a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
  
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 93 476 54 000 10 000 221 000 116 000 0  
Andre salgsinntekter 1 928 00000  
Overføringer med krav til motytelse 111 962 00000  
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134   
Statlige overføringer 10 810 280 195 39 300 8 000 2 000 190 000   
Andre overføringer 219 968 00000  
Renteinntekter og utbytte000000  
Sum inntekter 596 219 463 405 186 504 363 562 274 282 320 134   
         
Utgifter        
Lønnsutgifter 24 188 00000  
Sosiale utgifter 5 718 00000  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 198 447 1 001 400 1 223 470 1 322 950 1 413 050 1 016 750   
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 352 00000  
Overføringer 161 509 00000  
Renteutgifter og omkostninger000000  
Fordelte utgifter -168 789 00000  
Sum utgifter 1 232 425 1 001 400 1 223 470 1 322 950 1 413 050 1 016 750   
         
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000   
Utlån 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000   
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 500 33 500   
Dekning av tidligere års udekket000000  
Avsatt til ubundne investeringsfond 68 550 0000 346 500   
Avsatt til bundne investeringsfond 63 533 00000  
Avsatt til likviditetsreserve- 0000  
Sum finansieringstransaksjoner 601 874 588 510 710 600 681 900 631 400 1 011 000   
         
Finansieringsbehov 1 238 080 1 126 505 1 747 566 1 641 288 1 770 168 1 707 616   
         
Dekket slik:        
Bruk av lån 709 850 709 487 1 354 051 1 292 001 1 418 286 967 769   
Salg av aksjer og andeler000000  
Mottatte avdrag på utlån 206 662 167 450 173 405 187 022 203 652 567 902   
Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 190 110 162 265 148 230 171 945   
Bruk av tidligere års udisponert000000  
Bruk av disposisjonsfond 1 500 00000  
Bruk av bundne driftsfond 1 013 00000  
Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 68 500 30 000 000  
Bruk av bundne investeringsfond 53 233 00000  
Bruk av likviditetsreserve000000  
Sum finansiering 1 238 080 1 126 505 1 747 566 1 641 288 1 770 168 1 707 616   
         
Udekket/udisponert------  
         
Tabell V.10 Hovedoversikt - investering, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Investeringer i anleggsmidler 1 232 425 1 001 400 1 223 470 1 322 950 1 413 050 1 016 750
Utlån og forskutteringer 266 178 418 510 538 500 532 000 470 900 493 000
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 56 000 58 100 27 900 30 500 33 500
Avdrag på lån 152 039 114 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Dekning av tidligere års udekket-0 - - - -
Avsetninger 132 083 0 - - - 346 500
Årets finansieringsbehov 1 834 299 1 589 910 1 934 070 2 004 850 2 044 450 2 027 750
       
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 709 850 709 487 1 354 051 1 292 001 1 418 286 967 769
Inntekter fra salg av anleggsmidler 93 476 54 000 10 000 221 000 116 000 -
Tilskudd til investeringer 230 778 280 195 39 300 8 000 2 000 190 000
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 129 210 137 204 134 562 156 282 130 134
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 318 625 167 450 173 405 187 022 203 652 567 902
Andre inntekter 1 928 0 - - - -
Sum ekstern finansiering 1 512 732 1 340 342 1 713 960 1 842 585 1 896 220 1 855 805
       
Overført fra driftsbudsjettet 179 667 181 068 190 110 162 265 148 230 171 945
Bruk av avsetninger 141 901 68 500 30 000 000
Sum finansiering 1 834 300 1 589 910 1 934 070 2 004 850 2 044 450 2 027 750
       
Udekket/udisponert000000
Tabell V.11 Budsjettskjema 2A - investering, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.3 Investeringstabell

 Investeringer 2019-2022Total
prosjekt-
kostnad
2019202020212022
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Stavanger rådhus, rehabilitering (ferdig 2023) 260 000 10 000 20 000 80 000 100 000
2IT-systemer, Microsoft Azure datalake 250 250    
3IT-systemer, uCMDB 170 170    
4Trådløst nettverk i barnehager + SFO (ferdig 2019) 4 800 4 800    
5Nye Tou , 3. byggetrinn (ferdig 2020) 45 000 20 000 25 000   
6Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 12 000    
7Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
8Schancheholen, brannstasjon (ferdig i 2021) 143 000 30 000 50 000 59 000  
9Lervig, brannstasjon, (ferdig 2022) 174 000 30 000 50 000 44 000 50 000
10Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 600 4 500   
11Kommunal eiendom, rehabilitering og vedlikehold  3 500    
12Enøk-pakke 3 27 000 2 000    
13Skeie skole, energikonvertering 4 000 3 500    
14Smartteknologi   7 000 7 000   
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS  2 500    
16Hillevåg , områdeløft 7 000 2 000 2 000   
17Storhaug, områdeløft 8 000 2 000    
18Avvik- og varslingssystem  800 800   
19Egenkapitaltilskudd KLP   25 100 27 900 30 500 33 500
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 20 000 15 000    
21Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
22Kongress- og arrangementsturisme fond  30 000    
23El-bil, lading på gatelys  2 000 2 000 2 000  
24Olav Kyrres gt 23, sykkelparkering i underetasje  8 000    
25Opera Rogaland IKS, kapitalinnskudd  500    
Byst.endr.Vikingsenteret, forprosjekt  1 000    
Byst.endr.Byggemodning Madla/Revheim   50 000 50 000   
Byst.endr.Byggemodning Hillevåg  50 000 50 000   
 Sum diverse bygg  318 720 295 200 221 500 189 500
 Skolebygg     
26Byfjord skole, mindre tilpassninger i bygget 600 600    
27Madlavoll skole, rehabilitering el-tavler/automasjon 1 500 1 500    
28Madlamark skole inkl. gymsal, riving og nybygg (ferdig 2021) 284 000 62 000 100 000 92 400 14 000
29Vaulen skole inkl. gymsal og bydelskulturskole (ferdig 2023) 398 000 10 000 90 000 100 000 110 000
30Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom (ferdig 2023) 313 000 10 000 40 000 100 000 118 000
Byst.endr.Nye Storhaug skole (Linje 30)     45 000
31Nylund skole, rehabilitering av fasade hovedbygg og gymbygg (ferdig 2019) 34 000 14 500 7 000   
32Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 8 000 40 000 94 000 40 000
33Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000   2 000 50 000 100 000
34Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 91 000 10 000   
35Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
36Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
37Skoler, investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 2 000
Byst.endr.IKT-satsing  4 000 2 000   
Byst.endr.Idrettshaller Madlamark, Vaulen og ny skole i Lervig  17 500 17 500 17 500 17 500
 Sum skolebygg   226 100 315 500 460 900 451 500
 Barnehagebygg     
38Våland, tomt til barnehageformål 25 000 25 000    
39Våland, barnehage med inntil 10 avdelinger (ferdig 2022) 135 000 10 000 20 000 60 000 45 000
40Hundvåg, tomt til fremtidig barnehageformål  4 000    
41Tasta barnehage inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2019) 42 500 17 500    
42Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig i 2020) 42 000 21 000 20 000   
43Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2020) 55 500 18 000 10 800   
44Ytre Tasta barnehage avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 20 000 2 000 15 000 3 000  
45Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000
46Barnehager, inventar og utstyr  1 000 1 000 1 000 1 000
47Storhaug, barnehage med 10 avdelinger (ferdig 2021) 135 000 25 000 45 000 60 000 5 000
48Grovgarderober i 6 barnehager 30 000 5 000 10 000 10 000  
 Sum barnehagebygg  130 500 123 800 136 000 53 000
 Helse- og omsorgsbygg     
SBBKF 1Boliger til vanskeligstilte, kjøp 30 000     
SBBKF 2St. Petri, nytt bofellesskap for eldre (ferdig 2023) 64 000     
SBBKF 3Bofellesskap for personer med utviklingshemming , 6 boliger (ferdig 2022) 30 000     
SBBKF 4Bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig 2019) 28 800     
SBBKF 5Haugåsveien 26/28, bofellesskap og boliger     
SBBKF 6Kjøp av personalbaser i tilknytting til boliger, se linjene under (ferdig 2020) 10 000     
SBBKF 7Etablererboliger, 6 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 8Brukereid bofellesskap, 7 boliger (ferdig 2020)     
SBBKF 9Bofelleskap for unge personer med autisme, 8 plasser (ferdig 2024) 42 000     
SBBKF 10Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede, 6 plasser (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 11Brukereid bofellesskap 6 boenheter (ferdig 2024) 34 000     
SBBKF 12Bofellesskap for eldre/demens, 16 plasser (ferdig 2025) 56 000     
49Legevakten, midlertidige kontorlokaler (ferdig 2019) 15 000 15 000    
50Legevakten, mulighetsstudie for ny legevakt (ferdig 2020) 2 000 1 000 1 000   
51Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad (ferdig 2019) 2 000 2 000    
52Stavanger legevakt, EKG-system (ferdig 2019) 500 500    
53Stavanger legevakt, nødnettoperatørplasser, 2 stasjoner (ferdig 2019) 1 000 1 000    
54Hinnabo, 8 plasser (ferdig 2020) 30 000 12 000 18 000   
55Velferdsteknologi 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
56Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2023) 410 000 70 000 40 000 80 000 100 000
Byst.endr.Senter for personer for demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger (ferdig 2021)   100 000 120 000 -100 000
57Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler  1 500    
58Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemming 60 000 20 000 20 000 5 000  
59Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000
60Biler, virksomheter i Helse og velferd  1 500 1 500 1 500 1 500
61Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
62Omsorgsbygg 2030, mulighetstudier og prosjekteringer  2 000 2 000 2 000 2 000
Byst.endr.Planlegging nytt sykehjem     2 000
Byst.endr.Eiendomsutvikling på Dom (linje 62)  3 000 2 000   
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig  155 500 210 500 234 500 31 500
 Idrettsbygg     
63Idrettsbygg, løpende rehabilitering   500 500 500 500
64Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager (ferdig 2020) 41 000 10 000 10 000   
65Madlamark skole, svømmehall varmtvannsbasseng (ferdig 2021) 16 000   1 500 1 000 4 500
66Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 44 000 17 000    
67Olav Kyrres gate 19 inkl. Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) 275 400 57 200    
Byst.endr.Faste tribuneplasser i Storhallen  2 700    
 Sum idrettsbygg  87 400 12 000 1 500 5 000
 Vannverket     
68Fornyelse  38 000 38 000 38 000 38 000
69Byomforming  16 000 16 000 16 000 16 000
70Forsterkninger     4 000
71Lekkasjereduksjon  1 000 1 000 1 000 1 000
72Kjøretøy og utstyr, vannverket  1 200 600   
73Vannledninger i utbyggingsområder  3 000 3 000 3 000  
 Sum vannverket  59 200 58 600 58 000 59 000
 Avløpsverket     
74Fornyelse  50 000 50 000 50 000 50 000
75Fremmedvannsreduksjon og separering  10 000 10 000 10 000 10 000
76Byomforming   20 000 20 000 20 000 20 000
77Vannføringsmålere avløp    2 000 2 000
78Kjøretøy og utstyr, avløpsverket  2 700 3 800 3 000  
 Sum avløp  82 700 83 800 85 000 82 000
 Renovasjon     
79Søppelspann, kjøp   1 500 1 500 1 500 1 500
80Nedgravde containere  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon  3 500 3 500 3 500 3 500
 Park og vei     
81Barnehager, uteområder  2 500 2 500 2 500 2 500
82Stavanger rådhus, uteområde, forprosjekt 2 000 2 000    
83Tou scene, uteområde 5 000 500 4 500   
84Åmøyveien, gang og sykkelvei 50 000   10 000 20 000 20 000
85LED-lys, utskiftning av gatelysarmatur 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
86Asfaltering  8 000 8 000 8 000 8 000
87Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering  1 500 1 500 1 500 1 500
88Nye veianlegg 30 000 2 100 2 100 2 100 2 100
89Gatelys   10 000 10 000 10 000 10 000
90Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdig 2019) 40 000 15 100    
91Kongsgata, rehabilitering   10 000    
92Fremkommelighet   3 000 3 000 3 000 3 000
93Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
94Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
95Trafikksikkerhet  15 300 15 300 15 300 15 300
96Miljø og gatetun  3 500 3 500 3 500 3 500
97Sentrum  6 000 6 000 6 000 6 000
98Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100
99Kreative lekeplasser  1 000 1 000 1 000 1 000
Byst.endr.Kreative lekeplasser  2 000 2 000 2 000 2 000
100Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 1 000
101Friområder, økt opparbeidelse   4 000 2 000 2 000 2 000
102Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700
Byst.endr.Skjøtsel av friområder  2 000 2 000 2 000 2 000
103Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000
104Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 700    
105Skoler, uteområder  8 000 8 000 8 000 8 000
Byst.endr.Våland skolegård   3 000   -300 -2 700
106Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torgareal 3 000 1 000 1 500   
107Cricketbane, tilrettelegging 6 500 6 200    
108 Kunstgessbaner, rehabilitering av 3 baner årlig   12 000 12 000 12 000
Byst.endr.Vassøy kunstgress  2 000 2 000   
Byst.endr.Lassa kunstgress  2 000 2 000   
Byst.endr.Lervig park  2 000 3 000   
 Sum park og vei   168 450 156 950 153 650 142 250
 Kirkebygg     
109Hundvåg gravlund (ferdig 2020) 10 000 5 000 5 000   
110Revheim gravlund (ferdig 2021) 4 000    4 000  
111Domkirken 2025 305 000 30 000 60 000 62 000 33 000
112Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 4 500    
113Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000 8 000 14 000 - 
114Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret (ferdig 2021) 37 000 2 000 12 000 23 000  
 Sum kirkelig fellesråd  49 500 91 000 89 000 33 000
 Sum brutto investeringer, bykassen  1 281 570 1 350 850 1 443 550 1 050 250
 Finansiering av investeringer     
115Overføring fra driften  219 158 212 330 203 170 222 666
Byst.endr.Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet)  -29 048 -50 065 -54 940 -50 721
116Momsrefusjon investeringer  137 204 134 562 156 282 130 134
117Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån  43 600 43 600 43 600 43 600
118Salgsinntekter  10 000 77 000   
Byst.endr.Bidrag fra utbygger - byggemodning Madla/Revheim og Atlanteren   100 000 100 000  
119Tilskudd fra Husbanken, Hinnabo bofellesskap     5 000
120Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 000 16 000  
121Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3  3 000    
122Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000    
123Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000    
124Mottatte avdrag på konserninterne utlån  15 805 21 422 30 052 39 802
125Husbanktilskudd Oddahagen  10 000    
126Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000    
Byst.endr.Husbanktilskudd Ramsvigbyen- senter for demens     183 000
127Spillemidler kunstgressbaner  2 000 2 000 2 000 2 000
128Bruk av ubudne investeringsfond  30 000    
Tilleggsinst.Statlig byggetilskudd for Tou scene byggetrinn 2  7 300 6 000   
129Låneopptak  645 303 577 436 851 246 641 248
Byst.endr.Endring låneopptak  170 248 182 565 96 140 -166 479
 Sum finansiering av investeringer  1 281 570 1 350 850 1 443 550 1 050 250
 Egenfinansieringsgrad 36 %44 %34 %55 %
 Udekket ----
Tabell V.12 Investeringstabell, tall i hele 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)