a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

2.2 Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen er sammensatt av samfunnsdelen med mål og strategier og arealdelen med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens tidshorisont er 16 år og den rulleres hvert fjerde år. Sammen med tematiske planer gir kommuneplanen overordnede føringer for handlings- og økonomiplanen og årsbudsjettet for neste år. Det pågår nå et arbeid med å revidere kommuneplanen. Samfunnsdelen vil bli utvidet til å omfatte Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner.

Kommuneplan for Stavanger 2019-2034, med samfunnsdel og arealdel, blir lagt fram for endelig politisk behandling i Stavanger bystyre sommeren 2019.

Fellesnemnda har bedt Stavanger kommune om å utarbeide en samfunnsdel for nye Stavanger. Stavanger vil derfor utarbeide sin samfunnsdel slik at den er egnet til å vedtas i den nye kommunen så snart nytt kommunestyre er konstituert. Prosessen med å utarbeide samfunnsdelen skal gjennomføres slik at det bidrar til legitimitet og forankring i de tre kommunene. Samfunnsdelen skal også behandles i Finnøy og Rennesøy kommunestyrer.

Elementer fra den reviderte kommuneplanen som er under arbeid er trukket inn i dette kapitlet.

Forventet befolkningsutvikling viser at det er viktig med en lang planleggingshorisont og god sammenheng mellom areal- og økonomiplanleggingen. Investeringsbeslutninger gir langsiktige konsekvenser. I kapittel 3 er dette nærmere belyst i en langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIA) med tidshorisont på 16 år.