a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

10.5 Stavanger utvikling KF

10.5.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger utvikling KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 14. juni 2018. Det vises til kapittel 10.5.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I sakene (sak 93/16 og 93/16) vedrørende opprettelse av foretaket ble det lagt til grunn at det skal etableres et langsiktig mellomværende på kr 75 mill. mellom bykassen og foretaket, som reflekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering. Basert på oppdatert renteprognose legges det til grunn at foretaket skal betale renter og avdrag til bykassen på kr 4,9 mill. i 2019, kr 5,1 mill. i 2020, kr 5,25 mill. i 2021 og kr 5,25 mill. i 2022.

I forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 la bystyret til grunn et årlig eieruttak fra Stavanger utvikling KF på kr 3 mill. I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble det på bakgrunn av foretakets resultatprognose lagt opp til et eieruttak på kr 0 i 2018 og kr 3 mill. de øvrige årene i planperioden. Foretaket foreslår i budsjettforslaget for perioden 2019-2022 at årlig eieruttak på kr 3 mill. strykes. Foretaket budsjetterer med et samlet positivt resultat de to første årene i planperioden på kr 75 mill. som foreslås overført til egenkapitalen, og et samlet negativt resultat de to siste årene i planperioden på 26,9 mill. som foreslås finansiert ved overføring fra egenkapitalen.

Rådmannen tilrår at årlig eieruttak på kr 3 mill. videreføres i planperioden 2019-2022. Det vil imidlertid være behov for å foreta en ny vurdering av utbyttegrunnlaget ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen. Foretakets virksomhet er hovedsakelig finansiert gjennom gevinst fra salg av eiendom og leieinntekter. Det er av den grunn knyttet stor usikkerhet til resultatutviklingen. Utbyttegrunnlaget bør også ses i sammenheng med foretakets behov for egenfinansiering av framtidige investeringer.

Stavanger utvikling KF foreslår en investeringsramme på kr 742 mill. i planperioden 2019-2022 til kjøp og utvikling av eiendommer. Det vises til kapittel 10.5.2. for en omtale av investeringsprosjektene. Samlet låneopptak i planperioden er på kr 636 mill., hvorav kr 137 mill. i 2019. Dette gir følgelig en tilvarende økning i investeringsnivået og låneopptaket for Stavanger kommune som konsern. Det vil være viktig å sikre et investeringsnivå for konsernet som er håndterbart med henblikk på utvikling i kapitalkostnader, jf. Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019-2034.

Forslag til vedtak

 1. Årsbudsjett 2019 for Stavanger utvikling KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
 2. Økonomiplan for perioden 2019–2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.5.2 Forslag til årsbudsjett 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021

1. Formål og oppgaver

Stavanger utvikling KF skal være et strategisk og effektivt verktøy for å realisere kommunens bolig- og utbyggingspolitikk. Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11.

Stavanger utvikling KF `s kjerneoppgaver er å utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer – tilrettelegge for overordnet infrastruktur i utbyggingsområder – skaffe eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov. Til grunn for foretakets virksomhet ligger kommunens bolig- og utbyggingspolitikk som fremkommer i kommuneplanen, utbyggingsplan og handlings- og økonomiplaner.

Foretakets virksomhet skal primært utøves i Stavanger med utgangspunkt i foretakets eiendomsportefølje. Stavanger utvikling KF kan også eie og erverve eiendommer og inngå samarbeidsprosjekter i andre kommuner, så sant dette kan bidra til regional tilrettelegging av ønsket byutvikling. Foretaket kan danne datterselskap når dette er hensiktsmessig.

Foretaket skal være selvfinansierende i den forstand at det ikke ytes årlig driftstilskudd fra kommunen.

Foretakets strategiske mål er tydelig definert i dokumentet Eierstrategi for Stavanger utvikling KF, vedtatt av bystyret 9. mai 2016:

 • Foretaket skal være kommunens viktigste verktøy for å nå mål om boligproduksjon -ledende og fremtidsrettet
 • Foretaket skal være pådriver for utvikling av strategiske byutviklingsprosjekter – en aktiv aktør – der det er formålstjenlig
 • Foretaket skal være en kostnadseffektiv og leveringsdyktig aktør, av eiendommer til kommunale og offentlige utbyggingsbehov
 • Foretaket skal ha en sentral posisjon i forhold til eksterne/private aktører – strategisk og operativt – både innenfor bolig- og næringsutvikling
 • Til enhver tid arbeide for å optimalisere verdiene av eiendommene i forhold til marked
 • Foretaket skal gjøres i stand til å foreta strategisk oppkjøp
 • Virksomheten skal være selvfinansierende
 • Foretakets handlinger og disposisjoner skal preges av langsiktighet og mål om begrenset risiko
 • Foretrukken arbeidsgiver

2. Styret og administrasjon

Foretaket styre består av seks medlemmer, fem folkevalgte og en ansattes representant. Av disse er det fire menn og to kvinner. De folkevalgte styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Foretaket har 9,9 årsverk som består av 3 kvinner og 7 menn.

3. Økonomi

Særbudsjett
Ved etablering av Stavanger utvikling KF ble kommunens eiendommer der det foreligger et politisk vedtak om transformasjon, utvikling, annet bruk eller relokalisering overført til foretaket. Det ble vedtatt at foretaket skal være selvfinansierende i den forstand at det ikke skal ytes årlig driftstilskudd til foretaket. I budsjettforutsetninger ble det lagt til grunn at alle foretakets løpende driftsutgifter som omfatter kostnader knyttet til lønn, kontorlokaler, drift og vedlikehold av eiendommer, kapitalkostnader, samt den øvrige virksomhetens drift skal finansieres med gevinst ved eiendomssalg og leieinntekter.

Inntektspotensial som kan generere et positivt resultat er svært uforutsigbart og påvirkes av forhold som ligger utenfor foretakets styring. Selv om det arbeides kontinuerlig og aktivt med å nå budsjetterte salgsinntekter, vil det alltid være en del usikkerhet knyttet til tidspunkt for salg og antatt salgsbeløp til en del av eiendommene. Forskyvning av salgstidspunkt av eiendommer til andre aktører enn kommunen vil kunne medføre finansieringsutfordring for dekning av foretakets løpende driftsutgifter. Eiendomssalg til kommunen er basert på selvkostprinsipp og har ingen resultateffekt i foretakets budsjett og regnskap.

I tillegg til salgsinntekter generer foretaket leieinntekter knyttet til utviklingseiendommer og grunn. Inntektspotensial her er begrenset i en periode fram til salgstidspunkt eller riving.

Overnevnte momenter synliggjør hvor sårbart særbudsjettet er og hvor stort utslag medfører forskyving av salgstidspunkt for eiendommer. Styrking av egenkapital er avgjørende for å kunne håndtere endringer i budsjettforutsetninger uavhengig av bidrag fra bykassen, og være selvfinansierende på sikt, samt medfinansiere en del av investeringsporteføljen sin.

Forslag til særbudsjettet som legges fram er basert på gjeldende handlings- og økonomiplan, med noen justeringer knyttet til endret tidspunkt for salg av enkelte eiendommer. Det er forventet et positivt ordinært resultat i 2019 og 2020 som foreslås avsatt til annen egenkapital. Videre foreslås det å disponere deler av de avsatte midlene til å kompensere manglende finansiering i budsjettårene 2021 og 2022, samt egenfinansiering av investeringer.

Særbudsjett 2019 – 2022, Stavanger utvikling KF, tall i hele 1 000 kr

SærbudsjettBudsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022
Driftsinntekter   0
Salgsinntekt -26 400 -85 200 -32 700 -8 000
Annen driftsinntekt -5 300 -5 600 -5 600 -1 900
Sum driftsinntekter -31 700 -90 800 -38 300 -9 900
     
Driftskostnader    
Varekostnad 5 600 4 200 32 700 2 500
Lønnskostnad 11 300 11 600 11 900 12 200
Aktivering av lønnskostnader -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Driftskostnader 3 800 3 900 4 000 4 100
Eiendomskostnader 4 100 4 100 4 100 4 100
Sum driftskostnader 21 800 20 800 49 700 19 900
     
Driftsresultat -9 900 -70 000 11 400 10 000
     
Finnansinntekter og kostnader    
Renteinntekter    
Rentekostnader 11 200 14 800 20 000 25 300
Aktiverte renter -8 900 -12 200 -17 300 -22 500
Sum netto finanstransposter 2 300 2 600 2 700 2 800
     
Ordinært resultat -7 600 -67 400 14 100 12 800
Overføringer annen egenkapital (disposisjonsfond) 7 600 67 400   
Bruk av annen egenkapital (disposisjonsfond)   -14 100 -12 800
Årsresultat0000
Tabell 10.13
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsportefølje
Forslag til investeringsbudsjett er en videreføring av gjeldende investeringsbudsjett. I planperioden foreslås det brutto investeringer på kr 742 mill. Om lag kr 610 mill. av investeringsmidler er planlagt disponert til utbygging av overordnet infrastruktur i områdene Jåttåvågen og Atlanteren, utviklingsarbeid ved Sentrallagertomt Forus, foretakets eiendommer ved Lagårdsveien, erverv av friområde Hamnevika mm. I tillegg kommer strategiske kjøp.

Resterende midler kr 70 mill. disponeres som følger:

 • Gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjekt (undergang mm) i Hillevåg/Sandvikveien
 • Teknikken og prosjektkonkurranse for tomten
 • Utvikling av Nytorget
 • Prosjekteringskostnader infrastruktur Madla-Revheim.

I tillegg er det i planperioden innarbeidet kr 62 mill. av en totalramme på kr 200 mill. for realisering av boliger for eldre.

Det legges til grunn en egenfinansiering av investeringer på kr 50 mill., kr 56 mill. i refusjoner og utbyggerbidrag, samt et samlet låneopptak på kr 636 mill., hvorav kr 137 mill. er innarbeidet i 2019.

Budsjettert låneopptak i planperioden vil gi økte avdragskostnader fra om lag kr 14,7 mill. i 2019 til kr 31,4 mill. i 2022.

Stavanger utvikling legger for øvrig til grunn at finansiering av overordnet infrastrukturtiltak på Madla Revheim og andre områder der omfanget er ekstraordinært, ikke kan håndteres innenfor foretakets investeringsrammer. Foretakets årlige lånerammer er ikke rigget for å håndtere slike utbyggingskostnader. Alternativ finansiering må vurderes gjort ved direkte låneopptak gjennom foretakets aksjeselskaper der slik eventuelt etableres for det konkrete området eller gjennom særskilt bevilgning gitt av bystyret.

Investeringer 2019- 2022, Stavanger utvikling KF, tall i hele 1000 kr

InvesteringsporteføljeBudsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022
Investeringsutgifter 172 000 190 000 190 000 190 000
Refusjoner -35 000 -15 000 -3 000 -3 000
Årlig finansieringsbehov 137 000 175 000 187 000 187 000
Finansiert slik:    
Låneopptak 137 000 125 000 187 000 187 000
Egenkapital  50 000   
Tabell 10.14
Last ned tabelldata (Excel)

4. Forslag til vedtak

Styret godkjenner forslag til foretakets særbudsjett og investeringsbudsjett jf. tabell 1 og 2.