i bolig, avlastning og BPA (brukerstyrt personlig assistent) tillater at prisen indeksreguleres årlig. Rådmannen foreslår å innarbeide prisveksten på kr 4,5 mill. i budsjettene til helse- og sosialkontorene i planperioden.

Helsehuset

121. Velferdsteknologi, responssenter
Muligheten for å bygge opp et interkommunalt helsefaglig bemannet velferdsteknologisk responssenter i regionen ble utredet i 2016-2017. Lokalisering, aktuelle oppgaver, hvilke kommuner som skal delta og samarbeidsavtaler må vurderes og avklares før etablering. Rådmannen satte av kr 1,5 mill. i 2018 for å dekke Stavanger sin andel til kjøp av tjenesten som en midlertidig løsning. Beløpet økes med ytterligere kr 0,5 mill. fra 2019.

122. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

123. Velferdsteknologi, stillingsressurs
Per i dag er ingen av de tre prosjektmedarbeidere i avd. for Velferdsteknologi kommunalt finansierte. Disse har frem til nå vært finansiert av eksterne prosjektmidler. Rådmannen foreslår å omgjøre en av prosjektstillingene til fast stilling fra 2019. Det foreslås lagt inn kr 1,0 mill. i 2019, og kr 0,75 mill. fra 2020.

124. Alkoholveileder   
Det forutsettes at prosjektet Litt for mye – litt for ofte delfinansieres av staten i 2019 og 2020. Rådmannen foreslår å legge inn kommunal egenfinansiering på kr 0,2 mill. i 2019 og kr 0,4 mill. i 2020. Fra 2021 utgjør kostnaden kr 0,65 mill.

Hjemmebaserte tjenester

125. Hjemmebaserte tjenester, omstilling 2020,     
Som et resultat av det påbegynte arbeidet med omstilling innenfor hjemmebaserte tjenester som følge av sammenslåing, samlokalisering, bedre og mer effektive tjenester og effekter av satsingen på LEVE hele livet, forventes det at kommunen vil kunne hente ut noen effektiviseringsgevinster av dette arbeidet. Rådmannen legger foreløpig opp til en effekt på kr 2,5 mill. i 2020, med økning til kr 5 mill. fra 2021 og ut planperioden.

126. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

127. OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering         
OBS-teamet, oppsøkende behandlingsteam, er et samarbeid mellom SUS og Stavanger kommune, og har til nå vært fullfinansiert av eksterne midler. Staten har signalisert en nedtrapping av tilskudd fra 2019, og full nedtrapping fra 2020 med en tilsvarende økning i frie inntekter. Rådmannen foreslår å legge inn kr 1,9 mill. til 2 stillinger samt driftsutgifter i 2019, og at øvrige stillinger dekkes av statlig tilskudd i 2019. Fra 2020 foreslås full kommunal finansiering på samlet kr 6,0 mill., i tråd med økningen i rammetilskuddet, også kjent som opptrappingsplanen for rus og psykisk helse.

128. Hjemmebaserte tjenester, Spider Solution, reduksjon av gevinstrealisering
I Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 ble det lagt til grunn en gevinstrealisering knyttet til logistikkprogrammet Spider Solution fra 2019. På grunn av oppstartsutfordringer er det ikke ventet å realisere denne gevinsten før i 2020 med kr 0,75 mill. og full effekt på kr 1,5 mill. fra 2021.

129. Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering flytte- og etableringskostnader
Som en konsekvens av samlokaliseringen av de to sonekontorene under hhv. Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester, forslår rådmannen at det avsettes midler knyttet til flytte- og etableringsprosessene i 2019 og 2020 med kr 1,5 mill. hvert av årene.

130. Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler      
Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester og Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester er i dag begge én virksomhet, mens de to sonene knyttet til hver virksomhet er lokalisert ulike steder. Samlokalisering vil skje i hhv. 2019 og 2020, og rådmannen foreslår å avsette kr 0,5 mill. i 2019 med helårseffekt kr 2,0 mill. fra 2020 i økte leieutgifter knyttet til de to samlokaliseringene.

131. Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler 
Som en konsekvens av at kommunen bytter ut flere av dagens fossilbiler mot nullutslipps-biler, i tråd med vedtak om at kommunen kun skal ha nullutslippsbiler i sin bilpark, vil det i 2019 påløpe avslutningskostnader knyttet til innbytte før kontraktstidens utløp. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 0,4 mill. i 2019.

132. Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere
Utviklingen i antall netto nye brukere som mottar hjemmetjenester har vært økende det siste året, og veksten fra januar 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 er på om lag 14 %. Dette utgjør i overkant av 120 nye brukere. Rådmannen foreslår å videreføre styrkingen fra 2. tertialrapport 2018, slik at budsjettet er i samsvar med aktivitetsnivået. Budsjettet foreslås styrket med kr 18 mill. årlig.

Krisesenteret i Stavanger

133. Krisesenteret for menn, økt bemanning   
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 vedtatt en styrking med kr 0,2 mill. for å øke bemanningen på krisesenteret for menn som følge av «Forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet», som trådte i kraft i mars 2017. I forskriften fremgår det at kommunene må sørge for ordninger som sikrer at ansatte er tilgjengelige hele døgnet for å ivareta sikkerheten til brukerne av krisesentrene. For å opprettholde dagens nivå, og for å oppfylle kravet i ny forskrift, foreslår rådmannen å øke bemanningen på krisesenteret med ytterligere en 100 % stilling. Stavanger kommune sin andel tilsvarer kr 0,2 mill. fra 2019.

NAV

134. NAV flyktningeveiledere, reversering        
NAV-kontorenes oppfølgingsansvar overfor flyktninger har økt i omfang som følge av sterk økning i antall bosatte flyktninger de siste årene. NAV-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningeveileder hver. Denne bidrar i forberedelse til yrkesdeltakelse og overgang til arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet. Antallet deltakere i programmet vil holde seg på et høyt nivå i 2019. Den vedtatte nedtrappingen av kapasiteten med 1 årsverk forskyves derfor fra 2019 til 2020 med kr 0,75 mill., og fra 2021 med ytterligere 1 årsverk slik at totalbeløpet blir 1,5 mill.

135. Sosialhjelp, reduksjon
Budsjettet til økonomisk sosialhjelp økte med kr 15 mill. i 2018, avtakende til kr 10 mill. fra 2019 og ut planperioden. Utgiftene til sosialhjelp økte både i 2016 og 2017, og må sees i sammenheng med høy arbeidsledighet. Antallet langtidsmottakere av sosialhjelp med forsørgeransvar har økt, noe som innebærer at hver enkelt mottaker utløser høyere beløp.

136. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde

137. NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler   
NAV Hundvåg og Storhaug flytter inn i nye lokaler i løpet av 2019. Rådmannen forslår å øke flytte- og etableringskostnader med kr 1,5 mill. i 2019.

138. Bosetting av flyktninger, nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene     
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av det tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en nedtrapping i planperioden. Sosialhjelpsbudsjettet ble styrket med kr 5 mill. Rådmannen foreslår en nedtrapping på kr 2,3 mill. fra 2021. Stor nedgang i antall bosatte flyktninger forventes å gi reduksjon i utbetaling av sosialhjelp til målgruppen, for eksempel gjennom langt lavere antall personer som skal ha hjelp til etablering og livsopphold i ankomstfasen mv.

Rehabiliteringseksjonen

139. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

140. Matservering til rusavhengige     
Mange rusmiddelavhengige har dårlig ernæringsmessig status. Dette kan ha innvirkning på generell helsetilstand, og både psykisk – og fysisk helse. For å få å forebygge helseskade og overdose kan tilgang på mat/måltid være avgjørende. Invitasjon til måltidsfellesskap er for mange også inngangsporten til andre tjenester. Matservering kan være et verktøy i arbeidet med utsatte grupper. Mat inngår allerede i tjenestetilbudet, uten at virksomheten er kompensert for merkostnadene dette har medført. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,4 mill. årlig.

Sentrale midler legetjeneste

141. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

142. Leger, spesialisering
I mars 2017 kom ny forskrift med krav om spesialitet eller spesialisering i allmennmedisin for alle kommunale leger i fast stilling. Rådmannen har innarbeidet en kostnadsvekst på kr 0,75 mill. årlig til kurs, veiledningsgrupper og fravær under spesialisering.

Sentrale midler levekår

143. Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Det er totalt fordelt ut kr 106 mill. til aktuelle virksomheter i 2017 og 2018. Det innebærer at deler av vedtatt nedtrapping har vært mulig å håndtere uten at tildelte midler til virksomhetene må trekkes inn i 2019. Rådmannen har hatt en ny gjennomgang av både inntekts- og utgiftssiden tilknyttet bosettingssitasjonen. Under forutsetning av at antall bosatte flyktninger i 2018, dvs. ca. 140, er representativt for årene i planperioden, vil antallet nyankomne flyktninger og deltakere i introduksjonsprogrammet synke dramatisk.  Det samme gjelder inntektene gjennom integreringstilskudd fra staten.  Det legges derfor opp til en reduksjon i ressursene på kr 11,5 mill. i 2019, kr 19,5 mill. i 2020, kr 23,5 mill. fra 2021.

144. Bompengekostnader, økning
Som en konsekvens av byggingen av 37 nye bompengestasjoner i distriktet, vil en måtte forvente en økning i utgiftene knyttet til bompenger (evt. leasingkostnader). Hovedvekten av kjøretøy finnes i hjemmesykepleien, men også NAV, HSK, og enkelte bydekkende tjenester innenfor helse- og velferdsområdet vil få økte driftskostnader, enten på egne kjøretøy eller ved at ulike transporttjenester man kjøper for å frakte brukere blir dyrere. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket fra Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 , og tilføre ytterligere kr 3,05 mill. i 2019, slik at samlet beløp vil beløpe seg til kr 3,66 mill. Ordningen trer i kraft fra 1. oktober 2018, og midlene fordeles til berørte virksomheter ved detaljbudsjetteringen etter at omfanget for den enkelte er mer kjent.

145. Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning  
Kommunen har i dag 164 VTA-plasser, der 12 av disse var nye i 2018. Gradvis volumøkning, i tillegg til generell satsjustering over tid som ikke er kompensert, har medført et budsjettmessig etterslep i forhold til kostnadsnivået. Rådmannen foreslår å gradvis innrette budsjettet til gjeldende kostnadsnivå i løpet av planperioden, og foreslår en styrking på kr 2,1 mill. i 2019, økende til kr 4,2 mill. fra 2020.

146. Trygg hjemme, prosjektstilling     
Rådmannen foreslår å innarbeide midler til en prosjektstilling i 2019 på kr 0,75 mill. som skal bistå i å kartlegge brannsikkerheten hos alle brukere som er i risikogruppen.  Jfr. Vedtak i KL sak 31/18.

147. Habilitering og rehabilitering, opptrapping  
Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen knyttet til opptrapping innenfor habilitering og rehabilitering. Den foreslåtte styrkingen, som tilføres over statsbudsjettet som frie inntekter som en del av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, vil erstatte dagens tilskuddsordning. Midlene foreslås brukt på til tre ulike formål: 1) Styrking av koordinerende enhet, 2) Ambulant innsatsteam rehabilitering i hjemmet og 3) IKART – interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam. Rådmannen forslår å styrke opptrappingen med kr 2,6 mill. totalt, noe som er tilsvarende det regjeringen legger opp til Kommuneproposisjonen for 2019.

148. Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt 
Rådmannen foreslår å øke inntektene knyttet til den statlige refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere med kr 18,8 mill. i forhold til opprinnelig budsjett 2018. Økningen henger sammen med de økte utgiftene på helse- og sosialkontorene (kjøpte tjenester), og bør sees i sammenheng med dette.

149. Friere faglighet, mindre byråkrati, prosjektkoordinator    
For å sikre gjennomføringen av prosjektet «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» vedtatt i kommunalstyret for levekår, interpellasjon nr. 1/16, foreslår rådmannen å innarbeide midler til en prosjektstilling med delårseffekt kr 0,25 mill. i 2019 og helårseffekt kr 0,5 mill. i 2020 og 2021.

150. Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter 
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplan  2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Budsjettpotten som avsettes til å refundere virksomhetens utgifter til tolketjenester ble styrket med kr 4 mill. av disse. I tråd med vedtatt nedtrappingsplan foreslår rådmannen å redusere potten i 2021 med kr 2,0 mill. og kr 4,0 mill. fra 2022.

151. Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter  
Jf. sak 16/02994, vedtatt i kommunalstyre for levekår om «Friere faglighet og mindre byråkrati i hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune» fremkommer det blant annet at bestillerkontoret skal samlokaliseres med hjemmetjenesten. De aktuelle virksomhetene fra Eiganes og Tasta flytter derfor inn i nye lokaler i Byfjordparken i løpet av høsten 2018. Samlet leiekostnad er kr 0,5 mill. høyere enn dagens nivå, og rådmannen foreslår å innarbeide dette. Kommunen vil også fortsatt ha husleieforpliktelser på dagens lokaler i løpet av planperioden. Rådmannen foreslår derfor å legge inn midler til dette, samtidig som det arbeides videre med å finne løsninger for å få inn andre leietakere. Samlet kostnad vil utgjøre kr 2,8 mill. i 2019 og kr 1,6 mill. fra 2020.

152. Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter     
Økningen i rammetilskuddet knyttet til opptrappingsplanen for rus, gitt over statsbudsjettet, er for 2019 beregnet til å bli kr 5,2 mill. Bruken av disse i årets Handlings- og økonomiplan er på kr 2,5 mill., fordelt på OBS-teamet, Matservering til rusavhengige og alkoholveileder på Helsehuset.

Resterende midler – kr 2,7 mill. – skal finansiere eksisterende prosjekter fra 2020. Grunnet dekning for alle prosjekter i 2019, ble kr 2,7 mill., det vil si restmidlene fra 2019-tildelingen, omfordelt til andre formål innenfor helse- og velferd i 2019. Midlene på kr 2,7 mill. føres tilbake i sin helhet fra 2020 for å være med å finansiere nye og eksisterende tiltak inn forbi rusfeltet.

153. Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt  
Regjeringen legger opp til at kommunene fra 2019 skal betale for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri. Regjeringens anslag på totale kostnader for kommunene vil ligge på mellom kr 150 – 220 mill. Stavanger kommune sin andel i henhold til en kostnadsnøkkel blir på ca kr 5,5 mill. Rådmannen foreslår å legge inn dette i Handlings- og økonomiplan for 2019-2022, og ev. justere beløpet i tråd med forslag til statsbudsjett når det blir offentliggjort.

Stab helse og velferd

154. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

155. Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene 
Stab helse og velferd holder jevnlig interne kurs for virksomhetene innen helse- og velferd. For å dekke driftskostnadene knyttet til disse kursene, foreslår rådmannen å innarbeide kr 0,2 mill. årlig til dette.

Stavanger legevakt

156. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

157. Ny legevaktmodul, FDV-kostnader
Rådmannen foreslår å innarbeide forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader av planlagt legevaktmodul på kr 0,5 mill. årlig, i påvente av bygging av nytt legevaktsbygg.

158. Bosetting av flyktninger, nedtrapping av tildelte midler  
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. av tildelte integreringstilskudd i 2017 for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Det ble samtidig vedtatt en forventet nedtrapping i planperioden. Smittevernkontoret ble styrket med kr 0,7 mill. som tilsvarer en stilling, for å imøtekomme den økte pågangen av antall brukere. Rådmannen foreslår å trekke tilbake denne stillingen i 2021 i tråd med vedtatt nedtrappingsplan.

Tekniske hjemmetjenester

159. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

160. Medisindispensere, leasingkostnader      
Stavanger kommune har i løpet av 2018 kommet godt i gang med utrullingen av medisindispensere til brukere som mottar hjemmesykepleie. Totalt er det planlagt utrulling av 250 dispensere, til en årlig kostnad på kr 3,6 mill. Rådmannen foreslår å finansiere disse ved en omdisponering av budsjettmidler fra helse- og sosialkontorene til tekniske hjemmetjenester, med den begrunnelse at antall vedtak knyttet til hjemmebesøk, og dermed også utgiftene, nå vil kunne reduseres.

161. Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader      
Stavanger kommune har gått til anskaffelse av digitale trygghetsalarmer for sine 1700 brukere, noe som har en årlig leasingkostnad på kr 1,8 mill. Rådmannen foreslår derfor å styrke budsjettrammen til tekniske hjemmetjenester for å kunne ivareta de økte driftskostnadene.

162. Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold
Innføringen av 250 medisindispensere og 1700 digitale trygghetsalarmer gjør at behovet for økt teknisk vedlikeholdskompetanse er nødvendig, og det foreslås å øke med en stilling på tekniske hjemmetjenester for å ivareta dette. Stillingen vil besettes i løpet av siste halvår 2019, med helårseffekt fra 2020, og rådmannen foreslår derfor å øke budsjettet kr 0,38 mill. i 2019, og kr 0,75 mill. fra 2020 og utover.

163. Tekniske hjemmetjenester, leasing bil      
Tekniske hjemmetjenester har behov for å gå til anskaffelse av en ekstra bil til sin bilpark. For å dekke leasing av en stor bil/varebil, foreslår rådmannen å styrke rammen til tekniske hjemmetjenester med kr 0,12 mill. fra 2019.

164. Digital trygghetsalarm, økt egenbetaling 
Kommunen mottar egenbetaling fra brukere som abonnerer på trygghetsalarm. De digitale trygghetsalarmene har en høyere leasingkostnad, men er et mye bedre produkt for brukerne. Rådmannen foreslår derfor å øke egenbetalinger på trygghetsalarmer med kr 0,5 mill. årlig for å delvis finansiere de økte leasingkostnadene. Endringen innarbeides i nye egenbetalingssatser for 2019.

By- og samfunnsplanlegging

Beredskap

165. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

166. Nytt nødnett, innkjøp og drift 
Rådmannen foreslår å innarbeide kostnadene til innkjøp av radioterminaler i 2019 på kr 0,15 mill. I tillegg utgjør årlig drift kr 0,1 mill. fra 2019 som omfatter abonnement for hver radioterminal.

167. Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling
Det er behov for å styrke kommunens innsats på det kriminalitetsforebyggende feltet, jf. FSK 197/17. Det er søkt om statlig tilskudd (delfinansiering) til ressurser for en ny stilling for 2019 og 2020. Rådmannen foreslår å innarbeide den kommunale egenandelen av ressursen på kr 0,62 mill. i 2019 og 2020, kr 0,82 mill. fra 2021.

Planavdelinger

168. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stab Samfunnsutvikling

169. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Bymiljø og utbygging

Avløpsverket

170. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022. Det foreslås lagt inn kr 0,4 mill. i 2019, 0,7 mill. i 2020, kr 1,1 mill. fra 2021.

171. Driftsutgifter/generell prisstigning     
Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. Dette utgjør kr 1,0 mill. i 2019, kr 2,0 mill. i 2020, kr 3,0 mill. i 2021 og kr 4,1 mill. i 2022.

172. Avskrivninger      
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene på kr 2,2 mill. i 2019, med en opptrapping hvert år til kr 5,1 mill. i 2022.

173. Renter restkapital
Rådmannen foreslår en økning i renter restkapital på kr 3,4 mill. i 2019 samt en ytterligere opptrapping til kr 6,1 mill. i 2022. grunnet en høyere rentesats.

174. Bruk/avsetning til selvkostfond    
Avløpsverket har pr 31.12.17 kr 27,6 mill. avsatt på bundne fond. Det foreslås å avsette kr 11,3 mill. i 2019, kr 19,5 mill. i 2020, kr 19,7 mill. i 2021 og kr 19,1 mill. i 2022.

175. Avløp, økte gebyrinntekter        
Rådmannen foreslår en gebyrøkning i 2019 på 15 %. Årsaken til gebyrøkningen skyldes økte priser hos IVAR, et høyere rentenivå og et høyre investeringsnivå. Inntektene utgjør kr 29,3 mill. i 2019, kr 48,4 mill. i 2020, kr 54,2 mill. i 2021 og kr 57,7 mill. i 2022.

176. Fastledd, IVAR      
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin økonomiplan 2018-2022 samt fremskrevet befolkningsmengde. Det budsjetteres med kr 1,6 mill. i 2019, kr 4,5 mill. i 2020, kr 5,1 mill. i 2021 og kr 5,3 mill. i 2022.

177. Mengdevariabelt ledd, IVAR   
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin økonomiplan 2018-2022 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022). Det budsjetteres med kr 8,9 mill. i 2019, kr 13,7 mill. i 2020, kr 15,4 mill. i 2021 og kr 16,0 mill. i 2022.

178. Teknologiutvikling          
Det investeres i ny teknologi slik at Vann, – og Avløpsverket kan utvikle et system for å kunne se avviket mellom det faktiske volumbruket for vann og avløp i realtid og det budsjetterte, såkalt lekkasjevarsling. Midlene skal også finansiere nye prosjekter for rensing av vannledninger med ispigging, kompetansesenteret for VA på Ås (sammen med de andre store kommunene) og prosjekter som støtter andre nyvinninger som utforskes. Det budsjetters med kr 0,5 mill. årlig.

Idrett

179. Oilers Investa AS, indeksregulering            
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,1 mill. i 2019, med en gradvis opptrapping til kr 0,4 mill. i 2022 for å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Investa AS. Avtalen regulerer kommunens kostnader ved leie av Oilers Arena.

180. Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift  
Hetlandshallen ble offisielt åpnet i september 2018. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet til Idrett med kr 1,5 mill. årlig for å kompensere for kostnader ved drift av hallen.

181. ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Northern Seas, olje, – og gassutstilling (ONS). I 2019 og 2021 arrangeres ikke ONS og inntektsbortfallet utgjør kr 1,2 mill. disse to årene.

182. OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra Offshore Technology Days (OTD). Rådmannen foreslår å justere inntektsbudsjettet fra OTD med kr 0,7 mill. i 2019 og 2021.

183. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

184. Gamlingen, driftsmidler   
Driftsutgiftene på Gamlingen øker som følge av økt publikumsinteresse. Dette innebærer at Natur- og idrettsservice KF har måttet øke bemanningen, utvidet åpningstidene for barnebassenget samt foreta ekstra renhold. De økte driftsutgiftene er anslått til kr 2 mill.

185. Gamlingen, økte billettinntekter 
Som følge av økt publikumsinteresse forventes billettinntektene på Gamlingen å øke med kr 2 mill.

186. SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie
Stavanger kommune har inngått en leieavtale om å leie banetid på SR-Bank Arena (Viking Stadion og treningsbanen. Jf. vedtak i formannskapet sak 26/18. Rådmannen foreslår å innarbeide helårsvirkningen på kr 2,04 mill. i budsjettrammen til idrett.

187. Stavanger svømmehall, driftsutgifter        
Stavanger svømmehall åpner opp etter rehabilitering i april 2019. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet med kr 5,3 mill.  i 2019 og kr 7 mill. fra 2020.

188. Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende
Stavanger svømmehall forventes være ferdig renovert i 2019. Rådmannen foreslår derfor å økte inntektsbudsjettet for 2019 med kr 2,8 mill. og kr 3,7 mill. fra 2020.

189. Hinna garderober, driftsutgifter  
Idrett skal drifte de nye garderobene på Hinna. Anlegget forventes å komme i drift fra 2019. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,4 mill. årlig i planperioden til drift og vedlikehold.

190. Stavanger ishall, driftsutgifter  
Idrett har i 2018 tatt over driftskostnader fra Stiftelsen Stavanger ishall. I denne tidsperioden har energikostnadene økt betraktelig. Rådmannen foreslår derfor å øke driftsbudsjettet til idrett med kr 2,5 mill. i 2019 og utover i planperioden.

191. Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter   
De kommunale avgiftene samlet for kommunale idrettsanlegg har økt fra kr 1,1 mill. i 2014 til kr 3, 6 mill. i 2018. Budsjettrammen har i samme periode vært uforandret på kr 0, 895 mill. Det foreslås at budsjettet styrkes med kr 2,7 mill. årlig fra 2019.

Juridisk

192. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

193. Juridisk, redusert budsjettramme
Rådmannen foreslår å redusere juridisk sin budsjettramme med kr 0,5 mill. i planperioden 2019-2022 som en generell omstilling.

194. Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av inntekter 
Rådmannen forslår å kompensere budsjettrammen til Juridisk i forhold til bortfall av leieinntekter på parkeringsanlegget ved OK23 med kr 1,31 mill. årlig i planperioden.

Miljø

195. Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018
Stavanger bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 å medvirke til den videre utviklingen av Ullandhaug økologiske gård innenfor en ramme på kr 4,0 mill. i 2018. Tilskuddet på kr 4 mill. er en engangsstøtte som vill utbetales i 2018 eller 2019 avhengig av prosjektets utvikling.

196. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

197. Miljø, redusert budsjettramme
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Miljø med kr 0,5 mill. i planperioden 2019-2022 som en generell omstilling.

Park og vei

198. Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler
Avtalene med Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av avtalene. Dette utgjør kr 0,15 mill. i 2019 og økes opp til kr 0,6 mill. i 2022.

199. Vertskommune under festival, reduserte bidrag
Bystyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. Rådmannen foreslår en reduksjon med kr 0,5 mill. i 2019, kr 0,2 mill. i 2020 og reduksjon på kr 0,5 mill. i 2021 og 2022.

200. Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. i 2019 og trappes opp til 0,4 mill. i 2022.

201. Biologisk mangfold        
I handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig økning på kr 0,25 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 0,25 mill. i resten av planperioden.

202. Framkommelighet
Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2017-2020 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen med kr 0,4 mill. i 2019 og med en opptrapping til kr 1,6 mill. i 2022.

203. Trafikksikkerhet og miljø 
I Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021 bevilget bystyret kr 0,3 mill. til trafikksikkerhetstiltak grunnet nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig økning på kr 0,3 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1, mill. i 2019, kr 0,6 mill. i 2020, kr 0,7 mill. i 2021 og kr 1 mill. i 2022.

204. Nye anlegg, park og vei     
Det er bygget, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Hillevåg torg, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning pr år utover i planperioden. Rådmannen foreslår en økning med kr 0,6 mill. i 2019, kr 1 mill. i 2020, kr 1,4 mill. i 2021 og kr 1,8 mill. i 2022.

205. Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold
Rådmannen foreslår å avsette kr 0,15 mill. i 2019 og en opptrapping til kr 0,75 mill. i 2022 til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet arealøkning.

206. Park og vei og NIS, bompengekostnader  
Som et resultat av de økte bompengeutgiftene i Stavanger foreslår rådmannen en økning av driftsmidler for Park og vei og NIS på kr 1,1 mill. i 2019 og videre utover i planperioden.

207. Plasser, vei og torg
Det er investert betydelige summer i vedlikeholdskrevende arbeid på sentrale torg og parker som Stavanger Forum, Konserthuset og De Historiske Hagene på Eiganes. For å ivareta disse investeringene foreslås det å videreføre bevilgningen i Handlings- og økonomiplan 2019 – 2022 med en økning på kr 0,2 mill. i 2019 og opptrapping til kr 0,8 mill. i 2022.

208. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

209. Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier 
Stavanger kommune mottok 21.06.17 brev fra Statens vegvesen «Omklassifisering av fylkesvei 404, 421 og 428 i Stavanger kommune», der det foreslås å omklassifisere deler av veinettet fra fylkesvei til kommunal vei. Saken er behandlet i KMU 05.09.17 og i Formannskapet 07.09.17, sak 135/17. Denne omklassifiseringen blir gjennomført i 2018 og gjelder Kirkegårdsveien, Paradisveien, Consul Sigval Bergesensvei, Sandviksveien, Armauer Hansensvei, Rogalandsgata og Musegata. For å ivareta forsvarlig vedlikehold og planlagt vedlikehold av omklassifiserte veier på tilsammen 5,91 km, kreves en årlig bevilgning på kr 1,5 mill. I 2019 foreslår rådmannen en bevilgning bare på kr 0,75 mill. som et generelt omstillingstiltak, men kr 1,5 mill. i resten av planperioden.

210. Nattfløtt til byøyene, ny avtale     
Kolumbus har utlyst nytt anbud på hurtigrutene til byøyene for perioden 01.01.2019 til 31.12.2022, med opsjon på 1 + 1 år. I dette anbudet inngikk også Nattfløtten til byøyene. Stavanger inngår deretter en ny avtale om Nattfløtt med Kolumbus. Ny avtale innebærer en kostnadsøkning årlig på kr 0,257 mill. KMU har den 10.04.2018 , sak 69/18,  vedtatt en økning i billettprisen på  kr 40, slik at netto utgiftsøkning for Stavanger kommune blir årlig kr 0,2 mill. En stor del av prisøkningen skyldes at båtene i det nye anbudet kun skal gå på biodiesel, som er betydelig dyrere enn vanlig diesel, men mer klimanøytral.

211. Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter
I 2019 flytter Park og vei ut fra leide lokaler på Løkkeveien som betyr en reduksjon i leieutgifter på årlig kr 3 mill.

Renovasjon

212. Selvkostfond, bruk/avsetning
Renovasjonen har pr 31. desember 2017 kr 16,6 mill. på bundne fond. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,07 mill. til fondet i 2019, kr 0,85 mill. i 2020, kr 1,78 mill. i 2021 og kr 2,27 mill. i 2022.

213. IVAR, økt leveringsgebyr og mengde 
Det er foreslått en moderat økning i avfallsmengder og enhetspriser basert på beregninger utført av Renovasjonen. Beløpet øker med kr 0,5 mill. i 2019 og øker gradvis opp til kr 2,1 mill. i 2022.

214. Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning
Økningen skyldes ikke bare økt volum uten også økte lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Beløpet øker med kr 1,59 mill. i 2019 og øker opp til kr 9,94 mill. i 2022.

215. Kalkulerte finanskostnader    
Rådmannen foreslår en redusering av finanskostnadene på cirka kr 0,3 mill. i 2019, kr 0,29 mill. i 2020, og kr 0,28 mill. fra 2021 grunnet reduserte avskrivningskostnader.

216. Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning
Rådmannen foreslår å øke innkjøp av varer og tjenester til renovasjonen med kr 0,45 mill. i 2019 med en gradvis opptrapping til kr 1,24 mill. i 2022.

217. Renovasjon, økte gebyrinntekter
Økningen i gebyrinntektene er en kombinasjon av økt volum og økt gebyrsats. Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 2,0 % i 2019. Inntektene økes med kr 2,31 mill. i 2019 og opp kr 15,27 mill. i 2022.

218. Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter
Inntekter knyttet til renovasjonstjenester på Rennesøy og Finnøy. Stavanger har inngått samarbeidsavtaler med Renovasjonen IKS og Rennesøy kommune, samt tilsvarende med Finnøy kommune, for innsamling av husholdningsavfall i egenregi. Samhandlingen er en del av forberedelsene til en felles renovasjonstjeneste i nye Stavanger fra 2020. Årlige inntekter er beregnet til 12,45 mill.

219. Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader 
Kostnader til renovasjonstjenester på Rennesøy og Finnøy. Sees i sammenheng med refusjonsinntektene. Stavanger har inngått samarbeidsavtaler med Renovasjonen IKS og Rennesøy kommune, samt tilsvarende med Finnøy kommune, for innsamling av husholdningsavfall i egenregi. Samhandlingen er en del av forberedelsene til en felles renovasjonstjeneste i nye Stavanger fra 2020. Årlige utgifter er beregnet til kr 12,45 mill.

Stab strategi og målstyring

220. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger eiendom

221. Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader
I forbindelse med rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 var det behov for å leie 115 kontorplasser i rehabiliteringsperioden. Rådmannen foreslår å redusere kostnadene med kr 2,85 mill. i 2019 og utover i planperioden da leieperioden avsluttes.

222. Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 15,6 mill. i 2019 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 32,2 mill. i 2022. Beregningsmetoden er basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.

223. Bygg, forsikring
Utgifter til forsikring av bygg øker og Rådmannen foreslår en årlig økning på kr 0,2 mill. i 2019 med en opptrapping til kr 0,8 mill. i 2022. Kostnadsøkningen skyldes en kombinasjon av økte priser og økt volum.

224. Nye bygg, energiutgifter
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen 2017 – 2020 å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk med en gradvis økning mot år 2020. Rådmannen har innarbeidet opptrappingen i budsjettforslaget for planperioden med kr 0,85 mill. i 2019, kr 1,15 mill. i 2020, og kr 1,45 mill. i 2021-2022.

225. ENØK-innsparinger
ENØK-tiltak iverksettes og rådmannen legger til grunn at energikostnadene vil reduseres med kr 1,5 mill. fra 2019 og ut planperioden.

226. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

227. Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift
Tiltaket gjelder brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen i Stavanger. Tiltakene må defineres som drift og bokføres i tråd med forskrifter. Rådmannen foreslår derfor at kr 1,5 mill. flyttes fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

228. Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader overtagelse av bygg
Tennishallen har tidligere vært driftet av Tennis SK og Stavanger Forum. Etter at Stavanger kommune overtok driftsansvaret blir anlegget driftet og vedlikeholdt på lik linje som de andre idrettshallene. Stavanger eiendom har i 2018 også overtatt driftsansvaret for Blidensol sykehjem og Tasta skatepark. Rådmannen foreslår at driftsbudsjettet til Stavanger forvaltning øker med kr 7,1 mill. i perioden 2019-2021 og kr 6,85 mill. i 2022.

229. Vedlikehold, reduksjon
Vedlikeholdsbudsjettet på bygningsporteføljen til Stavanger kommune foreslås redusert med kr 2 mill. i 2019 og utover i planperioden som et generelt omstillingskrav.

Vannverket

230. Justeringer iht. hovedplan, bemanningsøkning    
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022. Budsjettet økes fra kr 0,4 mill. i 2019, kr 0,7 mill. i 2020 og kr 1,1 mill. fra 2021.

231. Driftsutgifter, generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2015. Budsjettet økes fra kr 0,8 mill. til kr 3,3 mill. i 2022.

232. Avskrivninger       
Basert på planlagt investeringsnivå øker avskrivningene med kr 0,6 mill. i 2019, samt en ytterligere opptrapping til kr 3,3 mill. i 2022.

233. Renter restkapital
Høyere rentenivåer medfører en økning i renter restkapital på kr 2,2 mill. i 2019 med en opptrapping til kr 4,7 mill. i 2022.

234. Selvkostfond, bruk/avsetning
Avløpsverket har pr 31. desember 2017 kr 23,525 mill. avsatt på bundne fond. For 2019 foreslås det et bruk av fondet på kr 4,2 mill. I resten av planperioden blir det avsatt midler; kr 4,1 mill. i 2020, kr 6,2 mill. i 2021 og kr 5,4 mill. i 2022.

235. Vannverket, økte gebyrinntekter
Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 12 % i 2019 for å dekke økte kostnader fra IVAR, høyere rente og planlagte rehabiliteringer. Inntektene økes med kr 13,2 mill. i 2019 og økende til kr 40 mill. i 2022.

236. Fastledd, IVAR
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2016-2020 samt fremskrevet befolkningsmengde. Budsjettet økes med kr 5,1 mill. i 2019 og til kr 9,4 mill. i 2022.

237. Mengdevariabelt ledd, IVA
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2016-2020 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022. (17 mill. m3 i 2022). Budsjettet økes fra kr 7,8 mill. og til kr 12,3 mill. i 2022.

238. Teknologiutvikling 
Det investeres i ny teknologi slik at Vann, – og avløpsverket kan utvikle et system for å kunne se avviket mellom det faktiske volumbruket for vann og avløp i realtid og det budsjetterte, såkalt lekkasjevarsling. Midlene skal også finansiere nye prosjekter for rensing av vannledninger med ispigging, kompetansesenteret for VA på Ås (sammen med de andre store kommunene) og prosjekter som støtter andre nyvinninger som utforskes. Det budsjetters med kr 0,5 mill. årlig.

Innbygger og samfunnskontakt

Innbyggerservice

239. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Kommunikasjon

240. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Kultur

241. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

242. De tre regionale institusjonene – Rogaland teater, MUST, SSO    
Rådmannen foreslår økt driftstilskudd på kr 3 mill. til institusjonene i samsvar med avtalefestet fordelingsnøkkel. Den endelige kostnaden til dette fastsettes over statsbudsjettet. I tillegg til dette foreslår rådmannen å bevilge kr 1,7 mill. i lønns- og prisvekst fordelt mellom de tre institusjonene. Samlet årlig økning blir dermed kr 4,7 mill.

243. Økt tilskudd MUST 
Rådmannen foreslår en økning i driftstilskuddet til MUST på kr 2 mill. Ledelsen av museet har orientert om den stramme økonomiske situasjonen og som har medført et strengt kostnadsregime over tid som ikke har gitt mulighet til å sette av tilstrekkelige midler til fornying. Rådmannen foreslår å øke driftsstøtten slik at dette kan bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av museet fremover.

244. Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår      
Kvalitetssikring av konseptutvalgsutredningen vil ble ferdigstilt i løpet av høsten 2018.  Tilskuddet på kr 0,57 mill. trekkes ut i budsjettåret 2019.

245. Filmkraft Rogaland         
Filmkraft Rogaland sitt årlige tilskudd fra eiere er skjevfordelt sammenlignet med eierbrøken. Sammenlignet med største eiers årlige bidrag på kr 4,47 mill. kan Stavanger kommunes årlige tilskudd estimeres til kr 3,13 mill.  FSK vedtok i sak 59/16 at Stavanger kommune ikke skulle tegne seg for eierandeler i det nye konsoliderte filmfondet for Vestlandet. FSK vedtok videre at eierskapet i Filmkraft Rogaland «ligger fast» og at «intensjonen er å styrke det regionale filmsenteret ved en gradvis økning av driftstilskuddet». Filmkraft Rogaland har søkt om et driftstilskudd for 2019 på kr 2,7 mill. Rådmannen foreslår å øke driftstilskuddet med kr 1,07 mill. som da tilsvarer et årlig driftstilskudd på kr 2,7 mill. fra og med 2019.

246. Opera Rogaland    
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet med kr 50 000 årlig.

247. STAR, økt tilskudd
Driftstilskuddet til STAR (Stavanger Rock) har ikke vært prisjustert de siste 11 årene, som innebærer at handlingsrommet til STAR har vært gradvis redusert i løpet av disse årene. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide en økning i tilskuddet med kr 0,1 mill. for å kompensere for dette.

248. Tou Scene, økt økonomisk vederlag
Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. I henhold til avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 0,7 mill. med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at musikkfellesskapet blir ferdigstilt.

249. Byjubileum, prosjektstilling       
Rådmannen foreslår å innarbeide en prosjektstilling på 9 måneder i 2019 med kr 0,74 mill. som gjelder forprosjekt til Byjubileet. Dette foreslås finansiert av det generelle disposisjonsfondet, jf. linje 23.

Næring

250. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Politisk sekretariat

251. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 

Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Smartby

252. Smartby, fra investering til drift
Rådmannen foreslår å flytte kr 3 mill. fra investeringsbudsjettet og over til drift. Dette fordi flere av prosjektene som er startet opp er av en slik karakter at utgiftene må bokføres i driftsbudsjettet i tråd med gjeldende forskrifter.

Stab og støtteenheter

Kommuneadvokaten

253. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stab og støtte

254. Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2018 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

255. IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018 
Anskaffelsen av sikkerhetssystem er ferdigstilt som planlagt i 2018. Bevilgning på kr 0,565 mill. utgår fra 2019.

256. IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM,
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen samlet med kr 1,18 mill. i 2019 og fra 2020 med kr 0,93 mill. årlig for skybasert datasjø, backup-site og uCMDM.

Et prioritert område er Azure datalake. En slik skybasert datasjø vil forberede kommunen på Big Data. Kommunen vil kunne sette sammen data på nye måter og få et sterkere grunnlag for fremtidige beslutninger – for eksempel i en strategisk kontekst.

I tillegg ønsker rådmannen å flytte langtidslagring fra Løkkeveien 51 til Green Mountains lokasjon på Rjukan, dette innebærer økte kostnader på kr 0,13 mill. Gjennom å lagre dataene på Rjukan har man alt samlet hos Green Mountain, men vil skille produksjonsdata og backup på to fysisk uavhengige lokasjoner (Rennesøy og Rjukan). Tiltaket innebærer kjøp av teknisk utstyr og årlige leiekostnader.

Rådmannen foreslår også kr 0,63 mill. i 2019 til datakommunikasjon som gjelder uCMDB – automatisert kartlegging av elementer og sammenhenger i kommunens infrastruktur og årlig kostnader på kr 0,5 mill. fra 2020. Systemet støtter oppdagelse av både systemer som kjører lokalt og systemer en eventuelt måtte ha i ekstern sky. Systemet innebærer kvalitetsheving og økt internkontroll.

257. IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv
Rådmannen foreslår å innarbeide en engangskostnad i 2019 på kr 2 mill. til utgifter for ekstern gjennomgang av kommunens IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv. Gjennomgangen skal avdekke eventuelle sårbarheter og anbefale endringer i dagens rammeverk. Det ønskes å trygge informasjonssikkerheten gjennom for eksempel enhetlig behandling av alle systemer i kommunen. For å møte fremtidige endringer knyttet til ytterligere digitalisering av kommunen, vil det oppdatere og forbedre dokumentasjon på arkitektur, infrastruktur, prosesser og håndtering av dataflyt mm. Denne dokumentasjonen er en viktig del av internkontrollen og et skritt i riktig retning dersom kommunen ønsker å ISO-sertifisere seg i fremtiden.

258. IT, personvern og sikkerhet
Rådmannen foreslå å innarbeide kr 0,8 mill. årlig til en stillingsressurs med ansvar for personvern/sikkerhet. Med ny personvernlov (GDPR) opplever kommunen en økt bevissthet rundt personvern og sikkerhet. Antall henvendelser til kommunens personvernombud/sikkerhetsansvarlig har økt betraktelig sammen med saksbehandlingstiden. Behovet er stort for rådgivningskapasitet på området både for å følge opp tjenesteområder og innbyggere. Rådmannen må sikre at kommunen har en forsvarlig håndtering av sikkerhet og ikke minst en god internkontroll knyttet til området.

259. IT, lisenser, reduksjon       
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammene til lisenser med kr 0,3 mill.  fra og med 2019. Microsoft varslet økte lisenskostnader, hovedsakelig på grunn av endringer i valuta og i lisensieringsmodell.  Rådmannen har foretatt nødvendige gjennomganger av brukermassen og foretatt lisenstilpasninger basert på at kommunens ansatte har ulike behov. Dette har gitt økonomiske effekter som tilsvarer at kostnadsøkningen kun er estimert til kr 0,5 mill. årlig. I tillegg har PPT tatt i bruk Public Oppvekst og dette innebærer at det gamle fagsystemet avvikles og kostnadene reduseres med kr 0,8 mill. årlig. Samlet innebærer dette en årlig reduksjon i lisenskostnader på kr 0,3 mill.

260. Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet   
I Handlings- og økonomiplanen 2018-2021 lå det til grunn at budsjettrammene skulle reduseres med kr 1,35 mill. fra 2019 som følge av ferdigstillelse av prosjektet Public Oppvekst. Rådmannen foreslår å ikke foreta denne reduksjonen med bakgrunn i betydelig økning i aktivitet fremover for Byarkivet.

Det forventes en betydelig økning i det digitale arkivmaterialet i årene fremover, som en konsekvens av ny teknologi, integrasjoner mot andre fagsystemer og prosjekter som Public Oppvekst og Nye Stavanger. Dette vil kreve økte ressurser til registering, overvåkning og kontroll av digitalt arkivmateriale for å ivareta sikkerhet og åpenhet i Stavanger kommune. Implementering av eArkivløsning for kontinuerlig deponering fra Public Oppvekst og andre fagsystemer vil kreve ressurser til kvalitetskontroll og forvaltning av det digitale arkivmateriale for å ivareta sikkerhet og nødvendige tilganger for brukerne.

Krav til effektiv innsynsbehandling forsterkes av borgernes rettigheter til innsyn i henhold til ny personvernforordning (GDPR), der den enkelte har rett til å vite hva som er lagret av dennes persondata i de ulike digitale systemer og arkiver. Dette krever nøyaktige søk på tvers av systemer og i millioner av dokumenter, filmer og foto. Det vil kreve ressurser for å betjene de innsynskrav som følger av kommende digitale avleveringer, Nye Stavanger og GDPR –  innsynsbehandling i digitalt skapt materiale.

På bakgrunn at dette foreslår rådmannen å øke rammen slik at det gir rom for bemanningsøkning og   økte utviklingskostnader med tilsammen kr 0,75 mill. i 2019 og fra 2020 økes beløp med ytterligere kr 0,2 mill. Økt behov for areal vil i tillegg gi økte husleiekostnader på kr 0,5 mill.

261. Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjekt avsluttet 2018    
Prosjektet «Norsk opplæring for ansatte med svake norskferdigheter» avsluttes som planlagt i 2018 og budsjettet reduseres med kr 1,2 mill. årlig fra 2019.

262. HR, lederstøtte
Rådmannen foreslår å øke bemanning i HR-støtte med kr 0,9 mill. årlig for å dekke lønnsutgifter til en stillingsressurs som skal bidra med økt lederstøtte til virksomhetsledere. Sykefravær har lenge vært et viktig oppmerksomhetsområde i kommunen. Mye av HR-støtte sin kapasitet går med til å bistå ledere i å håndtere oppfølging av enkeltpersoners sykefravær. Samtidig er det behov for å øke kapasiteten på satsninger som kan fungere godt i større skala, inkludert forebyggende satsninger og nærværssatsninger. En viktig innsatsfaktor her er å styrke ledernes kompetanse på disse områdene.

263. Lærlinger 
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1 mill. fra 2020 for å ha tilstrekkelig med midler til lærlingeordningen og for å videreutvikle dagens Opplæringskontor for å kunne møte morgendagens behov. Måltallet for antall lærlinger er 180 og måltallet videreføres i hele planperioden.

264. Innkjøp, kontraktsoppfølging, analyse
Rådmannen foreslår å øke stillingsressurs innenfor kontraktsoppfølging og innkjøpanalyse. Det foreslås at tiltaket innarbeides med halvårseffekt kr 0,45 mill. i 2019. Helårseffekt av tiltaket utgjør kr 0,9 mill. Analyse og tilrettelegging av innkjøpsdata i forkant av en anskaffelse har vist seg å være et grep som har hatt positiv effekt. Samtidig som det må bli større oppmerksomhet på oppfølging av kontrakter knyttet til om kommunen får de betingelsene avtalen innebærer (priskontroll, kontroll av avtalelojalitet, arbeidslivskriminalitet som oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår osv.) Det bør i større grad arbeides med å hente ut gevinstene avtalene innebærer gjennom rapportering og oppfølging av både kommunen selv, men også leverandørene.

265. Kemneren, økt husleie A-krimsenteret
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,15 mill. fra 2020 til økte husleiekostnader til A-krimsenteret, Kemneren, for å ivareta Stavanger kommune sine forpliktelser i senteret.