a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2019–2022

Rådmannens forslag

10.4 Stavanger parkeringsselskap KF

10.4.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. august 2018. Det vises til kapittel 10.4.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 slik dette framkommer i kapittel 10.4.2. I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 inngår et årsresultat for foretaket på kr 23,5 mill. i 2018, kr 21,3 mill. i 2019, kr 19,1 mill. i 2020 og kr 16,9 mill. i 2021. I rapporten per 2. tertial 2018 opprettholder foretaket prognosen for årsresultat 2018. I budsjettforslaget for perioden 2019-2022 er det lagt til grunn et resultat på kr 25,3 mill. i 2019, kr 20,3 mill. i 2020, kr 17,4 mill. i 2021 og kr 15,6 mill. i 2022. Resultatet er følgelig styrket noe sammenlignet med gjeldende handlings- og økonomiplan. Foretaket har i budsjettforutsetningene bl.a. lagt til grunn en nedgang i parkeringsbelegget på 4-5 % og en økende elbil-andel (betaler 50 % av ordinær parkeringsavgift per time).

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 la bystyret til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 30 mill. hvert år i planperioden. På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår rådmannen en videreføring av årlig eieruttak på kr 30 mill. de første tre årene og en nedtrapping til kr 25 mill. det siste året i planperioden. Samlet eieruttak vil da utgjøre kr 115 mill. i kommende planperioden, noe som er om lag kr 36 mill. mer enn budsjettert årsresultat i perioden. Foretaket foreslår videre investeringer på kr 26,5 mill. i 2019 og kr 2 mill. de øvrige årene i planperioden. Det legges opp til at investeringene skal finansieres med egenkapitalen.

Foretakets egenkapital vil svekkes betydelig i planperioden. Det vil følgelig være behov for å løpende vurdere grunnlaget for eieruttak ved framtidige rulleringer av handlings- og økonomiplanen, med utgangspunkt i oppnådde resultater og oppdaterte resultatprognoser.

Forslag til vedtak:

 1. Forslag til årsbudsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2019 vedtas med et driftsoverskudd på kr 25,29 mill. og et investeringsbudsjett på kr 26,5 mill.
 2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2019 fastsettes til kr 30 mill.
 3. Handlings- og økonomiplan for perioden 2019–2022 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.4.2 Forslag til årsbudsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022

Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et kommunalt foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering


Foretaket er underlagt Stavanger Bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

 • Styret
 • Daglig leder

Foretaket er organisert i tre avdelinger og en stabsfunksjon:

Driftsavdeling har ansvar for alt teknisk utstyr som benyttes i p-anleggene. Avdelingens hovedprioritet er å sørge for at kritisk driftsutstyr til enhver tid fungerer. Nedetid er svært uheldig i forhold til kundene men er også kostbart i form av tapte inntekter. Digitaliseringen gjør at mengden ustyr å passe på blir bare mer og mer omfattende for avdelingen.

Håndhevingsavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving gjennom bransjeforeningen Norpark som er den eneste organisasjonen i Norge med autorisasjon fra Vegdirektoratet til å drive undervisning i fagfeltet. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Avdelingen spiller også en viktig rolle i kommunens mange arrangementer.

Brukertorget har mange oppgaver som omfatter saksbehandling i forhold til HC-kort, boligsonekortildeling, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen klagehåndtering, tildelinger av HC-kort. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket. Avdelingens arbeidsmengde er økende som følge av konsulentbistand til omkringliggende kommuner samt store prosjekter som piggdekkavgiften.

Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og har ansvar for å påse og kontrollere alle økonomitransaksjoner fra de ulike betalingsløsningene . Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Avdelingen har i tillegg ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket. Også for økonomiavdelingen er oppdragsmengden økende grunnet større kompleksitet og flere oppdrag.

Mål, prioriteringer og fremtidsutsikter

Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennom eierstrategien fra 2010, definerte mål i jobbe inn mot. Eierstrategien består av åtte punkter som i korthet går ut på:

 1. Realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Forestå avgiftsparkering og håndheving på offentlig veg
 3. Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg
 4. Mulighet for å engasjere seg i oppgaver også utenfor Stavanger kommune
 5. Videreutvikling av tjenestetilbud
 6. Sørge for funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen
 7. Sørge for å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet
 8. Integrere samfunnsansvar og ha en klar miljøprofil

Foretaket har særlig sterk oppmerksomhet på digitalisering av foretakets tjenester og utvikling av kommunens, og regionens ladetilbud for el-biler. Smartby-tankegangen implementeres i foretaket blant annet ved å ta i bruk nye digitale løsninger både til interne og eksterne formål, som vil være kostnadsbesparende og gjøre det enklere for kundene. Foretaket er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Mål 2019:

 1. Utskiftning til LED lys i flere av foretakets parkeringsanlegg
 2. Øke tilfredshet med foretakets betalingsløsninger ved hjelp av KTI
 3. Flere kunder som benytter mobil som betalingsløsning
 4. Redusere kontantbetaling
 5. Bidra til nye og smarte løsninger for lading av el-bil i samarbeid ned Smartbyen
 6. Sykefravær uendret
 7. Medabeidertilfredshet
 8. Ny forbedret hjemmeside
 9. Utvikling av tjenestetilbudet ved å tilby flere løsninger via mobiltelefonapp
 10. Innføring av mer effektive håndhevingsløsninger ved hjelp av kamera montert på kjøretøy
 11. Digital bestilling av parkering til gjester i boligsone

Budsjettforutsetninger 2019

 • Statistisk beregning / historiske tall
 • Lønnsvekst 3,2% (SSB prognose)
 • Prisvekst 1,5% (SBB prognose)
 • Antall ansatte 37
 • SSB KPI juni 2017-juni 2018 2,6 + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Nedgang i parkeringsbelegg 4%
 • El-bil betaler 50% av ordinær parkeringsavgift per time og andelen el-biler er sterkt økende

Budsjettforutsetninger 2020 – 2022

 • SSB KPI fremskrivninger 2020 – 2022 1.9%-2,1% + 1% (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Nedgang i parkeringsbelegg 5%
 • El-bil betaling 50% – andelen parkerende som betaler halv pris er kraftig økende
 • Økning i Gebyrinntekter som følge mer effektive håndhevingsløsninger
 • Antall ansatte uendret
 • Lønnsvekst 3,9% (SBB prognose)

Redegjørelse for basisbudsjett

Inntekter:

 • Vedtak i Stavanger Bystyre om KPI justering av priser 2,6% + 1%
 • Vedtak i Stavanger Bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad
 • El-bilenene betaler kun halv parkeringsavgift
 • Nedgang på 4% i parkeringsbelegget per august 2017 sammenliknet med samme periode året før

-Ny bompengering innføres fra oktober 2018 vil medføre nedgang i parkeringsbelegg

-Trend i Stavanger at flere kjører kollektivt, sykler og går

 • Parkeringsbelegg forventes redusert også som følge av økt kollektivbruk, flere syklende og gående som i 2018

Kostnader:

 • Lønn er budsjettert med en økning i henhold til SSB-tall på 3,2 %.
 • Generell kostnadsvekst på innkjøp 2,6 % jamfør SSB sin 12 månedes KPI juni 2017 til juni 2018
 • Utskifting/oppgradering til LED lys i flere anlegg
 • Delvis utskifting av bilparken
 • Avsatt kr 2 mill. til videreutvikling av ladekapasitet
 • Forventet økning i energikostnader som følge mer el-bil lading og av økte strømpriser

Redegjørelse for nye tiltak/prosjekter/endringer og omstillingsarbeid

Stavanger Parkeringsselskap KF er deltaker i flere av Stavanger kommune sine Smart-by prosjekter gjennom løsninger vi kaller Smart parkering. Det er i 2018 innført skiltleserløsninger i parkeringshus med bom som ønskes videreført også i anlegg uten bom. Det sees videre på løsninger som kan automatisere gateparkering. Foretaket ser på løsninger for å kunne etablere muligheter for mer dynamisk prising av parkeringsavgifter ved bruk av digitale løsninger. Stavanger Parkering videreutvikler tjenesten for piggdekkgebyr ved å tilby mer fleksibilitet for kundene. Stavanger Parkering er i tillegg aktiv deltaker i flere prosjekter som lading av el-bil fra lyktestolper i boligsonene og etablering av hurtigladere.

Sola Parkeringsselskap KF ble etablert i 2018. De ønsker å inngå tett samarbeid med Stavanger Parkeringsselskap KF om drift av parkeringsanlegg og håndheving av parkeringsforskriften i Sola kommune. Stavanger Parkering har flere store områder som grenser til Sola kommune og som er tjent med et felles parkeringsregime. Stavanger Parkeringsselskap KF bistår i tillegg flere omkringliggende kommuner med saksbehandling. Foretaket utvider med dette sitt virkeområde i tråd med eierstrategiens punkt 4.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett 2019-2022Budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022
Driftsinntekter92 650 00090 066 00088 415 00087 823 000
Sum inntekter92 650 00090 066 00088 415 00087 823 000
Driftskostnader64 980 00067 524 00068 923 00070 344 000
Sum driftskostnader64 980 00067 524 00068 923 00070 344 000
     
Driftsresultat27 670 00022 542 00019 492 00017 479 000
Finans    
Finansinntekter1 600 0001 568 0001 537 0001 506 000
Finanskostnader3 980 0003 781 0003 592 0003 412 000
Netto finans2 380 0002 213 0002 055 0001 906 000
Årsresultat drift inkludert finans25 290 00020 329 00017 437 00015 573 000
Tabell 10.11
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett 2019-2022

Redegjørelse for tiltak/forutsetninger

Investering i LED lys for reduksjon i strømforbruk samt lengre levetid estimert til kr 4,5 mill. Videre investeres det kr 2 mill. kroner per år i økning av elbilladepunkter. P-Forum bygges på en etasje, antatt investering kr 20 mill. kroner.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjett 2019-2022Budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022
Investeringer 26 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Åretsfinansieringsbehov    
Finansiert slik:    
Egenkapital100 %100 %100 %100 %
Lån0   
Tabell 10.12
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i Styremøte den 13. august 2018 sak 18/18. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF godkjenner budsjettet.