a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Vedtatt budsjett

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger 441 955 476 543 484 743 486 543 486 543 486 543
Andre salgs- og leieinntekter 624 518 585 826 632 191 671 111 688 701 701 351
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872 637 621 664 696 664 418 664 418 664 418
Rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 388 114 2 395 128 2 434 728 2 468 228
Andre statlige overføringer 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Andre overføringer 99 125 39 790 64 140 54 440 54 440 49 440
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 097 000 5 163 000 5 198 000 5 247 000
Eiendomsskatt 319 490 265 000 266 000 251 000 266 500 262 000
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 527 493 9 894 197 9 937 753 9 989 343 10 048 493
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 4 364 878 4 376 000 4 523 501 4 493 211 4 464 311 4 435 111
Sosiale utgifter 1 150 710 1 160 049 1 169 858 1 174 293 1 174 293 1 174 393
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 183 810 991 285 1 032 185 1 040 542 1 049 027 1 062 720
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 006 405 1 848 474 1 938 879 1 966 097 1 982 852 2 000 979
Overføringer 912 268 888 038 927 572 950 444 970 144 982 594
Avskrivninger 483 378 434 720 434 767 434 756 434 780 434 712
Fordelte utgifter -116 727 -47 810 -51 410 -51 410 -51 410 -51 410
Sum driftsutgifter 9 984 722 9 650 756 9 975 352 10 007 933 10 023 997 10 039 099
       
Brutto driftsresultat 87 065 -123 263 -81 155 -70 180 -34 654 9 394
       
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 - - - - -
Mottatte avdrag på utlån 27 717 29 661 26 461 26 461 26 461 26 461
Sum eksterne finansinntekter 439 004 426 906 458 074 523 036 561 678 547 309
       
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 226 260 236 616 276 762 328 246 374 991 358 283
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 - - - - -
Avdrag på lån 332 368 350 929 378 596 412 878 451 110 474 696
Utlån 1 603 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter 566 244 588 775 656 588 742 354 827 331 834 209
       
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 240 -161 869 -198 514 -219 318 -265 653 -286 900
       
Motpost avskrivninger 483 378 434 720 434 729 434 733 434 737 434 741
       
Netto driftsresultat 443 203 149 588 155 060 145 235 134 430 157 235
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter4.4 %1.6 %1.6 %1.5 %1.3 %1.6 %
       
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 159 387 -----
Bruk av disposisjonsfond 78 580 1 200 11 940 11 200 11 200 11 200
Bruk av bundne fond 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Sum bruk av avsetninger 318 041 31 480 46 350 40 630 39 700 39 210
       
Overført til investeringsregnskapet 179 667 181 068 190 110 162 265 148 230 171 945
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk0-----
Avsatt til disposisjonsfond 276 920 -----
Avsatt til bundne fond 126 512 - 11 300 23 600 25 900 24 500
Sum avsetninger 583 100 181 068 201 410 185 865 174 130 196 445
       
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 178 145 -----
Tabell V.5 Hovedoversikt - drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

Budsjettskjema 1A - drift Regnskap
2017
Opprinnelig budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Skatt på inntekt og formue 4 887 727 4 998 000 5 097 000 5 163 000 5 198 000 5 247 000
Ordinært rammetilskudd 2 145 544 2 223 100 2 388 114 2 395 128 2 434 728 2 468 228
Skatt på eiendom 319 490 265 000 266 000 251 000 266 500 262 000
Andre direkte eller indirekte skatter000000
Andre generelle statstilskudd 448 556 301 613 297 313 252 113 196 013 169 513
Sum frie disponible inntekter 7 801 317 7 787 713 8 048 427 8 061 241 8 095 241 8 146 741
       
Renteinntekter og utbytte 394 110 397 245 431 613 496 575 535 217 520 848
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 177 00000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 226 260 236 616 276 762 328 246 374 991 358 283
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 6 012 -0000
Avdrag på lån 332 368 350 929 378 596 412 878 451 110 474 696
Netto finansinnt./utg. -153 352 -190 300 -223 745 -244 549 -290 884 -312 131
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk000000
Til ubundne avsetninger 276 920 00000
Til bundne avsetninger 126 512 0 11 300 23 600 25 900 24 500
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 159 387 00000
Bruk av ubundne avsetninger 78 580 1 200 11 940 11 200 11 200 11 200
Bruk av bundne avsetninger 80 075 30 280 34 410 29 430 28 500 28 010
Netto avsetninger -85 390 31 480 35 050 17 030 13 800 14 710
       
Overført til investeringsbudsjettet 179 667 181 068 190 110 162 265 148 230 171 945
Til fordeling drift 7 382 908 7 447 825 7 669 622 7 671 457 7 669 927 7 677 375
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  7 447 825 7 669 622 7 671 457 7 669 927 7 677 375
Mer/mindreforbruk -----
Tabell V.6 Budssjettskjema 1A - drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1BVedtatt budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjett
2020
Budsjett
2021
Budsjett
2022
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann7 893 9 093 9 093 9 093 9 093
Stab og støtte277 881 286 562 286 112 286 112 286 112
Kommuneadvokat5 903 6 123 6 123 6 123 6 123
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner292 493 301 778 301 328 301 328 301 328
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning29 104 29 604 29 604 29 604 29 604
Barnehage994 553 1 041 653 1 037 003 1 036 003 1 035 003
Grunnskole1 260 708 1 290 408 1 297 308 1 295 108 1 292 108
Johannes læringssenter170 717 174 317 161 817 149 817 138 817
Stavanger kulturskole37 787 38 887 38 887 38 887 38 887
Pedagogisk-psykologisk tjeneste44 471 45 371 44 871 44 871 44 371
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud82 208 84 208 84 208 84 208 84 208
Ungdom og fritid71 680 68 799 65 669 65 669 66 169
Helsestasjon og skolehelsetjenesten76 013 77 413 77 413 77 413 77 413
Barnevernstjenesten226 054 235 704 237 004 232 004 231 504
EMbo86 139 69 039 69 039 67 039 67 039
Sum Oppvekst og utdanning3 079 434 3 155 403 3 142 823 3 120 623 3 105 123
      
Helse og velferd     
NAV304 608 299 308 297 058 294 008 294 008
Boligkontoret7 606 7 706 7 706 7 706 7 706
Fysio- og ergoterapitjenesten64 570 65 170 65 170 65 170 65 170
Hjemmebaserte tjenester54 191 83 891 85 841 81 091 81 091
Bofellesskap462 811 460 711 484 311 505 811 511 511
Alders- og sykehjem834 593 859 793 853 793 856 793 868 193
Rehabiliteringsseksjonen46 347 55 598 55 598 55 598 55 598
Arbeidstreningsseksjonen14 767 15 507 16 007 17 507 17 507
Flyktningseksjonen27 335 29 335 24 535 23 335 21 335
Helse- og sosialkontor599 420 623 620 620 620 619 120 619 120
Dagsenter og avlastningsseksjonen168 621 174 651 174 651 174 651 174 651
Tekniske hjemmetjenester1 624 7 124 7 494 7 494 7 494
Krisesenteret i Stavanger12 766 12 966 12 966 12 966 12 966
Helsehuset i Stavanger17 843 20 023 19 973 20 223 20 223
Sentrale midler levekår-95 223 -96 827 -102 027 -113 027 -115 527
Sentrale midler legetjeneste71 082 72 832 72 832 72 832 72 832
Stab helse og velferd39 160 39 930 39 930 39 930 39 930
Stavanger legevakt52 319 53 819 53 819 53 119 53 119
Sum Helse og velferd2 684 440 2 785 157 2 790 277 2 794 327 2 806 927
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 206 6 286 6 286 6 286 6 286
Stavanger eiendom261 133 284 033 288 133 294 123 301 583
Park og vei151 400 153 600 156 600 157 850 159 600
Idrett87 449 100 589 100 989 101 589 101 189
Vannverket0 0 0 0 0
Avløpsverket0 0 0 0 0
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg0 0 0 0 0
Juridisk11 752 12 942 12 942 12 942 12 942
Miljø5 586 8 886 8 886 8 886 8 886
Sum Bymiljø og utbygging523 666 566 476 573 976 581 816 590 626
      
By- og samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling9 771 9 861 9 861 9 861 9 861
Beredskap8 932 11 132 10 982 11 182 11 182
Byggesaksavdelingen1 695 1 695 1 695 1 695 1 695
Planavdelinger38 408 39 408 39 408 39 408 39 408
Sum By- og samfunnsplanlegging58 806 62 096 61 946 62 146 62 146
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Kommunikasjon8 397 8 527 8 527 8 527 8 527
Næring13 514 14 664 14 464 14 464 14 464
Politisk sekretariat10 263 10 443 10 443 10 443 10 443
Kultur165 792 175 332 174 442 174 442 174 442
Innbyggerservice12 878 13 098 13 098 13 098 13 098
Stab Innbygger- og samfunnskontakt0 0 0 0 0
Smartby7 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt217 028 232 064 230 974 230 974 230 974
      
Felles kostnader591 958 566 648 570 133 578 713 580 251
      
Sum drift7 447 825 7 669 622 7 671 457 7 669 927 7 677 375
      
Sum fordelt til drift-7 447 825 -7 669 622 -7 671 457 -7 669 927 -7 677 375
      
Sum totalt-----
Tabell V.7 Budsjettskjema 1B - netto drift, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Driftsrammetabell

NrEndringer i driftOpprinnelig 2018 2019202020212022
 Frie inntekter     
1Formue- /inntektsskatt -4 998 000 -5 198 000-5 267 000-5 297 000-5 347 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning -2 882 800 -2 996 370-3 030 640-3 066 840-3 106 540
3Inntektsutjevning 659 700 687 100714 500707 400714 200
Tilleggsinst.Frie inntekter, reduksjon 22 15625 01223 71224 112
 Sum frie inntekter -7 221 100 -7 485 114-7 558 128-7 632 728-7 715 228
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft -13 400 -14 000-14 000-14 000-14 000
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken -20 900 -22 600-24 400-25 300-24 800
6Eiendomsskatt -265 000 -274 500-287 500-287 500-287 500
7Eiendomsskatt, utsatt inntektseffekt av kommunal taksering, jf. nye Stavanger--15 000--
Tilleggsinst.Eiendomsskatt, justering iht. forventet nivå (verk og bruk) -1 000-1 000-1 500-2 000
Byst.endr.Eiendomsskatt 9 50022 50022 50027 500
8Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige -276 000 -270 000-223 000-166 000-140 000
 Sum sentrale inntekter -575 300 -572 600-512 400-471 800-440 800
 Finans     
9Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor -99 952 -108 014-111 739-115 429-118 901
10Lyse AS, utbytte -218 000 -240 000-262 000-273 000-284 000
11Renovasjonen IKS, utbytte -1 000 -1 000-1 000-1 000-1 000
12Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen -30 000 -30 000-30 000-30 000-25 000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen -66 700 -55 800-53 100-54 500-54 400
Byst.endr.Økt overføring fra Stavanger boligbygg KF, (salg av eiendom)  -5 000   
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen -4 500 -7 900-8 100-8 250-8 250
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån -26 600 -30 600-32 800-34 200-33 400
16Renteinntekter, konserninterne lån -6 400 -13 200-23 900-34 700-33 600
17Renteinntekter bank og finansforvaltning -29 700 -37 200-41 700-40 700-39 200
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 177 471 191 226214 162242 145252 276
Tilleggsinst.Finans, reduserte låneavdrag og renter -400-700-700-700
Byst.endr.Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 3 5738 85912 7297 759
19Avdragsutgifter (investeringslån) 350 929 373 171401 568436 595465 730
Byst.endr.Avdragsutgifter (investeringslån) 5 67511 76014 9659 416
20ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -3 900 -3 300-3 300-3 300-3 300
 Sum finans 41 648 41 23168 010110 655133 430
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering 181 068 219 158212 330203 170222 666
Byst.endr.Overføring fra drift til investering -29 048-50 065-54 940-50 721
22Vekstfondet, bruk -1 200 -1 200-1 200-1 200-1 200
23Disposisjonsfond, bruk - forprosjekt Byjubileum0-740---
Byst.endr.Klima og miljøfond, bruk av disposisjonsfond -10 000-10 000-10 000-10 000
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond 179 868 178 170151 065137 030160 745
 Sentrale utgifter     
24Folkevalgte 43 300 44 90044 90044 90044 900
25Hovedtillitsvalgte 13 300 13 60013 60013 60013 600
26Revisjon og kontroll 5 700 6 3006 3006 3006 300
27Ordinær reservekonto 6 200 6 2006 2006 2006 200
28Kirkelig fellesråd 87 000 89 90089 90089 90089 900
29Felleskostnader 68 800 68 80068 80068 80068 800
Byst.endr.Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner, Gladmat 200   
30Oppreisningsordningen barnevern, avsluttet 1 000 ----
31Valg-6 900-6 900-
32Tilskudd livssynssamfunn 14 200 14 20014 20014 20014 200
33Pensjon, sentrale poster 151 596 158 596161 596161 596161 596
34Eksterne husleiekontrakter 3 700 3 1003 1003 1003 100
35Digitalisering 10 00020 00030 00040 000
36Gevinstrealisering av digitalisering   -10 000-20 000
37Lønnsoppgjøret 2019 89 000 96 00096 00096 00096 000
Tilleggsinst.Lønnsoppgjør 2018, reduserte kostnader -5 000-5 000-5 000-5 000
Tilleggsinst.Lønnoppgjør 2019, redusert kompensasjonsnivå -4 015-4 015-4 015-4 015
Byst.endr.Redusert lønnsreserve -5 000-5 000-5 000-5 000
Tilleggsinst.Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering -9 541-12 097-10 297-10 197
 Sum sentrale utgifter 483 796 495 140498 484507 184500 384
 Sum netto utgifter 705 312 714 541717 559754 869794 559
 Tilskudd regionale prosjekter     
38Rogaland brann og redning IKS 117 550 120 050126 050132 450139 100
39Greater Stavanger AS 7 960 8 0008 0008 0008 000
40Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 49 000 50 60052 40053 70053 600
41Sørmarka flerbrukshall IKS 11 100 12 55016 65016 00015 350
42Multihallen og Storhallen IKS 7 700 7 6007 4507 2007 200
 Sum tilskudd regionale prosjekter 193 310 198 800210 550217 350223 250
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -6 897 778 -7 144 373-7 142 419-7 132 309-7 138 219
 Disponibelt utover 2018-nivå -246 595-244 641-234 531-240 441
 Oppvekst og utdanning     
 Barnehage     
43Tilskudd til ikke-kommunale barnehager og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering--900-900-900-900
44Pedagogisk materiell ifm. innføring av ny rammeplan, utgår fra 2020-0-1 750-1 750-1 750
45Pilotprosjekt "Utvidet bemanning", avsluttes i løpet av 2019--1 300-3 200-3 200-3 200
46Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-18 60018 60018 60018 600
47Barn i barnehage, økning-25 00025 00025 00025 000
48Tilrettelagt barnehagetilbud-7 0006 0005 0004 000
49Samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene-1 5001 5001 5001 500
50Gratis kjernetid, økt innslagsgrense-2 7002 7002 7002 700
51Foreldrebetaling for barns opphold i barnehage, økning --5 000-5 000-5 000-5 000
Tilleggsinst.Barnehage, økt foreldrebetaling (inntekt) -1 000-1 000-1 000-1 000
Tilleggsinst.Private barnehager, økt tilskudd, deflator (2018) 2 0002 0002 0002 000
52Omdisponere midler fra kompetanse- og organisasjonsutvikling til samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene--1 500-1 500-1 500-1 500
 Sum tiltak Barnehage-47 10042 45041 45040 450
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-2 0002 0002 0002 000
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud-2 0002 0002 0002 000
 Barneverntjenesten     
54IKT-løft, innkjøp foretatt i 2018--250-250-250-250
55Nytt vaktsystem for barnevernsvaktene, innkjøp foretatt i 2018--400-400-400-400
56Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-3 0003 0003 0003 000
57Barnevernstjenesten, saksbehandlerstillinger-1 3001 3001 3001 300
58Barnevernstjenesten, flere institusjonsplasser-6 0006 0006 0006 000
59Bosetting av flyktninger, nedtrapping----4 800-6 600
Byst.endr.Stillinger i barnevernet  1 3002 6003 900
Byst.endr.Reduserte kostnader barnevern   -1 500-1 500
 Sum tiltak Barnevernstjenesten-9 65010 9505 9505 450
 EMbo     
60Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-900900900900
61Bosetting av enslige mindreårige flyktninger, nedtrapping --18 000-18 000-20 000-20 000
 Sum tiltak Embo--17 100-17 100-19 100-19 100
 Grunnskole     
62Nye krav til kompetanse for lærere-500500500500
63Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-24 70024 70024 70024 700
64Chromebooks, vedlikehold--3 0003 0003 000
65Elevtallsvekst grunnskole-5 90012 90012 90012 900
66Skolemiljøarbeid, styrking av Lenden skole- og ressurssenter-3 0003 0003 0003 000
67Bosetting av flyktninger, nedtrapping av midler til minoritetsspråklige elever i ordinær skole----1 500-3 000
68Spesialundervisning på private skoler, endring i tildelingen av ressurser --1 500-4 000-4 000-4 000
69Ny rektorskole fra høsten 2020--5002001 000-500
70Universitetsskolesatsing, pilotprosjekt-1 5001 500--
71Foreldrebetaling skolefritidsordning, prisjustering--3 300-5 100-5 100-5 100
Byst.endr.Friplasser SFO 400900900900
72Norsk digital læringsarena, utgår--1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak Grunnskole-29 70036 60034 40031 400
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
73Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten-1 4001 4001 4001 400
 Johannes læringssenter     
74Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-3 6003 6003 6003 600
75Bosetting av flyktninger, nedtrapping ---12 500-24 500-35 500
 Sum tiltak Johannes læringssenter-3 600-8 900-20 900-31 900
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
76Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-900900900900
77Bosetting av flyktninger, nedtrapping---500-500-1 000
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste -900400400-100
 Stab Oppvekst og utdanning     
78Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-500500500500
Byst.endr.Motvirke nye ungdomstrender 3 000   
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning-3 500500500500
 Stavanger kulturskole     
79Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Stavanger kulturskole-1 1001 1001 1001 100
 Ungdom og fritid     
80Ungdomsundersøkelsen 2019 og 2022-500--500
81Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 3001 3001 3001 300
82Nye frivilligsentraler-370740740740
 Sum tiltak Ungdom og fritid-2 1702 0402 0402 540
 Sum tiltak Oppvekst og utdanning-84 02071 44049 24033 740
 Helse og velferd     
 Alders- og sykehjem     
83Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale-3 6003 6003 6003 600
84Lervig sykehjem, helårsdrift av kafé-800800800800
85Spania-plasser, reduksjon av plasser --2 100-2 100-2 100-2 100
Byst.endr.Én ekstra Spania-plass 700700700700
86Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-17 00017 00017 00017 000
87Vedlikeholdsavtale sykesignalanlegg-1 2001 2001 2001 200
88Demenslandsby----5 000
89Legedekning sykehjem, full finansiering av dagens norm-1 0001 0001 0001 000
90Nytt bofellesskap eldre ved tidligere St.Petri aldershjem----6 400
Byst.endr.Prøveprosjekt, økt bemanning på sykehjem 3 000   
Byst.endr.Redusert sykefravær  -3 000  
 Sum tiltak Alders- og sykehjem-25 20019 20022 20033 600
 Arbeidstreningsseksjonen     
91Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-240240240240
92Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning-5005002 0002 000
93Praksisplasser for funksjonshemmede--500500500
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen-7401 2402 7402 740
 Bofellesskap     
94Bofellesskap ROP, 4 plasser--4 5004 5004 500
95Selveier boliger "Solborg", 12 boliger for personer med utviklingshemming--1 50012 00012 000
96Prosjekt etablererboliger, 6 boliger for personer med utviklingshemming--1 0007 0007 000
97Bofellesskap, 7 boliger for personer med utviklingshemming--5 00010 00010 000
98Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-7 0007 0007 0007 000
99Bofellesskap, Fredrikke Qvam, psykisk helse, legges ned --9 700-9 700-9 700-9 700
100Bofellesskap, Fredrikke Qvamsgt, 8 boliger for personer med utviklingshemming-011 60011 60011 600
101Fleksible satellitter - Bofellesskap-600600600600
102Bofellesskap, 6 boliger for personer med utviklingshemming----2 500
103Bofellesskap, 7 boliger, psykisk helse----3 200
 Sum tiltak Bofellesskap--2 10021 50043 00048 700
 Boligkontoret     
104Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret -100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
105Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-3 2003 2003 2003 200
106Dagsenter og avlastning, kriseplasser avlastning-3 0003 0003 0003 000
107Dagsenter og avlastning, styrking av dagtilbud-1 3301 3301 3301 330
108Arbeidsgården, nye lokaler -500500500500
109Bjørn Farmannsgate 25, reberegning budsjett ihht behov--2 000-2 000-2 000-2 000
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen-6 0306 0306 0306 030
 Flyktningseksjonen     
110Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-700700700700
111Bosetting av flyktninger, nedtrapping---4 800-6 000-8 000
112Prosjekt for flyktninger, mentor og traineeordning i arbeidslivet-1 3001 3001 3001 300
 Sum tiltak Flyktningseksjonen -2 000-2 800-4 000-6 000
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
113Fysioterapi, innføring av egenandel fra 2019--500-500-500-500
114Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten -600600600600
 Helse og sosialkontor     
115Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 9001 9001 9001 900
116Fleksible satelitter, bofellesskap, finansiering--600-600-600-600
117Avlastnings- og heldøgnstjenester, aktivitetsvekst-20 50019 00017 50017 500
118Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, nye lokaler-1 500---
119Medisindispensere, finansiering --3 600-3 600-3 600-3 600
120Kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester, lønns- og prisvekst i hht. avtale-4 5004 5004 5004 500
 Sum tiltak Helse og sosialkontor -24 20021 20019 70019 700
 Helsehuset i Stavanger     
121Velferdsteknologi, responssenter-500500500500
122Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-480480480480
123Velferdsteknologi, stillingsressurs-1 000750750750
124Alkoholveileder-200400650650
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger-2 1802 1302 3802 380
 Hjemmebaserte tjenester     
125Hjemmebaserte tjenester, Omstilling 2020---2 500-5 000-5 000
126Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-7 4007 4007 4007 400
127OBS-teamet, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering-1 9006 0006 0006 000
128Hjemmebaserte tjenester, logistikkprogram, reduksjon av gevinstrealisering---750-1 500-1 500
129Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, flytte- og etableringskostnader-1 5001 500--
130Hjemmebaserte tjenester, samlokalisering, leiekostnader nye lokaler-5002 0002 0002 000
131Hjemmebaserte tjenester, innbytte av biler-400---
132Hjemmesykepleie, vekst i antall brukere -18 00018 00018 00018 000
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester-29 70031 65026 90026 900
 Krisesenteret i Stavanger     
133Krisesenteret for menn, økt bemanning-200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger-200200200200
 NAV     
134NAV flyktningeveiledere, reversering---750-1 500-1 500
135Sosialhjelp, reduksjon--5 000-5 000-5 000-5 000
Tilleggsinst.Sosialhjelp, reduksjon -3 000-3 000-3 000-3 000
136Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 2001 2001 2001 200
137NAV Hundvåg og Storhaug, nye lokaler-1 500---
138Bosetting av flyktninger - nedtrapping av sosialhjelpsutgiftene----2 300-2 300
 Sum tiltak NAV --5 300-7 550-10 600-10 600
 Rehabiliteringsseksjonen     
139Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-800800800800
140Matservering til rusavhengige-400400400400
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen -1 2001 2001 2001 200
 Sentrale midler legetjeneste     
141Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 0001 0001 0001 000
142Leger, spesialisering-750750750750
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste-1 7501 7501 7501 750
 Sentrale midler levekår     
143Bosetting av flyktninger, redusert aktivitet--11 500-19 500-23 500-23 500
144Bompengekostnader, økning-3 0503 0503 0503 050
145Varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning-2 1004 2004 2004 200
146"Trygg hjemme", prosjektstilling-750---
147Habilitering og rehabilitering, opptrapping -2 6002 6002 6002 600
148Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt--18 800-18 800-18 800-18 800
Tilleggsinst.Ressurskrevende tjenester, redusert tilskuddsinntekt 2 0002 0002 0002 000
Byst.endr.Tiltak mot barnefattigdom 10 00010 00010 00010 000
149"Friere faglighet, mindre byråkrati", prosjektkoordinator-250500500-
150Bosetting av flyktninger, reduserte tolkeutgifter----2 000-4 000
151Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter-2 8001 6001 6001 600
152Opptrappingsplan rus, finansiering av eksisterende prosjekter--2 7002 7002 700
153Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), betalingsplikt-5 5005 5005 5005 500
Tilleggsinst.Utskrivningsklare pasienter psykisk helse, betalingsplikt, reduksjon -700-700-700-700
Byst.endr.Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner. Engøyholmen kystkultursenter og SiS, Studenskipnaden i Stavanger studenhelsestasjon 350464646
Byst.endr.Gevinstrealisering, investering i velferdsteknologi (linje 55)   -5 000-5 000
 Sum tiltak Sentrale midler levekår--1 600-6 804-17 804-20 304
 Stab helse og velferd     
154Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-570570570570
155Kurs- og kompetanseheving for virksomhetene-200200200200
 Sum tiltak Stab helse og velferd -770770770770
 Stavanger legevakt     
156Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 0001 0001 0001 000
157Ny legevaktsmodul, FDV-kostnader-500500500500
158Bosetting av flyktninger - nedtrapping av tildelte midler----700-700
 Sum tiltak Stavanger legevakt-1 5001 500800800
 Tekniske hjemmetjenester     
159Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-100100100100
160Medisindispensere, leasingkostnader-3 6003 6003 6003 600
161Digitale trygghetsalarmer, leasingkostnader-1 8001 8001 8001 800
162Velferdsteknologi, økt ressurs til teknisk vedlikehold-380750750750
163Tekniske hjemmetjenester, leasing bil-120120120120
164Digitale trygghetsalarmer, økt egenbetaling--500-500-500-500
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester-5 5005 8705 8705 870
 Sum tiltak helse og velferd-92 67097 786101 836114 436
 By- og samfunnsplanlegging     
 Beredskap     
165Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-80808080
166Nytt nødnett, innkjøp og drift-250100100100
167Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), ny stilling -620620820820
 Sum tiltak Beredskap-9508001 0001 000
 Planavdelinger     
168Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Planavdelinger-1 0001 0001 0001 000
 Stab Samfunnsutvikling     
169Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-90909090
Byst.endr.Planlegging av VM i sjakk (finansieres av arr. Fond) 500   
 Sum tiltak Stab Samfunnsutvikling-590909090
 Sum tiltak By- og samfunnsplanlegging-2 5401 8902 0902 090
 Bymiljø og utbygging     
 Avløpsverket     
170Bemanningsøkning iht. hovedplan-4007001 1001 100
171Driftsutgifter/generell prisstigning-1 0002 0003 0004 100
172Avskrivninger-2 2003 2004 2005 100
173Renter restkapital-3 4004 3005 2006 100
174Bruk/avsetning til selvkostfond-11 30019 50019 70019 100
175Avløp, økte gebyrinntekter--29 300-48 400-54 200-57 300
176Fastledd, IVAR-1 6004 5005 1005 300
177Mengdevariabelt ledd, IVAR-8 90013 70015 40016 000
178Teknologiutvikling-500500500500
 Sum tiltak Avløpsverket-0000
 Idrett     
179Oilers investa AS, indeksregulering-100200300400
180Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift-1 5001 5001 5001 500
181ONS, bortfall av leieinntekter i 2019 og 2021-1 200-1 200-
182OTD, leieinntekter i 2019 og 2021 --700--700-
183Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-900900900900
184Gamlingen, driftsmidler-2 0002 0002 0002 000
185Gamlingen, økte billettinntekter--2 000-2 000-2 000-2 000
186SR-Bank Arena (Viking Stadion), leie-2 0402 0402 0402 040
187Stavanger svømmehall driftsutgifter-5 3007 0007 0007 000
188Stavanger svømmehall, inntekter fra besøkende--2 800-3 700-3 700-3 700
189Hinna garderober, driftsutgifter-400400400400
190Stavanger ishall , driftsutgifter-2 5002 5002 5002 500
191Idrettsanlegg, økte kommunale avgifter-2 7002 7002 7002 700
 Sum tiltak Idrett-13 14013 54014 14013 740
 Juridisk     
192Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-380380380380
193Juridisk, redusert budsjettramme--500-500-500-500
194Parkeringsanlegget ved OK23, bortfall av leieinntekter-1 3101 3101 3101 310
 Sum tiltak Juridisk-1 1901 1901 1901 190
 Miljø     
195Ullandhaug økologiske gård, engangstilskudd 2018--4 000-4 000-4 000-4 000
196Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-50505050
197Miljø, redusert budsjettramme--500-500-500-500
Byst.endr.Disponering av Klima- og miljøfond - handlingsplan 6 0007 0007 0007 000
Byst.endr.Disponering av Klima- og miljøfond - Stavanger sentrum* 2 0001 0001 0001 000
Byst.endr.Disponering av Klima- og miljøfond, Elbil-lading 2 0002 0002 0002 000
*      
Vil bli overført til Innbygger- og samfunnskontakt, Næring      
 Sum tiltak Miljø-5 5505 5505 5505 550
 Park og vei     
198Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd i tråd med avtaler-150300450600
199Vertskommune under festival, reduserte bidrag--500-200-500-500
200Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale-100200300400
201Biologisk mangfold-250250250250
202Framkommelighet-4008001 2001 600
203Trafikksikkerhet og miljø-1006007001 000
204Nye anlegg-6001 0001 4001 800
205Park, friområder og aktivitetsanlegg, vedlikehold -150350550750
206Park og vei og NIS, bompengekostnader-1 1001 1001 1001 100
207Plasser, vei og torg-200400600800
208Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 7001 7001 7001 700
209Nedklassifiserte fylkesveier til kommunale veier-7501 5001 5001 500
210Nattfløtt til byøyene, ny avtale-200200200200
211Administrasjonsbygg på Løkkeveien, reduksjon i leieutgifter--3 000-3 000-3 000-3 000
 Sum tiltak Park og vei-2 2005 2006 4508 200
 Renovasjon     
212Selvkostfond, bruk/avsetning-708501 7802 270
213IVAR, økt leveringsgebyr og mengde-5001 1001 6002 100
214Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning-1 5904 3607 1709 940
215Kalkulerte finanskostnader--300-290-280-280
216Kjøp av varer og tjenester, generell prisstigning-4505107501 240
217Renovasjon, økte gebyr inntekter--2 310-6 530-11 020-15 270
218Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, refusjonsinntekter--12 450-12 450-12 450-12 450
219Renovasjonstjeneste for Rennesøy og Finnøy, kostnader-12 45012 45012 45012 450
 Sum tiltak renovasjon-0000
 Stab strategi og målstyring     
220Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-80808080
 Sum tiltak Stab strategi og målstyring-80808080
 Stavanger eiendom     
221Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader--2 850-2 850-2 850-2 850
222Nye bygg, vedlikehold- og renholdsutgifter -15 60019 20024 69032 200
223Bygg, forsikring-200400600800
224Nye bygg, energiutgifter-8501 1501 4501 450
225ENØK-innsparinger--1 500-1 500-1 500-1 500
226Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-4 0004 0004 0004 000
227Brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen, fra investering til drift -1 5001 5001 5001 500
228Overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader -7 1007 1007 1006 850
229Vedlikehold. Reduksjon--2 000-2 000-2 000-2 000
Byst.endr.Prosjektorganisasjon, Hillevåg 250250250250
Byst.endr.Urban sjøfront -250-250-250-250
Byst.endr.Økonomist støtteordning - trehus 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stavanger eiendom-23 90028 00033 99041 450
 Vannverket     
230Justering ihht. Hovedplan, bemanningsøkning-4007001 1001 100
231Driftsutgifter, generell prisstigning-8001 6002 4003 300
232Avskrivninger-6001 5002 5003 300
233Renter restkapital-2 2003 1003 9004 700
234Selvkostfond, bruk/avsetning--4 2004 1006 2005 400
235Vannverket,økte gebyrinntekter--13 200-27 400-35 200-40 000
236Fastledd, IVAR-5 1006 6007 9009 400
237Mengdevariabelt ledd, IVAR-7 8009 30010 70012 300
238Teknologiutvikling-500500500500
 Sum tiltak Vannverket-0000
 Sum tiltak Bymiljø og utbygging-46 06053 56061 40070 210
 Innbygger- og samfunnskontakt     
 Innbyggerservice     
239Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-220220220220
 Sum tiltak Innbyggerservice -220220220220
 Kommunikasjon     
240Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-130130130130
 Sum tiltak Kommunikasjon-130130130130
 Kultur     
241Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-1 1001 1001 1001 100
242De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO-4 7004 7004 7004 700
Tilleggsinst.De tre regionale institusjonene - Rogaland teater, MUST, SSO, oppdatert beregning ihht. Statsbudsjett reduserer kommunalt tilskudd -1 500-1 500-1 500-1 500
243MUST, økt tilskudd-2 0002 0002 0002 000
244Rogaland Teater, tilskudd til Sceneskifte utgår--570-570-570-570
245Filmkraft Rogaland-1 0701 0701 0701 070
246Opera Rogaland-50505050
247STAR , økt tilskudd-100100100100
248Tou Scene, økt økonomisk vederlag-700700700700
249By-jubileum, prosjektstilling-740---
Byst.endr.Styrke det frie kulturfeltet 1 0001 0001 0001 000
Byst.endr.Økt tildelingsramme, lag og organisasjoner, ICORN 150   
 Sum tiltak Kultur-9 5408 6508 6508 650
 Næring     
250Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-150150150150
 Sum tiltak Næring-150150150150
 Politisk sekretariat     
251Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-180180180180
 Sum tiltak Politisk sekretariat-180180180180
 Smartby     
252Smartby, fra investering til drift-3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak Smartby -3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak Innbygger- og samfunnskontakt-13 22012 33012 33012 330
 Stab og støtteenheter     
 Kommuneadvokat     
253 Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt-220220220220
 Sum tiltak Kommuneadvokat-220220220220
 Stab og støtte     
254Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 4 7004 7004 7004 700
255IT, anskaffelse av sikkerhetssystem ferdigstilt 2018 -565-565-565-565
256IT, skybasert datasjø, backup-site, uCMDM-1 180930930930
257IT, ekstern gjennomgang av IT infrastruktur i et sikkerhetsperspektiv-2 000---
258IT, personvern og sikkerhet-800800800800
259IT, lisenser, reduksjon--300-300-300-300
260Arkiv, GDPR, husleie, prosjekt avsluttet--100100100100
261Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes--1 200-1 200-1 200-1 200
262HR, lederstøtte-900900900900
263Lærlinger--1 0001 0001 000
264Innkjøp, kontraktsoppfølging og analyse-450900900900
265Kemneren, økt husleie A-krimsenteret--150150150
 Sum tiltak Stab og støtte 7 8657 4157 4157 415
 Sum tiltak Stab og støtteenheter 8 0857 6357 6357 635
 Sum endringer/tiltak på tjenesteområdene-246 595244 641234 531240 441
 Disponibelt utover 2018-nivå 246 595244 641234 531240 441
 Budsjettbalanse 0000
Tabell V.8 Driftsrammetabell 2019-2022, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2019202020212022Snitt
2019-2022
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,6 %1,5 %1,3 %1,6 %1,5 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering36 %44 %34 %55 %42 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene66 %70 %75 %75 %72 %< 60 %
Tabell V.9 Økonomiske måltall (eksklusiv kommunale foretak)
Last ned tabelldata (Excel)